Hotărârea nr. 231/2009

HOTARAREnr. 231 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PROIECTARE, EXECUTIE, INTRETINERE SI SERVICE PENTRU UN NUMAR DE 16 INTERSECTII DIN MUNICIPIUL BUCURESTIAvând în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitateial Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri'și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, al Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Cap. III, secțiunea 3, art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4)Uit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru un număr de 16 intersecții de pe teritoriul Municipiului București ai căror indicatori tehnico - economici sunt prevăzuți în anexele nr. 1 -16.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Ărt.3 Anexele nr. 1 - 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

mÎ^^L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Murg Călin \\    f    \ .■ TudorToma

București, 30.06.2009

/s\.\


Nr. 231    /,A\

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

ANEXA nr. 1 Ia H.C.G.M.B NR

k 17

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


iCONFORM Cu

OR1GÎNALUL


LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,INTRET

SI SERVICE

INTERSECȚIA POLIGRAFIEI-TIPOGRAFILORValoarea totala (inclusiv T.V.A.)


1.451.135 lei/396.377 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    1.377.470

-    asistenta tehnica, consultanta    55.815

-    studii si proiectare    17.850


2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV 1.451,135

C+M 1.377.470


3 Capacitati


Canalizatie in carosabil

70

m

Canalizatie in trotuare

130

m

Camere de tragere

12

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

17

buc

semafoare VID/GIP

6

buc

semafoare prim vehicul

4

buc

bucle inductive in carosabil

19

buc


Durata de realizare a investiției


3 luni


CONFORM Cu


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

QFUGsNALUL


ai proiectului

LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA TARGOVISTE-IONESCU SISESTI

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

1.070.200 lei/292.325 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    1.011.185

-    asistenta tehnica, consultanta    41.165

-    studii si proiectare    17.850

2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV 1,070.200

C+M 1.011.185

3 Capacitati

4.


Durata de realizare a investiției


3 luni
Canalizatie in carosabil

50

m

Canalizatie in trotuare

120

m

Camere de tragere

8

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

12

buc

semafoare VID/GIP

3

buc

semafoare prim vehicul

4

buc

bucle inductive in carosabil

12

buc


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului

CONFORM Ca I ORIGINALUL


LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA IONESCU DE LA BRAD -IONESCU SISESTI

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

1.032.130 lei/281.926 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    974.580

-    asistenta tehnica, consultanta    39.700

-    studii si proiectare    17.850

2 Eșalonarea investiției

- Anul I    rNV 1.032.130

C+M    974.580

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil

50

m

Canalizatie in trotuare

100

m

Camere de tragere

7

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

12

buc

semafoare VID/GIP

3

buc

semafoare prim vehicul

3

buc

bucle inductive in carosabil

10

buc

(. Durata de realizare a investiției

3

luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMliCON^OFA^ L

ai proiectului


ORIGINALUL


LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA BARBU VACARESCU -TITEICA

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

1.264.460 lei/345.389 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    1.197.960

-    asistenta tehnica, consultanta    48.650

-    studii si proiectare    17.850

2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV 1.264.460

C+M 1.197.960

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil

70

m

Canalizatie in trotuare

130

m

Camere de tragere

11

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

13

buc

semafoare VID/GIP

3

buc

semafoare prim vehicul

4

buc

bucle inductive in carosabil

15

buc

■. Durata de realizare a investiției

3

luni

AlINDICATORI TEHNICO - ECONOMIC


CONFORM Cu 1 ORIGINALUL


ai proiectului


LUCRĂRILE DE PROIECT ARE,EXECUȚIE,ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA IONESCU SISESTI-OASPETILOR


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)


984.550 lei/268.930 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    928.800

-    asistenta tehnica, consultanta    37.900

-    studii si proiectare    17.850


2 Eșalonarea investiției

- AnulI


INV_984.550

C+M    928.800


3 Capacitati

Canalizatie in carosabil

Canalizatie in trotuare

Camere de tragere

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

semafoare VID/GIP

semafoare prim vehicul

bucle inductive in carosabil


70 m 70 m 6 buc 9 buc 3 buc

3 buc 10 buc


4. Durata de realizare a investiției    3 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI qROHALUL

ai proiectului

LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA CHITILEI-LAMINORULUI

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

1.270.335 lei/346.992 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    1.203.625

-    asistenta tehnica, consultanta    48.860

-    studii si proiectare    17.850

2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV_1.270.335

C+M    1.203.625

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil

100

m

Canalizatie in trotuare

100

m

Camere de tragere

10

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

14

buc

semafoare VID/GIP

6

buc

semafoare prim vehicul

4

buc

bucle inductive in carosabil

18

buc

4. Durata de realizare a investiției    3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMICI    ALUl

ai proiectului

LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA STRAJA-HUEDIN-RESITA

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

1.210.9X0 lei/330.760 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    1.126.820

-    asistenta tehnica, consultanta    46.580

-    studii si proiectare    37.510

2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV_1.210.910

C+M    1.126.820

3 Capacitati


Canalizatie in carosabil

50

m

Canalizatie in trotuare

30

m

Camere de tragere

8

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

13

buc

semafoare VID/GIP

4

buc

semafoare prim vehicul

4

buc

bucle inductive in carosabil

10

buc

L Durata de realizare a investiției

3

luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMIC^q^q^ e U O'ROHALUL

ai proiectului


LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA MATEI BASARAB-COPOSU

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

1.259.060 lei/343.912 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    1.173.120

-    asistenta tehnica, consultanta    48.430

-    studii si proiectare    37.510

2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV_1.259.060

C+M    1.173.120

3 Capacitati


Canalizatie in carosabil

70

m

Canalizatie in trotuare

100

m

Camere de tragere

8

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

10

buc

semafoare VID/GIP

2

buc

semafoare prim vehicul

4

buc

bucle inductive in carosabil

10

buc

L Durata de realizare a investiției

3

luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

CONFORM CJ ORONÂLUL


ai proiectului

LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,INTRETINJR^, SI SERVICE

INTERSECȚIA MIHAIBRAVU-GHEORGHE PA1

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1.234.700 lei/337.258 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj asistenta tehnica, consultanta studii si proiectare

1.149.690

47.500

37.510


2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV    1.234.700

C+M    1.149.690

3 Capacitati


Canalizatie in carosabil

70

m

Canalizatie in trotuare

80

m

Camere de tragere

7

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

17

buc

semafoare VID/GIP

3

buc

semafoare prim vehicul

5

buc

bucle inductive in carosabil

20

buc


iCOHFCWvl b’j

INDICATORI TEHNICO - ECONOMIC^

ai proiectului    ...........

LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,INTRțSTlNErHE^ SI SERVICE

INTERSECȚIA ALEXANDRIEI-PENITENCIAR RAflOVJF-

1    Valoarea totala (inclusiv T.V.A.) 670.000 lei/183.011 euro

Din care

Lucrări de construcții montaj    626.800

-    asistenta tehnica, consultanta    26.500

-    studii si proiectare    16.700

2 Eșalonarea investiției - AnulI

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil

Canalizatie in trotuare

Camere de tragere

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

semafoare VID/GIP

semafoare prim vehicul

bucle inductive in carosabil

INV_670.000

C+M    626.800


20 m 15 m

2 buc 6 buc 0 buc 2 buc 8 bucINDICATORI TEHNICO - ECONOMICE

ai proiectului

LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE, SI SERVICE

INTERSECȚIA FUNDENI-MOTODROM


CONFORM Cu ORIGINALUL1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    688.000 lei/187.927 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj asistenta tehnica, consultanta studii si proiectare


644.800

26.500

16.700


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


INV_688.000

C+M    644.800


3 Capacitati

Canalizatie in carosabil

Canalizatie in trotuare

Camere de tragere

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

semafoare VID/GIP

semafoare prim vehicul

bucle inductive in carosabil


20 m 15 m 2 buc 6 buc 0 buc 2 buc

8 buc


4. Durata de realizare a investiției    3 luniScGNîFO^

INDICATORI TEHNICO - ECONOMIC

ăi proiectului


LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,INT ftl SI SERVICE

INTERSECȚIA GHENCEA-CIMITIR GHENCEA-

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

711.000 lei/194.210 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    666.900

-    asistenta tehnica, consultanta    27.400

-    studii si proiectare    16.700

Eșalonarea investiției - Anul I

INV_711.000

C+M    666.900

Capacitati

Canalizatie in carosabil

Canalizatie in trotuare

Camere de tragere

semafoare pieton/biciclisti/vehicule semafoare VID/GIP semafoare prim vehicul bucle inductive in carosabil

30 m 15 m 2 buc 6 buc 0 buc 2 buc 8 buc


iCOHFO^^ b U \

\ origo^mA^LJ

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICE--—-----


ai proiectului

o


LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,INT SI SERVICE

INTERSECȚIA SPLAIUL INDEPENDENTEI-acces

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    1.066.000 lei/291.178 euro

Din care

Lucrări de construcții montaj    1.008.300

-    asistenta tehnica, consultanta    41.000

-    studii si proiectare    16.700

2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV_1.066.000

C+M    1.008.300

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil

30

m

Canalizatie in trotuare

30

m

Camere de tragere

4

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

10

buc

semafoare VID/GIP

0

buc

semafoare prim vehicul

4

buc

bucle inductive in carosabil

12

buc

4. Durata de realizare a investiției    3 luniINDICATORI TEHNICO - ECONOMldCONFOR^s l- 3

\ OBIG«NAUJL

ai proiectului

LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,ÎNTREȚINERE SI SERVICE

INTERSECȚIA BD. CONSTRUCTORILOR-CALEA GIULESTI

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

640.950 lei/175.076 euro


Din care

Lucrări de construcții montaj    600.200

-    asistenta tehnica, consultanta    24.050

-    studii si proiectare    16.700

2 Eșalonarea investiției

- Anul I    INV_624.250

C+M    600.200

3 Capacitati

Canalizatie in carosabil

150

m

Canalizatie in trotuare

70

m

Camere de tragere

12

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

22

buc

semafoare VID/GIP

5

buc

semafoare prim vehicul

0

buc

bucle inductive in carosabil

7

buc

ANEXA nr. 15


la H.C.G.M.B NR.    ?


i c o H F O H    ~

originalul


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

ai proiectului


LUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,IN SI SERVICE

INTERSECȚIA UVERTURII-APUSULUI

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

131.200 lei/35.838 euro


Din care
Lucrări de construcții montaj

110.000

- asistenta tehnica, consultanta

4.500

- studii si proiectare

16.700

Eșalonarea investiției - AnulI

INV

114.500

C+M

110.000

Capacitati

Canalizatie in carosabil

80 m

Canalizatie in trotuare

50 m

Camere de tragere

5 buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

12 buc

semafoare VID/GIP

2 buc

semafoare prim vehicul

0 buc

bucle inductive in carosabil

6 buc

L Durata de realizare a investiției

3 luni


INDICATORI TEHNICO - ECONOMIC^0

ai proiectuluiLUCRĂRILE DE PROIECTARE,EXECUȚIE,IN SI SERVICE

INTERSECȚIA MARGEANULUI-PETRE ISPI

Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)    489.700 lei/133.762 euro

Din care

Lucrări de construcții montaj asistenta tehnica, consultanta studii si proiectare

454.800

18.200

16.700


Eșalonarea investiției

- Anul I    INV_473.000

C+M    454.800

Capacitati

Canalizatie in carosabil

100

m

Canalizatie in trotuare

90

m

Camere de tragere

8

buc

semafoare pieton/biciclisti/vehicule

15

buc

semafoare VID/GIP

4

buc

semafoare prim vehicul

0

buc

bucle inductive in carosabil

7

buc

Durata de realizare a investiției

3 luni