Hotărârea nr. 230/2009

HOTARAREnr. 230 din 2009-06-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 254/2008 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

& .<¥ .-''• '-1


oronaujlConsiliul General al Municipiului Bucur^.șt^5:y șfl

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârea C.G.M.B. 254/2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și arț 45, alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008, prin preluarea rețelelor stradale prevăzute în anexa 1 și cedarea rețelei stradale prevăzute în anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliile Locale ale sectoarelor 1 și 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, X^d$P>£ECRETAR GENERAL

\    , A^S^WICIPIULUI bucurești

Murg Călin    V ÎA Tudor Toma

București, 30.06.2009 Nr. 230

A ț vi


B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaiia.ro


C<xi\‘F"ORM CU

ORIGINALUL

ANEXAI


Străzi care se preiau :Nr.

crt.

Tip

artera

Denumire

Limite

Sector

De la...

Pana Ia...

1

Str.

Pictor Arthur Verona

Bd. Magheru

Str. Icoanei

1+2

2

Str.

Xenopol A.D.

Str. Arthur Verona

Str. Polona

1

3

Pod

Straulesti

1

Străzi care se cedeaza :

Nr.

crt.

Tip

artera

Denumire

Limite

Sector

De la...

Pana la...

1

Str.

16 Februarie

Str. Constantin Godeanu

Str. Acordului

1