Hotărârea nr. 226/2009

HOTARAREnr. 226 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANAIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI MASCA ABROGA ART. 3 SI ART. 4 DIN HCGMB 151/2007 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013

CONFOR'.oJ 1

i ORIGINALUL '

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Masca

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și Direcției Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbariă - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    Z ,'    :

în conformitate cu prevederile art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază, O.G. nr. 10/2008, cu modificările și completările ulterioare, aplicabilă până la 31 decembrie 2009, O.U.G. nr. 1/2009, O.U.G. nr. 31/2009 și ale O.U.G. nr. 41/2009;    ,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 103 posturi, din care 10 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Masca, conform anexelor nr. 1,2 și 3.

Art.2 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    ■ ...

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă articolele 3 și 4 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 151/2007.

Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/2007 rămân neschimbate.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Masca vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.


București, 30.06.2009 Nr. 226


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor Toma
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


TOTAL POSTURI: 103

DIN CARE FUNCȚII DE CONDUCERE: 10


BIROU JURIDIC- CONTENCIOS, RESURSE UMANE, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA'TnTVNioiBo j m mhojhooI,<S>


TEATRUL MASCA    NEXA nr 1 la.    „

BUCUREȘTI    ’    '    H.C.G.M.B. nr.^ft..../.^.'.O£2009


ANEXA NR. 2


LA H.C.G.M.B. nr..4^£......din ^:.îS^/2009

STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI MASCA


Nr.

Poziție

Compartiment

Funcția de execuție/conducere

Nivel de studii

Grad/Treaptă

profesională

Număr de posturi

Actul normativ în baza căruia se stabilește remunerația/salariul de bază și indemnizația de conducere (O.U.G. nr.189/2008 și respectiv anexele la O.G. nr. 10/2008)

1

-    Director

S

1

O.U.G. 189/2008

2

Regizor artistic    Director Adj

S

IA

1

lV/2b; Vl/lb

o

J

Inginer    Director Adj

s

Specialist IA

1

V/lb; Vl/lb

4

Economist    Contabil Șef

s

Specialist IA

1

V/Ib; Vl/lb    X?’

Birou Juridic - Contencios- Resurse Umane, Sănătate si Securitate in Munca    (■>

5

Consilier juridic    Șef birou

s

1

1

IFb; Vl/lb    (fi £

6

Consilier Juridic

s

debutant/IV

1

"    ”    ~Hb    v £

7

Referent •

M

ÎA

1

Ilb

8

Referent

M

IA

I

Ilb

Secția Artistică

9

Regizor artistic    Șef secție

S

IA

1

IV/2b; Vl/lb

10

Actor

S

IA

1

IV/2b

11

Actor

S

I

1

IV/2b

12

Consultant artistic

s

I

1

IV/2b

,, o

13

Actor

s

I

1

IV/2b

o Ol

14

Actor

s

I

1

IV/2b

24 X i

*•**    L™* I -

15

Actor

s

I

1

JY/2b

16

Actor

s

I

1

•IV/2b    i-Xțl

17

Actor

s

I

1

;IV/2b    |

18

Actor

s

I

1

IV/2b    -

19

Actor

s

II

1

IV/2b

'-Ui

r“ 1^-

20

Actor

s

II

1

IV/2b

1    L

21

Actor

s

III

1

IV/2b    "

. . t/î —i22

Actor

S

Iii

1

IV/2b

23

Actor

s

IV

1

IV/2b

24

Actor

s

V

1

IV/2b

25

Actor

s

V

1

IV/2b

26

Actor

s

V

1

lV/2b

27

Actor

I

1

IV/2b

28

Actor

I

1

IV/2b

29

Actor

s

V/debutant

1

IV/2b

30

Actor

s

V/debutant

1

IV/2b

31

Actor

s

V/debutant

1

IV/2b

32

Actor

s

V/debutant

1

IV/2b

Secția Scenă

33

Regizor scenă    Șef secție

s

I

1

IV/2b; Vl/lb

34

Regizor scenă

M

I

1

ÎV/2b    /V ov.!

35

Muncitor calificat

I

1

IV/2b    (/f piC;

36

Muncitor calificat

I

1

IV/2b    U

37

Muncitor calificat

I

1

ÎW2b    4

38

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

39

Muncitor calificat

I

1

IV/2b

40

Muncitor calificat

II

1

IV/2b

41

Muncitor calificat

II

1

IV/2b

42

Muncitor calificat

II

1

IV/2b

43

Muncitor calificat

II

1

IV/2b    —-“l

44

Muncitor calificat

III

1

IV/2b o n

45

Muncitor calificat

III

1

IV/2b

46

Muncitor calificat

III

1

IV/2b    i'x SfU

47

Muncitor calificat

IV

1

IV/2b

O’,

48

Muncitor calificat

IV

1

IV/2b

Z 3.

49

Muncitor calificat

V

1

IV/2b

50

Muncitor calificat

VI

1

IV/2b

»    s

iC

Serviciu PR - Organizare Spectacole

r** r !

51

Secretar literar    Șef serviciu

S

I

1

IV/2b;VI/lb 1--

52

Impresar artistic

s

I

1

IV/2b

53

Referent

s

I

1

IV/2b

V\'

o

— U 'Ti;»

_< /

«7/
54

Referent

S

I

1

: IV/2b

55

Referent

S

III

1

,IV/2b

56

Referent

S

III/debutant

1

: I V/2b

57

Referent

IA

1

IV/2b

58

Referent

I

1

IV/2b

Birou achiziții publice

59

Inspector de specialitate Șef birou

S

III

1

Ilb; Vl/lb

60

Referent    '

S

III

1

Ilb

61

Referent

M

I

1

Ilb

62

Referent

M

I

1

Ilb

Secție Administrativ, Pază, Pompieri

63

Administrator    Șef secție

M

I

1

V/2b; Vl/lb

64

Magaziner

M

I

1

V/2b

65

Referent

I

1

IV/2b

66

Arhivar

M

I

1

V/2b

67

Muncitor calificat

I

1

' V/2b    > pag,.

68

Muncitor calificat

I

1

V/9h    F* Pg=53?

. V/Zt>    J > Șfggr,

69

Muncitor calificat

1

1

v/2b

70

Muncitor calificat

I

1

v/2b

71

Paznic

I

1

V/2b

;72

Paznic

I

1

V/2b

73

Controlor bilete

M;G

1

IV/2b

74

Controlor bilete

M;G

1

IV/2b

75

Plasatoare

M;G

1

IV/2b r'-'nl

76

Plasatoare

M;G

1

IV/2b ț n O

77

Garderobiera

M;G

1

IV/2b (33 X

78

Garderobiera

M;G

1

IV/2b 1^31!

79

îngrijitor

I

1

V/2b 1O

80

îngrijitor

I

1

V/2b 12“ X»

81

îngrijitor

I

1

, V/2b I    s S

î

82

îngrijitor

I

1

v/2b ț C r 1

83

Șofer

1

V/2b K' c ’

84

Șofer

1

V/2b    ---

85

Șofer

1

. V/2b

■Zq/j iqv^
86

Muncitor calificat

I

1

V/2b

87

Muncitor calificat

V

1

V/2b

88

Muncitor calificat

V

1

V/2b

89

Muncitor calificat

V

1

V/2b    •

90

Muncitor calificat

V

1

V/2b

91

Muncitor necalificat

1

V/2b

92

Pompier

I

1

V/2b

93

Pompier

I

1

V/2b    .

94

Pompier

I

. 1

V/2b

95

Pompier

I

1

V/2b

Compartiment Financiar - Contabilitate

96

Economist

S

Specialist IA

1

V/lb

97

Economist

S

Specialist IA

1

V/lb    >5==

98

Contabil

M

IA

1

V/lb

99

Referent

M

I

1

y/ib    [{•

100

Referent

M

I

1

Ite

101

Casier

M

I

1

v/if

102

Casier

M

I

1

V/2b    Wmv-

103

Casier

M;G

11

1

V/2b


WTA:

Â

Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit conform:    :

•    Prevederilor legale privind nivelul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, precum și pe baza Hotărârilor privind creșterile salariale și se modifică conform actelor normative apărute ulterior datei aprobării statului de funcții, sau,

•    Prevederilor legale privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate, funcție de opțiunea exprimată în scris de fiecare salariat evaluat.

Acordarea remunerației conducătorului instituției se aprobă de Primarul General, în condițiile legii.    .

Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției și/sau a rezultatelor evaluării personalului artistic si tehnic de specialitate.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. lăcătuș mecanic, electrician, fochist, etc.).

Aprobarea anuală a statului de funcții precum și repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor conform organigramei și numărului de posturi aprobate (respectând următoarele norme de constituire: birou/atelier-min 3 posturi, din care un post de conducere; serviciu/secție-min 5 posturi, din care un post de conducere; formație de muncitori-min 3 posturi, din care un post de conducere), în cazul în care organigrama și numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, se vor face prin Dispoziția Primarului General.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.laWc.G.M.B. nr

__> — ;}


REGULAMENT

DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL TEATRULUI MASCA

Capitolul I

Dispoziții generale


CONFORM Cu

malul


Art. 1. TEATRUL MASCA - teatru de gest, pantomimă și expresie corporală - este un serviciu public organizat ca instituție publică de cultură de interes local, persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii. TEATRUL MASCA a fost înființat prin HG nr. 601/24.05.1990 și se află sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 442/1994, republicată.

Art. 2. TEATRUL MASCA este o instituție de spectacole încadrată la categoria "instituții de spectacole de repertoriu”, aflată în subordinea Municipiului București, conform prevederilor O.G. nr.21/2007, aprobată prin Legea nr. 353/2007, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate.

Art. 3. TEATRUL MASCA are sediul administrativ în București, Bulevardul Uverturii, nr 70-72. sector 6, cont bancar R020TREZ7065010XXX000152 deschis la Trezoreria Sectorului 6, cod fiscal 436464, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale teatrului.

Art. 4. Activitatea de specialitate a TEATRULUI MASCA este coordonată metodologic și funcțional de Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București, iar în alte domenii (economic, resurse umane, audit, etc.) de celelalte direcții de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

Activitatea funcțională și de specialitate a instituției municipale de cultură se desfășoară în baza și cu respectarea legislației în vigoare.

TEATRUL MASCA are deplină autonomie în stabilirea și realizarea programelor proprii. Realizează și aplică propriul program estetic derivat din condiția de teatru de gest, pantomimă și expresie corporală.

Art. 5. TEATRUL MASCA realizează venituri proprii din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art. 6. Obiectul de activitate al instituției este constituit prin:

Realizarea și promovarea de producții/coproducții artistice autohtone și universale de tipul spectacolelor dramatice sau lirice;

Realizarea de producții artistice constând din spectacole de teatru din dramaturgia națională și universală, spectacole muzical coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, a educării publicului spectator; Desfășurarea de manifestări specifice - spectacole, festivaluri, proiecte și programe; teatrul urmărește, în principal, valorificarea optimă a potențialului artistic existent, continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale, exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană, stimularea inovației și creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate.

Art. 7. TEATRUL MASCA este o instituție de spectacole de repertoriu, care se încadrează în categoria expres delimitată de art. 5 (2) din O.G. nr. 21/2007, aprobata prin Legea 353/2007- instituții de spectacole de repertoriu, dispunând de un colectiv artistic permanent, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea producțiilor artistice.

De asemenea are asigurat și dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului și pentru realizarea și prezentarea cel puțin a producțiilor artistice din cadrul programului minimal.


Art. 8. Desfășurarea activității specifice și funcționale caracfeisticjSgț^TRI^UI MASCA umbrește, în principal, realizarea următoarelor obiective, în legătură directă cu specifici inSt^^i d^atru de gest, pantomimă și expresie corrală:

[CONFORM Cu


valorificarea optimă a potențialului artistic al artiștilor din cadrul irfătitfiȘer;-' continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale;

exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică &i c^er™^^ At-U I

stimularea inovației și creativității;    j    ______-____~—1

afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate;

diversificarea ofertei culturale și creșterea gradului de acces și participarea cetățenilor la viața culturală.    .

Art. 9. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprinzând producții noi (premiere) și producții în reluare. Programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face lunar, ținându-se cont de repertoriul configurat de conducătorul instituției în acord cu prevederile contractului de management și în conformitate cu politicile culturale și prioritățile autorităților locale. Reprezentațiile se vor prezenta atât la sediul teatrului, cât și în cadrul unor deplasări în țară și străinătate, în spații consacrate, în aer liber sau în spații neconvenționale.

TEATRUL MASCA are un portofoliu de minim 3 (trei) producții artistice diferite și realizează, în fiecare stagiune, cel puțin două producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent.

Art. 10. în sensul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, se descriu următorii termeni:

Autoritatea este, după caz, autoritatea deliberativă - Consiliul General sau autoritatea executivă - Primarul General al Municipiului București;

Proiectul este ansamblul de activități artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata unei stagiuni;

Programul este structura managerial-artistică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfășurare excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar și prin care se răspunde cerințelor comunității;

Programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și condițiile stabilite în contractul de management;

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți și/sau executanți; Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează și prezintă producții artistice;

Vacanța dintre stagiuni este perioada în care instituțiile de spectacole acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni;

Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de muncă în instituție, definit ca atare conform legislației în vigoare aplicabilă instituțiilor de spectacole sau concerte; Conducere executivă - este reprezentată de personalul angajat cu funcții de conducere conform structurii organizatorice (organigramei) aprobate;

Conducere executivă de evaluare - este reprezentată de personalul de conducere, coordonare și/sau control cu atribuții legate de evaluarea personalului de specialitate, fiind desemnată prin decizia managerului;

Partener - acea entitate juridică (instituție de teatru, companie independentă, asociație, fundație) alături de care TEATRUL MASCA realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate;

Serviciu - unitate de referință pentru normarea activității personalului de specialitate (repetiția, repetiția generală, spectacolul);

Perioada de referință - perioada cuprinsă între 01 septembrie a anului în curs și 31 august a anului următor;

Dispoziția de punere în scenă - act administrativ emis de managerul instituției, care cuprinde pentru fiecare producție artistică date privind: personalul de specialitate distribuit și/sau repartizat, perioada de repetiții/repetiții generale, data primei prezentări publice, etapele de producție, termenele de predare la scenă, precum și orice alte informații necesare realizării producției artistice;

Colectiv artistic - ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții;

Sarcini complementare - activitățile și/sau atribuțiile, stabilite anual, rezultate din programul managerial, care se desfășoară pe tot parcursul perioadei de referință și care pot completa norma de muncă sau fracțiunea de normă de muncă, în cazul personalului artistic.

Art. 11. TEATRUL MASCA își desfășoară activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice, atât la sediul din București, cât și în turnee și deplasări.

Capitolul III

Structura organizatorică

Art. 12. Structura organizatorică a TEATRULUI MASCA, concretizată în organigramă, fundamentată la propunerea managerului, se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

Art, 13. TEATRUL MASCA are următoarea structură organizatorică:

A.    CONDUCEREA INSTITUȚIEI


Conducerea executivă:

Director, denumit în continuare Manager Director adjunct (artistic)

Director adjunct (administrativ)

Contabil Șef

Șef Birou Juridic-Contencios-Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă Șef Secție Artistică Șef Secție Scenă

Șef Serviciu P.R.-Organizare Spectacole Șef Birou Achiziții Publice Șef Secție Administrativ, Pază, Pompieri

B.    Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul în activitatea sa:

Consiliul Administrativ Consiliul Artistic

C. APARATUL DE SPECIALITATE Șl APARATUL FUNCȚIONAL

-    Birou Juridic-Contencios-Resurse Umane, Sanatate si Securitate in Munca

-    Secția Artistică;

-    Secția Scenă;

-    Serviciul P.R.- Organizare Spectacole;

-    Birou Achiziții Publice;

-    Secția Administrativ, Pază, Pompieri;

-    Compartiment Financiar-Contabilitate.

Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice de la punctul C și funcțiile de la punctul A se stabilesc prin organigramă.

Capitolul IV

Atribuțiile generale ale instituției

Art.14. în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și personalul TEATRULUI MASCA au următoarele competențe și atribuții:

a. In activitatea de specialitate :

-    stabilește repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de piese, având la baza proiectul de management;

-    urmărește introducerea în circuitul cultural municipal, intern și internațional a operelor și prestațiilor artistice valoroase evaluate pe principiul libertății de creație și pe baza unor criterii specifice de valoare și selecție;

-    poate prezenta producții artistice în serii determinate, cu colective artistice reunite pe durata derulării unor proiecte asumate;

-    asigură pregătirea și producerea spectacolelor incluse în repertoriul propriu;

-    aduce la cunoștința publicului, spectacolele ce urmează a fi prezentate prin diverse metode de popularizare: afișaj, reclamă, inclusiv mass-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori în instituții, școli, institute, agenți economici etc.

-    asigură activitățile specifice în sala de spectacol: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea în timpul spectacolului a hainelor publicului spectator în spații special amenajate, ambianță adecvată în holuri etc.;


-    întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultură în vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiență;

-    desfășoară activități de impresariat artistic pentru propriile producții;

de prioritățile și de politicile culturale promovate de

SfOFUaA CVI


-    desfășoară și alte activități în domeniul cultural, în funcție instituțiile coordonatoare;b. In activitatea funcțională :

-    asigură, în conformitate cu prevederile legii, păs

încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;    i

-    întocmește propuneri pentru bugetul anual, iar, di prin folosirea eficientă a fondurilor publice alocate sa'


? g 3i

aq^cBațgșa acestuia în condițiile legii, asigură execuția acestuia ,    .    y?a celo'r^rove;pîte din venituri extrabugetare, după caz;

-    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări speclft^.Ș'f,ejS3făpr'capitale și curente pe care le include în buget;

-    asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la terme'rTăferăîabilite conform legii;

-    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., subvenția rămasă neconsumată la finele anului vărsându-se la buget, după caz;

-    asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, cu aprobarea Direcției Cultură, în vederea obținerii de venituri suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific ai instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

-    informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

-    desfășoară și alte activități, în funcție de cerințele organelor coordonatoare, P.M.B., C.G.M.B. și Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în conformitate cu prevederile unor acte normative în vigoare sau apărute ulterior;

-    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.).

Capitolul V

Atribuțiile și competențele conducerii executive, ale Organismelor colegiale deliberative și consultative și ale conducerii executive de evaluare

A. Conducerea executivă

Art.15. Conducerea executivă are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

B. Organismele colegiale deliberative și consultative:

CONSILIUL ADMINISTRATIV

Art.16. Consiliul Administrativ este un organism deliberativ, numit prin decizia managerului instituției, având in componență 7-10 membri:

-    managerul - președintele Consiliului Administrativ;

-    directorul adjunct (artistic);

-    directorul adjunct (administrativ);

-    contabilul șef;

-    consilierul juridic;

-    reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură);    ■

-    în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției;

-    reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului, după caz.

-    secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului Administrativ.

Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.17. Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

-dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc la îndeplinire proiectele culturale și activitățile artistice prevăzute în repertoriu;    -    „ORIGINALUL


V .0

\\u\    GV,- —

-dezbate execuția bugetului în raport cu prioritățile de morrtCTMșî cele de^perspectivj -dezbate problematica legală cu privire la derularea unor invâ^itgjȚg^eSÎtatea uno cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.;    '    '

-dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă;    .    ___________

-analizează și aprobă utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea teatrului, sume gestionate în regim extrabugetar; -dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

-analizează și aprobă costul biletelor și nivelul tarifelor practicate de instituție, în urma analizei prețului pieței, ținând


cont, în același timp, de misiunea de educație prin cultură și de accesul cât mai larg la actul cultural-artistic pentru toate categoriile sociale;

-dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

-stabilește acordarea unor drepturi salariale pentru personalul angajat (salariu de merit, prime);

-analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate angajat, încheierea de contracte (conform

prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții în alte instituții;

-analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate, încheierea de contracte (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții pentru persoanele din afara instituției;

-analizează, în acord cu prevederile contractului de management al managerului, proiectele de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare (avizate, după caz, de consiliul artistic) îndeplinindu-și rolul deliberativ prin aprobarea sau, după caz, restituirea lor, însoțite de observații și propuneri motivate, în vederea modificării;

-sunt supuse spre aprobare în mod obligatoriu:

a)    rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție;

b)    păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

c)    valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de complexitate care urmează a fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite;

d)    limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință;

e)    deciziile de punere în scenă ;

f)    lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate;

g)    valorile aprecierilor activității anterioare.

-aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de indemnizațiile specifice pentru activitate solistică/rol principal și cuantumul acestor indemnizații, conform legii;

-aprobă cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice, prevăzute de lege pentru personalul artistic și tehnic de specialitate, la propunerea șefilor de compartimente/ coordonatori/ consultanți, după caz, cu luarea în considerare a performanțelor personalului coordonat;

-aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de sporul pentru condiții grele și stabilirea procentului de spor, în limitele prevăzute de lege;

-aprobă acordarea sporurilor, majorărilor și stimulentelor prevăzute de lege pentru personalul de specialitate, în limitele bugetului aprobat;

-hotărăște asupra diminuării valorii punctului de salariu, în cazul în care cheltuielile de personal necesare, rezultate în urma evaluării, depășesc bugetul aferent pentru perioada de referință.

Art. 18. Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art. 19. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează în hotărâri și/sau procese-verbale de ședință conținând propuneri și concluzii care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 20. Consiliul Administrativ este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție să participe la ședințele sale, în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Specialiștii din cadrul instituției invitați la dezbateri ( în funcție de ordinea de zi), au statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului.

Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către managerul instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.

Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ

de secretarul ședinței, într-un registru special.

Art. 21. Activitatea Consiliului Administrativ este nerejribuită..


se consemnează într-un proces verbal, întocmit


CONFORM O. ORIGINALUL

CONSILIUL ARTISTIC

Art. 22. Consiliu artistic este un organism colegial cu rol Art. 23. Consiliul Artistic are în componență 5-11 merp

-    managerul instituției;    K

-    reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție;, .    . .

-    reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de specialitaM^Qjrecția GCrțfijră), după caz;

-    alte personalități artistice din instituție și/sau din afara^fâsAMe^fnclusiv din cadrul Ministerul Culturii, Cultelor și


)J^>isultgtiy^dîistituit prin decizie a managerului, țjri, pef^nșfităOpIturale din instituție și din afara acesteia:

W I    '

-Patrimoniului Național, după caz.    _    ...    . .

Art. 24. Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

-    dezbaterea proiectelor culturale, a activităților artistice-din domeniul de activitate specific;

-    formularea de propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului pentru fiecare stagiune;

-    dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistică și tehnică a unor spectacole de teatru;

-    dezbaterea problemelor legate de stimularea și exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

-    dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate;

-    analiza de proiecte de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare, pe care le înaintează, după avizare, Consiliului administrativ, pentru analiză și aprobare;

- avizează în mod obligatoriu:

a)    rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție;

b)    păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

c)    valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de complexitate care urmează a fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite - pentru personalul artistic;

d)    limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință - pentru personalul artistic de specialitate;

e)    deciziile de punere în scenă - pentru personalul artistic de specialitate;

f)    lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate;

g)    valorile aprecierilor activității anterioare - pentru personalul artistic de specialitate.

Art. 25. Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art. 26. Lucrările Consiliului Artistic se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple.

Consiliul Artistic se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului sau la cererea expresă a unor realizatori de spectacole, creatori, etc.

Art. 27. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită.

Conducerea executivă de evaluare

Art. 28. Persoanele care alcătuiesc Conducerea executivă de evaluare, precum și atribuțiile și limitele de competență ale acestora, se stabilesc prin decizia managerului.

Art. 29. Principalele atribuții ale Conducerii executive de evaluare sunt:

-    identifică soluții și înaintează managerului, în vederea supunerii procedurilor de aprobare/avizare, propuneri formalizate în proiecte de hotărâri, privind:

•    elaborarea criteriilor și a modelului formularului pentru aprecierea activității anterioare a personalului de specialitate;

•    activitatea de specialitate a teatrului;

•    valoarea coeficienților de serviciu, de producție și de complexitate aplicabili în instituție, dacă aceștia sunt stabiliți între limite, conform prevederilor legale;

•    sarcinile complementare pentru personalul artistic de specialitate, etc.

-    calculează numărul serviciilor din fiecare producție artistică, după configurarea repertoriului din perioada de referință;

-    aduce la cunoștința personalului de specialitate evaluat, la termenul și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, rezultatul evaluării: punctajul de referință, punctajul individual, aprecierea activității anterioare, punctajul individual final și salariul de bază corespunzător pentru perioada de referință;

-    asigură întocmirea fișelor de post, în colaborare cu Biroul Juridic-Contencios, Resurse Umane, Sănătate și

Securitate în Muncă, în care sunt prevăzute: atribuțiile, sarcinile și activitățile pentru perioada de referință, în urma evaluării personalului de specialitate;    ‘

-    asigură elaborarea, pentru perioada de referință, a actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru personalul existent, în urma evaluării personalului de specialitate.

Art.30. Conducerea executivă de evaluare își desfășoară activitatea în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.Competențele, atrțtojțiile^iTespo&0bilitățile conducerii executive si ale celorlalte s^ăițțțțfi fur^țiȘfnale ale TEATRULUI MASCA

Art.31. Atribuțiile, competentele, responsabilitățile și, după caz, activitățile pentru perioada de referință, pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.32. Principalele atribuții ale managerului, directorului adjunct (artistic), directorului adjunct (administrativ) și contabilului șef, sunt:

a). MANAGERUL

Managerul, numit în urma câștigării concursului de proiecte de management organizat de autoritate, este conducătorul instituției, cu care autoritatea încheie contract de management, în condițiile legii.

Managerul asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite.

Managerul are următoarele atribuții principale: propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;

stabilește modul de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar de credite pentru bugetul acesteia; în acest sens, răspunde de:

® angajarea și utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

•    urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

•    angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor posibil de încasat;

•    integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

•    organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

•    organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

•    organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

•    organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

-    elaborează și fundamentează împreună cu Directorii adjuncți și Contabilul șef proiectul bugetului instituției pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

-    angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile împreună cu directorul adjunct și contabilul șef, având în vedere încadrarea în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

-    reprezintă instituția în raporturile cu terții;

-    încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, in limitele de competență stabilite prin contractul de management;

-    stabilește, prin decizie, componența Consiliului Administrativ si Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale;

-    stabilește, prin decizie, componența Conducerii executive de evaluare și stabilește atribuțiile și limitele de competențe ale membrilor săi;

-    stabilește întocmirea și aprobă, după caz, procedurile interne legate de evaluarea personalului de specialitate, în condițiile respectării prezentului regulament și a legislației in vigoare;

-    în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

-    se consultă periodic cu reprezentanții direcției de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură) și cu Consiliul Administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu aceștia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității instituției;


OROHAtyixJ

.1----—‘:yfund^management,


cu statut de angajat sau colaborator, prin ’ștoHpea


- asigură configurarea repertoriului din perioada de astfel:

planifică stagiunea, cu luarea în considerare'^


((zorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor, cțiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului maxim de repetiții și a datei primei pf^^^^^rfflice pentru fiecare producție;

•    stabilește programul exploatării noilor producții artistice și programul exploatării producțiilor artistice care urmează să fie prezentate în reluare.

•    emite dispozițiile de punere în scenă pentru fiecare producție artistică ; ■

aprobă caietele program și toate materialele documentare și de publicitate elaborate și prezentate de persoanele responsabile;

aprobă programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului propuse de Serviciul PR - organizare spectacole;

asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare; aprobă Regulamentul intern al instituției;

se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative șefilor de compartimente, prin intermediul consilierului juridic împuternicit în acest sens; distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției; are calitatea de angajator pentru personalul instituției. In acest sens:

•    selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

•    negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

® dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii;

•    încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu respectarea prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească durata contractului de management;

® analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

•    analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

•    aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;

•    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

stabilește persoana care va face propunerea privind aprecierea activității anterioare a personalului artistic de specialitate (coordonatorul personalului artistic, consultantul artistic, regizor, secretarul literar/muzical/artistic sau o altă persoană cu atribuții în domeniul artistic);

- decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului de specialitate din instituție, urmare evaluării;

decide, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau

creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun;

decide distribuirea artiștilor creatori și asimilați în producțiile artistice noi, în baza repertoriului stabilit;

asigură organizarea selecției pentru artiștii interpreți și asimilați în vederea distribuirii în producțiile artistice noi;

stabilește, pentru perioada de referință, cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice pentru personalul

administrativ de specialitate, în condițiile legii;

aprobă, după acordul primit din partea Consiliului Administrativ, cumulul de funcții în instituție, precum și colaboratorii externi pentru proiectele și programele instituției, dispunând conform prevederilor legale, încheierea contractelor în baza legii privind drepturile de autor și drepturile conexe sau ale codului civil, după caz; negociază clauzele contractelor încheiate;

aprobă, după acordul primit din partea Consiliului Administrativ, colaborările cu alte instituții, prin cumul de funcții sau în baza legii privind drepturile de autor și drepturile conexe sau ale codului civil, după caz, ale personalului angajat; coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (turnee, festivaluri, etc.), cu avizul Direcției Cultură;

răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;răspunde de organizarea activității de audit public interj răspunde de organizarea activității de pază și prey^g' răspunde de organizarea activității de sănătate șiZșȘcurițpti

aprobă componența comisiilor de evaluare a ojerteloPpfe^jmdocumentația referitoare la activitatea de achiziții publice;    •,!

inițiază contacte cu alte instituții de spectacole din țar&^^răinâțâte și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice la festivaluri în țară și în străin’âfaite/.tu avizul Direcției Cultură;

efectuează deplasări la manifestările culturale de^gfgdîbî^âră și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea


prealabilă a Direcției Cultură;    ...... ..................

- reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și străinătate precum si aderarea la

organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizul Direcției Cultură.

îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General.

în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

Managerul este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

în perioada absentării din instituție a managerului atribuțiile postului sunt preluate de unul dintre directorii adjuncți, de altă persoană desemnată de managerul în exercițiu sau de o persoană numită de autoritate, în condițiile legii, după caz.

în situația în care postul de manager este vacant, autoritatea asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de proiecte de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.

b). DIRECTORUL ADJUNCT (ARTISTIC)

Are următoarele atribuții principale:

urmărește și controlează modul în care sunt îndeplinite sarcinile de serviciu de către personalul din subordine;

urmărește modul de realizare, din punct de vedere tehnic și artistic, a proiectelor si programelor culturale propuse (la sediu, sau în cadrul turneelor din țară și străinătate); urmărește calitatea tehnică a spectacolelor din repertoriu;

răspunde de întreținerea și funcționarea spațiilor de desfășurare a activităților artistice curente ale teatrului; propune modalități de conservare și reabilitare a decorului și a instalațiilor specifice desfășurării în condiții optime a activității artistice;

identifică și propune amenajarea spațiilor corespunzătoare pentru depozitarea și conservarea elementelor de decor, recuzită, scenotehnică, etc, aflate în exploatarea teatrului, în raport cu cerințele de temperatură și umiditate și în conformitate cu standardele europene în domeniu;

propune și răspunde de crearea unor module distincte care să permită manipularea operativă și cu un consum redus de timp și resurse umane a elementelor de decor și recuzită aflate în exploatarea fiecărui spectacol;

asigură respectarea termenelor de producție a spectacolelor, de finalizarea în termenele de execuție stabilite a tuturor elementelor - decor, costume, recuzită - executate în atelierele teatrului, sau a celor contractate;

răspunde de planificarea activității tehnicienilor de la scenă și stabilește măsuri care privesc calitatea prestației lor, acordându-le după caz, suport logistic privind operarea echipamentelor de specialitate din dotarea teatrului;

propune dotarea teatrului cu echipamente și instalații de scenotehnică;

este responsabil de asigurarea montării spațiului scenic în cazul deplasării în țară sau străinătate sau a reprenzentării spectacolelor proprii în alte spații decât cele deținute în administrare;

răspunde și coordonează transportul decorului, recuzitei în deplasările teatrului și asigură efectuarea lui în timp util pentru respectarea programului de montare stabilit cu partenerii externi;

este responsabil cu asigurarea condițiilor pentru ambalarea și transportul recuzitei și decorului și cu asigurarea integrității acestora în deplasările efectuate de teatru;

răspunde de îndeplinirea formalităților vamale pentru exportul/importul temporar al elementelor de decor, recuzită și costume pentru spectacolele teatrului;

acordă asistență tehnică trupelor invitate să dea reprezentații pe scena teatrului;

răspunde de dotarea corespunzătoare a compartimentelor din subordine, astfel încât să se asigure respectarea normelor de securitate și sănătate f.n=mu.h.că;    s.

coordonează activitățile legate de promovarea imaginii instituției;.............

răspunde de asigurarea măsurilor penrtru creșterea veniturilor proprii ale teatrului; îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul instituției.

Directorul adjunct artistic coordonează direct si răspunde de activitatea următoarelor:

Secția Artistică;

Secția Scenă;

Serviciul P.R.-Organizare Spectacole.fP" ..a»

c). DIRECTOR ADJUNCT (ADMINISTRATIV)    jP

Are următoarele atribuții principale:    v'îj

a^iziții'jjubiic^^’a celei administrative și tehnico-economice a


-    răspunde de buna desfășurare a activității de âbțlizjții j_------------- ------------------ ,----

instituției, în legătură cu activitatea funcțională a tdăfeilu)i?i(îni^'formitate cu dispozițiile legale în vigoare;

-    prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinireă~angajamentelor asumate de directorul instituției, subordonându-se managerului și îndeplinind hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de dezvoltare și de funcționare a instituției;

-    răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității teatrului;

-    răspunde, verifică si coordonează buna desfășurare a activitatii personalului din subordine;

-    propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului;

-    participă la elaborarea proiectului de buget al instituției;

-    în colaborare cu șefii de compartimente, secții, birouri, întocmește planuri anuale de investiții si de dotare cu scenotehnică, instalații și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

-    întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activității;

-    avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente

și capitale la construcții și instalații;    .

-    controlează si răspunde de încadrarea corectă în normele de consum de materii prime și materiale, combustibili și energie;

-    propune valorificarea elementelor de decor, recuzită și a costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul curent;

-    propune scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, conform legii;

-    coordonează activitatea de pază si P.S.I. și intervenții în caz de calamitate;

-    coordonează, controlează si urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar și care-i sunt prezentate pe bază de referate de către compartimentele funcționale din subordine;

-    întreprinde măsuri de asigurare și păstrare a integrității patrimoniului instituției;

-    se preocupă de reabilitarea patrimoniului instituției, făcând propuneri de reparații curente sau reparații capitale necesare;

-    în determinarea bugetului instituției face propuneri pentru necesarul de cheltuieli al compartimentelor din subordine;

-    estimează și propune, pentru fundamentarea bugetului instituției, limite în determinarea cheltuielilor de capital de natura dotărilor independente;

-    răspunde de elaborarea și urmărirea derulării planului anual de achiziții publice, împreună cu șeful Biroului Achiziții Publice;

-    coordonează și avizează procedurile privind selecțiile de oferte și licitațiile pentru achiziții publice;

-    controlează modul de aplicare și executare a dispozițiilor prevăzute în Regulamentul Intern si Regulamentul de organizare si funcționare pentru compartimentele din subordine;

-    propune directorului, după caz, prelungirea contractelor de munca si avizeaza angajarea colaboratorilor tehnici;

-    participă la întocmirea fișelor de post și la evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale pentru personalul din subordine;

-    propune măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare, privind buna desfășurare a activității compartimentelor din subordine;

-    analizează și avizează, după caz, cererile personalului din subordine;

-    se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției și, în acest sens, solicită note explicative șefilor compartimentelor subordonate și persoanelor direct implicate;

-    propune sancțiuni disciplinare și materiale pentru personalul din subordine, conform legislației muncii în vigoare;

-    în exercitarea atribuțiilor sale emite note de serviciu adresate personalului din subordine, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice compartimentelor din subordine;

-    îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul instituției.

Directorul adjunct (administrativ) coordonează direct și răspunde de activitatea:


1.Biroului Achiziții Publice;

2.Secției Administrativ, Pază, Pompieri.


'.CQHFOFW*

O HI G 1 H A1A3^~


d). CONTABIL ȘEF    „

Are următoarele atribuții principale:    u<5

Asigură și răspunde de conducerea și codră^,,^-^^'-. îndrumând, controlând și urmărind efectuarea^;    $]/

Elaborează situația financiară și contul de exe'dț$i^ bugetaf^rimestrial și anual;

Asigură și răspunde de verificarea actelor și ”â*3^^ÎKrarilor notelor contabile atât în contabilitate, cât și în


economico-financiare, stabilind sarcini concrete,

execuție;

Poate exercita și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către managerul instituției, cu respectarea prevederilor legale de speță din domeniu;

Organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;

Asigură aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea pagubelor aduse acestuia; Planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului aprobat, monitorizarea execuției bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de credite;

întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii curente către direcțiile de resort din P.M.B. (Direcția Buget și Direcția Cultură);

Coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

Organizează și răspunde împreună cu Directorul adjunct (administrativ) de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând teatrului, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

întocmește proiectul bugetului anual și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

Răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției;

Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

Elaborează documentația economică necesară desfășurării turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului, după caz);

Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;

Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum și ale diverselor sectoare de activitate din teatru;

Verifică actele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

Solicită compartimentelor teatrului documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale; Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului; Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

Urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

Centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale, pe care le transmite Direcției Cultură; Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

Coordonează declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

Este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specific de activitate.

Contabilul Șef are în subordine Compartimentul Financiar-Contabilitate.

BIROUL JURIDIC-CONTENCIOS-RESURSE UMANE, SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ

Art.33. Este o structură funcțională condusă de un șef de serviciu care asigură și răspunde de conducerea și coordonarea celor trei domenii de activitate din subordine, respectiv Juridic, Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă.


CONFORMPe linie juridică:

Acordă asistență juridică instituției, pe baza m în

orice persoană juridica sau fizică, română sau sjjfȘȘj Reprezintă instituția în acțiunile civile, penale, îl


tuiffi^fî^pagerului, în față "tuturor instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală, precum și în rapA^țuril^aeesteia'fcu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu

---------------x:_:_x--------’


O -oț IS 31 I

,    ,    ,    , ,    ■ o .    ___..jjteJofege f°nd’ ordinare și extraordinare; în fața tuturor

instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a al^orga^deyOTÎsdicție, în fața organelor de cercetare penală, notariatelor, a oricărui organ al administrației de ^ț^pe b^ia^âe mandat acordat de managerul instituției, pentru actele contencioase și necontencioase;

Avizează deciziile emise de managerul teatrului, la solicitarea acestuia;

Analizează și avizează deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

Analizează din punct de vedere al legalității și avizează, organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern;

întocmește, la cererea managerului, diferitele tipuri de contracte pe care le încheie instituția: de drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducție, parteneriat, închiriere, etc.

Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;    ■

Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persbane juridice;

Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite în legătură cu activitatea teatrului; Avizează note și instrucțiuni, din punct de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea instituției; Urmărește durata contractelor de drept de autor informând în timp util conducerea instituției cu privire la termenele de valabilitate ale acestora;

Redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

La sesizarea contabilului șef, stabilește împreună cu managerul instituției modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;

Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora;

Ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituției;

Ține evidența cronologică a tuturor contractelor în Registrul special de evidență contracte-,

Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare.

Pe linie de Resurse Umane, răspunde de:

-    întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă;

-    întocmirea tuturor fișelor de post, în colaborare cu conducerea executivă de evaluare, după caz;

-    Elaborarea și gestionarea activității necesare întocmirii tuturor fișelor de post și evaluării posturilor din statul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru perioadele de referință ale salariaților (în colaborare cu șefii de servicii, secție și compartimente) conform H.G. nr.1672/2008 și/sau H.G. nr. 125/1999, după caz;

-    Informarea și asigurarea de consultanță personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate asupra metodologiilor de evaluare aplicabile în teatru;

-    întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

-    Fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului instituției;

-    întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor șefilor de compartimente, pe care îl înaintează spre aprobare Managerului, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

-    Elaborarea statelor de funcții anuale în conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobate;

-    Elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări, promovări, etc);

-    întocmirea dosarelor de pensionare și urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de muncă;

-    Completarea dosarelor de personal, la zi;

Gestionarea carnetelor de muncă și prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic; Evidența și arhivarea deciziilor Managerului instituției, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la TEATRUL MASCA;

întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de-eontrol abilitate și/sau de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;    ,,    ’

12


ST //•!


9-7Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituțieijprin decizie; Vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu ale salariaților; r -    '


Eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

Programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;

Colaborarea eficientă cu toate compartimentele instituției^

Redactarea, actualizarea și aducerea la cunoștința s;

Elaborarea și redactarea regulamentului de orgam£'are,.și funcțî compartimente funcționale;    (~ ftwXyP

Identificarea locurilor de muncă și a meseriilor cu cWi'âftft/^r^I&^berig! sporurilor;

Stabilirea necesarului de personal pe structură, fu-foții și    grade, trepte profesionale si/sau categorii,

împreună cu serviciile de specialitate în limita numărulm^ăț^^sdhal și a creditelor aprobate;

Stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a drepturilor salariale și celorlalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

Redactarea deciziilor emise de managerul instituției pentru relațiile de muncă din instituție.

Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate dina actele normative în vigoare.

Pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă, răspunde de:

Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activități legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților);

întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, a proiectului programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii;

instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a celorlalte categorii de salariați din instituție;

Analizarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propunea, în scris, a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora;

Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă produse în unitate;

Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă;

Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, pe baza avizelor medicale, pentru personalului instituției;

Coordonarea activității de protecția muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;

Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă;

Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului; întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;

Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare; întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

în Regulamentul Intern al TEATRULUI MASCA vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau desemnat, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.

SECȚIA ARTISTICA

Art. 34. Secția Artistică este formată din artiști interpreți și/sau creatori. în exercitarea atribuțiilor care le revin, artiștii interpreți (în speță colectivul de actori angajați permanenți ai instituției) au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal artistic de scenă, următoarele îndatoriri specifice:

Să depună toate diligențele la casting-urile organizate pentru stabilirea de către regizorul spectacolului a distribuțiilor pieselor;

Să respecte cu strictețe programul, orarul și disciplina repetițiilor și a oricăror reprezentații sau manifestări artistice programate;


Cu


Să consulte programul de repetiții și spectacole Afișat de catrekun reprezentant al Serviciului P.R.- Organizare Spectacole la avizierul teatrului și să rămână laM^po’ațjș-ips^itujtei pentru orice modificare a programului afișat, chiar și în cazul când este dublat sau dublează dfeș^j^'®ioe/f)art|jclintr-o distribuție paralelă;

Să respecte litera spectacolului în care este dis^uifc^^^wlWroducă sau să omită texte ori cuvinte inclusiv schimbări sau inversări;    Sy

Să studieze în formele stabilite de teatru, organizât^akiyjgțțțvjâ^al, în vederea pregătirii spectacolelor și calificării profesionale, respectând datele stabilite și indicațiile prîrffifer

Să participe la toate turneele, deplasările și acțiunile promoționale privind spectacolele stabilite de manager;

Să primească orice rol care i se încredințează;    , .

Să interpreteze rolul la nivelul maxim al capacității sale;

Să se conformeze întocmai indicațiilor regizorului artistic, fără ca prin aceasta să își reprime personalitatea artistică sau spiritul creator;

Să utilizeze și să păstreze cu grijă recuzita și costumele încredințate de instituție;

Să comunice în scris conducerii instituției orice angajamente existente care pot afecta programarea repetițiilor sau spectacolului;

Să înștiințeze instituția cu privire la indisponibilizarea lor, din cauză de boală sau de forță majoră, în maxim 2 ore de la producerea evenimentului respectiv.

Să se preocupe de asigurarea stării de sănătate și menținerea condiției fizice, individualizată în funcție de rolurile pe care le au în spectacolele teatrului, conform specificului acestuia.

Artiștii creatori îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:

-    Propun managerului teatrului componența colectivului de creație artistică și tehnică necesar spectacolului cu a cărei punere în scenă a fost împuternicit de manager:

-    Trasează linia artistică a spectacolului pe parcursul derulării acestuia, ținând seama de propunerile Consiliului Artistic;

-    întocmesc și prezintă graficul repetițiilor săptămânale necesare în funcție de termenul premierei fixat de

conducere;    '

-    îndrumă actorii, dându-le indicații asupra concepției regizorale;

-    Răspund de disciplina întregului colectiv de creație artistică;

-    Urmăresc și sprijină dezvoltarea profesională a tinerei generații de actori și regizori;

-    Controlează executarea costumelor și decorurilor, semnalând orice defecțiune care ar influența calitatea artistică a spectacolului;

-    Avizează schițele de decor și costume și devizul estimativ al spectacolului.

SECȚIA SCENĂ

Art. 35. Personalul acestei secții îndeplinește următoarele atribuții:

-    asigură condițiile necesare desfășurării optime a activității la scenă, atât la sediu cât și în spații neconvenționale;

-    întreprinde măsurile necesare și răspunde de pregătirea și desfășurarea din punct de vedere tehnic a spectacolelor, conform indicațiilor regizorului artistic;

-    execută toate operațiunile de montare și demontare ale tuturor elementelor ce compun decorul spectacolelor, în conformitate cu cerințele regizorale;

-    planifică și ține evidența activității de scenă;

-    asigură condițiile tehnice, funcționale ale tuturor instalațiilor de scenă;

-    execută lucrări de iluminare a spectacolului pe tablouri și acte;

-    asigură executarea înregistrărilor de sunet sincron;

-    păstrează în bune condiții echipamentele și elementele de decor necesare spectacolelor atât la sediu, cât și în timpi transportului lor în deplasările teatrului.

SERVICIUL P.R.- ORGANIZARE SPECTACOLE

Art. 36. Serviciul P.R.- Organizare Spectacole are următoarele atribuții:

-    Propune păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriul teatrului și răspunde de transmiterea acestuia spre aprobare Managerului instituției, Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic;

-    Urmărește feedback-ul manifestărilor și propune Managerului și Consiliului Artistic noi modalități de abordare a conceptului de proiect și în comunicarea cu media, menține legătura cu inspectorul de specialitate - psiholog - în abordarea studiului de caz asupra percepției imaginii teatrului, respectiv a publicului țintă, a chestionarelor, etc;

-    Asigură buna colaborare între membrii serviciului și coordonatorii de proiect și răspunde de promovarea imaginii instituției în raport cu evenimentele și manifestările din sfera culturală și socială;

-    Coordonează activitatea de promovare a teatrului, propunând conceptul materialelor publicitare, asigurându-se de buna informare a presei scrise și audiovizuale asupra stadiului.de evoluție a proiectelor;

-    Urmărește calitatea artistică a spectacolelor, proiectelor și manifestărilor teatruluii în relație cu publicul tintă;


cifică pentru realizarea acestora;


Informează în scris pe cale ierarhică, asupra deficiențelor și dificuităț în relațiile de colaborare din cadrul teatrului, propunând variante și so Organizează și concepe materialele de prezentare, monitorizând activita'

Identifică, implementează și răspunde de formele de promovare a instituției și de comunicare cu mass-media; Concepe, organizează și asigură activitățile de promovare a proiectelor culturale ale instituției în mass-media;

Concepe, transmite și verifică recepționarea comunicatelor de presă, moderează conferințele dejjresă;.....

Răspunde de evidenta și actualizarea bazei de date conținând datele de contact_^le-perseane.lor-dtejIințgj:es2d\n

domeniul cultural;


Supervizează desfășurarea activității de marketing pe durata derulării proiectelor;i*

Determină, prin activitatea desfășurată, creșterea veniturilor proprii ale instituției;

Concepe materiale publicitare, diferențiat pentru targeturi și profiluri media și selec^egzlkG-ategbrîi de informații cu


privire la activitatea teatrului;

Se ocupă de consultarea zilnică și monitorizarea mass-media, elaborând propuneri pentru contractarea de servicii de întreținere și suport tehnic site, de servicii pentru concepție, editare, imprimare a materialelor publicitare;

Propune efectuarea comenzilor pentru materialele tipărite, propune tiraje și răspunde de conformitatea cantităților executate;

Propune modalități de distribuție a suporturilor mobile publicitare și are obligația de a asigura promovarea spectacolelor și a activității teatrului prin distribuirea de materiale promoționale în zonele cu flux de circulație, sediul institției și sala de spectacol;

Efectuează lunar situații privind stocurile existente ale materialelor publicitare;

Se preocupă de încheierea unor bariere publicitare, cu respectarea legislației în vigoare;

- Analizează și propune Consiliului Administrativ modalități de diversificare a tarifelor în funcție de ziua în care se difuzează spectacolul;

Coordonează relațiile publice ale teatrului la toate palierele de comunicare: instituții de profil din țară și străinătate, instituții de cultură din țară și străinătate, organisme, ONG-uri, ambasade și institute culturale, etc.; Identifică, implementează și răspunde de formele de promovare și comunicare media;

Colaborează în activitatea sa cu partenerul, în cazul proiectelor și programelor derulate de instituție în cadrul unor contracte de asociere, parteneriat sau co-producții, realizând împreună cu partenerul întreaga activitate de promovare a proiectului;

Identifică și diversifică modalitățile de promovare: spații publicitare stradale, afișaje electronice, spațiu publicitar on line pe diverse pagini web și suporturi prin care poate promova imaginea teatrului, spectacolele teatrului; Asigură arhivarea de specialitate: pe suport de hârtie și suport digital;

întocmește baza de date cu actorii teatrului si actorii colaboratori, regizorii, scenografii, coregrafii, autorii, traducătorii, etc., implicați în proiectele teatrului;

Colaborează cu artiștii colaboratori ai teatrului în vederea unei bune gestionări a programului artistic al acestora; Răspunde de evidența numărului de spectacole jucate, colaborând cu Biroul Juridic-Contencios-Resurse Umane, Sănătate și Securitate în Muncă, în scopul reînnoirii contractelor cu societatea deținătoare a drepturilor de autor, în cazul în care managerul instituției dispune continuarea colaborării cu artiștii implicați în respectivul proiect, după caz;

Răspunde de afișarea la avizierul teatrului programul săptămânal de spectacole și repetiții, împreună cu regizorul/regizorii tehnici și răspunde de conformitatea datelor afișate;

Răspunde de impresarierea propriilor producții artistice ale teatrului;

Răspunde de buna desfășurare a turneelor teatrului, colaborând cu impresarul și/sau producătorul evenimentului și pune la dispoziția acestora datele tehnice despre spectacol, răspunde de transportul echipei tehnice și artistice, asigură cazarea (după caz, în funcție de condițiile oferite de manifestare, etc.);

Face analiza feedback-ului manifestărilor și propune Managerului și Consiliului Administrativ noi modalități de abordare în comunicarea cu media;

Studiază piesele prezentate de diverși autori și traducători, întocmind referate și făcând propuneri pentru repertoriul teatrului;

Face traducerile de material documentar;

Răspunde de obținerea drepturilor de autor pentru spectacolele din repertoriu;

Răspunde de îndeplinirea de către partener, în cazul unor contracte de asociere, parteneriat sau co-producție, a obligației de a inscripționa sigla teatrului, precum și numele și sigla forului tutelar în materialele promoționale, dacă acesta concepe afișul sau alte materiale aferente spectacolului găzduit de instituție.

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

Art. 37. Biroul Achiziții Publice are drept obiectiv achiziționarea, în condițiile legii, a tuturor bunurilor și materialelor necesare desfășurării întregii activități a teatrului. Biroul AcJjiPțțTT’WKeș este o structură funcțională condusă de un șef de birou care:    ■' • : Ț \    8


iCQNFORw! Cu

^-^y/    I ORIGINALUL

■    Coordonează și răspunde de activitățile^aj^îStK^Dupjjce;    ' -------------------

■    Propune managerului instituției nuiwpa, prjp depizie, a comisiilor de evaluare a ofertelor, în vederea

realizării achizițiilor publice;    jj^

■    Elaborează împreună cu Directorii Mjun^ț^^rar^ijj anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte. c<?rftț^ftfment4l din cadrul instituției, îl transmite spre aprobare managerului și, ulterior, îl înaintează E^fesfiei fe'ultțfi^/

■    Transmite spre aprobare managerului șț-^mțgâ^ăfspre știință, Direcției Cultură orice modificare intervenită în programului anual al achizițiilor publice; *

■    Avizează documentația de atribuire a contractelor de achiziții publice sau a documentației de concurs de soluții;

*    întocmește devizele estimative ale proiectelor culturale ale instituției și urmărește producția acestora în conformitate cu devizul estimativ;

■    Evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat și a planului de achiziții anual și analizează cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate de către celelalte compartimente;

■    Răspunde de coordonarea activității personalului din subordine;

■    Verifică și răspunde de respectarea normelor legale referitoare la achizițiile publice;

■    Avizează planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza bugetului aprobat și a planului anual de achiziții;

■    Prezintă Directorului adjunct (administrativ), pentru verificare și avizare, documentațiile întocmite pentru realizarea achizițiilor publice și pe cele pentru realizarea proeictelor culturale ale instituției;

■    Supune controlului financiar preventiv toate documentele care presupun angajarea unor cheltuieli bănești;

■    Verifică concordanța lucrărilor de întreținere și reparații executate cu cele cuprinse în devizele de lucrări și situațiile de plată ale executanților și informează conducerea instituției;

■    Dispune și verifică realizarea în condițiile legii de către compartimentul administrativ a activității de transport auto și de inventariere și conservare a patrimoniului;

■    Dispune și verifică întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a instituției și

*    răspunde obținerea autorizațiilor respective;

■    Propune Directorului adjunct (administrativ) reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare și în colaborare cu compartimentul financiar, contabilitate;

■    Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

■    Urmărește ca toate materialele necesare producției proiectelor să fie luate în evidență și gestionate conform prevederilor legale aplicabile și se asigură că pe acestea este aplicată poziția de inventar din Registrul pentru evidență analitică a elementelor de decor, de recuzită și a costumelor.

Personalul Biroului Achiziții răspunde de:

Elaborarea programului anual de achiziții, împreună cu Directorul Adjunct și Șeful Biroului Achiziții, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celâlalte birouri, servicii, secții, respectiv a analizelor și evaluărilor efectuate de Compartimentul financiar-contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori; Utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

Estimarea valorii fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmirea notei privind determinarea valorii estimate; Stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmirea de note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

Stabilirea perioadelor între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor, funcție de complexitatea contractului și prevederile legale în materie;

întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziții publice;

întocmirea notelor de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică dacă este cazul; întocmirea de note justificative cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

Propunerea cuantumului garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică, buna execuție și forma de constituire a acestora, conform prevederilor legale.

înaintarea de propuneri către managerul instituției pentru componența comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea aprobării spre atribuire a fiecărui contract de achiziție publică, comisie din care va face parte în mod obligatoriu;

Elaborarea și transmiterea către Direcția g^^B^g^ărigfMunipțpiului BmcuQșFy j^0^Uye-14Iemi|are a unui reprezentant care să facă parte dji^omis^ d^îptoaluare a ofertelor; ————— înaintarea de propuneri și fundamenta^ neg^t^-cdȘjptării unor experți din afara instituției și participarea acestora in cadrul comisiilor de atribuire șl co^^i^br d^rachizitie publica;

Respectarea regulilor de evitare a confftc&lurtflșȘfrțeres^

Elaborarea sau, după caz, coordonarea^^i^ățifde ^tșoorare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul unui concbtșț^aoțytff a documentației de concurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

înaintarea de propuneri în vederea achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

Comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

Primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, precum și întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

Urmărirea și restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege;

Respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

Comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea, în termenele prevăzute de lege, a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și le transmite, conform prevederilor legale, către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

Gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

Cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului;

Gestionarea sumelor de bani și a documentelor de plată încredințate pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionare;

întocmirea formelor legale, conform dispozițiilor în vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor și materialelor achiziționate.

SECȚIE ADMINISTRATIV, PAZĂ, POMPIERI

Art. 38. Personalul acestei secții are următoarele atribuții principale:

Evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat și analizează cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate de către celelalte compartimente;

Avizează planul de comenzi lunare pentru produse de curățenie și întreținere, precum și a altor cheltuieli administrative, în baza bugetului aprobat;

Supune controlului financiar preventiv toate documentele care presupun angajarea unor cheltuieli bănești, în legătură cu activitatea secției;

Verifică concordanța lucrărilor de întreținere și reparații executate cu cele cuprinse în devizele de lucrări și situațiile de plată ale executanților și informează conducerea instituției;

Asigură păstrarea și gestionarea materialelelor, mijloacelor fixe si a obiectelelor de inventar, potrivit dispozițiilor legale în vigoare și răspunde de buna lor conservare în magazii, luând măsuri de preîntâmpinare a tuturor cauzelor care ar duce la dereglarea, sustragerea sau altă formă de risipă;

întocmește documentațiile pentru obținerea diversele autorizații de funcționare ale instituției, de transport, etc și răspunde de obținerea acestora;

Asigură curățenia, administrarea și întreținerea imobilului, întreținerea tuturor instalațiilor de apă, căldura, lumină:

• Execută lucrările de întreținere curentă (zugrăveli, vopsitorii, lăcătușerie, tâmplărie, etc.) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate;


ORW


•    Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;

•    face propuneri privind reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare, în colaborare cu compartimentul financiar, contabilitate.

Asigura paza permanentă și verificarea spatiilor deschise ale teatrului;

Asigură păstrarea ordinii in timpul reprezentării spectacolelor;

Se ocupa de prevenirea incendiilor in conformitate cu cerințele prevăzute de lege?

Asigură derularea , în condițiile legii a activității de transport auto; (transportul de persoane, a recuzitei și a elementelor de decor, cu autovehiculele din dotare și/sau închiriate, după caz);

Asigură măsurile pentru ghidajul publicului spectator la reprezentațiile instituției, pastrarea hainelor acestora,.

difuzarea caietelor program și/sau a materialelor caj^projriovează imaginea teatrului;—----

Asigură derularea , în condițiile legii a activității^^âftK^^^^documentelor insțițației^^^^j^Wit w1 Asiqură derularea activității de secretariat și eufrat,     i

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATEiy §£^,5'

Art. 39 . Atribuțiile Compartimentului Financiar-'^pntalșîlii^țe

Răspunde de buna funcționare a activității finâ'hfclarifcontabilș.’â instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducertiihșțîtjUțiăi; Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară; întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de autoritatea tutelară, direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc.;

Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

Răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

Răspunde de transmiterea spre avizare la direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură) a listei de investiții detaliate;

Urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;

Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare, prin delegare primită din partea conducerii, atunci când este cazul;

Prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul explicativ;

Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

întocmește documentația necesară deschiderii finanțării.in.v,Qșțițiilor la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul conducerii Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului,București; I


18
iCGWFORWÎ tu ORIGINALUL


îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conduc^ domeniul financiar-contabil;

Asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloac'L**“ întocmește documentația necesară și urmărește plată, valorificare și clasare a bunurilor aparținândiau rezultate din actele normative în vigoare, în

acestora;

c&farfețega^de declasare, disponibilizare, transmitere fără

îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri^ăp^gB®tffârinstituției; întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.;

întocmește, după. caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, etc );

întocmește Fisele Fiscale nr.1 și nr.2, în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelor abilitate; Efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența


tuturor plăților;

Elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

întocmește declarațiile și adeverințele pentru personalul plătit în baza Legii nr.8/1996, pentru anul anterior; Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a instituției, conform normelor legale aplicabile.

Capitolul VII

Personalul TEATRULUI MASCA

Art.40. Funcționarea instituției este asigurată prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă.

Pentru realizarea producțiilor artistice se poate utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de muncă cu timp parțial.

Ocuparea posturilor se face, de regulă, prin concurs, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Condițiile de muncă, salarizare, concediu de odihnă și alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute în contractul individual de muncă și în Regulamentul Intern al TEATRULUI MASCA

Funcțiile utilizate de această instituție și salariile de bază corespunzătoare sunt cele cuprinse în statul de funcții aprobat, fiind diferențiate pentru structurile funcționale definite prin organigramă.

Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit, după caz, pe baza prevederilor legale privind:

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor metodologice de evaluare a performanțelor profesionale individuale aplicabile,

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază și a indemnizațiilor de conducere pentru personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte și a normelor metodologice de evaluare aplicabile.

Locul de muncă, programul de activitate și obligațiile de serviciu ale personalului TEATRULUI MASCA se stabilesc de către manager, la propunerile șefilor de secție, serviciu, compartimente, birou în conformitate cu necesitățile instituției și se consemnează în fișa postului și Regulamentul Intern al TEATRULUI MASCA

Pentru personalul artistic și tehnic, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.

în instituție se poate organiza munca în schimburi, care reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariații se succed unul după altul la același post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă.

Atribuțiile, sarcinile și activitățile rezultate din servicii specifice fiecărei categorii profesionale pentru personalul artistic și tehnic de specialitate sunt prevăzute în fișa postului.

Activitatea personalului artistic și tehnic de specialitate din teatru se normează potrivit fișei postului; norma de muncă exprimă sfera de sarcini, activități, atribuții individuale rezultate din servicii completată după caz cu sarcini complementare. în urma evaluării personalului de specialitate, conducerea

posturilor acestuia.

sxecutivă asigură întocmirea fișelor


•friî

ti


Aprecierea activității anterioare a personalului artistic și tehnic de specialitate din teatru se face pe baza fișei individuale de evaluare a calității prestației sale, întocmită pe durată fiecărei perioade de referință.

Personalul instituției răspunde’ material, administrativ și penal de bunurile pe care le manipulează și care îi sunt date în gestiune.

Sancționarea disciplinară a personalului din subordine, precum și litigiile de muncă se soluționează în condițiile actelor normative în vigoare.

Capitolul IX

Buget, relații financiare

Art. 42. TEATRUL MASCA este o instituție publică de cultură finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din: încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Bugetul TEATRULUI MASCA se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către

manager, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

TEATRUL MASCA poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional,

donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Capitolul X

Dispoziții finale

Art. 43. TEATRUL MASCA este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria “instituții de spectacole de repertoriu

TEATRUL MASCA își impresariază propriile producții artistice.

TEATRUL MASCA poate recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii.

Activitatea de audit public intern va fi asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Audit Public Intern ).

TEATRUL MASCA își poate întocmi proceduri interne proprii de organizare și funcționare ale Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic, cu avizarea acestora de către Direcția Cultură - P.M.B.

TEATRUL MASCA își intocmește propriile proceduri privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate, cu respectatea prevederilor legislației specifice aplicabile instituțiilor de spectacole și a prezentului regulament . Acestea vor cuprinde, fără a fi limitativ: reguli aplicabile în procesul de aprobare și avizare a proiectelor de hotărâri, etape și termene în derularea procesului de evaluare, atribuții, sarcini și responsabilități ale conducerii executive de evaluare și ale altor persoane implicate în evaluare, criterii de apreciere a activității anterioare, sarcini complementare specifice fiecărei funcții artistice de specialitate și criterii de atribuire a sarcinilor complementare, valori ale coeficienților utilizați în procesul de evaluare (pentru cei care sunt stabiliți de lege între limite), modalitatea de soluționare a contestațiilor, etc. Procedurile se avizează de către Direcția Cultură - P.M.B.

TEATRUL MASCA utilizează sigla proprie.

Anual, managerul întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic, pe care îl transmite Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Bucure "

20

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate tal instituției.    "

TEATRUL MASCA urmează să se înscrie în Registrul artelor spectacolului conform prevederilor legale, după înființarea, respectiv reorganizarea acestuia.

Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.