Hotărârea nr. 225/2009

HOTARAREnr. 225 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANAIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI EXCELSIOR ABROGA ART. 3 SI ART.4 DIN HCGMB 196/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 305/2013

uram*

S8&32&.Consiliul General al Municipiului București


F

Îs


HOTARARE


î'fc'î'i-î SUURiOK* n.G.Wî.B.


privind aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Excelsior


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane și Direcției Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază, O.G. nr, 10/2008, cu modificările și completările ulterioare, aplicabilă până la 31 decembrie 2009, O.U.G. nr. 1/2009, O.U.G. nr. 31/2009 și ale O.U.G. nr. 4172009;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, cu un număr total de 81 posturi, din care 8 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Excelsior, conform anexelor nr. 1,2 și 3.

Art.2 Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă articolele 3 și 4 ale Hotărârii C.G.M.B. nr.196/2008.


B-dul Regina Elisai ta 47, sector 5, Bucureșt^pon^rt1^^LQ^Q2Î,Șp5 55 00; www.bucurestLprimaria.ro i    // *-3 r' SS’'K. \
Art.4 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.196/2008 rămân neschimbate.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Excelsior vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexa nr. 2


la HCGMB nrSTAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI EXCELSIOR PE ANUL 2009


Nr.

crt.

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

Nivel

studii

Grad/

Treaptă

profesională

Nr.

posturi

Actul normativ în baza căruia se stabilește

remunerația/salariul de bază și indemnizația de conducere (O.U.G.nr.189/2008 și respectiv anexele la O.G. nr. 10/2008)

De execuție

De conducere

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

-

Director

S

1

O.G. nr.189/2008

2

actor

Director adjunct

S

I

1

IV/2b;VI/1b

3

economist

Contabil Șef

S

spec.lA

1

V/1b;VI/1 b

COMPARTIMENTUL CONTENCIOS JURIDIC

4 jconsilier juridic    |    |S    |IA    |    1    |    II b

BIROU RESURSE UMANE

5

inspector

Șef Birou

M

IA

1

II b; Vl/1b

6

referent

M

I

1

II b

7

referent

M

II

1

II b

8

secretar dactilograf

M;G

I

1

V/2b

s.    COMPARTIMENT SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ    '

| inspector    |

M

I    I    1    I    II b //e

SERVICIUL ASISTENȚĂ DRAMATURG

CĂ, MARKE’

FSNG Șl PROMOVARE SPECTACOLE    fi*

impresar artistic

Șef Serviciu

I

1

IV/2b;VI/^6

■Jil

impresar artistic

S

i

1

IV/2b^, >*1

impresar artistic

I

2

IV/2b

7Î4-15

referent

I

2

IV/2b

16

controlor bilete

M;G

1

IV/2b

17

casier

M

I

1

V/2b

18

supraveghetor sala

M;G

1

IV/2b

19-20

garderobier

M;G

2

IV/2b

21-22

plasator

M;G

2

IV/2b

Nr.

crt.

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

Grad/

Treaptă

profesională

Nr.

posturi

Actul normativ în baza căruia se stabilește

remunerația/salariul de bază și indemnizația de conducere (O.U.G. nr.189/2008 și respectiv anexele la O.G. nr. 10/2008)

De execuție

De conducere

Nivel

studii

COMPARTIMENT ARTISTIC

23-26

actor

S

IA

4

IV/2b

27-30

actor

S

I

4

IV/2b

31-35

actor

s

II

5

IV/2b

36-40

actor

s

III

5

IV/2b

41-43

actor

s

IV

3

IV/2b

44-46

actor

s

V

3

IV/2b

47-48

consultant artistic

s

IA

2

IV/2b

49

secretar literar

s

I

1

IV/2b

50

artist plastic

s

I

1

IV/2b

51

sufleor teatru

s

I

1

IV/2b

BIROU PRODUCȚIE ADMINISTRATIV

52

referent

Șef Birou

M

IA

1

V/1b;VI/1b

53

administrator

M

I

1

V/2b

54

magaziner

M

I

1

V/2b

55-56

pompier

I

2

V/2b

57-58

portar

I

2

V/2b

59-60

îngrijitor

I

2

V/2b

61-62

șofer

2

V/2b

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

63    | referent    |

s

I    I    1    I    V/1b

COMPARTI

MENTTEHN

C SCENĂ

64

regizor scena

M

I

1

IV/2b ^Țw/v,7>>

\ 65

regizor scena

M

III

1

IV/2i#^ ,    "

Av 66

maestru lumini

I

1

IV/#

67

maestru sunet

I

1

IV/&

FORMAȚIA MUNCITOR]

-J! 68

muncitor calificat

Șef formație muncitori

I

1

IV/2b;VI/^,,„ t

69-71

muncitor calificat

I

3

IV/2b    ;

72

muncitor calificat

II

1

IV/2b

73

muncitor calificat

III

1

IV/2b

74-76

muncitor calificat

IV

3

IV/2b

77

muncitor calificat

VI

1

IV/2b

«a.w

z

ir*

cNr.

crt.

COMPARTIMENTUL

FUNCȚIA

Nivel

studii

Grad/

Treaptă

profesională

Nr.

posturi

Actul normativ în baza căruia se stabilește

remunerația/salariul de bază și indemnizația de conducere (O.U.G. nr.189/2008 și respectiv anexele la O.G. nr. 10/2008)

De execuție

De conducere

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE

78

economist

Șef Birou

S

I

1

V/1b;VI/1b

79

referent

S

I

1

V/1b

80

contabil

M

I

1

V/1b

81

casier

M

I

1

V/2b

TOTAL POSTURI

81

NOTĂ:

Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit conform:

•    Prevederilor legale privind nivelul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performantelor profesionale, individuale, precum și pe baza Hotărârilor privind creșterile salariale și se modifică conform actelor normative apărute ulterior datei aprobării statului de funcții, sau,

•    Prevederilor legale privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate, funcție de opțiunea exprimată în scris de fiecare salariat evaluat. .

Acordarea remunerației conducătorului instituției se aprobă de Primarul General în condițiile legii.

Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției și/sau a rezultatelor evaluării personalului artistic și tehnic de specialitate.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. lăcătuș mecanic, electrician, fochist, etc.).

Aprobarea anuală a statului de funcții precum și repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor conform organigramei și numărului de posturi

aprobate (respectând următoarele norme de constituire: birou/atelier-min 3 posturi din care un post de conducere; serviciu/secție-min 5 posturi, din care un post de conducere; formație de muncitori-min 3 posturi, din care unul de conducere), în cazul în care organigrama și numărul de posturi aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, se vor face prin dispoziția Primarului General.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de Primarul General, cq re&pe.etaițea prevederilor legale în vigoare.

Anexa 3


REGULAMENT

DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL TEATRULUI EXCELSIOR

Capitolul I

Dispoziții generale


Art.1. Teatrul EXCELSIOR este un serviciu public de cultura organizat ca instituție publică de cultură de.,interes local, persoana juridică de drept public, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din vemțj^pî^pȚgȘsȚeatrul EXCELSIOR a fost înființat în conformitate cu HG. 130 / 476 din 5.02.1990 și se află sub atjtjâritatea Cbn^iliulbi General al Municipiului București în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.442/1994, republicană?    ;

Art.2. Teatrul Excelsior este o instituție de spectacole încadrată la categoria “instituții de spș^^gti^&gsȚepețljbriu", aflată în subordinea Municipiului București, conform prevederilor O.G. nr.21/2007 , aprobata p^Ceg^^M’^35^gOO7, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfășurându-șTȚn.treaga activitate cu respectarea legislației aplicabile domeniului de activitate.

Art.3. Teatrul Excelsior are sediul administrativ în București, str. Academiei, nr.28, sector 1 (sediul provizoriu în str. AI.Macedonski, nr. 8, sector 1), cont IBAN R012TREZ7015010XXX000315, deschis la Trezoreria Sector 1, cod de identificare fiscală nr. 4316651, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale teatrului.

Art.4. Activitatea de specialitate a Teatrului Excelsior este coordonată metodologic și funcțional de Direcția Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București, iar în alte domenii (economic, resurse umane, audit, etc.) de celelalte direcții de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General.

Activitatea funcțională și de specialitate a instituției municipale de cultură se desfășoară în baza și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 5. Teatrul Excelsior realizează venituri proprii din încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.    '

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art.6. Obiectul de activitate al instituției este constituit prin:

Realizarea și promovarea de producții/coproducții artistice autohtone și universale de tipul spectacolelor dramatice sau lirice, destinate tinerei generații;

Realizarea de producții artistice constând din spectacole de teatru din dramaturgia națională și universală, spectacole muzical coregrafice cu scopul promovării actului de cultură, a educării copiilor și tineretului;

Desfășurarea de manifestări specifice - spectacole, festivaluri, proiecte și programe; teatrul urmărește, în principal, valorificarea optimă a potențialului artistic existent, continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale, exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană, stimularea inovației și creativității, afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate.

Art.7. Teatrul Excelsior este o instituție de spectacole, care se încadrează în categoria expres delimitată de art. 5 (2) din O.G. nr. 21/2007, aprobata prin Legea 353/2007- instituții de spectacole de repertoriu.

Art.8. Desfășurarea activității specifice și funcționale caracteristică Teatrului Excelsior urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective în legătură directă cu specificul de teatru de copii și tineret:

•    valorificarea optimă a potențialului artistic al artiștilor din cadrul instituției;

•    continuarea tradiției artistice a mișcării teatrale naționale;

•    exploatarea consecventă a fondului de dramaturgie națională și universală, clasică și contemporană;

•    stimularea inovației și creativității;

•    afirmarea personalității artistice și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate;

•    diversificarea ofertei culturale și creșterea gradului de acces și participare a tineretului și copiilor la viața culturală.

Art.9. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprinzând producții noi (premiere) și producții în reluare. Programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face lunar, ținându-se cont de repertoriul configurat de conducătorul instituției în acord cu prevederile contractului de management și în conformitate cu politicile culturale și prioritățile autorităților locale. Reprezentațiile,se vor prezenta atât la sediul teatrului, cât și în cadrul unor deplasări în țară și străinătate, în spații consacrate,4p'âerȚber sau în spații neconvenționale. Teatrul Excelsior are un „_1_

oUiiportofoliu de 15 producții artistice diferite și realizează, în fiecare stagiune, cel puțin două producții noi care completează programele și reconfigurează repertoriul existent.

Art.10. în sensul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, se descriu următorii termeni:

Autoritatea este, după caz, autoritatea deliberativă - Consiliul General sau autoritatea executivă - Primarul General al Municipiului București;

Proiectul este ansamblul de activități artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata unei stagiuni;

Programul este structura managerial-artistică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfășurare excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar și prin care se răspunde cerințelor comunității;

Programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și condițiile stabilite în contractul de management;

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți și/sau executanți; Stagiunea este o perioadă de până la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, în care instituțiile de spectacole realizează și prezintă producții artistice;

Vacanța dintre stagiuni este perioada în care instituțiile de spectacole acordă, de regulă, concediile de odihnă și recuperările și pot pregăti noi producții sau, după caz, pot organiza turnee, deplasări, microstagiuni;

Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de muncă în instituție, definit ca atare conform legislației în vigoare aplicabilă instituțiilor de spectacole sau concerte; Conducere executivă - este reprezentată de personalul angajat cu funcții de conducere conform structurii organizatorice (organigramei) aprobate;

Conducere executivă de evaluare - este reprezentată de personalul de conducere, coordonare și/sau control cu atribuții legate de evaluarea personalului de specialitate, fiind desemnată prin decizia managerului;

Partener - acea entitate juridică (instituție de teatru, companie independentă, asociație, fundație) alături de care Teatrul Excelsior realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate;

Serviciu - unitate de referință pentru normarea activității personalului de specialitate (repetiția, repetiția generală, spectacolul);

Perioada de referință - perioada cuprinsă între 01 septembrie a anului în curs și 31 august a anului următor;

Dispoziția de punere în scenă - act administrativ emis de managerul instituției, care cuprinde pentru fiecare producție artistică date privind: personalul de specialitate distribuit și/sau repartizat, perioada de repetiții/repetiții generale, data primei prezentări publice, etapele de producție, termenele de predare la scenă, precum și orice alte informații necesare realizării producției artistice;

Colectiv artistic - ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții;

Sarcini complementare - activitățile și/sau atribuțiile, stabilite anual, rezultate din programul managerial, care se desfășoară pe tot parcursul perioadei de referință și care pot completa norma de muncă sau fracțiunea de normă de muncă, în cazul personalului artistic .

Art.11. Teatrul Excelsior își desfășoară activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice,.a.tât..la..sediul din București, cât și în turnee și deplasări.

Capitolul III

Structura organizatoricăArt.12. Structura organizatorică a Teatrului Excelsior, concretizată Jp^l^iișramă, fundamentată la propunerea managerului, se elaborează de către instituție, se avizează pentru cd§formitafey(âfe>,direcțiile de resort din aparatul de


specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliu^genepgt#^l^tpipiului București, la propunerea Primarului General.


Art.13.Teatrul Excelsior are următoarea structură organizatorică:

\\,a/    < CV’


■~vr.


f*-

v-.^z    • ’    -,v v


#'74

li

//


A. CONDUCEREA INSTITUȚIEI

Conducerea executivă

Director, denumit în continuare Manager Director adjunct

Contabil Șef

Șef Birou Resurse Umane

Șef Serviciu Asistență Dramaturgică, Marketing și Promovare Spectacole

Șef Birou Producție Administrativ

Șef Formație Muncitori

Șef Birou Financiar Contabilitate.
B. Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul în activitatea sa:

-    Consiliul Administrativ

-    Consiliul Artistic.


C. APARATUL DE SPECIALITATE Șl APARATUL FUNCȚIONAL

-    Compartiment Contencios Juridic

. -    Birou Resurse Umane •    ,.    .    . ..

-    Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă

-    Serviciul Asistență Dramaturgică, Marketing și Promovare Spectai

-    Compartimentul Artistic

-    Compartimentul    Achiziții Publice;

-    Biroul Producție    Administrativ

-    Compartimentul    Tehnic-scenă:    Formație Muncitori

-    Birou Financiar,    Contabilitate.

ji    1    C- I,

Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice de la punctul C șj^p^țjH.^id'&îă pațîctul A se stabilesc prin organigramă.    O SAikKJM;- .«h

Capitolul IV

Atribuțiile generale ale instituției

Art.14. în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și personalul Teatrului Excelsior au următoarele competențe și atribuții:

a. în activitatea de specialitate:

-    stabilește repertoriul propriu, respectiv un portofoliu de piese, având la baza proiectul de management;

-    urmărește introducerea în circuitul cultural municipal, intern și internațional a operelor și prestațiilor artistice valoroase evaluate pe principiul libertății de creație și pe baza unor criterii specifice de valoare și selecție pentru publicul spectator alcătuit preponderent din copii și tineri;

-    poate prezenta producții artistice în serii determinate, cu colective artistice reunite pe durata derulării unor proiecte asumate;

-    asigura pregătirea și producerea spectacolelor incluse în repertoriul propriu;

-    aduce la cunoștința publicului, spectacolele ce urmează a fi prezentate prin diverse metode de popularizare: afișaj, reclamă, inclusiv mass-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori în instituții, școli, institute, agenți economici etc.

-    asigură activitățile specifice în sala de spectacol: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea în timpul spectacolului a hainelor publicului spectator în spații special amenajate, ambianță adecvată în holuri etc.;

-    întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultură în vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiență;

-    desfășoară activități de impresariat artistic pentru propriile producții;

-    desfășoară și alte activități în domeniul cultural, în funcție de prioritățile și de politicile culturale promovate de instituțiile coordonatoare;

-    desfășoară activități culturale pentru persoane defavorizate, copii cu probleme, grădinițe de specific, spitale , etc.;

-    pentru realizarea scopului, instituția are în vedere încadrarea, coordonarea unei trupe cu priză la publicul spectator alcătuit în special din copii și tineri.

b. în activitatea funcțională:

-    asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;

-    întocmește propuneri pentru bugetul anual de venituri și cheltuieli, iar, după aprobarea acestuia în condițiile legii, asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

-    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

-    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., subvenția rămasă

-    asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea .imobilelor din dotare pentru desfășurarea, activității-de bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, cu aprobarea Direcției Cultură, în vederea obținerii de venituri suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

-    informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

-    desfășoară și alte activități, în funcție de cerințele organelor coordonatoare, P.M.B., C.G.M.B. și Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, în conformitate cu prevederile unor acte’ normative în vigoare sau apărute ulterior;

-    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.).


Capitolul V

Atribuțiile și competențele conducerii executive, ale Organismelor colegiale deliberative și consultative, și ale conducerii executive de evaluare

A. Conducerea executiva

Art.15. Conducerea executivă are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

B. Organismele colegiale deliberative și consultative:


/A?

jltc «o- r

Consiliul Administrativ

Art.16. Consiliul Administrativ este un organism deliberativ, numit prin decizia managerului instituției, avâ'rîd’Următoareă'' componență:

-    managerul - președintele Consiliului Administrativ;

-    directorul adjunct;

-    contabilul șef;

-    consilierul juridic;

-    reprezentant al P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură);

-    în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției;

-    reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului, după caz.

-    secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului Administrativ.

Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.17. Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

-    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc la îndeplinire proiectele culturale și activitățile artistice prevăzute în repertoriu;

-    dezbate execuția bugetului instituției în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă asumate de instituție;

-    dezbate problematica legală cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.;

-    dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă;

-    analizează și aprobă utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea teatrului, sume gestionate în regim extrabugetar;

-    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

-    analizează și aprobă costul biletelor și nivelul tarifelor practicate de instituție, în urma analizei prețului pieței, ținând cont, în același timp, de misiunea de educație prin cultură și de accesul cât mai larg la actul cultural-artistic pentru toate categoriile sociale;

-    dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

-    stabilește acordarea unor drepturi salariale pentru personalul angajat (salariu de merit, prime);

-    analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate angajat, încheierea de contracte (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții în alte instituții;

-    analizează și aprobă, după caz, pentru personalul artistic de specialitate, încheierea de contracte (conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe) sau cumulul de funcții pentru persoanele din afara instituției;

1


z.. F

- analizează, în acord cu prevederile contractului de management al managerului, proiectele de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare (avizate, după caz, de consiliul artistic) îndeplinindu-și rolul deliberativ prin aprobarea sau, după caz, restituirea lor, însoțite de observații și propuneri motivate, în vederea modificării;

-    sunt supuse spre aprobare în mod obligatoriu:

a)    rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție;

b)    păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

c)    valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de complexitate care urmează a fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite;

d)    limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință;

e)    deciziile de punere în scenă ;

f)    lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate;

g)    valorile aprecierilor activității anterioare.

-    aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de indemnizațiile specifice pentru activitate solistică/rol principal și cuantumul acestor indemnizații, conform legii;

-    aprobă cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice, prevăzute de lege pentru personalul artistic și tehnic de specialitate, la propunerea șefilor de compartimente/ coordonatori/ consultanți, după caz. cu luarea în considerare a performanțelor personalului coordonat;

-    aprobă trimestrial nominalizarea salariaților care beneficiază de sporul pentru condiții grele și stabilirea procentului de spor, în limitele prevăzute de lege;

-    aprobă acordarea sporurilor, majorărilor și stimulentelor prevăzute de lege pentru personalul de specialitate, în limitele bugetului aprobat;

-    hotărăște asupra diminuării valorii punctului de salariu, în cazul în care cheltuielile de personal necesare, rezultate în urma evaluării, depășesc bugetul aferent pentru perioada de referință.

Art. 18. Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției;

Art. 19. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează în hotărâri și/sau procese-verbale de ședință conținând propuneri și concluzii care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 20. Consiliul Administrativ este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție să participe la ședințele sale, în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Specialiștii din cadrul instituției invitați la dezbateri ( în funcție de ordinea de zi), au statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului. Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către managerul instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.

Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ se consemnează într-un proces verbal, întocmit de secretarul ședinței, într-un registru special.    ~~■

Art. 21. Activitatea Consiliului Administrativ este neretriburtâT^ /


Consiliul Artistic

Art.22. Consiliu artistic este un organism colegial cu rol consultativ, constituit prin decizie a managerului.

Art.23. Consiliul Artistic are în componență 5-11 membri, personalități culturale din instituție și din af^^^ă'ig^șteia:

-    managerul

-    reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție (consultanți artistici, secretar literar,

Serviciu Asistență Dramaturgică, Marketing și Promovare Spectacole);    iir

-    reprezentanți ai P.M.B. din cadrul direcției de specialitate (Direcția Cultură), după caz;    w*


acțpri, șef


-    alte personalități artistice din instituție și/sau din afara instituției, inclusiv din cadrul MinisteKpfț-țCultufi’i, Patrimoniului Național, după caz.

Cultelor și


Art.24. Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

-    dezbaterea proiectelor culturale, a activităților artistice-din domeniul de activitate specific;

-    formularea de propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului pentru fiecare stagiune;

-    dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistică și tehnică a unor spectacole de teatru;

-    dezbaterea problemelor legate de stimularea și exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

- analiza de proiecte de hotărâri elaborate de conducerea executivă de evaluare, pe care le înaintează, după avizare, Consiliului administrativ, pentru analiză și aprobare;

- avizează în mod obligatoriu:

a)    rolurile din cadrul noilor producții artistice, distribuite fără selecție;

b)    păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriu;

c)    valoarea coeficienților de serviciu, a celor de producție și a celor de complexitate care urmează a. fi aplicați în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuți între limite - pentru personalul artistic;


d)    limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grila de salarizare aplicabilă în instituțiile de spectacole, pentru perioada de referință - pentru personalul artistic de specialitate;

e)    deciziile de punere în scenă - pentru personalul artistic de specialitate;

f)    lista sarcinilor complementare - pentru personalul artistic de specialitate;

g)    valorile aprecierilor activității anterioare - pentru personalul artistic de specialitate.

Art.25. Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art.26. Lucrările Consiliului Artistic se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple. Consiliul Artistic se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului sau la cererea expresă a .unor .realizatori de spectacole, creatori, etc.    r    '

Art.27. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită.    L-""'“O!


B. Conducerea executivă de evaluare Art.28. Persoanele care alcătuiesc Conducerea executiva, ale acestora, se stabilesc prin decizia managerului.

Art.29. Principalele atribuții ale Conducerii executive de evaluare sunt:


..............................

precum” șFatriBuțiiTe și limitele de competență


în vederea supunerii procedurilor de aprobare/ș


'...

vizare;


-    identifică soluții și înaintează managerului,

formalizate în proiecte de hotărâri, privind;    ff*    15;

o elaborarea criteriilor și a modelului formularului pentru aprecierea activității anterioarp a^personaluiul de specialitate;

•    activitatea de specialitate a teatrului;

•    valoarea coeficienților de serviciu, de producție și de complexitate aplicabili în instituție, dâCă'âceștia sunt stabiliți între limite, conform prevederilor legale;

•    sarcinile complementare pentru personalul artistic de specialitate, etc.

-    calculează numărul serviciilor din fiecare producție artistică, după configurarea repertoriului din perioada de referință;

-    aducerea la cunoștința personalului de specialitate evaluat, la termenul și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, a rezultatului evaluării: punctajul de referință, punctajul individual, aprecierea activității anterioare, punctajul individual final și salariul de bază corespunzător pentru perioada de referință;

-    asigură întocmirea fișelor de post, în colaborare cu Compartimentul Contencios Juridic și Biroul Resurse Umane , în care sunt prevăzute: atribuțiile, sarcinile și activitățile pentru perioada de referință, în urma evaluării personalului de specialitate;

-    asigură elaborarea, pentru perioada de referință, a actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru personalul existent, în urma evaluării personalului de specialitate.

Art.30. Conducerea executivă de evaluare își desfășoară activitatea în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.


,p,ropune.i\ii


Capitolul VII

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile conducerii executive și ale celorlalte structuri funcționale ale Teatrului Excelsior

Art.31. Atribuțiile, competentele, responsabilitățile și, după caz, activitățile pentru perioada de referință, pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Art.32. Principalele atribuții ale managerului,"directorului adjunct și conta

MANAGERULManagerul, numit în urma câștigării concursului de proiecte de management organizat de autoritate, este conducătorul instituției, cu care autoritatea încheie contract de management, în condițiile legii.

Managerul asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate d^pjesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate piîțFjfiȘpntrâctul de management încheiat, cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite. f|* of

Managerul are următoarele atribuții principale:    ;

propune spre aprobare autorității proiectul de buget al instituției;    ,    •<

stabilește modul de utilizare a bugetului aprobat al instituției, conform prevederilor contractufâ^l© management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator terțiar de credite pentru bugetul acesteiaf’îh"âcest sens, răspunde de:

•    angajarea și utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

•    urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

•    angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor posibil de încasat;

•    integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

•    organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

•    organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

•    organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

•    organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

elaborează și fundamentează împreună cu directorul adjunct și contabilul sef proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile împreună cu directorul adjunct și contabilul șef, având în vedere încadrarea în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

reprezintă instituția în raporturile cu terții;

încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

stabilește, prin decizie, componența Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale;

stabilește prin decizie, componența Conducerii executive de evaluare și stabilește atribuțiile și limitele de competențe ale membrilor săi;

stabilește întocmirea și aprobă, după caz, procedurile interne legate de evaluarea personalului de specialitate, în condițiile respectării prezentului regulament și a legislației în vigoare;

în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

se consultă periodic cu reprezentanții direcției de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură) și cu Consiliul Administrativ asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu aceștia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității instituției;

asigură configurarea repertoriului din perioada de referință, în acord cu prevederile contractului de management, astfel:

•    planifică stagiunea, cu luarea în considerare a propunerilor regizorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor, cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea producțiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului maxim de repetiții și a datei primei prezentări publice pentru fiecare producție;

•    stabilește programul exploatării noilor producții artistice și programul exploatării producțiilor artistice care urmează să fie prezentate în reluare.

•    emite dispozițiile de punere în scenă pentru fiecare producție artistică ;

/î~ V


■■■■■ s i 8 d-fii v U

IL


A? H

W î t » W 8 s W“43mU

aprobă caietele program și toate materialele documentare șl de put^f^ăî^tatprate și prezentate de persoanele responsabile;

aprobă programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolel®^dki^e^.rtoriuî« curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului propuse de Serviciul AâisteA'tSiO^âmațufrgică și Promovare Spectacole;    \G    §'!

asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, piMî^m $ burțâ^'organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare;

aprobă Regulamentul intern al instituției;

se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative șefilor de compartimente și servicii, prin intermediul compartimentului juridic împuternicit în acest sens;

distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției; are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

•    selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

•    negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

•    dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii;

o încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu respectarea prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească durata contractului de management;

•    analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

•    analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

•    aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;

•    evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

stabilește persoana care va face propunerea privind aprecierea activității anterioare a personalului artistic de specialitate (coordonatorul personalului artistic, consultantul artistic, regizor, secretarul literar/muzical/artistic sau o altă persoană cu atribuții în domeniul artistic);

decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului de specialitate din instituție, urmare evaluării;

decide, în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, menținerea, diminuarea sau creșterea drepturilor salariale ale acestora, precum și alte măsuri legale ce se impun; decide distribuirea artiștilor creatori și asimilați în producțiile artistice noi, în baza repertoriului stabilit; asigură organizarea selecției pentru artiștii interpreți și asimilați în vederea distribuirii în producțiile artistice noi;

stabilește, pentru perioada de referință, cuantumul indemnizațiilor de conducere specifice pentru personalul administrativ de specialitate, în condițiile legii;

aprobă după acordul primit din partea Consiliului Administrativ, cumulul de funcții în instituție precum și colaboratorii externi pentru proiectele și programele instituției, dispunând conform prevederilor legale, încheierea contractelor în baza legii privind drepturile de autor și drepturile conexe sau ale codului civil, după caz; negociază clauzele contractelor încheiate;

aprobă, după acordul primit din partea Consiliului Administrativ, colaborările cu alte instituții, prin cumul de funcții sau în baza legii drepturilor de autor și drepturile conexe sau ale dreptului civil, după caz, ale personalului angajat;

coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară; aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (turnee, festivaluri, etc.), cu avizul Direcției Cultură;

răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

răspunde de organizarea activității de audit public intern;

■/

G
CONFORM CU


îJMAl


iH


răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împo^fva incendiilor;" răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă; aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

inițiază contacte cu alte instituții de spectacole din țară și străinătate și stabilește participare^îgșțî^tțiQbcu programe culturale specifice la festivaluri în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură; efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în intere^îil jp£tit£rtiei, a.prqbare^prealafcilă a DirecțieiCultură;....... ........ ......


reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și stră^iătate£,pțefeum și aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului prindîp^ de‘creditași avizul Direcției Cultură.    ’Mi»*

îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes'public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General.

în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

Managerul este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

în perioada absentării din instituție a managerului atribuțiile postului sunt preluate de directorul adjunct, de altă persoană desemnată de managerul în exercițiu sau de o persoană numită de autoritate, în condițiile legii, după caz.

în situația în care postul de manager este vacant, autoritatea asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de proiecte de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.


Director Adjunct

Directorul adjunct răspunde de buna desfășurare a activității administrative și tehnico-economice a instituției, în legătură cu activitatea funcțională și de specialitate a teatrului, în conformitate cu dispozițiile legale;

Asigură și răspunde de conducerea curentă a compartimentelor pe care le coordonează, în conformitate cu organigrama aprobată;

Prin întreaga sa activitate urmărește îndeplinirea angajamentelor asumate de managerul instituției, subordonându-se managerului și îndeplinind hotărârile și deciziile acestuia privind strategia de funcționare și de dezvoltare a instituției;

Răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității teatrului;

Răspunde, verifică și coordonează activitatea personalului din următoarele compartimente funcționale: Compartimentul Achiziții Publice, Biroul Producție Administrativ, Compartimentul Tehnic Scenă cu Formația Muncitori;

Propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului;

Răspunde împreună cu Contabilul Șef de inventarierea patrimoniului și este președintele comisiei de inventariere; Propune modalități de depozitare și răspunde de conservarea elementelor de decor și recuzită;

Participă la elaborarea proiectului de buget al instituției;

Este responsabil de elaborarea și îndeplinirea programului anual de achiziții publice, împreună cu șeful Biroului Producție Administrativ și a Compartimentului Achiziții Publice;

în colaborare cu personalul cu funcții de conducere din subordine întocmește planuri anuale de investiții și .de dotare cu scenotehnică, instalații, și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activității instituției; Avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente și capitale;

Controlează și răspunde de încadrarea corectă în normele de consum de materii prime și materiale, combustibili și energie;

Propune valorificarea elementelor de decor, recuzită și a costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul curent;

Propune scoaterea din funcțiune, declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii;

Este responsabil de calitatea prestației tehnicienilor;

Răspunde și coordonează activitatea de transport a decorului, recuzitei, costumelor pentru deplasările teatrului; Coordonează activitatea de pază și apărare împotriva incendiilor și intervenții în caz de calamitate;

Coordonează, controlează și urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar și care-i sunt prezentate pe bază de referate de către conducătorii compartimentelor funcționale din subordine;
Urmărește realizarea decorurilor și. costumelor la termenele stabilite;

Urmărește repetițiile spectacolelor aflate în pregătire, având în vedere eficientizarea timpilor de repetiție, finalizarea premierelor la termenele planificate;

Urmărește, împreună cu Serviciul Asistență Dramaturgică, Marketing și Promovare Spectacole, programarea-săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări-artistice și educative ale teatrului.    ;    Vi * a R

:!J


îș*


îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul instituției.


Contabil Șef

Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității econc îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

ico-financiare, stabilind sarcini concrete,


Elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestriali și anual;

// <X‘

conțajșifjițațe,


Asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în execuție;    m

cât


'ii


Poate exercita și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desețPpnSYțpprin decizie de către managerul instituției, cu respectarea prevederilor legale de speță din domeniu;

Organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;    ..

Asigură aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instituției și recuperarea pagubelor aduse-'aeesixiia; Planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, monitorizarea execuției bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de credite;

întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii curente către direcțiile de resort din P.M.B. (Direcția Buget și Direcția Cultură);

Coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

Organizează și răspunde împreună cu directorul adjunct de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând teatrului, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

Răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției;

Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

-    ' Elaborează documentația economică necesară desfășurării turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile

de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului, după caz);

Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul și creditele bugetare deschise;

-    ' Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc. precum

și ale diverselor sectoare de activitate din teatru;

-    Verifică actele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

Contabilul șef solicită compartimentelor teatrului documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului; Urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

Urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

Centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale, pe care le transmite Direcției Cultură; Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

Coordonează declasarea, disponibilizarea, transmiterea fără plată, valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

Este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specific de activitate.

Contabilul șef are în subordine Biroul Financiar-Contabilitate.


Compartimentul Contencios Juridic

Art.33. Compartimentul Contencios Juridic

Este un compartiment funcțional în structura organizatorică a teatrului care are următoarele atribuțțfcj^

-    Acordă asistență juridică instituției, pe baza mandatului managerului, în fața tuturor instanțelor jt^ca^rfeșțijdrgafțelor de urmărire penală, precum și în juridica sau fizică, română sau străina,

-    Reprezintă instituția în acțiunile civile, penale, în fața instanțelor de fond, ordinare și extraordm^ijp fșțșr.'tuturor instanțelor de judecată pe cale ierarhică, a altor organe de jurisdicție, în fața organelor de cercetare pefiî&ta^n'dfâriatelor, a oricărui organ al administrației de stat, pe bază de mandat acordat de managerul instituției, pentru actele contencioase și necontencioase; ,

-    Avizează deciziile emise de managerul teatrului, la solicitarea acestuia;

-    Analizează și avizează deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, încadrări în muncă, încetarea contractelor de muncă, aplicarea de sancțiuni disciplinare, etc.);

-    Analizează din punct de vedere al legalității și avizează, organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern;

-    întocmește, la cererea managerului, diferitele tipuri de contracte pe care le încheie instituția: de drept de proprietate intelectuală, prestări servicii, coproducție, parteneriat, închiriere, etc.

-    Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către compartimentele de specialitate;

-    Analizează și avizează din punct de vedere al legalității proiectele de contracte transmise de către alte persoane juridice;

-    Elaborează proiectele oricăror acte cu caracter sau efect juridic întocmite în legătură cu activitatea teatrului;

-    Avizează note și instrucțiuni, din punct de vedere al legalității, referitoare la atribuțiile și activitatea instituției;

-    Urmărește durata contractelor de drept de autor informând în timp util conducerea instituției cu privire la termenele de valabilitate ale acestora;

-    Redactează plângeri, acțiuni către instanțele de judecată, cereri notariale și orice cereri cu caracter juridic privind activitatea teatrului, la solicitarea conducerii și pe baza documentației primite de la compartimentele de resort, motivându-le în fapt și în drept;

-    La sesizarea contabilului șef, stabilește împreună cu managerul instituției modul de recuperare a debitelor și propune măsurile necesare pentru recuperarea acestora;

-    Exprimă puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor și acordă asistență de specialitate acestora;

-    Ține evidența tematică a actelor normative specifice domeniului de activitate al instituției;

-    Ține evidența cronologică a tuturor contractelor în Registrul special de evidență contracte;

-    Consultă cronologic publicarea noilor acte normative și se asigură de aducerea la cunoștință către personalul instituției a celor din domeniul de activitate al instituției, a modificărilor și completărilor ulterioare ale actelor normative aflate în vigoare.

Biroul Resurse Umane


raporturile acesteia cu autoritățile și instituțiile publice, precur&°și d.u.Wc’e^ersQ'ănă

Vi*


Art.34 Este o structura funcționala condusa de un șef birou care coordonează întreaga activitate și răspunde de întocmirea tuturor actelor la termen și în condiții legale. în acest sens are următoarele atribuții:

întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă;

întocmirea tuturor fișelor de post, în colaborare cu conducerea executivă de evaluare, după caz;

Elaborarea și gestionarea activității necesare întocmirii tuturor fișelor de post și evaluării posturilor din statul de funcții aprobat, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru perioadele de referință ale salariaților (în colaborare cu șefii de servicii, birouri și compartimente) conform H.G. nr. 1672/2008 și/sau H.G. nr. 125/1999, după caz;


Informarea și asigurarea de consultanță personalului metodologiilor de evaluare aplicabile în teatru; întocmirea planurilor privind promovarea personalului; Fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetulu


artistic, tehnic și administrativ de specialitate asupra11întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor șefilor de servicii, secție și compartimente, pe care îl înaintează spre aprobare Managerului, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului;

Elaborarea statelor de funcții anuale în conformitate cu organigrama și numărul de posturi aprobate;

Elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări, promovări, etc.); întocmirea dosarelor de pensionare și urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare raporturilor de muncă;

Completarea dosarelor de personal, la zi;

Gestionarea carnetelor de muncă și prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic; Evidența și arhivarea deciziilor Managerului instituției, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la Teatrul Excelsior;

întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General;

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizat^fde?copduceireaunștjțutiej prjq decizie; Vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu ale salariaților;    4^ $ V î™ V rt wU Ș _

Eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;    S    » . - „ „ -.. i


Programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;__

Colaborarea eficientă cu toate compartimentele instituției;

Redactarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern;

Elaborarea și redactarea regulamentului de organizare și funcționare al instituției în colaborare cu celelalte compartimente funcționale;

Identificarea locurilor de muncă și a meseriilor cu condiții grele, periculoase etc., conform legii, îpjVe’âerea acordării sporurilor;

Stabilirea necesarului de personal pe structură, funcții și meserii, grade, trepte profesional și/sau:'cștegdflj, •£’/


împreună cu serviciile de specialitate în limita numărului de personal și a creditelor aprobate;

drepturilor salariale și celorlalte drepturi prevăzutele


Stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a legislația în vigoare;

întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viramentele privind obligațiile de plată âîe instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.;

întocmește, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, etc.);

întocmește Fisele Fiscale nr.1 și nr.2, în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelor abilitate; Efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;

întocmește declarațiile și adeverințele pentru personalul plătit în baza Legii nr.8/1996, pentru anul anterior; Redactarea deciziilor emise de managerul instituției pentru relațiile de muncă din instituție;

Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

Compartimentul securitate și sănătate în muncă

Art.35 Este un compartiment funcționai care răspunde de:

Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activități legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților);

întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, a proiectului programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii;

Instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a ' celorlalte categorii de salariați din instituție;

Analizarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propunea, în scris, a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora;

Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă produse în unitate;

Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă;

Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, pe baza avizelor medicale, pentru personalului instituției; Coordonează activitatea de protecția muncii, în conformitate cu Legislația în vigoare;

Identificarea" pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă ă sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă;

Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, .corespunzător funcțiilor exercitatei care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului; întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;

Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare; întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.

în Regulamentul Intern al Teatrului Excelsior vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau de^qjripat, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.    /A !    C’.-îl I


Serviciul Asistență Dramaturgică, Marketing și Promovare "Spectacole

iu care asigură conducerea și coordonarea întregii


Art.36. Este o structură de specialitate condusă de un șef de serv1 activități a personalului din subordine și are următoarele atribuții:

•    Propune păstrarea sau scoaterea unor producții artistice din repertoriul teatrului și răspunde qe-'-^gq^rniterea

acestuia spre aprobare Managerului instituției, Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic;    T

•    Urmărește feedback-ul manifestărilor și propune Managerului și Consiliului Artistic noi modaljț^ți'^e/âbordahe^a conceptului de proiect și în comunicarea cu media,

•    Asigură buna colaborare între membrii serviciului și coordonatorii de proiect și răspunde de p,i;qmo’\îârpar,in3agttfii instituției în raport cu evenimentele și manifestările din sfera culturală și socială;

•    Coordonează activitatea de promovare a teatrului, propunând conceptul materialelor publicitare, âsi^teâridliț-se de buna informare a presei scrise și audiovizuale asupra stadiului de evoluție a proiectelor împreună cu "secretarul literar;

•    Urmărește calitatea artistică a spectacolelor, proiectelor și manifestărilor teatrului în relație cu publicul țintă;

•    Informează în scris pe cale ierarhică, asupra deficiențelor și dificultăților apărute în sfera proprie de activitate sau în relațiile de colaborare din cadrul teatrului, propunând variante și soluții de rezolvare.

•    Răspunde de afișarea la avizierul teatrului programul săptămânal de spectacole și repetiții, împreună cu regizorul/regizorii tehnici și răspunde de conformitatea datelor afișate;

•    Răspunde de buna desfășurare a turneelor teatrului, colaborând cu impresarul și/sau producătorul evenimentului și pune la dispoziția acestora datele tehnice despre spectacol, răspunde de transportul echipei tehnice și artistice, asigură cazarea (după caz, în funcție de condițiile oferite de manifestare, etc.);

•    Urmărește veniturile din vânzări bilete, analizează evoluția acestora global, individual pentru fiecare proiect și în relație cu diverși factori;

•    Verifică zilnic stadiul vânzărilor pentru săptămâna în curs.

Atribuțiile detaliate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții încredințate de șeful ierarhic superior.

Atribuțiile Serviciului Asistență Dramaturgică, Marketing și Promovare Spectacole sunt:

Organizează și concepe materialele de prezentare, monitorizând activitatea specifică pentru realizarea acestora, împreună cu secretariatul literar;

Identifică, implementează și răspunde de formele de promovare a instituției și de comunicare cu mass-media; Concepe, organizează și asigură activitățile de promovare a proiectelor culturale ale instituției în mass-media, împreună cu consultanții artistici și secretarul literar;

Determină, prin activitatea desfășurată, creșterea veniturilor proprii ale instituției;

Concepe materiale publicitare, diferențiat pentru targeturi și profiluri media și selectează categorii de informații cu

privire la activitatea teatrului împreună cu secretarul literar;


ți*.


^CONFORM CU


ORIGINALUL


Propune efectuarea comenz cantităților executate;

pentru materialele tipărite, propune tiraje și ră


tOde^de conformitatea


Propune modalități de distribuție a suporturilor mobile publicitare și are obligați4|de%^jg'tîța. proțnovarea spectacolelor și a activității teatrului prin distribuirea de materiale promoționale în 2obele*^â^fc^d(e>ț:irculație, sediul instituției și sala de spectacol;

Se preocupă de încheierea unor bartere publicitare, cu respectarea legislației în vigoâfO^Xs^ Coordonează relațiile publice ale teatrului la toate palierele de comunicare: instituții de profil din țară și străinătate, instituții de cultură din țară și străinătate, organisme, ONG-uri, ambasade și institute culturale, etc. cu consultanții artistici și secretarul literar;

Colaborează în activitatea sa cu partenerul, în cazul proiectelor și programelor derulate de instituție în cadrul unor contracte de asociere, parteneriat sau co-producții, realizând împreună cu partenerul întreaga activitate de promovare a proiectului;

Identifică și diversifică modalitățile de promovare: spații publicitare stradale, afișaje electronice, spațiu publicitar on line pe diverse pagini web și suporturi prin care poate promova imaginea teatrului, spectacolele teatrului;

Colaborează cu artiștii colaboratori ai teatrului în vederea unei bune gestionări- â programului artistic al acestora;

întocmesc și actualizează listele de protocol ale teatrului pe categorii de invitați împreună cu secretarul literar; Propun contractarea de servicii artistice foto, dtp, grafică, concepție materiale împreună cu secretarul literar;

Compartiment Artistic

Art.37. Compartimentul artistic este un compartiment de specialitate format din artiști interpreți și/sau creatori. în exercitarea atribuțiilor care le revin, artiștii interpreți (în speță colectivul de actori angajați permanenți ai instituției), au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal artistic de scenă, următoarele îndatoriri specifice:

Să depună toate diligențele la casting-urile organizate pentru stabilirea de către regizorul spectacolului a distribuțiilor pieselor;

Să respecte cu strictețe programul, orarul și disciplina repetițiilor și a oricăror reprezentații sau manifestări artistice programate;

Să consulte programul de repetiții și spectacole afișat de către un reprezentant al Serviciului Asistență Dramaturgică, Marketing și Promovare Spectacole la avizierul teatrului și să rămână la dispoziția instituției pentru orice modificare a programului afișat, chiar și în cazul când este dublat sau dublează ori când face parte dintr-o distribuție paralelă;

Să respecte litera spectacolului în care este distribuit și să nu introducă sau să omită texte ori cuvinte inclusiv schimbări sau inversări;

Să studieze în formele stabilite de teatru, organizat sau individual, în vederea pregătirii spectacolelor și calificării profesionale, respectând datele stabilite și indicațiile primite;

Să participe la toate turneele, deplasările și acțiunile promoționale privind spectacolele stabilite de manager;

Să primească orice rol care i se încredințează;

Să interpreteze rolul la nivelul maxim al capacității sale;

Să se conformeze întocmai indicațiilor regizorului artistic, fără ca prin aceasta să își reprime personalitatea artistică sau spiritul creator;

Să utilizeze și să păstreze cu grijă recuzita și costumele încredințate de instituție;

Să comunice în scris conducerii instituției orice angajamente existente care pot afecta programarea repetițiilor sau spectacolului;

Să înștiințeze instituția cu privire la indisponibilizarea lor, din cauză de boală sau de forță majoră, în maxim 2 ore de la producerea evenimentului respectiv.

Artistul creator îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

este purtătorul de cuvânt în relațiile cu mass-media și în cadrul schimburilor culturale. Se ocupă de toate activitățile legate de protocol, conferințe de presă, premiere

întocmește materialul necesar montărilor;

informează la avizierul instituției cu privire la cronicele spectacolelor instituției, cât și cu privire la activitatea

teatrului legată de celelalte activități artistice, festivaluri, filmări etc.

furnizează informații și mediatizează atât pe plan intern cât și extern activitatea instituției;

prospectează și studiază literatura dramatică națională și universală,--clasică și modernă, în vederea constituirii fondului de piese al teatrului și al repertoriului de spectacole pe'sfagiuni, întocmește documentarea necesară obținerea autorizațiilor de a prezenta în


14iCONFORM CU

I. ORIGINALUL'

public un spectacol, urmărește repetițiile și reprezentațiile organizate de teatru, în vederea respectării conținutului literar și concepției regizorale;


pregătește și realizează toate manifestările cu ajutorul cărora teatrul are relații cu/jaufrîicuj penfțjXpopularizarea

- Întocmește baza de date cu actorii teatrului și actorii colaboratori, regizorii, scenografii?coregrafii, autorii, traducătorii, etc., implicați în proiectele teatrului;

urmărește respectarea termenelor prevăzute în contractele cu autorii și compozitorii și sesizează în scris conducerea de nepredarea la termen a textelor sau compozițiilor contractate;

ținând seama de planul și nevoile teatrului, informează în scris conducerea asupra oportunității prelungirii termenelor contractuale de predare a textelor și muzicii, la solicitarea autorilor;

luând în considerare calitatea lucrării predate inițial de către autori, informează în scris conducerea asupra oportunității acordării de termene contractuale pentru îmbunătățirea și completarea acesteia; urmărește activitatea de îmbunătățire sau completare a textelor sau a muzicii create de autori și compozitori în termenele stabilite de părți, prin act adițional, sesizând în scris conducerii orice neregulă;

se ocupă de consultarea zilnică și monitorizarea mass-media, elaborând propuneri pentru contractarea de servicii de întreținere și suport tehnic site, de servicii pentru concepție, editare, imprimare a materialelor publicitare; efectuează lunar situații privind stocurile existente ale materialelor publicitare;

răspunde de evidența numărului de spectacole jucate, colaborând cu Compartimentul Contencios Juridic și Biroul Resurse Umane, în scopul reînnoirii contractelor cu societatea deținătoare a drepturilor de autor, în cazul în care managerul instituției dispune continuarea colaborării cu artiștii implicați în respectivul proiect, după caz; răspund de implementarea - în condițiile demarării proiectului - a unor instrumente de arhivare și a unor standardizări pentru toate proiectele teatrului: fotografii, texte ale spectacolului, dosar de presă, schițe, machete, caiete de regie, prezentări ale artiștilor și ulterior a unor baze de date și a unei arhive multimedia cu accesare multiplă on line pe nivele de utilizatori

asigură calitatea artistică, sub aspect plastic a spectacolului. în acest scop:

■    creează schițele artistice pentru decoruri, mobilier, recuzită, costume, etc. necesare spectacolului, potrivit viziunii generale a regizorului artistic, ținând seama de posibilitățile tehnice și financiare ale teatrului, inclusiv existentul în magazie, astfel obținând efecte maxime cu minimum de cheltuieli;

* execută schițe tehnice pentru ateliere, stabilind cotele necesare în mod detaliat pentru fiecare reper (înălțime, grosime, lățime) prezentând mostre de materiale și eșantioane de culoare, de asemenea execută elevații de decoruri;

■    realizează desenele la scara 1/50 sau la mărime naturală pentru toate reperele ce trebuie executate


în exterior;


■    urmărește pe baza schițelor aprobate planurile de execuție la scara necesară pentru realizarea lor în ateliere;

■    urmărește în ateliere executarea obiectelor și lucrărilor conform schițelor și planurilor;

■    sprijină aprovizionarea materialelor necesare spectacolului ce urmează a fi montat;

■    participă activ la repetițiile cu decor, lumini, costume și machiaj, dând personalului tehnic de scenă și din ateliere toate indicațiile și precizările necesare;

■    urmărește spectacolul montat, după premiere și reluări, propunând toate măsurile necesare pentru menținerea și eventual îmbunătățirea calității acestuia;

■    întocmește planul caracteristic de predare la scenă a elementelor de decor, costume, recuzită, etc.;

" Sufleorul verifică textele dramatice care sunt înmânate personalului artistic înainte de pregătirea

premierelor;


Participă la toate repetițiile operând modificări și indicații regizorale;

Ajută suflând replicile la memorizarea textului și la repetițiile lectură;

Intervine ori de câte ori este nevoie ajutând actorul.

Biroul Producție Administrativ >

Art.38. Este o structură funcțională, condusă de un șef birou, care deservește atât scena, producția, aprovizionarea pentru scenă și administrativul colaborând cu Compartimentul Achiziții Publice, având următoarele atribuții principale:

Execută lucrările de întreținere curentă (zugrăveli, vopsitorii, lăcătușerie, tâmplărie, etc.) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate;

t;h

As>irsîs>s-«» a m

-s 15 'k..., gjH ’M iL,

Organizează și asigură efectuarea, curățeniei în spațiile-deținute, precum și întreținerea dădiri-Lsi a spațiilor exterioare din vecinătatea acesteia;    MUa,/S$<ș.

întocmește planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuiefcâfcfftținisțrativâTn baza necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a bugetului aprobat și a pianului attuajț^GÎeSîșfebizițiO Efectuează manipulări de mobilier, funcție de necesități;    r

Intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;

Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, re^ețpea ‘și,,,exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;

Răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotare;

Răspunde de coordonarea activității personalului din subordine;

întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției,

Avizează planul de comenzi lunare pentru produse de oap.?tărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza bugetului aprobat și a planului anual de achiziții

înaintează spre aprobare Directorului Adjunct și Compartimentului Achiziții Publice propuneri privind reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare.

Dispune și verifică realizarea în condițiile legii a activității de transport auto și de inventariere și conservare a patrimoniului;

Dispune și verifică întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a instituției și răspunde de obținerea autorizațiilor respective:

Asigură folosirea eficientă a parcului auto prin planificarea riguroasă a transporturilor, controlul foilor de parcurs, întocmirea FAZ-urilor și consumul lunar de combustibili;

întocmește formele, conform dispozițiilor în vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor și materialelor achiziționate;

Gestionează sumele de bani și documentele de plată încredințate pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionare;

Asigură gestiunea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixv, • Personalul din subordine răspunde de materialele primite în gestiune și de îndeplinirea sarcinilor în așa fel încât să fie asigurat bunul mers al instituției:

Pentru toate sarcinile colaborează în principal cu personalul de la Compartimentul Achiziții Publice și cel de la Compartimentui Financiar - Contabilitate

Compartiment Achiziții Publice

Art,39. Compartimentul Achiziții Publice este un compartiment funcțional care are drept obiectiv achiziționarea, în condițiile legii, a tuturor bunurilor și materialelor necesare desfășurării întregii activități a teatrului.

Personalul Compartimentului Achiziții Publice răspunde de:

Elaborarea programului anual de achiziții, împreună cu Directorul Adjunct, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, respectiv a analizelor și evaluărilor efectuate de serviciul financiar contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori, pe care îl transmite spre aprobare managerului și, ulterior, îl înaintează Direcției Cultură;

Transmite spre aprobare managerului și înaintează, spre știință, Direcției Cultură orice modificare intervenită în programul anual al achizițiilor publice;

Utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, snr-’iciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

Propune Directorului adjunct reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislație! 'i, vigoare și în colaborare cu compartimentul financiar -contabilitate;

-    Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

-    Urmărește ca toate materialele necesare realizării proiectelor să fie luate în evidență și gestionate conform prevederilor legale aplicabile și se asigură că pe acestea este aplicată poziția de inventar din Registrul pentru evidență analitică a elementelor de decor, de recuzită și a costumelor.

-    Supune controlului financiar preventiv toate documentele care presupun angajarea unor cheltuieli bănești;

-    Verifică concordanța lucrărilor de întreținere și reparații executate cu cele cuprinse în devizele de lucrări și situațiile de plată ale executanților și informează conducerea instituției;

Prezintă directorului adjunct pentru verificare și avizare documentațiile întocmite pentru realizarea achizițiilor publice și pe cele pentru realizarea proiectelor culturale ale instituției;

Coordonează și răspunde de activitățile de achiziții pubiî-.-e 16


Propune managerului instituției numirea, prin decizia, a comisiilor de evaluare a ofertelor, în vederea realizării achizițiilor publice;

Avizează documentația de atribuire a contractelor de achiziții publice sau a documentației dș^Kcurs afe^oluții; întocmește devizele estimative ale proiectelor culturale ale instituției și urmărește r^îz^fe^acestoța în conformitate cu devizul estimativ;    ița    oși

Evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat și a planului de achiziții* arfaăl^^balKăază cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate de către celelalte compartimente;

- . Verifică și răspunde de respectarea normelor legale referitoare la achizițiile publice;

Estimarea valorii fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte cdrripârîimente și a studiului de piață efectuat și întocmirea notei privind determinarea valorii estimate;

Stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmirea de note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

Stabilirea perioadelor între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor, funcție de complexitatea contractului și prevederile legale în materie;

întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziții publice;

întocmirea notelor de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică dacă este cazul; întocmirea de note justificative cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

Propunerea cuantumului garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică, buna execuție și forma de constituire a acestora, conform prevederilor legale;

înaintarea de propuneri către managerul instituției pentru componența comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea aprobării spre atribuire a fiecărui contract de achiziție publică, comisie din care va face parte în mod obligatoriu; Elaborarea și transmiterea către Direcția Cultură a Primăriei Municipiului București a solicitării de desemnare a unui reprezentant care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor;

înaintarea de propuneri și fundamentarea necesității cooptării unor experți din afara instituției și participarea acestora în cadrul comisiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;

Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

înaintarea de propuneri în vederea achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

Comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație); Primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, precum și întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

Urmărirea și restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege; Respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

Comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea, în termenele prevăzute de lege, a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și de transmitere, conform prevederilor legale, către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

Gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

Cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului;

Gestionarea sumelor de bani și a documentelor de plată încredințate pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionare;

întocmirea formelor legale, conform dispozițiilor în vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor și materialelor achiziționate.

17Compartiment Tehnic Scenă


Asistenț^fâ'frfâtttrgîcă,


Art.40 Compartimentul Tehnic Scenă este un compartiment de specialitate care urmărește desfășurarea la timp și în condiții normale a activităților de la scenă;

Efectuează și afișează programarea repetițiilor și spectacolelor în colaborare cu Serviciul

Marketing și Promovare Spectacole;    ,.

Contribuie la elaborarea documentațiilor pentru organizarea deplasărilor și turneelor,-din punct c^vețlâțieițbhnic’" Afișează programul de repetiții și anunță personalul artistic și tehnic, în legătură cu acesta;    zi

Anunță în termen util orice modificare intervenită în programul de spectacole și repetiții;    ȚȚ'

Ține evidența activităților de la scenă, concretizată în completarea condicilor de spectacole și repățftfc Ține legătura cu administrația pentru efectuarea tuturor schimbărilor de programe la scenă;

Verifică dacă decorurile, mobilierul, recuzita, costumele sunt în stare bună și propune măsuri de îmbunătățire. Săptămânal împreună cu șeful formației de muncitori întocmește planul de chemare la lucru în funcție de programul artistic.

Sesizează conducerea și administrația de toate neregulile constatate atât la scenă cât și la personalul artistic cu privire la disciplină;

Ajută personalul de specialitate cu privire la aplicarea normelor de protecție a muncii.

Formația muncitori

Formația de muncitori de scenă și producție este condusă de un șef formație și cuprinde muncitori pe diverse categorii de încadrare, iar potrivit legii teatrelor și a sarcinilor interne ei sunt: electricieni, electroacusticieni, mânuitor de decor, costumieri, etc.

Șeful de formație muncitori coordonează și controlează toate activitățile prestate de personalul muncitor, în scopul de a asigura realizarea spectacolelor teatrului în cele mai bune condiții tehnice, respectându-se cu strictețe toate indicațiile regizorale și de scenografie, începând, atunci când este cazul, de la realizarea decorurilor, costumelor, recuzitei, etc., continuând cu păstrarea, întreținerea și reparația acestora, precum și realizarea luminilor și sonorizării spectacolelor.

Astfel, principalele responsabilități ale șefului de formație sunt:

în colaborare cu regizorul tehnic întocmește programul de lucru al personalului muncitor de scenă și producție, astfel încât să asigure respectarea programului legal de lucru al fiecărui membru al echipei;

Colaborează cu artistul plastic și urmărește nemijlocit realizarea decorurilor, costumelor, recuzitei, etc. (atunci când acestea pot fi realizate în cadrul teatrului) pentru noile spectacole și reluări, depunând toate eforturile pentru a găsi soluțiile optime, din punct de vedere tehnic și economic, în realizarea acestora; de asemenea, la realizarea oricăror lucrări, va ține seama și va face propuneri privind respectarea normelor de protecție și securitate a muncii


și cele P.S.I.;

Execută lucrări de reparații, întreținere, precum și de realizare a decorurilor, recuzitei, mobilier de scenă, etc.; Răspunde în mod nemijlocit de utilizarea eficientă și corespunzătoare a tuturor echipamentelor date spre folosință formației sale, luând măsurile ce se impun pentru evitarea accidentelor de muncă;

Se ocupă în mod direct de întreținerea și repararea imediată a tuturor instalațiilor, echipamentelor, sculelor, aparatelor date în folosință compartimentului tehnic-scenă;

Păstrează și întreține toate decorurile, costumele, recuzita, etc., din toate spectacolele teatrului și răspunde de buna manipulare și curățenie a acestora;

Pune la dispoziția actorilor obiectele necesare jocului, verificând pe acelea care ar putea provoca accidente (săbii, pistoale, cuțite, aparatură electrică, etc.);

Ajută la procurarea materialelor necesare spectacolelor, inclusiv a recuzitei consumabile, având obligația de a prezenta toate actele de justificare a cheltuielilor făcute;

Procură sau confecționează materialele de recuzită cerute de regizorul artistic sau regizorul tehnic, cu respectarea formelor legale;

însoțește personalul muncitor de scenă în deplasări și turnee, ori de câte ori este solicitat de conducerea teatrului; Verifică înaintea fiecărui spectacol starea tehnică a echipamentelor folosite, a condițiilor de decor, lumină și sunet și ia toate măsurile pentru desfășurarea în condiții bune a spectacolelor sub aspect tehnic;

Participă la realizarea spectacolelor, în calitate de electrician, ori de câte ori este solicitat, respectând fără abatere toate indicațiile regizorale și de scenografie privind iluminarea scenei, efectele de lumini, etc.;

Este obligat să verifice permanent iluminatul de siguranță la sală, foaier și birouri, cu respectarea tuturor instrucțiunilor RENEL și a dispozițiilor legale în vigoare, mai aleș^în cazul modificării instalației și a branșamentelor;    ;"'Ț\ \.

Cu j

'    ' ORIGINALUL j


-    Răspunde’de instruirea personalului privind nomele de protecție și securitate a muncii șidgjjrevenire a incendiilor, cu înscrierea în fișele specifice, în conformitate cu legislația în vigoare;

-    Urmărește permanent toate activitățile din cadrul teatrului din punct de vedere al respectării/^tf^țor.de^prdtecție

și securitate a muncii și informează imediat conducerea asupra deficiențelor constatate ^a .sJW^fifer care pot provoca accidente.    i|_, "ofejvâ

V.Q.    '

Vstf..    •

Formația de muncitori participă la coordonarea și configurarea artistică a actului scenic și acordat^iporf tehnî'C/pentru toate fazele de creație și în relație cu toate palierele de creație (decor, costume, recuzită, lurm'avsLfdgtp cabine, machiaj, regie tehnică);    '

-    Asigură păstrarea și reproducerea identică a concepției regizorale, scenografice, a concepției de machiaj, hairstyling, coregrafice, a concepției de lumini, a efectelor speciale, muzicale, integritatea textului spectacolului;

-    Asigură păstrarea sub coordonarea regizorului de culise și respectarea calității actului artistic așa cum s-a creat și înfățișat el la premieră, indiferent de numărul de reprezentații ale spectacolului;

-    Răspunde de imaginea și modul în care teatrul se prezintă în fața publicului; .

-    Asigură prin intermediul regizorului tehnic coordonarea tuturor activităților desfășurate pe scenă la repetiții, pregătirea pentru spectacol, în timpul spectacolului, a întregului personal implicat: artiști și tehnicieni;

-    Este responsabil de timpii de execuție pentru fiecare operație;

-    Este responsabil de calitatea montării decorului;    .

-    Este responsabil de marcarea și refacerea plantației inițiale a decorului, elementelor de mobilier, recuzită;

-    Răspunde de coordonarea operațiunilor de configurare a sălii de spectacol în relație cu spațiul scenic și de calitatea efectuării acestora;

-    Participă la plantația corpurilor, realizarea centrajelor, crearea și stabilirea configurațiilor, succesiunilor și duratei situațiilor de lumini și time codurilor pentru intervenții;

-    Execută refacerea plantațiilor, a cablajelor, a corespondenței circuitelor, a centrajelor și reconstituirea situațiilor de lumini în configurația, succesiunea și time codurile create la premieră;

-    Participă la plantația incintelor acustice, crearea și stabilirea configurațiilor, a nivelelor, succesiunilor și duratei intervențiilor muzicale și sonore;

-    Este responsabil de fixarea în scris a acestora, înregistrarea pe suport, reconstituirea și menținerea acestora pe toata durata de reprezentare.

Biroul Financiar Contabilitate

Art.41. Este o structură funcțională condusă de un șef birou și are următoarele atribuții:

-    Răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

-    Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

-    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

-    Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele- instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

-    Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

-    întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de autoritatea tutelară, direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc.;

-    Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

-    Răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

-    la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

-    Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

-    Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

-    Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

-    Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

-    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;


19


/ /U:

uu


''-'A


JL


: U® V    tîirtrtv    ’.:

<? g    >    a a U #»

ay ^>.4, fl?    XX

1L “0^4^ Z’’,

Răspunde de asigurarea creditelornecesare în vederea realizării obiectivelor de investrțftiapro^a'fe-rde$0'onsiliul


General al Municipiului București;    ''^Y; ’

Răspunde de transmiterea spre avizare la direcția de resort din cadrul aparatului de specfefitâte a! Primarului General (Direcția Cultură) a listei de investiții detaliate;

Urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;

Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare, prin delegare primită din partea conducerii, atunci când este cazul;    ......    .    . , .

Prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul explicativ;

Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului, solicitând în prealabil avizul conducerii Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil;

Asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, disponibilizare, transmitere fără plată, valorificare și clasare a bunurilor aparținând instituției; îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;

Elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a instituției, conform normelor legale aplicabile.

Capitolul VIII

Personalul Teatrului Excelsior

Art.42. Funcționarea instituției este asigurată prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă. Pentru realizarea producțiilor artistice se poate utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și personal tehnic și administrativ remunerat pe baza unor contracte individuale de muncă cu timp parțial.

Ocuparea posturilor se face, de regulă, prin concurs, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Condițiile de muncă, salarizare, concediu de odihnă și alte drepturi ale persoanei angajate sunt prevăzute în contractul individual de muncă și în Regulamentul Intern al Teatrului Excelsior.

Funcțiile utilizate de această instituție și salariile de bază corespunzătoare sunt cele cuprinse în statul de funcții aprobat, fiind diferențiate pentru structurile funcționale definite prin organigramă.

Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit, după caz, pe baza prevederilor legale privind:

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor metodologice de evaluare a performanțelor profesionale individuale aplicabile,

-    sistemul de stabilire a salariilor de bază și a indemnizațiilor de conducere pentru personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate din cadrul instituțiilor de spectacole sau concerte și a normelor metodologice de evaluare aplicabile.

Locul de muncă, programul de activitate și obligațiile de serviciu ale personalului Teatrului Excelsior se stabilesc de către manager, la propunerile șefilor de serviciu, birouri , compartimente, în conformitate cu necesitățile instituției și se consemnează în fișa postului și Regulamentul Intern al Teatrului Excelsior;

Pentru personalul artistic și tehnic, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în alte zile ale săptămânii.

în instituție se poate organiza munca în schimburi, care reprezintă orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit căruia salariații se succed unul după altul la același post de muncă, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru salariat necesitatea unei activități în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă. ■<

Atribuțiile, sarcinile și activitățile rezultate din servicii specifice fiecărei categorii profesionale pentru personalul artistic și tehnic de specialitate sunt prevăzute în fișa postului.

20

./krv


Y'Y\

OOIG^ALULActivitatea personalului artistic și tehnic de specialitate din"teatru se normează potrivit’fișgyaestyJLui; norma de muncă exprimă sfera de sarcini, activități, atribuții individuale rezultate din servicii completaMj^^’â^feâ^cu sarcini complementare, în urma evaluării personalului de specialitate, conducerea executivă asfigiură'^nțpcmfeea fișelor posturilor acestuia.    //*    CV;

Aprecierea activității anterioare a personalului artistic și tehnic de specialitate din teaîru    baza fișei

individuale de evaluare a calității prestației sale, întocmită pe durata fiecărei perioade de referiîqfe    <&//

Personalul instituției răspunde material, administrativ și penal de bunurile pe care l^rnanîpujegșef'și care îi sunt date în gestiune.

Sancționarea disciplinară a personalului din subordine, precum și litigiile de muncă se soluționează în condițiile actelor normative în vigoare.

Cap.lX

Patrimoniul Teatrului Excelsior

Art.43. Teatrul Excelsior își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale.

Teatrul Excelsior are în administrare Sala de spectacole situată în str.Academiei nr.28 - sector 1, iar în momentul de față are reședința provizorie în str.Alex.Macedonski nr.8 sector 1.

Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform Legii nr.213/1998, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

Evaluarea patrimoniului se reflectă în contabilitate prin etalon bănesc, folosindu-se în acest scop prețuri, tarife și costuri. Se folosesc prețuri cu amănuntul, cu ridicata, tarife pentru lucrări executate și costuri ale decorurilor, costumelor, recuzitei, exprimate prin costul de achiziție plus costul de producție (manoperă)- atunci când este cazul-, precum și costul diverselor obiecte de inventar și mijloace fixe achiziționate.

Inventarierile se fac la diverse perioade de timp (lunare, anuale) sau ori de câte ori intervine o predare-primire, la cererea organelor de control financiar și în cazul calamnităților naturale sau a unor evenimente nedorite (furt, delapidare, distrugere), nventarierea poate fi totală, parțială sau prin sondaj.

Rezultatele inventarierii se consemnează în procese-verbale.

Instituției ii revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a transmiterii acestuia către Direcția Cultură, spre luare la cunoștință și introducerea în baza de date a direcției.

Capitolul X

Buget, relații financiare

Art.44. Teatrul Excelsior este o instituție publică de cultură finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din: încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program, din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, după caz și altele, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Excelsior se aprobă în conformitate cu prevederile legale în

vigoare.

Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către manager, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

Teatrul Excelsior poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Capitolul XI

Dispoziții finale

Art.45. Teatrul Excelsior este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria “instituții de spectacole de repertoriu

Teatrul Excelsior își impresariază propriile producții artistice.

Teatrul Excelsior poate recurge la externalizarea, în condițiile legii, a unor servicii.

Activitatea de audit public intern va fi asigurată de direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Audit Public Intern ).

Teatrul Excelsior își poate întocmi proceduri interne proprii de organizare și funcționare ale Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic , cu avizarea acestora de către Direcția Cultură - P.M.B.

Teatrul Excelsior își întocmește propriile proceduri privind evaluarea personalului artistic, tehnic și -administrativ de specialitate, cu respectarea prevederilor legislației specifice aplicabile instituțiilor de spectacole și a prezentului regulament . Acestea vor cuprinde, fără a fi limitativ: reguli aplicabile în procesul de aprobare și avizare a proiectelor de hotărâri, etape și termene în derularea procesului de evaluare, atribuții, sarcini și responsabilități ale conducerii executive de evaluare și ale altor persoane implicate în evaluare, criterii de apreciere a activității anterioare, sarcini complementare specifice fiecărei funcții artistice de specialitate și criterii de atribuire a sarcinilor complementare, valori ale coeficienților utilizați în procesul de evaluare (pentru cei care sunt stabiliți de lege între limite), modalitatea de soluționare a contestațiilor, etc.; Procedurile se avizează de către Direcția Cultură - P.M.B.

Teatrul Excelsior utilizează sigla proprie.

Anual, managerul întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic, pe care îl transmite Direcției Cultură din cadrul Primăriei Municipiului București.

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al

instituției.

Teatrul Excelsior urmează să se înscrie în Registrul artelor spectacolului conform prevederilor legale, după înființarea, respectiv reorganizarea acestuia.

Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglementările legislative apărute ulterior

, aprobării acestuia.