Hotărârea nr. 216/2009

HOTARAREnr. 216 din 2009-06-30 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA TEATRULUI ODEON IN ADMINISTRAREA OPEREI COMICE PENTRU COPII A UNOR CORPURI DIN IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, CALEA GIULESTI NR. 16, SECTOR 6 ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 168/2017

HOTA RARE

privind transmiterea din administrarea Teatrului Odeon în administrarea Operei Comice pentru Copii a unor corpuri din imobilul

situat în Municipiul București, Calea Giulești nr. 16, sectorul 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Teatrului Odeon în administrarea Operei Comice pentru Copii a unor corpuri din imobilul, aparținând domeniului public al Municipiului București, situat în Calea Giulești nr. 16, sectorul 6, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Teatrul Odeon va păstra dreptul de administrare asupra atelierelor, magaziei de materiale, depozitului de decoruri și garajului situate în aripa centrală dreapta a imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea - preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, patrimoniul unităților

Art.4 Opera Comică pentru Copii va prelua imobilul menționat la art. 1 cu sarcinile existente la data semnării procesului-verbal.

Art.5 Păstrarea funcționalității spațiului transmis este obligatorie pentru Opera Comică pentru Copii.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Teatrul Odeon și Opera Comică pentru Copii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2âfea nr.^../..^.^.. al Municipiului București

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aparținând domeniului public al Municipiului București și corpurilor din imobil care vor trece din administrarea Teatrului Odeon în administrarea Operei Comice pentru Copii

Locul unde

este situat

imobilul/

Situație

1

juridică

Caracteristicile tehnice generale ale imobilului

Persoana juridică de la care se

transmite

imobilul

Persoana juridică la care se

transmite

imobilul

Spațiile preluate în administrare

Spații

comune

Municipiul București, Calea Giulești nr. 16, sectorul 6/ Domeniul public al Municipiului București -Hotărârea nr. 88/1959 a Consiliului de Miniștri al R.P.R.

SC=2.960 mp.

Sd=4.242 mp.

St=14.482 mp.

-    Clădire aripa centrală

(S+P+3    etaje)    -

platouri, sală de dans, foyer principal, spații birouri    (conducere,

administrativ și tehnic), toalete, coridoare și scări de acces plus dotările    aferente

(instalații de încălzire, instalații electrice și sanitare,    centrală

telefonică, etc.)

-    Clădire aripă centrală stânga (2 etaje) - spații administrative și dotări aferente

-    Clădire aripa centrală dreapta (1 etaj) - spații administrative și dotări aferente

-    Clădire spate (S+P+2

etaje)    -    spații

administrative, toalete, spații birouri, spații de producție și dotările aferente

-    Garaj

Teatrul

Odeon

Operei

Comice

pentru

Copii

Clădire aripa centrală    (S+P+3

etaje) - platouri, sală de dans, foyer principal,    spații

birouri (conducere, administrativ    și

tehnic),    toalete,

coridoare și scări de acces plus dotările aferente (instalații de    încălzire,

instalații electrice și sanitare, centrală telefonică, etc.)

Clădire aripă centrală stânga (2 etaje)    -    spații

administrative    și

dotări aferente

Clădire spate (S+P+2 etaje) spații administrative, toalete, spații boruri, spații de producție și dotările aferente

Curtea

interioară

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2