Hotărârea nr. 215/2009

HOTARAREnr. 215 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ZONA APARATORII PATRIEI DIN SECTORUL 4" MODIFICA HCGMB NR. 142/2006

Consiliul General al Municipiului București HOTĂ RÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare zona Apărătorii Patriei din sectorul 4"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI HOTĂRĂȘTE:


BUCUREȘTI


Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru realizarea investiției "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare zona Apărătorii Patriei din sectorul 4" conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va face din alocații de la bugetul local, credite interne/externe în condițiile asigurării fondurilor necesare realizării investiției și a respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București, încheiat de S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. cu Municipiul București, privind nivelele de servicii și a clauzei 5.2 din

partea a IV a Caietului de Sarcini

_


_î    *

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, B .curești, România; tel.: +4021305

Art.3 Dispozițiile contrare din Hotărârea C.G.M.B. nr. 142/01.06.2006 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre.a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.


București, 30.06.200$' î Nr. 215    \


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Anexa


Indicatorii tehnico-economici

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în rețele publice de alimentare cu apă și canalizare zona Apărătorii Patriei din sectorul 4"

lEuro = 4,3 lei(01. 03.2009)

Valoarea totală a investiției: 10.639.560 Iei

»

Din care TVA: 1.698.753 Iei

Capacități: 6.706ml rețea de apă

6.056 ml rețea de canalizare unitară

»

Durată investiție: 12 de luni

»

1. Ciurului:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 327.620 lei Din care C + M : 251.680 lei

Eșalonarea investiției: AnulI : 163.810 lei Anul II : 163.810 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul 1:    6 luni

Capacitati (extinderi) : 150 m rețea de apă

150 m rețea de canalizare

2. Bucovăt:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 555.190 lei Din care C + M : 479.250 lei

CONFORM CU I ORIGINALUL

li ii „1    „    - -
Eșalonarea investiției:

Anul I : 277.595 lei Anul II : 277.595 lei

Durata de realizare a investiției: 12 luni Anul 1:    6 luni

Capacitati (extinderi) : 110 m rețea de apă

420 m rețea de canalizare

3. Oravita :

J

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 263.420 lei Din care C+ M : 187.480 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 131.710 lei

Anul II : 131.710 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi) : 45 m rețea de apă

130 m rețea de canalizare

CONFORM CU ORIGINALUL4. Desești:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 266.350 lei Din care C + M : 190.410 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 133.175 lei

Anul II: 133.175 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi) : 115 m rețea de apă

90 m rețea de canalizare

5. Petrilova :


APĂ :

Valoarea totala a investiției: 180.620 lei DincareC + M : 104.680 lei


Eșalonarea investiției: Anul I : 90.310 lei Anul II : 90.310 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi) : 140 m rețea de apă


6. Bâlea :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 393.670 lei Din careC + M : 317.730 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 196.835 lei

Anul II: 196.835 lei

Durata de realizare a investiției: 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi) : 225 m rețea de apă

190 m rețea de canalizare

7. Drăgănești :

APĂ + CANALIZARE :


Valoarea totala a investiției : 453.890 lei Din care C + M : 377.950 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 226.945 lei

Anul II : 226.945 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi) : 255 m rețea de apă

250 m rețea de canalizare

8. Poieni :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 617.490 lei Din care C + M : 541.550 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 308.745 lei

Anul II: 308.745 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi): 310 m rețea de apă


330 m rețea de canalizare

9. Boian :

APĂ + CANALIZARE :

CONFORM CU ORIGINALUL


Valoarea totala a investiției : 926.120 lei Din care C + M : 850.180 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 463.060 lei

Anul II: 463.060 lei

Durata de realizare a investiției: 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi) : 485 m rețea de apă

490 m rețea de canalizare

10. Măceșului :

APĂ :

Valoarea totala a investiției :570.860 lei Din care C + M :494.920 lei


Eșalonarea investiției:

AnulI : 285.430 lei

Anul II : 285.430 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul 1:    6 luni

Capacitati (extinderi) : 830 m rețea de apă

11. Serg. Lătărețu Dumitru :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 858.860 lei Din care C + M : 782.920 lei

Eșalonarea investiției: AnulI : 429.430 lei Anul II : 429.430 lei

Durata de realizare a investiției: 12 luni Anul 1:    6 luni

Capacitati (extinderi) : 480 m rețea de apă


490 m rețea de canalizare

12. Muntele Lung :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 755.320 lei Din care C + M : 679.380 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 377.660 lei

Anul II: 377.660 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi) : 480 m rețea de apă

490 m rețea de canalizare


13. Arcadiei :(A

A- A


sjâr'APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 796.430 lei Din care C + M : 720.490 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 398.215 lei

Anul II : 398.215 lei


Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    6 luni,    V'! AA/Ax

Z,A x * p

î®

<i.    X?    Al i i

'A    A

’ A.    . 37//


■//

■vt «’//


Capacitati (extinderi): 480 m rețea de apă

480 m rețea de canalizare

14. Rediu :

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 927.670 lei Din care C + M : 851.73Olei

Eșalonarea investiției:


Anul I : 463.835 lei

Anul II: 463.835 lei

Durata de realizare a investiției: 12 luni Anul I :    6 luni

CONFORM CU ORIGINALUL


Capacitati (extinderi): 510 m rețea de apă

500 m rețea de canalizare

15. Câmpeni:

APĂ + CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției : 858.040 lei Din care C + M : 782.100 lei

Eșalonarea investiției:


AnulI : 429.020 lei

Anul II : 429.020 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi) :540 m rețea de apă

530 m rețea de canalizare

16. Intr. Adierii:
APĂ +CANAL :

Valoarea totala a investiției : 441.160 lei Din care C + M : 365.220 lei

Eșalonarea investiției:


G,


Anul I : 220.580 lei Anul II : 220.580 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul 1:    6 luni

Capacitati (extinderi) : 255 m rețea de apă

• - 225 m rețea de canalizare

17. Dălhăuți:

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției : 548.370 lei Din care C + M : 472.230 lei

Eșalonarea investiției:

AnulI : 274.185 lei

Anul II: 274.185 lei


CONFORM CU ORIGINALUL


Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul 1:    6 luni

Capacitati (extinderi) : 280 m rețea de apă

275 m rețea de canalizare

18. Drumul Binelui :

APĂ «ANAL:

Valoarea totala a investiției :570.860 lei Din care C + M : 491.597 lei

Eșalonarea investiției:

Anul I : 285.430 lei

Anul II : 285.430 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul 1:    6 luni

Capacitati (extinderi) : 870 m rețea de apă

870 m rețea de canalizare


19. Aviator Țurcaș :

APĂ +CANAL:

Valoarea totala a investiției :327.620 lei Din care C + M : 282.130 leiEșalonarea investiției:

AnulI : 163.810 lei

Anul II : 163.810 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni Anul I :    6 luni

Capacitati (extinderi): 146 m rețea de apă

146 m rețea de canalizare

CONFORM CU ORIGINALUL