Hotărârea nr. 213/2009

HOTARAREnr. 213 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII "PARCARE SUPRATERANA TIP VARIANTA 130 LOCURI PARCARE", "PARCARE SUPRATERANA TIP VARIANTA 300 LOCURI PARCARE", "PARCARE SUPRATERANA TIP VARIANTA 500 LOCURI PARCARE"

COHFOkIVî L j

ORONALUL


Consiliul General al Municipiului Bucurj^fi^

HOTARARE    V, C-G.4$

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiu Iu P^fez^biJ^re

pentru obiectivele de investiții “Parcare supraterană Tip Varianta 130 fâfeefFpiarcare”, “Parcare supraterană tip varianta 300 locuri parcare”,

“Parcare supraterană tip varianta 500 locuri parcare”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București nr. 51/22.06.2009;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2), din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivele de investiții tip “Parcare supraterană tip varianta 130 locuri parcare”, “Parcare supraterană tip varianta 300 locuri parcare”, “Parcare supraterană tip varianta 500 locuri parcare”, prezentați în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Proiectele de parcări supraterane tip, prezentate la art.1 vor fi realizate în regim de concesiune de lucrări publice, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.


A^T2$SMUNICIPIULUI BUCUREȘTI T udor T orna.

Anexa nr.l


Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivele de investiții din proiectul “Parcare supraterana Tip Varianta 130 locuri parcare”, “Parcare supraterana Tip Varianta 300 locuri parcare”, “Parcare supraterana Tip Varianta 500 locuri parcare”

’CGNFOi

ORIGINALUL

Parcajele supraterane tip vor fi realizare in trei variante, după cum urmeaza: Parcare supraterana tip Varianta 130 locuri parcare

•    Capacitate număr locuri de parcare - 130;

•    3,5 niveluri de parcare - P+2E+E3 parțial;

•    Aria desfasurata - 2770mp+terasa circulabila(parcare) lllOmp;


Parcare supraterana tip Varianta 300 locuri parcare

•    Capacitate număr locuri parcare - 300;

•    4 niveluri de parcare - P+2E+E3 parțial;

•    Aria desfasurata - 6160mp+terasa circulabila(parcare) 2090mp;

•    Aria aferenta / loc parcare - 27,5 mp.

Parcare supraterana tip Varianta 500 locuri parcare

•    Capacitate număr locuri - 500;

•    7 niveluri de parcare - P+6E;

•    Aria desfasurata -12540mp+terasa circulabila(parcare) 2090mp;

•    Arie aferenta / loc parcare - 29,2mp.