Hotărârea nr. 212/2009

HOTARAREnr. 212 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE-MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE RAHOVA LOT II COTROCENI-ANA DAVILA-SPITALUL MUNICIPAL, CAMIN CS8-CPP12


CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare-Modernizare rețele termice primare Rahova Lot II Cotroceni-Ana Davila- Spitalul Municipal, cămin CS8-CPP12

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilităti Publice; ,

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare-Modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot II Cotroceni-Ana Davila-Spitalul Municipal, cămin CS8-CPP12, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul local și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin


a zw' ?%■'    !

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RomârfeteR: 44021305/55 00; www.bucuresti-primaria.ro

VVW / a

'O

ANEXA LA HCGMB nr.^.?f. / .1.^2

Obiectivul de investiții: “Reabilitare-Modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot II Cotroceni-Ana Davila- Spitalul Municipal, cămin CS8-CPP12”

Nr

crt

Denumire Indicator

co

o

NFORM< Fîldi^ALl

DU

^Ls

—7^7^

tuatia^roj^cîâîa

V+    ‘ v . i

A

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA STATICA

1

Valoarea totala a investiției, (INV), inclusiv TVA,

In preturi - mai 2008, 1 euro = 3,6 lei) din care

construcții montaj (C+M)

Mii Lei

Mii Lei

20.554,05

16.550,94

2

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I:

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA construcții montaj (C+M)

Mii Lei

Mii Lei

20.554,05

16.550,94

3

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

luni

12

4

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

4.1

Debit transport

Gcal/h

85,918 iama

36,822 vara

4.2

Lungime tronson

-Magistrala

-Racorduri

m

m

1.645

675

4.3

Venituri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

109.294.903

4.4

Costuri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

107.652.672

4.5

Volum anual de energie termica produsa si distribuita

Gcal/an

525.229

4.6

Costul energiei termice

Lei/Gcal

204,96

4.7

Profit net anual din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

1.379.474

5

Alti indicatori

5.1

Durata normala de funcționare

Ani

30

5.2

Rata profitului

%

1,28

5.3

Termenul de recuperare al investiției (Investitie/Profit Situația Proiectata)

Ani

27

B

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA DINAMICA

1

Rata de actualizare

%

5

2

VNA ( Venitul net actualizat) sau Cash Flow (Lei pe durata eficienta de funcționare)

Lei/30 ani

19.892.112

3

Raportul Venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1