Hotărârea nr. 211/2009

HOTARAREnr. 211 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE-MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE TITAN LOT 1 BD.BASARABIA-BD.N.GRIGORESCU, CAMIN CM11-CV4


Consiliul General al Municipiului București

«HSB?®3!£S?S83Sa$8


HOTĂ RÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare-modernizare rețele termice primare TITAN Lot I

Bd. Basarabia - Bd. N. Grigorescu, cămin CM11 - CV4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilităti Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică, locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare - modernizare rețele termice primare TITAN Lot I Bd. Basarabia - Bd. N. Grigorescu, cămin CM 11 - CV4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul local și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin


București, 30.06.2009 Nr. 211

___________V .    '^7    /    ~7_

'*s/    ..-r*-''    ''''Jc

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RomâniaApl f+4021305 55 OO/www.bucuresti-prirrtaria.roANEXA LA HCGMB nr.^!l.. /.

Obiectivul de investiții: “Reabilitare -modernizare rețele I Bd. Basarabia - Bd. N. Grigorescu, carrdf^^^jkjL - CV4”


Nr

crt

Denumire Indicator V c-G-w.^

.□-

Situația proiectata

A

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTĂ~STĂTICA

1

Valoarea totala a investiției, (INV), inclusiv TVA,

In preturi - mai 2008, 1 euro = 3,6 lei) din care

construcții montaj (C+M)

Mii Lei

Mii Lei

21.947,31

18.173,57

2

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I:

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA construcții montaj (C+M)

Mii Lei

Mii Lei

21.947,31

18.173,57

3

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

luni

7

4

Capacitati (in unitati fizice si valorice)

4.1

Debit transport

Gcal/h

224,476 iama

96,204 vara

4.2

Lungime tronson

-Magistrala

-Racorduri

m

m

880

460

4.3

Venituri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

285.552.335

4.4

Costuri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

282.443.921

4.5

Volum anual de energie termica produsa si distribuita

Gcal/an

1.372.254

4.6

Costul energiei termice

Lei/Gcal

205,82

4.7

Profit net anual din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

2.611.068

5

Alti indicatori

5.1

Durata normala de funcționare

Ani

30

5.2

Rata profitului

%

0,92

5.3

Termenul de recuperare al investiției (Investitie/Profit Situația Proiectata)

Ani

28

B

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA DINAMICA

1

Rata de actualizare

%

5

2

VNA (Venitul net actualizat) sau Cash Flow (Lei pe durata eficienta de funcționare)

Lei/30 ani

37.651.779

3

Raportul Venituri totale actualizate/Cbtiltuleîf totale

actualizate    ./

1/ i \