Hotărârea nr. 210/2009

HOTARAREnr. 210 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII DOTAREA CU MODULE TERMICE A CONSUMATORILOR ALIMENTATI DIN STATII CENTRALIZATE (SC), SECTOR 1,5 SI 6


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Dotarea cu module termice a consumatorilor alimentați din

stații centralizate (SC), sector 1, 5 si 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului ^General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Dotarea cu module termice a consumatorilor alimentați din stații centralizate (SC) sector 1, 5 si 6, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se face din alocații de la bugetul local și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Murg Călin

București, 30.06.2009 Nr. 210

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel/>S'62J ^05 55 0Q:‘1ivww.bucuresti-primaria.ro
ANEXA LA HCGMB nr.4 . .^.97

Obiectivul de investiții: “Dotarea cu module termice a consumatorilor alimentați din SC-uri, sector 1, 5 si 6”

Nr

crt

Denumire Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA STATICA    ((/

1

Valoarea totala a investiției, (INV), inclusiv TVA, In preturi -mai 2008, 1 euro= 3,6952 lei din care

construcții montaj (C+M)

Mii Lei

Mii Lei

a, *

O TVA--5' +

55.846,92

34.457,61

2

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA Din care construcții montaj (C+M)

Anul II

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA Din care construcții montaj (C+M)

MiiȘjeiQ Mii Lei

Mii Lei Mii Lei

J \

ț30.400,00 -320-200,00

25.446,92

14.457,61

3

Durata de realizare

luni

24

4

Capacitati ( in unitati fizice si valorice )

4.1

Debit transport

Iama

Vara

Gcal/h

26,2167 vara 39,8080 iama

25,7567 vara 38,4220 iama

Volum anual de energie termica

Gcal/an

310.722,60

302.353,50

4.2

Lungime tronson din care

Rețele primare

Rețele secundare

m

m

2.326

6.087

7.621

6.087

5

Alti indicatori

5.1

Durata normala de funcționare

Ani

30

5.2

Termenul de recuperare al investiției (Investitie/Profit Situația Proiectata)

Ani

13,28

B

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA DINAMICA

1

Rata de actualizare

%

6

2

VNA ( Venitul net actualizat) sau Cash Flow (Lei pe durata eficienta de funcționare)

Lei

1.704.865

3

Indice de profitabilitate

1,04