Hotărârea nr. 21/2009

HOTARAREnr. 21 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. CHITILEI NR. 212, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Chitilei nr. 212, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul; Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;’'

Văzând avizele emise de':

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 29/1/25/18.07.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.208/2007; -Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr.4552/369/04.10.2007;

-    Comisia de Coordonare PMB: aviz nr. 722364/13/11.04.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.11000/17.07.2007.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Șos. Chitilei nr. 212, sector 1, pentru o suprafață studiată S= 306,45 mp - proprietate persoană fizică.

încadrare în PUG - terenul se încadrează în subzona mixtă M3.

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=60%, CUTmax=2,5, Rmaxh=P+4E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune: birouri.

I

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=65 %, CUTmax=3,8, Rmaxh=2S+P+5E, Hmax=21 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ârt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBucurești, 28.01.2009 Nr. 21

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

sfc,

V

UKAS

WUMCMM

35*1

S*C orttat iSO 9001: 20BU


sfe, i:

V i

W

SMU MflftsH £5014831: 3501


Nr.643361/03.07.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 29 /1 / 25 /18.07. 2007
PUZ-sos. CHITILEI nr. 212 .sector 1

BENEFICIAR:dl. ILIE FLORIN    ELABORATOR: SC AVIZ SPRINT SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S — cca. 900 mp din care teren ce a generat PUZ- S = 306,45 mp teren proprietate persoana fizica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului , delimitat la sud-est de sos. Chitila.

PREVEDERI PUG - Terenul ce a făcut obiectul reglementarii PUZ se încadrează în subzona M3 - subzona mixta Indicatori urbanistici reglementați: POT max =60%; CUT max =2,5 ; Rmaxh= P+4E .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI S[ INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 65%; CUTmax =3,8 ; RmaxH =2S+P+5E, Hmax=21 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ingi Ioana Balaurea


ARHITECT ȘEF AL MUNICPI ULII [BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD .,

I

\ țt ȚER! i UrtlULUl-j/.

' ' " »    2    */î

FPS-21-01/6


prdin MTCT nr. 22/2007 -Comisia Tehnica de Urbanisnrsî''Jțmehajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. ieldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin,Enache, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel HurducLEGENDA

LIMITA ZONA STUDIATA

TEREN CE A GENERAT PUZ

CIRCULAȚIE CAROSABILA

CIRCULAȚIE PIETONALA

CURȚI CONSTRUCȚII

EDIFICABIL EXISTENT EDIFICABIL PROPUS iTEREN


REGLEMENTARI PROPUSE BILANȚ TERITORIAL

BIROURI S| LOCUINȚE POTmax=65%

CUTmax«3.8

REGIM DE INALTIME:2S+P+5E H f*nr\x cern i 2. i nr.-

St=306.45mp(100%)

So=200mp(65%)

Scarosabll «47,2mp(15%) Sverde=59.25mp(20%)


SC AVIZ SPRINT SRL J.40.21IM.JZ.12JM5 CUI-1S250U2-27.12.200S

Beneficiar: FLORIN ILIE Oblectlv:JMOBEL BIROURI 2S+R-5E


Nr. Proiect 02-022


Faza:

PUZ


Nume

Semnătura

Scara

Proiectat

arh.u.Roxana Tanase

1/500

Desenat

arh.u.Roxana Tanase^

Data

06.2007

Verificat


PLAN REGLEMENTARI PROPUSE


Pansa Nr.: