Hotărârea nr. 209/2009

HOTARAREnr. 209 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE STUDII DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTE TIP "GRADINITA DE 4,6 SI 8 GRUPE COPII, CU PROGRAM PRELUNGIT" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 76/2010

CONFORM CU

ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂ RÂR E

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice studii de fezabilitate pentru proiecte tip „Grădiniță de 4, 6 și 8 grupe copii, cu program prelungit”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei învățământ, cultură și culte și avizul Comisiei, juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizele nr. 48, 49, 50 din 22.06.2009 ale Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentațiile tehnico-economice studii de fezabilitate, pentru obiectivele de investiții: “Grădiniță de 4, 6 și 8 grupe copii, cu program prelungit „ 80, 120 și 160 locuri, având indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului prevăzut la art.1 se realizează din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


Ă|,;^’4p2Î_______

o


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; teV^^lTSOȘ 55 00; •'www.bucuresti-primaria.ro


Anexa la

HGMB.nr.

[conform cu


pRiGINALjjt,


INDICATORII TEHNICO-ECONOMIC ai PROIECTULUI TIP

“ GRĂDINIȚĂ DE 4,6 și 8 GRUPE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT”

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    L

INVESTITOR: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    \

PROIECTANT: S.C. MODARH DESIGN S.R.L. București

FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE - PROIECT TIP

leuro = 4.1786 lei ( valoare euro conform curs BNR din data de 23.06>2009 )

Nr.

crt.

Indicatorii tehnico -economici ai investiției

Grădiniță 4

5

grupe copii

Grădiniță 6

5

grupe copii

Grădiniță 8

5

grupe copii

1

Valoarea totală (inclusiv TVA )

din care :

lucrări de construcții montaj

lei

euro

lei

euro

7.606.317

1.820.303

6.340.936

1.517.478

12.064.174

2.887.133

9.999.534

2.393.034

13.869.152

3.319.091

11.476.570

2.746.511

2

Suprafața construită

mp

575,20

975,87

1.032,50

3

Suprafața construit desfășurată

mp

1.274,60

2.061,62

2.792,00

4

Număr de nivele

-

3

3

3

5

Număr de locuri

-

80

120

160

6

Durata de realizare a investiției    ,

luni

16

18

19

7

Finanțerea invesțiției

Consilfuf General al Municipiului București