Hotărârea nr. 208/2009

HOTARAREnr. 208 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE-MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE BULEVARDUL LIVIU REBREANU-BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918, CAMIN CV7-CAMIN CG5

HOTĂRÂRE    ' '

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții

Reabilitare - modernizare rețele termice primare Bulevardul Liviu Rebreanu -Bulevardul 1 Decembrie 1918, cămin CV7 - cămin CG5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice; ,

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare - modernizare rețele termice primare Bulevardul Liviu Rebreanu -Bulevardul 1 Decembrie 1918, cămin CV7 - cămin CG5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ANEXA LA HCGMB nr.4.?<? / .

Obiectivul de investiții: “Reabilitare-modernizare rețele termice primare Bdul Liviu Rebreanu - Bdul 1 Decembrie 1918, cămin CV7-camin CG5”


Nr

crt

Denumire Indicator

. U.M.

Situația proiectata

A

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA STATICA

1

Valoarea totala a investiției, (INV), inclusiv TVA,

In preturi - 05 mai 2008, 1 euro = 3,6467 lei) din care

construcții montaj (C+M)

Miî*SP^

OR

Miftei—”

forî^ cu 1

Ț""' 11.990,968

2

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA construcții montaj (C+M)

Mii Lei

Mii Lei

-

'li/j24.365,:244 11.990.968

3

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

luni

< , 8 ■

4

Capacitati ( in unitati fizice si valorice )     -

4.1

Debit transportat mediu

Gcal/h

6,626 vara

56,280 iarna

4.2

Lungime tronson

m

4.967

4.3

Venituri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Mii Lei

24.102,988

4.4

Costuri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Mii Lei

23.095,273

4.5

Volum anual de energie termica produsa si distribuita

Gcal/an

277.716,2

4.6

Costul energiei termice transportata la PT

Lei/Gcal

86,79

4.7

Profit net anual din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Mii Lei

846,481

5

Alti indicatori

5.1

Durata normala de funcționare

Ani

20

5.2

Rata profitului

%

28,18

5.3

Termenul de recuperare al investiției (Investitie/Profit Situația Proiectata)

Ani

13,13

B

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA DINAMICA

1

Rata de actualizare

%

10

2

VNA ( Venitul net actualizat) (Lei / durata eficienta de funcționare)

Lei/20 ani

228.003,45

3

Raportul Venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1,017

/. -


Jaz

jl’<