Hotărârea nr. 207/2009

HOTARAREnr. 207 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI - CONSOLIDARE, RESTAURARE, REFUNCTIONALIZARE - CASA ANTON PANN

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

ssagissgggagEgiwgagswaaiaaMMMiMAWiw™^    v.. "K

9&9tg3iBe®B$8®g£!!&gsBaBSBBaaaBKBBiiRiKKKKBaanauiBKBaHuaKHaaiKiB^^    ■:

hotărâre    1 SSl

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate <7 pentru obiectivul de investiții al Bibliotecii Metropolitane București - Consolfa^iS:^-'

restaurare, refuncționalizare - Casa Anton Pann


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b)„ alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Bibliotecii Metropolitane București - Consolidare, restaurare, refuncționalizare - Casa Anton Pann, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate de la bugetul local.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.PREȘEDINTE DE ȘE INȚA,


Murg Călin

București, 30.06.2009 Nr. 207SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ..    TudorToma


r-, '    ...


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Romanța; tel.: +4021305zâ5 00; www.bucuresti-primaria.ro

' K??.....Anexa la HCGMB nr.


^^-VOIMFORB CU] LOelGffMALUL i

Indicatorii tehnico-economici aferenti //<? >>,


studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiilf al Bibliotecii Metropolitane București - Consolidare, restaurare, refunctionalizare - Casa Anton Pann    G

•    Valoarea totală a investiției

din care C+M

•    Durata execuției

»

1.143.867 RON

(la prețuri din 10.03.2008)

721.580 RON

18 luni


.-A.............“f


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2