Hotărârea nr. 206/2009

HOTARAREnr. 206 din 2009-06-30 PRIVIND INFIINTAREA UNEI LINII DE TRANSPORT TURISTIC IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 198/2017

;CONhOhM cu ! ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului Bucu


HOTĂRÂRE

privind înființarea unei linii de transport turistic în MunicipiuTBoSQfești

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Dezvoltare Turism;

Luând în considerare raportul Comisie comerț, turism și protecția consumatorului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înființarea unei linii de transport turistic care să acopere obiectivele situate pe traseul delimitat de axele turistice, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru creșterea gradului de mobilitate al turiștilor care se deplasează către diferite puncte de atracție turistică din capitală.

Art.2 Transportul pe linia turistică prevăzută la art. 1, se efectuează cu mijloace de transport în comun de către Regia Autonomă de


Art.3 (1) Tarifele de transport cu regim special au următoarele valori pe categorii de vârstă:

a)    25 RON/bilet pentru adulți

b)    10 RON/bilet pentru copiii cu vârsta între 7 și 14 ani;

c)    gratuit pentru copiii cu vârsta până la 7 ani.

(2) Biletul este valabil 24 ore.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Generai al Municipiului București din data de 30.06.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


wss    «Mi

Nr.

cit

Statia

Artera

!

Linii comune

1

Piața Presei Libere

Piața Presei Libere

148,149,304,261,449

2

Manastirea Casin

Str. Alexandru Constantinescu

205,282

3

Piața Victoriei

Cat Victoriei la Muzeul Antipa

Statie Noua

4

Piața Revoluției

Cal. Victoriei la Biserica Cretulescu

Statie Noua

5

CEC

Cal. Victoriei Ia CEC

Statie Noua

6

Piața Kogalniceanu

Bd. Mihail Kogalniceanu

61,69,90,91,122,137, 268,336,601

7

Piața Operei

Bd. Eroii Sanitari

61,69,90,91,336,

8

Carol Davila

Sos. Cotroceni

62,71,93,236,336

9

Mircea Vulcanescu

Cal. Plevnei

85,96

10

Palatul

Parlamentului

Cal. 13 Septembrie

385

11

Piața Unirii 2

Piața Unirii (Aleea 13)

783

12

Universitate

Bd. I. C. Bratianu

783

13

Foișorul de Foc

Str. Traian

79, 86, 133

14

Piața Romana

Piața Romana

133,226,300

15

Piața Victoriei

Bd. Lascar Catargiu

300, 381,783

16

Piața Charles de Gaulle

Bd. Aviatorilor

Statie Noua

17

Arcul de Triumf

Sos. Kiseleff

131,331,335, 783


PIAȚA ARSENALULUI


W zoȘS


PIAȚA

UNIRHPiața Presei Libere, Bd. Marasti, Str. Alexandru Constantinescu, Sos. Kiseleff, Piața Victoriei, Cal. Victoriei, Splaiul Independentei, Bd. Sc hitul Magureanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogalniceanu, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, Sos. Cotroceni, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Str, Vasile Parvan, Bd. B. P. Hasdeu, Str. Izvor, Cal. 13 Septembrie , Pia ta Arsenalului, Bd. Libertății, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Carol I, Piața Pache P rotopopescu, Bd. Ferdinand, Piati Foișorul de Foc, Str. Traian, Bd. Dacia, Piața Romana, Bd. Lascar Catargiu, Piața


Victoriei, Bd. Aviatorilor, Pișta;Gharleș..de Gaulle, Bd. Constantin Prezan , Piața Arcul de Triumf, Sos. Kisele^^jâfcȚÎ’rSîseî p^e(rond) , Sos. Kiseleff, Bd. Expoziției, Piața Presei Libere. r! .......

I    lsa,l

V Y\    “


-v.........