Hotărârea nr. 205/2009

HOTARAREnr. 205 din 2009-06-30 PRIVIND APROBAREA BREVETULUI VERDE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 176/2017


tsîrassîîs&wssîas»
CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BucureștiHOTĂRÂRE

privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale, Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Coordonare Reglementare Infrastructură și Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. e) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Brevetul Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul Municipiului București, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Brevetul Verde este documentul care stabilește normele minime obligatorii de respectare a protecției mediului și confortului


Art.2 Nerespectarea prevederilor Brevetului Verde atrage răspunderea contravențională și se sancționează cu amendă cuprinsă între 100 - 500 RON pentru persoanele fizice și cu amendă cuprinsă între 500 - 2500 RON pentru persoanele juridice.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăriile Sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma
CONFOHffl CU

ORî-G^ALULB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2Brevetul Verde

jCONFOHM CU i ORiGiNAtm., '


pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul municipiului București

Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de construc teritoriul municipiului București au obligația să respecte următoarele minime impuse:    *


1.    să izoleze în totalitate șantierul astfel încât să nu permitâ^c^sul în șantier decât pe căile special amenajate, iar perimetrul va fi împrejmuit cu panouri pe toată lungimea;

2.    să depoziteze direct în containere sau în alte ambalaje (saci sau diverse recipiente) materialele reutilizabile rezultate în urma lucrărilor de construcții, fiind strict interzis contactul materialelor excavate cu zona limitrofă șanțurilor;

3.    să îndepărteze imediat cu mijloace de transport corespunzătoare materialele neutilizabile (moloz, deșeuri, reziduuri etc.); se interzice depozitarea în șantier a acestor materiale;

4.    să ia toate măsurile de semnalizare și iluminare a zonei de lucru atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, astfel încât să se asigure vizibilitatea la o distanță de cel puțin 100 m, pe toată durata execuției lucrărilor;

5.    să execute lucrările tară a se produce praf (lucru sub perdea de apă, stropirea căilor de acces, a stivelor de materiale mai ales în condiții de vreme uscată), iar activitatea execuției lucrării se consideră încheiată numai după ce suprafața pe care s-a lucrat este adusă la starea inițială, curățată și spălată;

6. să asigure trasee pietonale de trecere în conformitate cu prevederile normelor de protecție a muncii, pe toată perioada execuției lucrărilor de construire;