Hotărârea nr. 204/2009

HOTARAREnr. 204 din 2009-06-30 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI COMISAR SEF DE POLITIE CALINESCU MIHAI CA MEMBRU DE DREPT IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 313/2008


HOTĂRÂRE    “

privind validarea domnului Comisar Șef de Poliție Călinescu Mihai ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic, Contencios, Legislație;

Văzând raportul Comisiei pentru relații neguvernamentale și alți parteneri sociali și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 219/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 7, alin. 9 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează domnul Comisar Șef de Poliție Călinescu Mihai, director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în locul domnului Chestor Principal Tutilescu Marian Grigore.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. 313/2008 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI----?---

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, Româniă{ tgU 44021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro