Hotărârea nr. 202/2009

HOTARAREnr. 202 din 2009-06-02 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PASAJ SUBTERAN PIATA PRESEI LIBERE" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 32/2010 SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 245/2010

^jwsaaiwwi

Consiliul General al Municipiului Bucur


..........oW

HOTARARE    I

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici afererrti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pasaj subteran Piața Presei Libere”


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastruc Publice;

raportul%^si^£


Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe transporturi și infrastructură urbană;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pasaj subteran Piața Presei Libere”, prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Ărt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.

PREȘEDirfTȚE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

^2„.? Afc^UNICIPIULUI BUCUREȘTI

MurgȚDălin .    /    /A-Ț TudorToma


BuddfeșDț, 02\06.2^p9 Nr. 202

B-dul Regina Ellsabeta 47, sector 5, București, România; tei.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


La H.C.G.M.B NINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului

„ Pasaj subteran Piața Presei Libere”


iCONFORM CU ORIGINALUL


1.VALOAREA TOTALĂ (inclusiv TVA ) din care :

lucrări de construcții montaj


130.850.411 RON w 31.332.410 Euro

-    112.751.971 RON

-    26.998.700 Euroin preturi curs valutar 4.1762 Ron/Euro )

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI din care C+M


43.414.100 RON - 10.395.599 Euro 33.620.000 RON - 8.050.381 Euro


-ANUL II

din care C+M


87.436.311 RON - 20.936.811 Euro 79.131.971 RON - 18.948.319 Euro

3.CAPACITĂȚI

Principalii indicatori tehnici ai investiției:

-    Lungime pasaj rutier subteran    160,00 m

-    Lumgime rampe    2 x 140,00 m

-    Suprafață carosabil    26.300 mp

-    Suprafață trotuare și piste pentru bicicliști    6.160 mp

-    Suprafață spații verzi    8.600 mp

-    Protejări devier rețele edilitare    6.960 ml

-    Spații R.A.T.B.    4 buc.
Pag 2