Hotărârea nr. 201/2009

HOTARAREnr. 201 din 2009-06-02 PRIVIND APROBAREA AMPLASAMENTELOR SITUATE IN PASAJUL DIN PIATA UNIVERSITATII PE CARE VOR FI AMPLASATE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, CONFORM PROFILELOR DE ACTIVITATE STABILITE PRECUM SI A DOCUMENTATIEI DE ORGANIZARE A PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE, IN VEDEREA INCHIRIERII ACESTORA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.147/2012

’/fCONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului Bucureștiaii


HOTARARE

privind aprobarea amplasamentelor situate în Pasajul din Piața Universității pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație decât aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabilite precum și a documentației de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare, în vederea închirierii acestora


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice - Direcția de Achiziții, Concesionari, Contracte și al Administrației Străzilor;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadruț Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1), alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă amplasamentele aparținând domeniului public al Municipiului București pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație, conform profilelor de activitate stabilite prin prezenta hotărâre, concomitent cu efectuarea lucrărilor de modernizare, în cadrul Pasajului din Piața Universității, în suprafață totală de 424,01 mp., conform anexei 1.

Art.2 Se aprobă amplasamentul aparținând domeniului public al Municipiului București pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație în suprafață de 52,10 mp, identificaj^îa^rje-xa 1, cu destinația de Punct de

B-dul Regine lisabeta 47, sector 5, București, Rom.    fAF4021 305 55 O& www.bucuresti-primaria.ro

. «t. /    l    &    , â

Informare Turistică necesar Direcției Dezvoltare Turism din cadrul Primăriei 1

Municipiului București pentru promovarea turismului în Municipiul București.

Art.3 Amplasamentele pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație, prevăzute în anexa 1 vor fi scoase la licitație publică cu strigare în vederea închirierii, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Valoarea minimă de licitație pentru tariful chiriei lunare va fi stabilită în funcție de profilul de activitate, conform anexei 4 la Hotărârea C.G.M.B. nr.32/20.02.2007, iar durata de închiriere va fi de 5 ani de la data încheierii contractului.

Art.5 Amenajarea spațiilor se va realiza pe cheltuiala locatarilor, sub formă de construcție cu caracter provizoriu, în baza unui proiect unic aprobat de către Administrația Străzilor.

Art.6 Se aprobă documentația cadru de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare în vederea închirierii amplasamentelor prevăzute la art. 1, conform anexei 2.

Art.7 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Administrația Străzilor, în calitate de administrator al Pasajului din Piața Universității, va încheia contractele de închiriere, va urmări respectarea prevederilor contractuale și va încasa contravaloarea chiriilor.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.


ANEXA NR. 2

la H.C.G.M.B nr.    3


DOCUMENTA TIE DE LICITA TIE

9    9


în vederea închirierii amplasamentului aparținând domeniului public al Municipiului București pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație cu profil de activitate:


situat în:


CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4

CAP. 5

CAP. 6


INFORMAȚII GENERALE

9

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITA TIE

9    9

ÎNSCRIEREA la licitație

9

GARANȚII

9

MODUL DE DESFĂȘURAREA LICITA TIEI SEMNAREA CONTRACTULUI


CONFORM CU ORIGINALUL


ANEXEANEXA 1 FISA AMPLASAMENTULUI

ANEXA 2 FIȘA DE CALCUL A CHIRIEI

ANEXA 3 SCHIȚA AMPLASAMENTUL UI

ANEXA 4 CERERE DE PARTICIPARE LA LICITA TIE ANEXA 5 ANGAJAMENT DE EVACUARE^CAP. 1


INFORMAȚII GENERALE

J


1.1. Obiectul licitației

închirierea amplasamentului aparținând domeniului public al Munfj București pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație cu profil de ...................................., situat în București, Pasajul din Piața Universitățj^se^^^


1.2. Organizatorul licitației

Primăria Municipiului București - Direcția de Achiziții Concesionări și Bd. Regina Elisabeta Nr. 47, Sector 5, etajul 1, camera 136, telefon/fax 305.55.30.

CONFORM CU ORIGINALUL


1.3.    Tipul licitației: licitație publică cu strigare.

1.4.    Descrierea obiectului licitației

Conform fișei amplasamentului și a planului de situație (Anexele nr. 1 și 3).

1.5. Perioada închirierii: 5 ani (de la data încheierii contractului de închiriere).

1.6.    Publicitatea

Anunțul de organizare a licitației se va publica într-un ziar de mare tiraj cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data desfășurării licitației.

1.7.    Reguli de comunicare și de transmitere a datelor

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare va fi transmisă în scris.

Orice document scris va fi înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în

momentul primirii.

Toate comunicările se vor face prin poștă cu confirmare de primire în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la luarea oricărei decizii.

1.8. Clarificări Ia documentația de licitație

» »

Răspunsurile la clarificările referitoare la documentația de licitație se fac de către

organizatori la solicitările primite cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării

licitației și se comunică obligatoriu tuturor celor care au intrat în posesia documentației

inițiale.

>

1.9. Contestații

9

Contestațiile se depun la sediul organizatorului: Primăria Municipiului București - Direcția de Achiziții, Concesionări și Contracte, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etajul 1, camera 136.

Contestațiile vor fi analizate de o comisie special constituită în acest sens.

Deciziile comisiei vor fi comunicate tutujprOfSttajaților/candidaților în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea acestora


tatiei de licitație    . A... 1


lei.Documentația de licitație se va procura de la Primăria Municipiului București-Direcția de Achiziții, Concesionări și Contracte, Bd. Regina Elisabeta Nr. 47, Sector 5, etajul 1, camera 136.


CAP. 2 CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

J    9


Participarea la licitație este permisă persoanelor fizice și juridice române, autorizate în condițiile legii.


CAP. 3


ÎNSCRIEREA LA LICITAȚIE


CONFORM CU

ORIGINALUL


3.1.    Actele necesare pentru înscrierea la licitație :

3.1.1.    Cerere de participare la licitație (Anexa nr. 4).

Cererea de participare la licitație se depune la sediul organizator

Municipiului București - Direcția de Achiziții, Concesionari si Contracte,

136, până la data de..............., ora .... Depunerea acestei cereri presupu:'ul3^%ne$ț

catâfeîtați IA'-'

A


și-a însușit datele înscrise în documentația de licitație și că este de acord chWe.

în cazul unei asocieri, liderul asociației va completa și depuneN^șaț|^%fe participare la licitație însoțită de acordul de asociere.

Reprezentantul menționat în cererea de participare la licitație va trebui să participe obligatoriu la data și ora stabilite pentru desfășurarea licitației. In condițiile în care ofertantul decide schimbarea reprezentantului, aceasta va trebui adusă la cunoștința organizatorului licitației printr-o adresă oficială din partea ofertantului.

în cadrul ședinței de licitație vor fi respinși din procedură (cu consemnarea în procesul-verbal de licitație) ofertanții care se încadrează în una din următoarele situații:

a)    ofertanții care depun cererea de participare la licitație însoțită de documentele prezentate la punctele 3.1.2. - 3.1.6. după data și ora limită stabilite în anunț pentru desfășurarea licitației sau la o altă adresă decât cea stabilită în anunț;

b)    ofertanții care nu depun toate documentele precizate la capitolul 3;

c)    reprezentantul desemnat al ofertantului nu este prezent în sala de ședințe la data și ora stabilite în anunț pentru desfășurarea licitației.


3.1.2. Documentele de constituire și funcționare pentru persoanele fizice și juridice autorizate în condițiile legii:

■    statut și/sau contract de societate, respectiv autorizația de funcționare conform reglementărilor legale în vigoare - vizată pentru anul curent (copie față și verso);

■    certificat emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial al Municipiului București - certificat constatator, în original sau copie legalizată, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data desfășurării licitației (obiectul de activitate menționat în certificatul constatator va trebui să fie corespunzător destinației spațiului licitat);


în cazul unei asocieri, fiecare asociaf va prezenta documentele mai sus menționate.

' 'nj'*

3.1.3. Documente de eligibilitate Sfenfrțr^^^.nt\

- adeverința eliberată de Adminisțațiâ FțMdțOf Imobiliar - Serviciul spații cu altă

destinație, cu sediul în Bd. Regina Elisabata Ar. lWsfeWr.^^re să ateste că ofertantul nu

’    rf    -.e :    z «w

.    X .    Ar
este debitor față de Municipiul București - adeverință emisă cu cel mult 15 zile înainte de data desfășurării licitației;

-    adeverința eliberată de Administrația Străzilor - Serviciul Afișaj, Contracte, Mobilier Urban, cu sediul în Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, care să ateste că ofertantul nu înregistrează debite față de Municipiul București - adeverință emisă cu cel mult 15 zile înainte de data desfășurării licitației;

-    certificatul constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul de stat și către bugetul local, valabile la data desfășurării licitației;

în cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus menționate.

3.1.4. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului București a garanției de participare la licitație în cuantum de 10% din valoarea de pornire a licitației aferentă fiecărui amplasament, echivalent în lei calculat la cursul de schimb valutar BNR stabilit cu 5 zile calendaristice înainte de data desfășurării licitației (data de..........).

A

In cazul unei asocieri, liderul asociației va constitui și va prezenta documentul mai sus menționat.

3.1.5. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului București a contravalorii documentației de licitație do,.....................lei.

în cazul unei asocieri, liderul asociației va constitui și va prezenta documentul mai

sus menționat.

»

3.1.6. Angajamentul de evacuare - declarație legalizată notarial (Anexa nr. 5). în cazul unei asocieri, fiecare asociat v^prezenta documentul mai sus menționat.


CAP. 4 GARANȚII


NFORM CU

ORIGINALUL


4.1.    Garanția de participare Ia

4.1.1.    Ofertantul va depune la înscriere, garanția de participare la licitație prevăzută la punctul 3.1.4.

4.1.2. Garanția de participare la licitație se pierde dacă câștigătorul licitației:

-    nu semnează procesul-verbal de adjudecare care va cuprinde tariful adjudecat pentru chiria amplasamentului pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație;

-    nu semnează contractul de închiriere cu Administrația Străzilor în termen de maximum de 10 zile lucrătoare de la data adjudecării.

4.1.3.    Garanția de participare la licitație se restituie ofertanților necâștigători, la solicitarea scrisă a acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la adjudecare.

4.1.4.    Garanția de participare la licitație se restituie ofertantului câștigător, Ia solicitarea scrisă a acestuia, numai după depunerea garanției de bună execuție a contractului.

4.2. Garanția de bună execuție a contractului

4.2.1.    Garanția de bună execuție a contractului, reprezentând contravaloarea chiriei adjudecate la licitație calculată penj^^^^a^dă de 3 luni, se va depune sub formă de scrisoare de garanție bancară sai^Wî^^it bandar^ o bancă din România într-un cont special la dispoziția Administrației

4.2.2.    Garanția de bună ^execuție |a cf)n^Ctilî^ sej restituie ofertantului câștigător, . ,,,la,.^solicitarea scrisă a acestuia, la dxpjra^â^'c'oritră^^ui de închiriere, garanția


executându-se până la concurența prejudiciului creat în situația în care locatarul nu respectă una sau mai multe din clauzele contractului de închiriere.

CAP. 5 MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

5.1.    La data și ora stabilite pentru desfășurarea licitației, președintele comisiei de licitație anunță deschiderea ședinței, obiectul acesteia, face prezența ofertanților înscriși și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, respectiv dacă documentația depusă de ofertanți (actele precizate la capitolul 3) este conformă cu documentația de licitație, precum și dacă ofertanții se încadrează în una din situațiile precizate lapct. 3.1.1.1 alin. 4.

5.2.    Președintele comisiei anunță valoarea minimă de licitație pentru tariful chiriei lunare de la care pleacă strigarea (conform Anexei nr.l, pct. 4), cu precizarea „pasului” de supralicitare permis, respectiv 5 EURO/m.p./lună.

5.3.    După începerea ședinței, se vor consemna în procesul-verbal de licitație ofertele de tarif comunicate verbal de reprezentanții ofertanților care trebuie să respecte condițiile de „pas” menționate la pct. 5.2. Organizatorul licitației va anunța verbal și scris pe un flipcharter suma oferită de fiecare participant.

5.4.    Dacă la o a treia repetare a ultimei oferte nu se ofertează o sumă mai mare, președintele comisiei de licitație anunță adjudecarea amplasamentului pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație pentru închiriere ofertantului care a oferit ultima sumă. Aceasta sumă va sta la baza stabilirii chiriei lunare prevăzută în contractul de închiriere.

5.5. In cazul în care, după deschiderea ședinței de licitație, niciunul dintre ofertanții înscriși nu oferă o sumă egală sau superioară tarifului inițial anunțat, precizat la pct.5.2., precum și în situația prezentării unui singur ofertant, amplasamentul pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație nu se adjudecă, urmând a se organiza o nouă licitație, parcurgându-se toate etapele prevăzute în documentația de licitație aprobată prin

H.C.G.M.B. nr.

5.6. După anunțarea câștigătorului licitației de către președintele comisiei de licitație, se declară închisă ședința de lick^^^^anții participanți la ședință urmând a semna procesul-verbal de licitație. Repț^ertgajAii orertanților participanți la ședință,vor primi o copie a procesului-verbal de lic^ație^-^^    CU 1


CAP. 6 SEMNAREA CONTR


I ORIGINALUL


6.1. In termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data adjudecării, organizatorul licitației va transmite la Administrația Străzilor procesul-verbal de adjudecare în vederea încheierii contractului de închiriere cu câștigătorul licitației (Anexa nr. 6).

6.2.    In termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data adjudecării, câștigătorul licitației va depune la Administrați^e^^a^erviciul Afișaj, Contracte, Mobilier Urban, garanția de bună execuție în ved^e^îpche.jefii' ispntractului de închiriere.

în cazul unei asocieri, câștigătorul licitatei yâ prezenta .în ^celași termen și acordul de asociere legalizat notarial.


si'UWC


6.3.    In situația în care

UStfăiulor - Serviciul Afișaj, Contract    lietfGfbqnr


de închiriere în interval de maximum 10 zile lucrătoare de la data adjudecării licitației sau dacă nu depune garanția de bună execuție conform punctului 6.2., atunci acesta pierde atât titlul de câștigător al licitației, cât si garanția de participare la licitație, amplasamentul pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație urmând a fi relicitat.


CONFORM CU ORIGINALUL


Anexa nr. 1

la contractul de închiriere nr........./.................

FIȘA AMPLASAMENTULUI

1.    Date privind identificarea amplasamentului

1.1.    Denumire : amplasament pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație

1.2.    Adresa : București, Pasajul din Piața Universității, sector 3

1.3.    Proprietar : Municipiul București

1.4.    Profilul de activitate :.................................................

1.5.    Zona de amplasare : 0

2.    Date privind unitatea

2.1.    Utilități:

-    încălzire :.............................................................

-    canalizare : ...........................................................

-    electricitate :.........................................................

2.2.    Stare fizică :............................................................

3.    Suprafața : .....................................................m.p.

4.    Valoarea minimă de licitație pentru tariful chiriei lunare :

EURO/m.p./lună, exclusiv TVA

gjffii binar, ânVșjâând cu data încheierii

- chiria pentru amplasament se va contractului


-A' \

\ 1
CONFORM CU ORIGINALUL


Anexa nr. 2

la contractul de închiriere nr........./.................

FIȘA DE CALCUL A CHIRIEI

1. Suprafața :...........................................


m.p.


2. Tariful și chiria corespunzătoare tipului de activitate calculate conform H.C.G.M.B. nr.32/20.02.2007

-    profil:................................................................

-    tarif de baza : T=..........................EURO/m.p./lună, exclusiv TVA,

echivalentul a...............lei/m.p./lună

-    chirie amplasament: S x T........................EURO/lună, exclusiv TVA

echivalentul a...............lei/m.p./lună

Curs leu/EURO de...........din data adjudecării licitației de închiriere a amplasamentului

pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație (data de......................).


CONFORM CU ORIGINALUL


Anexa nr. 4


CERERE de participare la licitația publică cu strigare pentru închirierea amplasamentului aparținând domeniului public al Municipiului București pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație situat în București, Pasajul din Piața Universității, sector 3

Subscrisa, S.C./A.F./P.F.......................................................................

cu sediul în .........................................................................................................................

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub număr de ordine

........................................, având codul unic de înregistrare

......................................... cont în lei nr...............................................

deschis la ...............................................................................................

reprezentata prin................................., având funcția de.....................................

Vă rugăm să aprobați includerea pe lista ofertanților în vederea participării la licitația publică cu strigare organizată de Primăria Municipiului București pentru închirierea amplasamentului aparținând domeniului public al Municipiului București pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație cu profilul de activitate .................................... situat în București, Pasajul din Piața Universității, sector 3.

Menționăm ca am luat cunoștință de cerințele desfășurării licitației conform documentației, prin depunerea prezentei cereri însușindu-ne respectivele condiții, cu care suntem de acord.

Data completării
Domnului Primar General al Municipiului București

ANGAJAMENT DE EVACUARE

Subsemnatul (a).................................................................................

cetățean ..........., domiciliat în ..................... str............................................

..............................nr.................., bl.............sc......, et......., ap......, sector...,

posesor a B.I./C.I. seria.........nr.......................eliberat de...............................

la data de............................., CNP...............................................

Cunoscând prevederile art. 292 din codul penal privind falsul în declarații

declar :

In calitate de reprezentantul legal al SC.............................., persoană juridică

............, cu sediul în ..............................................., cod unic de înregistrare

..........................................., număr de ordine în Registrul Comerțului

................................... că nu voi formula pretenții de nicio natură de la

Administrația Străzilor, în cazul evacuării amplasamentului aparținând domeniului public al Municipiului București pe care a fost amenajat spațiul cu altă destinație unde

SC ................................ are deschis un punct de lucru, pentru neîndeplinirea

obligațiilor contractuale sau în cazul în care Consiliul General al Municipiului București prin Administrația Străzilor hotărăște executarea unor lucrări de modernizare sau modificare a construcției Pasajul din Piața Universității. în calitate de LOCATAR mă oblig să eliberez spațiul.

Dau prezenta declarație, pentru a servi organelor competente, în fața notarului public, pe propria răspundere pentru care semnez

Data


Semn^$
//Av o o V.

/.S?    -fO '

' ti

MIC-


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

A

încheiat astăzi ....................................

nr.......................................


în baza procesului-verbal de adjudecare


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Administrația Străzilor, cu sediul in București, Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, cod fiscal 4433872, telefon/fax 021/313.81.70, cont IBAN R062.TREZ7015026XXX000361 deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentată prin ..................., având funcția de director, in calitate de LOCATOR

si

S.C./A.F./P.F.................................................................................... cu

sediul in ......................................................................... telefon

................, fax ...................................... înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului

sub număr de ordine ....................., având codul unic de înregistrare ...................,

cu contul nr..................................., deschis la ...........................................................,

reprezentata prin......................................, având funcția de......................................... in

calitate de LOCATAR,

au convenit sa încheie prezentul contract de închiriere.

II.    OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.    Administrația Străzilor în calitate de LOCATOR închiriază, iar

......................................în calitate de LOCATAR ia cu chirie amplasamentul

aparținând domeniului public al Municipiului București pe care va fi amenajat spațiul cu

altă destinație în suprafață de .......... mp, situat în București, Pasajul din Piața

Universității, sector 3, folosit pentru activitate de..............................................................

III.    DURATA CONTRACTULUI


3.1.    Durata contractului de închiriere este de 5 semnării si înregistrării contractului la Administrația Străzilor

IV.    DEFINIȚII

4.1.    In prezentul contract mănătorii termeni vor fi ini

a)    contract - prezentul contract de închiriere, cu toate anexele , si orice acte care prin efectul legii sau prin voința părților exprimata in scris fac parte integranta din contract.

b)    locator si locatar - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

Locator - parte în contractul de închiriere care se obligă sa transmită folosința unui lucru sau să presteze unele servicii sau să execute o lucrare în schimbul unui preț, respectiv Administrația Străzilor.

Locatar - parte în contractul de închiriere care beneficiază de folosința unui lucru sau de prestarea unor servicii sau de executarea unei lucrări in schimbul unui preț.

c)    prețul închirierii — chiria plătită pentru folosirea amplasamentului aparținând domeniului public al Municipiului București pe care va fi amenajat spațiul cu altă destinație.

d)    forța majora - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativă. Nu este consi^)^®ÎKr^ăquajoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o impos^^al^xde'^kecutare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părț/i®

e)    zi - zi calendaristica; an - 365 de^lePăfe^1;

V. PREȚUL ȘI PLATA CIURlU^fS^'C

CONFORM CU ORSGÎNALUL5.1.    Prețul închirierii - chiria - pentru folosirea amplasamentului pe care va fi

amenajat spațiul cu altă destinație este de ................................ RON/lună (exclusiv

TVA), conform anexei nr. 2 (fișa de calcul a chiriei).

La prețul închirierii stabilit mai sus se va aplica cota de TVA conform prevederilor legale în vigoare

Valoarea chiriei se va actualiza lunar cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică.

3

5.2.    Plata chiriei se face lunar, cel mai târziu până la data de 10 a lunii (inclusiv), pentru luna în curs.

5.3.    Pentru prima lună, plata chiriei se va face până la data de 30 ale lunii în care s-a încheiat contractul.

5.4.    Plata chiriei se va face prin conturile LOCATORULUI si LOCATARULUI, comunicate in scris reciproc de părțile contractante.

5.5.    Pentru neplata chiriei la termenele prevăzute la art. 5.2 si 5.3 in cuantumul prevăzut la cap. V, art. 5.1, LOCATARUL datorează majorări de întârziere de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației de plată, până la achitarea integrală a debitului datorat.

In cazul in care întârzierile depășesc 60 zile de la data scadenta, pe langa sancțiunile prevăzute la art. 5.5, contractul se consideră desființat de plin drept (pact comisoriu de grad 4), fara intervenția instanțelor judecătorești si fără nici o alta formalitate prealabila, , LOCATARUL având obligația să elibereze necondiționat spațiul și să-l predea LOCATORULUI cu proces-verbal conform angajamentul de evacuare.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI 6.1.


Sa pună la dispoziția LOCATARULUI, cu titlu,Xo$fol.osințăvarâpJasamentul -gheare va fi amenajat spațiul cu altă destinație în suprafață

schiței anexate, situat in București, Pasajul din Piațs|ynjvetsif^h^'Se$|®ț3.

<r O    V" ; ■' ,(CĂ ;


m.p.6.2. Sa controleze modul cum este folosit (potrivit destinației) si întreținut de către LOCATAR amplasamentul închiriat, putând rezilia unilateral. ..contractul,—iu—

condițiile in care LOCATARUL nu îl utilizează^vnti

VIL OBLIGATIILE LOCATARU,

7.1.

contract.

7.2.

si 5.3.


retine coiț©@$tFORM CU


ORIGINALUL

Să folosească amplasamentul0ncraâ$ Să plătească chiria stabilită la capje^A


7.3.    Să constituie cu titlu de garanție de bună execuție a clauzelor contractuale

suma de ........................... lei reprezentând contravaloarea chiriei calculată pentru o

perioadă de trei luni, sub formă de scrisoare de garanție bancară sau depozit bancar Garanția de buna execuție se va depune la o bancă din România într-un cont special la dispoziția Administrației Străzilor.

7.3.1.    Garanția de bună execuție va putea fi eliberată numai pe baza unei notificări din partea Administrației Străzilor către banca care a emis scrisoarea de garanție sau a constituit depozitul bancar, la data încetării valabilității prezentului contract, la solicitarea scrisă a LOCATARULUI și numai după predarea cu proces-verbal a amplasamentului către LOCATOR și achitarea tuturor obligațiilor de plată.

7.3.2.    în caz de neachitare a prețului închirierii, a utilităților și a majorărilor de întârziere de către LOCATAR, la încetarea contractului, LOCATORUL este în drept să rețină din garanția de bună execuție sumele datorate până la concurența acestora.

7.4.    Orice lucrări necesare punerii în funcțiune si întreținerii amplasamentului se vor executa la timp, în bune condiții, cu fonduri financiare și forte proprii, fără pretenția rambursării contravalorii manoperei si a materialelor consumate, la încheierea prezentului contract. Ele nu se vor face decât cu acordul scris al LOCATORULUI precum si cu obținerea tuturor autorizațiilor legale.

7.5.    Este interzis LOCATARULUI sa înstrăineze dreptul de folosință prin

subînchiriere, asociere, colaborare, locație totală sau parțială, inclusiv cesiunea amplasamentului închiriat sau prin contract de sponsorizare, unei terțe persoane sau să modifice profilul de activitate aprobat prin HCGMB nr..........................

7.6.    Să comunice LOCATORULUI in termen de 15 zile orice modificare a contractului de societate si/sau a statutului.

7.7.    Să nu aducă modificări la structura interioară și exterioară a amplasamentului.

7.8.    In situația renunțării unilaterale, sa comunice LOCATORULUI cu cel puțin 30 de zile înainte de eliberarea amplasamentului si sa îl predea in stare de funcționare pe baza de proces-verbal (cu toate investițiile existente).

7.9.    Taxele locale, precum și utilitățile consumate sunt în sarcina

locatarului.

7.10. Neutilizarea amplasamentului in anumite perioade ale anului din motive dependente de LOCATAR nu exclude plata chiriei pentru aceste perioade.

7.11 La expirarea termenului de închiriere, LOCATARUL va preda amplasamentul închiriat în bună stare de funcționare fără nicio pretenție față de Administrația Străzilor, având obligația de a plăti daunele cauzate ca urmare a deteriorării amplasamentului si a dotărilor acestuia (instalație electrică, agă,..,,canalizare. ventilație, climatizare, placaje pardoseli și pereți etc.). In situația in car^se%dnș®fâ ca garanția de bună execuție nu acoperă valoarea daunelor provocate, LQ^AtARULxe obligă să achite diferența fără nicio obiecție.; .,ir'


VIII. PACT COMIS ORI LĂ XPRES

iS


8. Daca una din părți nu își îndeplinește obligațiile menționate, prezentul contract se considera desființat de drept fără intervenția instanțelor de judecată.,fara a mai finecesara punerea in întârziere si fara nici o alta formalitate    p'jvf g g i

ZY. ÎNCETAREA CONTRACTULUI    ORIGINALUL

9.1. încetarea contractului de închiriere poate avea loc in urrrrătourelesittraȚiu.......

a)    la expirarea duratei stabilite;    ^=====5-^

b)    in cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către LOCATAR, pri^reziliere^y unilaterala de către LOCATOR;

c)    in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea uiâlat^^^fe -ojJ către LOCATOR fără plata vreunei despăgubiri;

d)    deschiderea procedurii lichidării judiciare sau a falimentului LOCATARULUI;

e) cesionează drepturile si obligațiile sale prevăzute de prezentul contract.

9.2.    Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesara intervenția unei instanțe judecătorești in cazul in care Consiliul General al Municipiului București prin Administrația Străzilor hotărăște executarea unor lucrări de modernizare sau modificare a construcției Pasajul din Piața Universității, ceea ce necesita desființarea construcției provizorii edificată pe amplasamentul pus la dispoziție LOCATARULUI cu titlu de folosință prin prezentul contract de închiriere, LOCATORUL având obligația de a notifica in scris in acest sens LOCATARUL cu cel puțin 30 de zile înainte de data încetării contractului.

9.3.    La expirarea termenului de închiriere, LOCATARUL se obliga sa elibereze amplasamentul si sa-1 predea LOCATORULUI, pe baza de proces-verbal in stare de funcționare. In caz contrar, obligațiile de plata stabilite prin contractul de închiriere curg pana la efectiva predare sau evacuare a amplasamentului.

9.4.    La încheierea prezentului contract, LOCATARUL va da o declarație legalizată notarial (angajament de evacuare) prin care va fi de acord cu evacuarea sa necondiționată în situația nerespectării clauzelor contractuale sau în situația prevăzută la art. 9.2., declarație care va constitui titlu executoriu de evacuare, ce se va anexa la contract, făcând parte din acesta.

9.5.    In baza angajamentului de evacuare prevăzut anterior, in caz de refuz a eliberării de buna voie a amplasamentului închiriat, LOCATORUL are dreptul sa-1 evacueze pe LOCATAR in mod forțat, fără autorizare judecătoreasca si fără punere in întârziere.

9.6. Prezentul contract poate înceta prin acordul scris al părților, in baza unor motive temeinic justificate, cu condiția înștiințării in scris cu cel puțin 30 de zile înainte de data renunțării.

f

X. LITIGII

10.1.    Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de închiriere se vor rezolva pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare, sunt de competenta instanțelor judecătorești române de drept comun.

10.2.    Dreptul aplicabil părților contractuale este dreptul roman.

XI. FORȚA MAJORA

11.1. Forța majora exonerează părțile de răspundere pentru neîriueplinire^totala

sau parțială a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor din contract.


\-.A vi $ V-i/rvfcr


~_____    11.2. Prin forța majora se înțelege orice eveniment independ^Ud^Țy@|nța

. pârtilor, imprevizibil si inevitabil apărut după intrarea in vigoare a contractului și.j|are te -.îrhpiedică părțile sa-si execute integri sau parțial obligațiile contractului.'1.1


Cazul de forța majora se va comunica celeilalte parti de partea interesata, in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata sau mențiunea constatării evenimentului de acest gen de către organele competente.

11.3. In condițiile in care forța majora conduce la o decalare a obligațiilor pârtilor mai mare de 6 luni, părțile se vor reuni pentru a hotari asupra executării clauzelor contractuale in viitor.

In cazul imposibilității de exploatare din cauze obiective a amplasamentului ce face obiectul prezentului contract, justificate de parti, contractul isi încetează valabilitatea la solicitarea uneia din parti.

XII. DISPOZIȚII FINALE

12.1.    Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele parti contractante.

12.2.    Prezentul contract de închiriere, împreună cu anexele nr.l (fișa amplasamentului), nr. 2 (fișa de calcul a chiriei) si nr. 3 (schița amplasamentului), care fac parte integranta din cuprinsul său, reprezintă voința pârtilor.

12.3.    LOCATORUL nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al amplasamentului, ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract si LOCATARUL nu este in drept sa pretindă niciun fel de despăgubiri de la LOCATOR.

12.4.    Prezentul contract reprezintă titlu de creanță.

12.5.    Prezentul contract de închiriere a fost încheiat in 4 exemplare, astăzi ................................, data semnării lui.

LOCATOR,

LOCATAR,


ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR


S.C./A.F./P.F,


CONFORM CU ORIGINALUL