Hotărârea nr. 199/2009

HOTARAREnr. 199 din 2009-06-02 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SI CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 DE A HOTARA CU PRIVIRE LA ASOCIERE IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "VALORIFICAREA POTENTIALULUI NATURAL, DE MEDIU, TURISTIC, DE AGREMENT SI DE TRANSPORT A SALBEI DE LACURI DE PE RAUL COLENTINA: TELEGONDOLA SI AMENAJARE SALBA DE LACURI DE PE RAUL COLENTINA"

CONFORM CU

ORONALULprivind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 și Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asociere în vederea realizării în comun a proiectului “Valorificarea potențialului natural, de mediu, turistic, de agrement

și de transport a salbei de lacuri de pe râul Colentina: telegondolă și amenajare salbă de lacuri de pe râul Colentina”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. p), alin. (3) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicesc Consiliul Local al Sectorului 1 și Consiliul Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la asociere în vederea realizării în comun a proiectului “Valorificarea potențialului natural, de mediu, turistic, de agrement și de transport a salbei de lacuri de pe râul Colentina: telegondolă și amenajare salbă de lacuri de pe râul Colentina”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 1 și Consiliul Local al Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


[05 55 OQ-.'www.bucuresti-primaria.ro

B-dul Regina Elisabeta 4'


Primăria Municipiului București


Secretar General


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 13; tel.centrală: 305 55 00, int. 1105; fax: 305 55 13 http://www.bucuresti-primaria.ro
SVM osrt^ca: IS014C01 ?yj4OPINIE MOTIVATĂ


CONFORM CU ORIGINALUL


Eu, tîîddrToma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 199/02.06.2009 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 și Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asociere în vederea realizării în comun a proiectului “Valorificarea potențialului natural, de mediu, turistic, de agrement și de transport a salbei de lacuri de pe râul Colentina: telegondolă și amenajare salbă de lacuri de pe râul Colentina” întrucât Consiliul General al Municipiului București a demarat o serie de proiecte pe Râul Colentina concretizate prin adoptarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/13.12.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitarea ecologică a salbei de lacuri de pe Râul Colentina și curățarea zonelor adiacente de interes turistic în vederea reintroducerii acestora în circuitul turistic al Municipiului București”.

Potrivit Hotărârii C.G.M.B. nr. 376/13.12.2007 finanțarea acestei investiții se realizează 85% din fondurile structurale ale Uniunii Europene, 13% din Bugetul de Stat și 2% din Bugetul Local din costurile eligibile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului.

Analizând preambulul proiectului de hotărâre se observă că inițiatorul a menționat raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină deși acestea sunt nefavorabile.


SECRETAR GENERAL
/ '4-.