Hotărârea nr. 198/2009

HOTARAREnr. 198 din 2009-06-02 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ SUPRATERAN SOSEAUA PETRICANI - BUCURESTI NORD"

Consiliul General al Municipiului București

"    HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local Sector 2 în vederea realizării obiectivului de investiții “Pasaj suprateran

Șoseaua Petricani - București Nord”

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 81, alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind

_____—administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

\ C O H F O Q M i Sgre 1


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă transmiterea terenului, proprietate publică a i București, în suprafață de 2420 mp. având datele de prezentate în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, din

administrarea S.C. Apa Nova București S.A. în administrarea Consiliului Local Sector 2, în vederea realizării obiectivului de investiții „Pasaj suprateran Petricani - București Nord”.

Art.2 Schimbarea destinației terenului prevăzut la art. 1 atrage după sine revocarea de drept a prezentei hotărâri.

Art.3 Predarea - preluareatexenjyjui transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol între S.Cy^pă^MbVa București S.A. și Consiliul Local Sector 2.

(W'i"- \

O \    L '■_

B-dul Regina Elisabeta 47 Rector 5, București, RornaniaS^L^oil 3^5,4^»°; www.bucuresti-primaria

a.ro


Art.4 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General

al Municipiului București, Consiliul Local Sector 2 și S.C. Apa Nova S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Murg Căli


București, 02Î0&2Q09 Nr. 198    \\SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONFORM CU; ^ORIGINALUL j

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Anexa nr I la

HCGMB nrl.fi&.'Cfe •

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului care se atribuie în administrarea Consiliului Local Sector 2 în vederea realizării obiectivului de investiții „Pasaj suprateran Șoseaua Petricani - București Nord”

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Suprafața atribuită

Scopul transmiterii terenului

Consiliul General al Municipiului București

Consiliul Local Sector 2

2420 mp

realizarea obiectivului de investiții „Pasaj suprateran Șoseaua Petricani -București Nord”

Suprafață totală

2420 mp

.«A    \

jCONFORM CU i ORIGINALUL


Primăria Municipiului București

Secretar General


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 13; tel.centrală: 305 55 00, int. 1105; fax; 305 55 13 http://www.bucuresti-primaria.ro

©

ab,

7

UKAS

uuiuir

001

SUC certificai ISO 9001 : 2000SMM certifica! IS014001 : 2004


CONFORM CU

OPINIE MOlilVd^G|NALUL

Eu Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Muncipiului Bucure^tf, tS te^^i^.B- ^1/ prevederile art.48 alin.l din Legea nr.215 privind administrația publică locală, re^^jicată,^^' refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București cu

privind transmiterea unui teren în administrarea Consiliului Local Sector 2 în vederea realizării obiectivului de investiții „Pasaj suprateran Șoseaua Petricani - București Nord”

La art. 1 din hotărârea C.G.M.B. se prevede că terenul care urmează să fie dat în administrare Consiliului Local al Sectorului 2 este din domeniul public ai Municipiului București însă la dosarul proiectului de hotărâre nu există acte din care să reiasă regimul juridic al terenului dat în administrare. Trenul respectiv nu are adresă poștală menționată în hotărâre.

De asemenea nu se specifică dacă pentru terenul dat în administrare Consiliului Local al sectorului 2 există procese pe rolul instanțelor de judecată sau cereri de revendicare în baza Legii nr. 10/2001. privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989), fapt pentru care devin incidente dispozițiile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, conform cărora „Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locația de gestiune, asocierea în participațiune, ipotecarea, locațiunea, precum și orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaș, schimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri și/sau construcții notificate potrivit prevederilor prezentei legi”.

Facem precizarea că terenul care face obiectul acestei hotărâri C.G.M.B. nu se află în administrare ci este dat în concesiune S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. prin H.C.G.M.B. nr. 296/1999, iar în anexa hotărârii la Cap. IV poziția 24 terenul se identifică la adresa str. Pompei nr. 19, sector 2, București, cu o suprafață de 8996 mp pe care se află stația de pompare Nord. Pe acest teren sunt instalate două apeducte DN 2200mm, o arteră de apă potabilă DN1000, un cablu electric îngropat de lOkV.

în adresa nr. 29424/02.07.2009 a S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. se precizează că pentru înstrăinarea suprafeței de teren de 2420 mp. este necesar acceptul proprietarului cu consecințele juridice asupra contractului de concesiune - Anexa terenuri publice APA - și documentația cadastrală de dezlipire: obținerea numerelor cadastrale fracționare pentru lotul care se înstrăinează și lotul care rămâne.

Planul anexat la proiectului de hotărâre nu este întocmit de structura de specialitate competentă.

Analizând preambulul proiectului de hotărâre se observă că inițiatorul a menționat raportul Comisiei Patrimoniu,deși acesta este nefavorabil.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE'ȘTlf'X


Tudor Toma


ii"

ii