Hotărârea nr. 197/2009

HOTARAREnr. 197 din 2009-06-02 PRIVIND TRANSMITEREA PARCULUI IZVOR DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. -ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 SI ABROGAREA H.C.G.M.B. NR. 163/2005. SE ANULEAZA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 1091/31.03.2009 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului BHOTĂRÂRE

privind transmiterea Parcului Izvor din administrarea C.G.M.B. -

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 5 și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 163/2005

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 2, art. 3 și art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea Parcului Izvor din administrarea

C.G.M.B. - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în

administrarea Consiliului Local Sector 5 - Administrația Domeniului 1

Public Sector 5, cu respectarea legislației în vigoare.

Art.2 Predarea preluarea Parcului Izvor se va realiza între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. ------------


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Consiliul Local Sector 5 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.

CONFORM CU ORIGINALUL

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

4


rj-)

Primăria Municipiului București fpl s/

VACANT UKAS

Secretar GeneralB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 13; tel.centrală: 305 55 00, int. 1105; fax: 305 55 13 http://www.bucuresti-primaria.ro

CONFORM CU ORIGINALUL


OPINIE MOTIVATĂEu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului Bucu^fu^ în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 197/02.06.2009 privind transmiterea Parcului Izvor din administrarea C.G.M.B. - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 5 și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 163/2005, pentru următoarele motive:

Prin hotărârea nr. 197/2009, Consiliul General al Municipiului București a aprobat transmiterea Parcului Izvor din administrarea C.G.M.B. - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 5 și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 163/2005.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările

ulterioare „ [.....IDreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă

titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din

actul de transmitere”.

De asemenea la dosar nu există situația juridică a parcului (situația proceselor pe rol și situația revendicărilor pe cale administrativă formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989), fapt pentru care devin incidente dispozițiile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, conform cărora „Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locația de gestiune, asocierea în participațiune, ipotecarea, locațiunea, precum și orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaș, schimbarea destinației, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile - terenuri și/sau construcții notificate potrivit prevederilor prezentei legi”.

In același timp, analizând actul administrativ în cauză s-a constatat că nu are specificată suprafața care se transmite spre administrare, suprafață ce trebuia să fie identificată printr-un plan anexă întocmit de structura de specialitate

_    ~    . —------------ \~S T“ ------- v /    :-------o— —•

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Analizând preambulul proiectului de hotărâre se observă că inițiatorul a menționat raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină, deși acestea sunt nefavorabile.

Totodată, din actele existente la dosar, nu rezultă faptul că dreptul de administrare al ALPAB atribuit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 163/2005 nu ar fi fost exercitat în condițiile stabilite prin acel act administrativ ca să poată conduce astfel la revocarea lui.

CONFORM CU ORIGINALUL


SECRETAR GENERAU al Municipiului București TudorTOMA

,A\

v «•• •?ll* \\


„**£ i