Hotărârea nr. 194/2009

HOTARAREnr. 194 din 2009-06-02 PRIVIND TRANSMITEREA PARCULUI CRANGASI DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 125/2005 H.C.G.M.B.NR. 194/02.06.2009A FOST SUSPENDATA DE INSTANTA CURTII DE APEL BUCURESTI PRIN HOTARAREA JUDECATOREASCA IREVOCABILA PRONUNTATA LA DATA DE 07.05.2010, IN DOSARUL NR.34296/3/2009.PINA LA SOLUTIONAREA IREVOCABILA A CERERII DE ANULARE A ACELUIASI ACT ADMINISTRATIV, ESTE INTERZISA ORICE FORMA DE EXECUTARE A H.C.G.M.B NR. 194/2009

CONFORM CU


Consiliul General al Municipiului

Buc


HOTARARE

I

C..G.W-5


privind transmiterea Parcului Crângași din administrarea AdministrațieTL Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al SectorulL^ abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 125/2005    M

Având în vedere expunerea ,de motive a consilierilor din cadrul Consî General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit. c), art.45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit. f și alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea Parcului Crângași din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6.

Art.2 Hotărârea CGMB nr. 125/2005 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Consiliul Local al Sectorului 6 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

0.5

:: Dosare ::


rage i oi


fi


- ROM AN IA -

Ministerul Justiției Justițfoîn folosul cetățenilorCurtea de apel BUCURI BUCURI


Număr unic dosar: înregistrat în data de: Obiect dosar:

Materia juridică: Stadiu procesual: Părți:


Informații detaliate despre dosar    

34296/3/2009

14.12.2009

suspendare executare act administrativ

Contencios administrativ și fiscal    ••    >

Recurs    ,

13 MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN PRIMAR GENERAL PROF DR. SORIN MIRCEA OPRESCU Recurent

3 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI : Intimat


PREZENTAR


ORGANIZAR


LISTE ȘEDIN


DOSARE


JURISPRUDEF


TERMENE DE JUDECATA: Data

15/01/2010


23/04/2010


26/02/2010


Pagina 1

Soluție

Detalii

Pentru a se emite adresă către Tribunalul încheiere București - Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal în vederea înaintării cererii de recurs

Am. pron. la data de 30.04.2010. Am. Soluționare pron. la data de 07.05.2010.BV/DT Adm.rec.Modf.înche.în sensul că adm.cererea de susp.Susp.H CGMB 194/2009 până la sol.irev.a cauzei Irev.VB/TD    .


■b»


http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx7idInstituti e=2&d=MjAwMDAwMDAwMjE2OTAz


INFORMAT!

STATISTICI


INFORMAȚII I INTERES PUB


ALTE INFORM?


CONTACT


ATLAS JUDIC1


Concept grafic și re-

indaco


:: înapoi la hat

13.05.20H