Hotărârea nr. 193/2009

HOTARAREnr. 193 din 2009-06-02 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE CU SARCINI IN FAVOAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, FORMULATA DE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 6913 MP. SITUAT IN BUCURESTI, INTRAREA GODENI NR. 16A, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN VEDEREA REALIZARII STRAZILOR, SPATIILOR VERZI SI PARCARILOR

[CONFORM CU

Consiliul General al Municipiului BucuijeQjRIGjNALUL

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini în favoarea Co^ijJ^^- ;)! General al Municipiului București, formulată de Agenția Națid^lăV^

pentru Locuințe a terenului în suprafață de 6913 mp. situat în Buctre^fig^ Intrarea Godeni nr. 16A, sector 6 și transmiterea în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea realizării străzilor, spațiilor verzi și parcărilor

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare oferta de donație formulată de către Agenția Națională pentru Locuințe;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 121 alin. (3) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație cu sarcini formulată de către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 6913 mp. situat în București, Intrarea Godeni nr. 16A, sector 6.

Art.2 Terenul prevăzut la art.1 se identifică potrivit planului de situație scara 1:1000, întocmit de autorizat ing. Necula Dragoș Ștefan, anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul General va semna în numele și pentru Municipiul București, contractul de donație ce se va îngfcț»ia<4qtre părți.

Art.4 Terenul prevăzut la art.1 se trece în domeniul public al Municipiului București și se transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea realizării străzilor, spațiilor verzi și parcărilor.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Tudor Toma


CONFORM CU ORIGINALULB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

340930


EXPERTIZA TOPOGRAFICA PRIVIND DETERMINAREA LOTULUI CUN.C. 3229/2lieț-

PLAN DE SITUAȚIE SCARA 1:1000

Adresa imobilului:

Intr. Godeni, nr. 16A , Sector 6, mun București.

Identificat prin numărul cadastral 3992/2/10 Suprafața^ 6913mp

Beneficiar:

Agenția Naționala pentru Locuința Executant:

S.C. C&C TOPOEXIM S.R.L.

340930340900


340830


340730


125

băut autor

84J7

fiutatt

N.C. 399372710


Coordonate în sistemul de proiecție național: Local București

340700