Hotărârea nr. 192/2009

HOTARAREnr. 192 din 2009-06-02 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI CU DESTINATIA DE SPATII VERZI DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 MODIFICA HCGMB NR. 117/2008 H.C.G.M.B NR. 192/02.06.2009 A FOST SUSPENDATA DE INSTANTA CURTII DE APEL BUCURESTI PRIN HOTARAREA JUDECATOREASCA IREVOCABILA PRONUNTATA LA DATA DE 07.05.2010, IN DOSARUL NR. 34284/3/2009.PINA LA SOLUTIONAREA IREVOCABILA A CERERII DE ANULARE A ACELUIASI ACT ADMINISTRATIV, ESTE INTERZISA ORICE FORMA DE EXECUTARE A H.C.G.M.B. NR. 192/2009 HCGMB NR. 192/02.06.2009 ESTE VALABILA IAR SUSPENDAREA EXECUTARII ACESTEIA DISPUSA PRIN DECIZIA CIVILA NR. 1223/07.05.2010 PRONUNTATA DE CURTEA DE APEL BUCURESTI IN DOSARUL NR. 34284/3/2009 ISI INCETEAZA EFECTELE.

CONFORM CU

Consiliul General al Municipiului


General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.(2) lit. c), art.45 alin.(3), art.81 alin.(2) lit. f și alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea terenurilor cu destinația de spații verzi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr.117/2008 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Consiliul Local al Sectorului 6 și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.06.2009.


PREȘEDINTE

B-dul Regina Elisabeta


- ROMÂNIA -

Ministerul Justiției

Justiția în folosul tetă fonilor


Număr unic dosar: înregistrat în data de: Obiect dosar:

Materia juridică: Stadiu procesual: Părți:


TERMENE DE JUDECATĂ: Data    Soluție


23/04/2010


26/02/2010


Pagina 1Informații detaliate despre dosar


34284/3/2009

23.12.2009

anulare act administrativ Contencios administrativ și fiscal Recurs


Curtea de apel BUCURE BUCURE


© MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIN PRIMAR GENERAL CU SEDIUL ALES LA SCA BONEA. TOMA ȘI ASOCIAȚII : Recurent

©CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI : Intimat

©ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI : Intimat © CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 BUCUREȘTI : Intimat


Detalii


Am. pron. la data de 30.04.2010.Am.    încheiere

pron.. la data de 07.05.2010.DU/DT Adm.rec.modf.înche.în sensul că adm.cererea de susp.Susp.HCGMB 192/02.06.2008 până la sol.irev.a cauzei Irev.DU/TD


http://portal .just.ro/InstantaDosar .aspx?idInstitutie=2&d=Mj AwMD A wMD AwMj E3Nj Y 3


PREZENTARE


ORGANIZARE


LISTE ȘEDINȚ


DOSARE


JURISPRUDEN'


INFORMAȚII

STATISTICE


INFORMAȚII D INTERES PUBL


ALTE INFORMA;


CONTACT


ATLAS JUDICI/


Conceptgralic și real

îndaco

«nuna.'


înapoi la hart


14.05.2010PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Administrație Publică 1 1

Nt> 4246/2000.2011


DIRECȚIA SISTEME INFORMATICE

(pentru baza de date)

Urmare notei informative a Aparatului Permanent al Consiliului General al Municipiului București nr. 12346/1.1/22.09.2011 (anexată), vă facem cunoscut că prin Decizia civilă nr. 1729/2011 pronunțată de Curtea de Apel București-secția a VUI-a contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 12346/2/2010, instanța a admis recursul Consiliului General al Municipiului București declarat împotriva Sentinței Civile nr. 2670/2010 pronunțată de Tribunalul București-secția a IX-a contenciosului administrativ și fiscal în dosarul nr. 34284/3/2009 și a modificat aceasta sentință în sensul că a respins acțiunea de anulare a HCGMB nr. 192/02.06.2009. Totodată vă facem cunoscut, ca hotărârea sus menționată, v-a fost comunicată de către Direcția Administrație Publică prin adresa nr. 2534/2009.


p. SEF Spf£VlCIU Ck BărcuțeanSplaiul Independenței nr, 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:

http: //www, pmb.roONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Aparatul Permanent al C.G.M.B., etaj 3, cam. 2Nr. 12346/I.I./22.09.2011

Către,

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI D-lui Tudor Toma

Prin prezenta vă informăm că prin Decizia civilă nr. 1729/15.09.2011 pronunțată de Curtea de Apel București - secția a VIII - a contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 12346/2/2010, instanța a admis recursul Consiliului General al Municipiului București declarat împotriva Sentinței civile nr. 2670/13.10.2010 pronunțată de Tribunalul București - secția a IX - a contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 34284/3/2009 și a modificat această sentință în sensul ca a respins acțiunea de anulare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 192/02.06.2009 privind transmiterea unor terenuri cu destinația de spații verzi din administrarea. Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, formulată de reclamantul Municipiul București, ca neîntemeiată.

Având în vedere cele menționate mai sus, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 192/02.06.2009 este valabilă iar suspendarea executării acesteia dispusă prin prin Decizia civilă nr. 1223/07.05.2010 pronunțată de Curtea de Apel Bucurerști în dosarul nr. 34284/3/2009 își încetează efectele.

Precizăm că Decizia civilă nr. 1729/2011 nu a fost redactată până în prezent.

Menționăm că prezenta adresă a fost transmisă: Primarului General al Municipiului București, Direcției Patrimoniu și Direcției Asistență Tehnică și Juridică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ AL C.G.M.B.

MURQCALINConsilier juridic


IVANCU IONEL