Hotărârea nr. 190/2009

HOTARAREnr. 190 din 2009-06-02 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 289/2008 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ANEXA 2 DIN HCGMB NR. 289/2008


CotîsTfiul General al Municipiului București

H OTARAR E pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr.289/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică a CGMB;

în conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2002;

în temeiul art.54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Anexa 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr.289/2008 se modifică după cum urmează:

a)    Comisia juridică și de disciplină:

1.Domnul Mircea Valentin se înlocuiește cu domnul Pîrvu Cosmin Gabriel;

b)    Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali:

1.Domnul Atănăsoaei Mihai Cristian se înlocuiește cu domnul Murg Călin;

b) Comisia pentru relația cu Uniunea Europeană:

1.Domnul Mircea Valentin se înlocuiește cu doamna Cristu Irinel. Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului

General al Municipiului București din data de 02.06.2009.


PREȘEDINTE DE EDINȚĂ, Murg Călin/

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, BudtffeȘti^R

feȘtl Rțmsjisiigfiel.:

305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro