Hotărârea nr. 19/2009

HOTARAREnr. 19 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SCOALA FLOREASCA NR. 28, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Școala Floreasca nr. 28, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și rapojîîaî\de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare! raportulJ Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice' și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 10/1/19/26.03.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: aviz nr. 101/2008; -Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 2562/278/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 726205/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 726200/7387/2008;

în conformitate cu prevederile :

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Școala Floreasca nr. 28, sector 1, pentru o suprafață de teren S=281,95 mp, teren ce a generat PUZ -proprietate persoană fizică.

- Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, amplasamentul se încadrează în Zona L2a - zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+2E. Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: locuire.

I

Indicatori urbanistici: POTmax =70%; CUTmax =3; Rmaxh=P+3E-4E retras.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Murg Călin


București, 28FO1.2O09 Nr. 19SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

V

UKAS

quAtirr

MANMUMtNT

001

SMC certificai ISO 9001:2000

v

UKAS

(KVICONMtMtU

MAMACUMENT

001

SMM certificat ISQ140012004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 722630/10.04.2008

AVIZ DE URBANISM nr. 10/1/19/26.03.2008 PUZ - STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 28, SECTOR 1

BENEFICIAR: D-NUL POPESCU ADRIAN

ELABORATOR: SC VELPLAN DESIGN SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S — 281,95 mp teren ce a generat PUZ - proprietate persoana fizica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul ce face obiectul studiului se află situat într-o zonă rezidențială din Centrul Municipiului București.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 -Zona L2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P-P+2 niveluri.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =45%;CUTmax =1,3.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =70%; CUTmax =3; RmaxH =P+3E-4E retras.

RETRAGERI LATERALE IMPUSE: min. 3,00 m aliniere la str. Școala Floreasca;

min. 3,50 - 4,00m fata de limita de fund de lot.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, inaUoaria/BalaureaARHITECT ȘEF AL MUNIC ARH. AD** STB. SOOiUii F8.OBEASCA »„28 , BIIOIIBESTI, SECTOR 1

REGLEMENTARI URBANISTICE S C. 1/500

LIMITE

.a ■    ■ c


r" ; LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUZ L|MfȚApuz

SfesRsj e a s»wl

IZZJZTJ LIM1TAZONEI DE STUDIU ■    ; LIMITA PARCELE


FUNCȚIUNI

.......| LOCUINȚE INDIVIDUALE PE LOT

AMBASADA

;    invatamant

|    - I spatii verzi amenajate

. ANEXE

;J . HI CLĂDIRI IN CURS DE REALIZARE I    I ARBORI

CIRCULAȚII PIETONALE


7] CIRCULAȚII AUTO


REGLEMENTARI

.......ALINIERE FATA DE STRADA


EDIFICABIL PROPUS CONFORM PUZ STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 26-APROBAT

EDIFICABIL PROPUS

EDIFICABIL CU CARACTER DE PRINCIPIU - INFORMATIV

'    . ACCESAUTO


Llarn - locuințe individuale si colective mici cu

maxim P+3-4 niveluri situate în afara perimetrelor] de protecție

S teren = 281,95mp (conform măsurătorilor cadastrale) Hmax, = P+3E~4retras PO Tm ax.^ZQ %

CUTmax^3,0;\.

Locuri parcare ='10

^velpla/i

&&    — gdvsțsjn s.r.t.

J40fsiivn.oajoM cup96s£i&;RogeHZBfW)oooso0Q7732T99

-r—7F

Proect

KAMURBAMBIK ZONAL

Beneficiar:

POPESCU ADRIAN

rn» jvmw a n n&pAJtca wr. m

Sef proiect:

urt>. Raluca BOANGAR

BUaJHESTL8ECTOR1.

întocmit/desenat:

urb. Adrian CJOANGHER

Titlul planșei:

REGLEMENTARI URBANISTICE

IMluVELUDA

Scara: 1/ 600

Faza:

P.U.Z.

Proiect nr.:

76Qoos

Data:

MARTIE


f/'i-

{■ vefpfan

Specialitșfț