Hotărârea nr. 189/2009

HOTARAREnr. 189 din 2009-05-27 PRIVIND TRANSMITEREA STRAZII EUGENIU CARADA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 ABROGA ANEXA 1, POZ. 218 DIN HCGMB NR. 254/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind transmiterea străzii Eugeniu Carada din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate a! Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 3, a străzii Eugeniu Carada în vederea efectuării lucrărilor de reparații la partea carosabilă.

Art.2 Poziția 218 din anexa 1 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2008 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local Sector 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINT^,

SECRETAR GENERAL • AL.yiJNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor TomaMurg Călin

București, 27.05.2009 Nr. 189

V    s

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București    1/305,55 00; www.bucuresti-primaria.ro