Hotărârea nr. 188/2009

HOTARAREnr. 188 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA AMENDAMENTULUI LA CONTRACTUL DE CREDIT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, RADET SI BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE (BERD) PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"


Consiliul General al Municipiului București

WMKS&fMMK

®«S®8©îfflS8tS»8


HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului la contractul de credit între Municipiul

București, RADET și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru finanțarea proiectului privind “Programul Multi - Sector al Municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Managementul Creditelor Externe și al Direcției Utilităti Publice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Respectând prevederile din Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

în conformitate cu prevederile Titlul III privind contractele și convențiile din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă amendamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la contractul de credit încheiat de Municipiul București, RADET și BERD în scopul finanțării proiectului “Programul Multi -Sector al Municipiului București”, amendat și reformulat la 20.06.2007.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze amendamentul la contractul de credit din 24.04.2003 între Municipiul București, RADET și BERD amendat și reformulat la 20.06.2007 precum și orice alte documente în legătura cu contractul de credit.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria,ro

Pag 2


1)    Municipiul București, (“Municipalitatea locala”), organizata in conformitate cu legislația romaneasca:

2)    Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice (“RADET”), o regie autonoma organizata in conformitate cu legislația romaneasca, aflat sub autoritatea Consiliului General al București:

(entitatile mai sus menționate sunt numite in mod colectiv împrumutați) si

3)    Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare - BERD, (“Banca”). Expunere

A)    Banca si Imprumutatii au incheiat un contract de imprumut la 24 aprilie 2003, care a fost amendat si modificat la 20 iunie 2007( Contractul de împrumut)

B)    Banca si Imprumutatii au convenit sa modifice in continuare Contractul de împrumut in conformitate cu Art.3 al acestui Contract de Amendare.

Părțile au convenit după cum urmeaza:

Art.l Definiții

Termenii definiți in Contractul de împrumut vor avea aceleași semnificații in acest Contract De Amendare.

Art. 2. Reprezentări si Garanții

Reprezentările si garanțiile efectuate sau confirmate in Art.III din Contractul de împrumut vor fi repetate de împrumutați la executarea acestui Contract.

Art.3. Amendamentul

Banca si Imprumutatii au convenit ca acest Contract de împrumut sa fie modificat după cum urmeaza:

3.1. Noua secțiune 1,02(e) se va adauga la Contractul de împrumut, astfel:

“ (e) Municipalitațpa^cTputeaj ca o alternativa la plata dobânzii intr-un procent variabil pentru toate saij^en’îtu-o s.ip_gufâ<.portiune(transa) din împrumutul Municipalității, sa aleaga sa plat&sfca^dpbanda i'ftțrSji^ procent variabil, după cum urmeaza:


# // \    , I    (f’ă.^D,RECT,A

%Vi

editelor


1) Municipalitatea poate recurge la aceasta opțiune doar daca:

A)    la data derulării exercițiului financiar nu s-a petrecut nici un legat de neindeplinirea conditionalitatilor, care eventual sa-si' efectele ; si

B)    suma principala din împrumutul Municipal care se convertesteudin do^irtla''

variabila in dobanda fixa nu este sub.......(introduceți suma miniftîâ-de "

conversie in moneda imprumutului) ( nu va fi sub 5.000.000 Eur)

2) Municipalitatea va face aceasta opțiune după ce va instiinta BERD in forma Graficului 3, cu cel puțin 5 zile inainte lucratoare de Data Propusa de stabilire a Dobânzii) Aceasta înștiințare, daca Banca nu agreaza altfel va fi irevocabila, va menționa Data de Stabilire a Dobânzii si a Perioadei de Conversie a Dobânzii, preferata de Municipalitate , precum si suma principala din împrumutul Municipal la care se va aplica dobanda fixa si va fi insotita de documentele necesare, după cum este solicitat de către Banca, dovedind ca au fost obținute sau ca se vor obține toate aprobările guvernamentale si alte aprobari( inclusiv cele de control a ratei de schimb) pentru convertirea împrumutului in dobanda fixa si ca nu se vor prejudicia astfel securitatea si alte drepturi ale băncii.

Cu condiția ca,

“Perioada de conversie a dobânzii” va insemna o perioada de (cel puțin (3) ani) incepand cu Data Plătii de către Municipalitate a Dobânzii si terminând cu Data aleasa de Municipalitate pentru plata dobânzii, aleasa in conformitate cu secțiunea 1.02(e)(2).

“ Data de stabilire a dobânzii” inseamna o zi lucratoare cu cel puțin doua zile inainte de prima zi a Perioadei de Conversie a Dobânzii alese de Municipalitate in conf. cu secțiunea

1.02(e)(2)

3) Daca Banca este de acord cu aspectele la care se face referire in Secțiunea 1.02(e)(2):

a. Municipalitatea, la aceasta Data de Stabilire a Dobânzii Fixe va determina , in conformitate cu Secțiunea 1,02(e)(3)(B) rata fixa aplicabila in cazul porțiunii din împrumutul Municipal care se transforma si va instiinta cu promptitudine Municipalitatea: si,

(B) in cadrul acestei Perioade de Conversie a Dobânzii, dobanda se va adauga la suma principala neachitata din timp in timp, din acea porțiune a împrumutului Municipal care se transforma la o rata a dobânzii egala cu suma Marjei împrumutului Municipal A si rata fixa la termen pentru Euro, care este disponibila pentru Banca pe piața de swap a a dobânzilor la Data de Fixare a Dobânzii pentru Perioada de Conversie a Dobânzii, avand in vedere rambursarea principala si graficele de achitare a dobânzii pentru împrumutul Municipal, intrucat aceasta suma poate fi ajustata ca sa se ia in calcul solvabilitatea Municipalității.

.inAijijjp^f ^prioadei de Conversie a Dobânzii, dobanda se va adauga la / ^infeFiîșl.e lâ\suma principala neplatita din porțiunea împrumutului Munj,®lj3plGB?/4)>^

/    /\    Wct* %\\

i    pî Gj /    '    , it    IW«*w/r.FMEHTULSllcare se convertește la o rata egala cu suma marjei de siguranța din împrumutul Muncipal b si rata fixa la termen promovata pentru Euro care este disponibila băncii de pe piața de swap a dobânzilor la Data de Stabilire a Dobânzii pentru astfel de Perioada de Conversie a Dobânzii, avand in vedere graficele principale de rambursare si graficele de plata a dobânzilor din împrumutul Municipal, intrucat aceasta suma poat fi ajustata ca sa se ia in calcul solvabilitatea Municipalității.

4) Daca Banca considera ca nu sunt de ajuns aspectele la care s-a făcut referire in sect. 1.02(e)(2) dobanda la porțiunea din împrumutul Municipal specificata in instiintarea către Municipalitate va continua sa se adune la dobanda stabilita in conformitate cu Secțiunea 1.02(a)

5) Banca poate, la diferite intervale, sa consolideze toate ratele dobânzilor fixe care se aplica atunci la porțiunile din împrumutul Municipal intr-o singura rata fixa a dobânzii,egala cu media ratelor fixe ale dobânzii aplicabile in acel moment împrumutului Municipal. Banca va determina aceasta rata a dobânzii fixe consolidate si va informa Municipalitatea. Rata fixa consolidate a dobânzii se va aplica tuturor porțiunilor împrumutului Municipal purtătoare de dobanda la rate fixe aplicabile tuturor porțiunilor incepand cu Data de Plata a Dobânzii imediat următoare instiintarii trimise de Banca Municipalității.

cu:


3.5. Secțiunea 1,02(d) din Contractul de Imprujaut va fi antdata in totalitate fiind.inlocuita

.    u2-\\    .    K.    «.nfc, gy

'C* o* f'g s"’ C»


‘(d) dobanda se va :

i)


acumula din prima zi a Perioadei de Dob^nd^JȘ^t^ipala/ exclusiv ultima Zi a acestei Perioade:    ■~-=-

2)    va fi calculata pe baza numărului real de zile care au trecut si a unui an calendaristic de 360 zile, in cazul dobânzii care se acumulează la o dobanda menționata in Secțiunea 1.02(b)

3)    va fi calculata pe baza numărului real de zile trecute, la un an calendaristic de 365 , in cazul dobânzii care se acumulează la o rata specificata in Secțiunea 1,02(c): si

4)    va deveni scadenta si se va plăti la Data de Plata a Dobânzii care este ultima zi a Perioadei Dobânzii Municipale relevante.

3.2. O noua secțiune 1.09 (c) se adauga ( iar numerotarea secțiunii 1.09 se va modifica corespunzător)

(c) daca, in orice moment

(1) Municipalitatea emite o instiintare, in conformitate cu Secțiunea 1.05, ca dorește sa efectueze o plata anticipata a oricărei porțiuni din împrumut, care este supusa la o rata fixa a dobânzii, in conformitate cu Secțiunea 1.02(e). Municipalității I se va cere, in conf. cu secțiunea 1.08 sau 1.11, sa plateasca anticipat orice astfel de porțiune din împrumutul Municipal, sau va plăti anticipat orice astfel de transa din împrumutul Municipal:
(3) orice transa din împrumutul Municipal cu dobanda fixa in conf. cu Secțiunea 1.02(e) este anulata in conf. cu sect. 1.01 sau 1.1., sau este anulata oricum in cazul in care:

Municipalitatea, pe langa plățile avansului, taxa de anulare sau alte sume platibile in legătură cu acestea, va plăti la cerere BERD-ului, daca este cazul, o suma prin care Fluxul Originar de Venit ( definit mai jos) depășește Fluxul Original înlocuitor (definit mai jos); in situația in care Fluxul Original înlocuitor depășește Fluxpțl Original de Venit, Banca, la următoarea Data de Plata a Dobânzii va lașa la dispozitiâ7-' friiprumutatiilui in moneda contractului, diferența dintre FOI si FOV.


CONFORM CI


(d) in scopul secțiunii 1.09 (c)(1) Fluxul Originar de Venit (FOVj'iît^ebffiffîOnsumarea valorilor actuale ale plăților datoriei principale si a dobânzii care ar fi fosrscadente la banca in timpul Perioadei de Calcul ( asa cum este definit mai jos) din porțiunea de împrumut Municipal cu dobanda fixa, conform cu Secțiunea 1.02(e) daca nu apar plăti anticipate, plăti accelerate sau anulate si daca dobanda majorata pe aceasta porțiune din împrumutul Municipal este la rata fixa ( după cum va fi definita mai jos)

(2) FOI inseamna suma rezultata din:

(A)    adaugarea la valorile prezente a plăților restante din suma principala si din dobânzi, după ce se iau in calcul plata anticipata, anularea sau accelerarea, acesta revine Băncii in Perioada de Calcul a porțiunii din împrumutul Municipal cu dobanda fixa, in conformitate cu secțiunea 1.02(e) daca dobanda se adauga la aceasta porțiune din împrumutul Municipal cu dobanda fixa, si,

(B)    după cum este cazul:

(i)    in cazul unei plăti anticipate conf. Secțiunii 1.05, 1.08 sau 1.11, valoarea prezenta a sumei din împrumutul Municipal care este supusa ratei fixe in conf. cu Secțiunea 1.02(e) si care trebuie plătită anticipat, determinata prin decontarea acestei sume de la data la care o astfel de preplata devine scadenta conform Datei de Calcul( definite mai jos) la rata de discount (definita mai jos) ; si/ sau

(ii)    in cazul altor plăti anticipate suma din împrumutul Municipal supusa la o dobanda fixa in conf. cu secțiunea 1,02(e)si care a fost preplatita : si/sau

(iii)    in cazul unei accelerări, valoarea actuala a sumei din împrumutul Municipal la care se aplica o dobanda fixa in conf. cu Secțiunea 1.02(e) si a cărei plata a fost accelerata, determinata prin actualizarea acestei sume de la data la care aceasta accelerare devine efectiva pana la Data De Calcul la Rata de Actualizare si/sau

(iv) in casu:l3jjfibi4iriulari, valoarea actuala a sumei din împrumutul municipal care e^^âd^Us^unei\dobanzi fixe in conf cu Secțiunea 1.02(e) si care a fost(3)    Dobanda fixa se aplica celei porțiuni relevante din împrumutul Municipal, conform Secțiunii 1.02(e), in care nu se include Marja A a împrumutului Municipal sau marja B din același împrumut.

(4)    In scopul Secțiunilor 1.09(d) (1) si 1.09(d)(2)(A), valoarea prezenta a fiecărei plăti din suma principala si din dobanda va fi determinate prin actualizarea sumei de la data scadenta pana la data de calculare, folosind rata de actualizare.

(5) “Data de Calculare” inseamna:

A)    in cazul unei plăti anticipate in conf. cu Secțiunea 1.05, 1.08.sau 1.11, cu doua zile lucratoare dinainte de data la care astfel deplati anticipate devin scadente, sau la opțiunea băncii, data la care devin scadente aceste plăti anticipate:

B)    in cazul oricărei alte plăti anticipate, data la care se face aceasta plata anticipate sau alta data ulterioara după cum va alege banca ; si

(6) Perioada de calcul inseamna:v.


C) in cazul unei accelerări sau'"anujari, cu doua zile lucratoare inainte de devenirea efectiva a acestgljjCsau into<^ctie de opțiunea băncii , data la care devine efectiva aceasta acc^feraiș satl.aitfil^fe

COhFORM CI n qîo « m a i .u i

A) in cazul unei plăti anticipate boSorm^Sectiutiii 1.05, 1.08 sau 1.11 perioada care incepe cu data la care aceasta plata devine scadenta si terminând cu data programata pentru data scadentei finale a împrumutului Municipal.

B)    in cazul altor plăti anticipate, perioada care incepe la data la care se efectuează aceasta plata, sau după aceasta, in funcție de dorința băncii si terminând cu data scadentei finale a împrumutului Municipal; si

C)    in cazul unei accelerări sau anulari, perioada care incepe cu data la care cele doua devin efective si terminând cu data scadentei finale a împrumutului Municipal.

(7) “Rata de discount” inseamna factorul de discount la scadenta, derivat din curba swap pentru Eur care este disponibila pentru banca din swapul ratei dobânzii si opțiunile de piața din Data de Calculare.

3.3. Secțiunea 2.01 (d) a Contractului de împrumut va fi modificata după cum urmeaza:

(d) fiecare tragere Radet din împrumutul Radet se va face intr-o zi lucratoare, pana la 31 dec 2009, la sume care sa np>fie.»spb 500,000 Eur ( sau daca sunt mai mici , la suma netrasa din împrumutul Radet)    va fi^olicitat de Radet printr-o cerere adresata de Radet Băncii

sub forma ExhibicS„t“    afe, Tragere a Radet-ului”) O astfel de solicitare a Radet

va fi irevocabila șj 'an^ajanta'pențru R^
3.4. Secțiunea 2.02(b) din Contractul de împrumut va fi modificata după cum urmeaza:

(b) In ultima zi din fiecare Perioada de Dobanda a Radet, acesta va plăti dobanda la suma principala din fiecare tragere Radet din împrumutul A Radet si din împrumutul B Radet, din suma neplatita in timpul fiecărei perioade de aplicare a dobânzii, la o rata egala cu suma (X) de trei la suta pe an pentru imprumutul Radet A (Marja Radet A) si 3% pe an pentru Marja Radet B, după caz, si (Y) rata oferita pe an pentru depozitele in Euro care este afisata pentru zona Euro interbancara in cazul depozitelor in Eur, la pagina EURIBOROl, din serviciile Reuters( ori alta pagina care poate inlocui EURIBOROl pe serviciile Reuters pentru ratele interbancare din zona Euro la depozitele in Euro), la ora 11 am, ora Brussel, cu doua zile lucratoare inainte de prima zi in care se aplica dobanda Radet pentru perioada cea mai apropiata de durata acestei Perioade de Aplicare a Dobânzii Radet ( sau daca doua perioade sunt la fel de apropiate de durata acestei perioade de Aplicare a Dobânzii Radet, se va face media dintre cele doua rate relevante) ( Rata Interbancara), cu condiția ca:

(1) daca din diverse motive nu se poate determina rata Interbancara , rata dobânzii pentru Perioada de aplicare a dobânzii Radet va fi suma(x), aplicata la Marja împrumutului A Radet sau la împrumutul B Radet, după caz, iar y este rata anuala pe care banca o considera ca fiind media aritmetica( rotunjită in plus daca este cazul, pana aproape de 1/16% din ratele oferite pe an la depozitele in Eur, intr-o suma comparabila cu porțiunea din împrumutul Radet programata sa fie neplatita, pe o astfel de perioada de dobanda a Radet, pentru o perioada egala cu acea Perioada de dobanda Rdaet, in privința careia Banca este consiliata de trei banei mari active in zona euro interbancara, banei care au fost selectate de Banca: si

(2) daca Banca considera ca aceste depozite in Euro nu sunt oferite pe piața interbancara a zonei EUR in sumele cerute pentru, astfel de perioade, rata dobânzii pentru Perioada de dobanda Radet va fi sum^Ș)u'diin^^rja împrumutului Radet A sau B, după caz,, iar (y) va exprima costul pentru banca(..o: rata anuala) pentru finanțarea porțiunii din împrumutul Radet, ramas neplatit in tfinpuf acestei Perioade de dobanda Radet, din oricare sursa aleasa.


COhlFOBM


3.5. Secțiunea 2.03 (a) din CI va fi modificata după ctitn.


(a) Radet va plăti băncii un comision de angajare de 0,5% pe an, pentru porțiunea din imprumutul Radet care n-a fost trasa nici anulata. Comisionul de angajare se va mari cu fiecare zi in cazul imprumutului Radet A, după 30 de zile de la data incheierii acestui Contract si in situația împrumutului B la 30 de zile de la data executării Contractului de Participare Radet ( definit mai jos).Comisionul de angajare se va calcula pe baza numărului real de zile trecute din perioada relevanta, la un an calendaristic de 360 de zile, si va deveni scadenta la fiecare Data de Plata a Dobânzii Radet ( chiar daca nu se va aplica dobanda la acea data)

3.6.Noua secțiune 2.02(e) va fi adaugata si va preciza următoarele:

(e) In pofida oricăror alte prevederi variabile pe toate sau oricare porțiune dobanda fixa, după cum urmeaza:va putea, ca o alternativa la plata dobânzii atlet neplatita, sa aleaga sa plateascaA «k. A

jfaA^EMENTUl’’ |

fe/AfWTH.OR Î7/I Wfi6i.'(£RNE:.    '7/


/■>


(1) Radet poate folosi aceasta opțiune daca:

(A) la data derulării exercițiului financiar nu s-a petrecut nici un Eveniment legat de neindeplinirea conditionalitatilor, care eventual sa-si continue efectele ; si

(B) suma principala din împrumutul Municipal care se convertește din

dobanda variabila in dobanda fixa nu este sub.......( introduceți suma minima

de conversie in moneda imprumutului) ( nu va fi sub 5.000.000 Eur)

(2) Radet va face aceasta opțiune după ce va instiinta BERD sub forma Graficului 3, cu cel puțin 5 zile inainte de Data Propusa de stabilire a Dobânzii) Aceasta înștiințare, daca Banca nu agreaza altfel, va fi irevocabila, va menționa Data de Stabilire a Dobânzii si a Perioadei de Conversie a Dobânzii, preferata de Radet, precum si suma principala din împrumutul Radet la care se va aplica dobanda fixa si va fi insotita de documentele necesare, după cum este solicitat de către Banca, dovedind ca au fost obținute sau ca se vor obține toate aprobările guvernamentale si alte aprobari( inclusiv cele de control a ratei de schimb) pentru corfvWhjpe^ împrumutului in dobanda fixa si

ca nu se vor prejudicia astfel securitatea si alte dreplufikale băncii. — --------------------------------—

Cu condiția ca,    ln , PMrD    j    M


“Perioada de Conversie a Dobânzii” sa insemh^^^iț^da de cel puțin 3 ani incepand cu data de Plata a Dobânzii Radet si terminând cu DatădeT’lata a Dobânzii Radet, asa cum este aleasa de Radet in conformitate cu secțiunea 2.02.(e) (2)

“Data de stabilirea dobânzii” inseamna o zi lucratoare cu cel puțin doua zile inainte de prima zi a Perioadei de Conversie a Dobânzii alese de împrumutat in conf. cu secțiunea 2.02(e)(2):

(3) Daca Banca este de acord cu aspectele la care se face referire in Secțiunea 2.02(e)(2):

(A) BERD, la aceasta Data de Stabilire a Dobânzii Fixe va determina , in conformitate cu Secțiunea 2.02(e)(3)(B) rata fixa aplicabila in cazul porțiunii din împrumutul Radet care se transforma si va instiinta cu promptitudine Radet: si,

(B) in cadrul acestei Perioade de Conversie a Dobânzii, dobanda se va adauga la suma principala neachitata din timp in timp din acea porțiune a împrumutului Radet, care se transforma cu o rata egala cu suma Marjei împrumutului Radet A si rata fixa pentru Euro, care este disponibila pentru Banca pe piața swap a a dobânzilor la Data de Fixare a Dobânzii pentru Perioada de Conversie a Dobânzii, avand in vedere rambursarea principala si graficele de achitare a dobânzii pentru împrumutul Rdaet, intrucat aceasta suma^poate fi ajustata ca sa se ia in calcul solvabilitatea RADET si,

(C) in timpul Perioadei de Convefșie/a/dph4nziiVd'pij)4anda se va adauga la diferite

rprumutului RADETygsa^ș^ convertește la o rata ^gala cu suma marjei^^jjțMnta din Imprumut»^‘OTpt^'.K''


intervale la suma principala neplatita/hn    ------------' T' A 11 -----

se convertește la o rata egala cu sunia manei de/s/âJiî®nta din lmnrumututd£‘â'&etîB


io

si rata fixa promovata pentru Euro,care este disponibila băncii de pe piața de swap a dobânzilor la Data de Stabilire a Dobânzii pentru astfel de Perioada de Conversie a Dobânzii avand in vedere graficele principale de rambursare si graficele de plata a dobânzilor din împrumutul Radet, intrucat aceasta suma poate fi ajustata ca sa se ia in calcul solvabilitatea Radet.

(4)    Daca Banca considera ca nu sunt de ajuns aspectele la care s-a făcut referire in sect. 2.02(e)(2) dobanda la porțiunea din împrumutul Radet specificata in instiintarea către Radet va continua sa se adune la dobanda stabilita in conformitate cu Secțiunea

2.02(a)

(5)    Banca poate la diferite intervale sa consolideze toate ratele dobânzilor fixe care se aplica atunci la porțiunile din împrumutul Radet intr-o singura rata fixa a dobânzii, egala cu media ratelor fixe ale dobânzii aplicabile in acel moment porțiunilor împrumutului Radet. Banca va determina aceasta rata a dobânzii fixe consolidate si va informa Radet. Rata fixa consolidata a dobânzii se va aplica tuturor porțiunilor împrumutului Radet purtătoare de dobanda la rate fixe aplicabile tuturor porțiunilor incepand cu Data de Plata a Dobânzii imediat următoare instiintarii trimise de Banca Radetului.

3.7. Secțiunea 2.02(d) din Contractul de Imprumut^^^nulata in totalitate,.Jfiind..inlocuita

cu:


COIMFOM Ci


‘(d) dobanda se va :    I    *"7 l    î ’î M.f ’;.LU L

(1) acumula din prima zi a Perioadei de Dobarit i „ e^c$fî&iv ultima Zi a acestei Perioade:

(2) va fi calculata pe baza numărului real de zile care au trecut si a unui an calendaristic de 360 de zile, in cazul dobânzii care se acumulează la o dobanda menționata in Sectiuunea 2.02(b)

(3) va fi calculata pe baza numărului real de zile trecute din anul calendaristic de 365 , in cazul dobânzii care se acumulează la o rata specificata in Secțiunea 2.02(c): si

(4) se va plăti la Data de Plata a Dobânzii care este ultima zi a Perioadei Dobânzii relevante.

3.8. Noua secțiune 2.09 (c) va fi adaugata si se va citi după cum urmeaza ( se modifica si numerotarea secțiunii 2.09)

(c) daca, in orice moment:

(1) Radet emite o instiintare, in conformitate cu Secțiunea 2.05, si 2.08 ca dorește sa efectueze o plata, anticipata a oricărei porțiuni din împrumut, la care se aplica rata fixa a dobânzii ip4^fbrmraf^u Secțiunea 2.02(e), Radet va trebui, in conf. cu secțiunea 2.11 sa plătească datl’cîp'ăNp^^ astfel de porțiune din împrumutul Radet, sau Radet va plăti/-ÎS3H


(2) orice transa din împrumutul Radet la care se aplica o dobanda fixa in conf. cu Sect. 2.02(e) este accelerata conform secțiunii 6.02, altfel devine scadenta inainte de a ajunge la scadenta stabilita; sau

(3) orice transa din împrumutul Radet cu dobanda fixa in conf. cu Secțiunea 2.02(e) este anulata in conf. cu sect. 2.01 (E) sau 2.11. sau este anulata oricum in cazul in care:

Radet, pe langa plățile avansului, taxa de anulare sau alte sume platibile in legătură cu acestea, va plăti la cerere BERD-ului suma( daca este cazul) cu care Fluxul Originar de Venit( definit mai jos) depășește Fluxul Original înlocuitor (definit mai jos); in situația in care Fluxul Original înlocuitor depășește Fluxul Original de Venit, Banca, la următoarea Data de Plata a Dobânzii va credita împrumutatul in moneda contractului, cu diferența dintre FOI si FOV.

d) In scopul secțiunii 2.09 (c)

a. FOV inseamna insumarea valorilor actuale ale plăților datoriei principale si ale dobânzii care ar fi devenit scadente la banca in timpul Perioadei de Calcul ( asa cum este definita mai jos) din porțiunea de împrumut Radet care are dobanda fixa, conform cu Secțiunea 2.02(e) daca nu au aparut plăti anticipate, plăti accelerate sau anulate si daca

scadenta la Banca in Perioada de Calcul a porțiunii din împrumutul Radet care are dobanda fixa, in conformitate cu secțiunea 2.02(e) daca dobanda se adauga la aceasta porțiune din imprumutul Municipal cu dobanda fixa si

(B) după cum este cazul:

(i)    in cazul unei plăti anticipate, conf. Secțiunii 2.05, 2.08 sau 2.11, valoarea actuala a sumei din împrumutul Radet care este supusa dobânzii fixe in conf. cu Secțiunea 2.02(e) si care trebuie plătită anticipat, este determinata prin scăderea acestei sume de la data la care o astfel de preplata devine scadenta conform Datei de Calcul( definite mai jos) la rata de discount (definita mai jos) ; si/ sau

(ii)    in cazul altor plăti anticipate suma din împrumutul Radet cu dobanda fixa in conf. cu secțiunea 2.02(e)si care a fost plătită anticipat : si/sau

(iii)    in cazul unei accelerări a plăților, valoarea actuala a sumei din împrumutul Radet la care se aplica o dobanda fixa in conf. cu Secțiunea 2.02(e) si a cărei plata a fost accelerata, determinata prin scăderea acestei sume de la data la care aceasta accelerare devine efectiva pana la Data De Calcul la Rata de Actualizare si/sau

determinate prin scăderea acestei sume din ultima zi a Perioadei de Angajare la Data de Calcul la Rata de discount.

(3)    “Dobanda fixa” inseamna dobanda care se aplica celei porțiuni relevante din împrumutul R, conform Secțiunii 2.02(e), mai puțin Marja A a împrumutului Radet sau marja B din același împrumut.

(4)    In scopul Secțiunilor 2.09(d) (1) si 2.09(d)(2)(A), valoarea prezenta a fiecărei plăti din suma principala si din dobanda vor fi determinate prin actualizarea(scaderea) sumei de Ia data scadenta pana la data de calculare, folosind rata de discount.

(5)“Data de Calculare” inseamna:

(A)    in cazul unei plăti anticipate in conf. cu Secțiunea 2.05, 2.08.sau 2.11, cu doua zile lucratoare dinainte de data la care astfel de plăti anticipate devin scadente, sau la opțiunea băncii, data la care devin scadente aceste plăti anticipate:

(B)    in cazul oricărei alte plăti anticipate, data la care se face aceasta plata anticipata, sau alta data ulterioara după cum va alege banca ; si

(C).in cazul unei accelerări sau anul£ufiî=e«5.c[pua zile lucratoare inainte de devenirea efectiva a acestora sau in functie/Qe'?optidrie^;.bancii


data la care devine efectiva

i V 'wz* aC-Ii * W* s îHi t? a

i    î r* 5fet a ? mi

^îj, | V> 1«vasHAui

2.05, 2.08 sau 2.11 perioada care incepe la data de la care aceasta plata devine scadenta si terminând cu data programata pentru scadenta finala a împrumutului Radet.


(6) Perioada de calcul inseamna:


(A) in cazul unei plăti anticipate confoY:CU


(B) In cazul altor plăti anticipate, perioada care incepe de la data la care se efectuează aceasta plata, sau după aceasta, in funcție de cerința BERD si terminând cu data scadentei finale a împrumutului Radet; si

(C) In cazul unei accelerări sau anulari, perioada care incepe cu data la care cele doua devin efective si terminând cu data scadentei finale a împrumutului Radet.

(7) “Rata de discont” inseamna factorul de scont, pentru maturitatea relevanta derivat din curba swap pentru Eur care este disponibila pentru banca din swapul ratei dobânzii si opțiunile de piața de la Data de Calculare.

3.9. Programul 3 ( in formatul atașat ca anexa 1 la acest Amendament) va fi adaugat la Contractul de împrumut.

-fi

.10 Noua secțiune 8 se va adauga la Sect.E/p^rtCa.,2,( iar ppmerotarea documentelor se va

f î» Z1’*'    Afj.


lodifica): /S/ orfCT/A ȚA

-„„aAGK/EHTUL» fo /reoitelor %

y e/rfwe '7/

Contrar prevederilor din paragrafele 3, 4, si 5, Radet poate, pe baza Secțiunii 4.04 si 4.03, sa traga fonduri pentru a le depozita in Contul Special Radet, intr- o suma egala cu porțiunea netrasa din imprumutul Radet, in orice moment, dar nu mai devreme de 8 saptamani fata de 31 decembrie 2009. Daca astfel de trageri au Ioc, RADET, la 90 de zile după fiecare trimestru al fiecărui an (in funcție de armonizarea bianuala) trebuie sa inainteze băncii un raport privind folosirea imprumutului RADET, care sa includă bilanțuri, alte documente si dovezi, asa cum pot fi solicitate de către Banca; se mai pot solicita acte doveditoare ca: plățile din Contul special Radet au fost făcute in conformitate cu cerințele din acest Program. Orice suma trasa dar nefolosita de Radet pana la 31 decembrie 2011 va fi imediat transferata in Contul De Rezerva al Serviciului Datoriei.

Art. 4. Intrarea in vigoare si producerea efectelor

Amendamentele stabilite la art 3 vor deveni efective de la data acestui Amendament. Contractul de împrumut, asa cum este amendat va ramane in vigoare, iar orice referire din Contractul de împrumut la “acest amendament” va fi citita si construita de la data acestui Amendament ca o referire la Contractul de împrumut, amendat prin acest amendament. Acest amendament nu afecteaza valabilitatea si intrarea in vigoare a Contractului de împrumut si nimic din acest amendament nu prejudiciază sau afecteaza in sens negativ vreun drept, autoritate, sau remediu care apare din Contractul De împrumut inainte de data acestui Amendament, nici nu limitează sau afecteaza in vreun fel orice răspunderi sau angajamente existente in Contractul de împrumut inainte de data acestui amendament.

Art. 5. Legea care guvernează

Acest amendament este realizat si guvernat de legea Angliei si a tarii Galilor.

Art.6 Arbitrajul    z A'    Aj

Sect.7.08 Arbitrajul si jurisdicția este incorporate prin referire la ele si se vor aplică acestui' ” ’*

amendament.    C,

fi, k \\ fi.’

Ca atare, părțile acționând prin reprezentanții lor autorizați au semnat acest amendament .cyv.' numele respective la data de mai sus

Municipiul București (PMB)


De _

CONFORMC

OtMG^ALUL


Nume Funcție

Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice (RADET)

De _


Funcție


ANEXA 1


Programul 3


Exhibit E - Formular de solicitare a dobânzii fixe


( se va aplica antetul Radet)


BERD

Atnn. Unitatii administrative operaționale Operația nr.


Stimate domn/ doamna,


: CONFORM CU S OPHGMÂLULa.    Cu referire la contractul de imprumut din.....incheiat intre ( numele

împrumutatului si BERD

b.    Formulele folosite in contractul de împrumut vor avea si aici aceleași semnificații

c.    Solicitam prin prezenta ca dobanda pentru următoarea transa din împrumut sa fie fixa in conf. cu prevederile din Contractul de împrumut

Perioada de transformare a dobânzii: de la data de plata a dobânzii care cade la sau in jur de...( introd. Data) pana la data de plata a Data de plata a dobânzii (introduceți data) ( pana la returnarea finala a imprumutului)

Data de plata a dobânzii

Suma principala din împrumut care se transforma in dobanda cu rata fixa (dobanda la imprumut) (100%)

4. Au fost obținute toate aprobările guvernamentale necesare ( chiar si cele de convertire a monedei) privind transformarea imprumutului intr-unui cu dobanda fixa si astfel (securitatea imprumutului si altele) legate de Berd nu vor fi prejudiciate de aceasta transformare.Anexati documentele relevante

5 Aceasta Intiintare este irevocabila

Cu stima,

Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice (RADET)