Hotărârea nr. 187/2009

HOTARAREnr. 187 din 2009-05-27 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2009 RECTIFICA HCGMB NR. 129/2009

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009

Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 79/2009 privind alocarea sumelor în vederea compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2009, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/13.04.2009, se rectifică prin majorarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 11.582,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Primarul General va introduce modificările aprobate prin prezenta hotărâre, în nivelul și structura Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Murg Călin/ 1X)V /


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma
CONFORM CU ©OeGȘNÂLUL

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

(fafa ~

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Hot. Nr ANEXABUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2009


Prevederi rectificate

[conform ci

j ORIGINALUL


Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TOTAL BUGET GENERAL,din care:

5.345.252,69

11.582,00

5.356.834,69

BUGET LOCAL

3.408.724,90

11.582,00

3.420.306,90

TOTAL VENITURI

din care :

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor

3.408.724,90

11.582,00

3.420.306,90

42.02.32

la combustibili

93.762,90

11.582,00

105.344,90

TOTAL CHELTUIELI

3.408.724,90

11.582,00

3.420.306,90

din total:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTIțcheltuieli din bugetul local)

TOTAL CHELTUIELI

din care :

2.387.781,90

11.582,00

2.399.363,90

8102

Combustibil si energie

690.189,90

11.582,00

701.771,90

810206

Energie termica din care :

690.189,90

11.582,00

701.771,90

40

SUBVENȚII

415.677,90

11.582,00

427.259,90

din care :

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale 4020 preturilor la combustibili_93.762,90    11.582,00    105.344,90
3