Hotărârea nr. 185/2009

HOTARAREnr. 185 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI (FAZA "DOCUMENTATIE DE INTERVENTIE" CONF. H.G. NR. 28/2008) SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI "INLOCUIRE PIESE CALE SI CURBE DE LEGATURA IN RETEAUA DE LINII DE TRAMVAI A MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației (faza “documentație de intervenție” conf. H.G. nr. 28/2008) și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “înlocuire piese cale și curbe de legătură în rețeaua de linii de tramvai a Municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructura și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții;

în aplicarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 180/1997 privind Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafață din Municipiul București până în anul 2000 și în perspectivă până în anul 2010;

în baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTTJ


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică (faza “documentație de intervenție” conf. H.G. nr. 28/2008 ) prevăzută în anexa nr.1.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “înlocuire piese cale și curbe de legătură din rețeaua de linii de tramvai a Municipiului București, cu derulare eșalonată în perioada 2009 - 2010”, prevăzuți în anexa nr.2.

Art.3 Documentația de atribuire se va aviza de către Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice și va fi aprobată de către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Art.4 Finanțarea se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București, iar procedura de achiziție publică va fi supusă prevederilor legislației în vigoare.

Art.5 Sumele corespunzătoare achiziției se vor cuprinde în bugetele anuale ale Municipiului București.

Art.6 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2înlocuiri piese cale in rețeaua de linii de

TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI

ÎNLOCUIRI piese cale in rețeaua de linii de

TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


ing


Mădălin RĂDUCANUR.A.T.B.

Atelierul Proiectare Infrastructură

ÎNLOCUIRI PIESE CALE ÎN REȚEAUA

DE LINII DE TRAMVAI DIN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Faza : Documentație de intervenție

BORDEROU    IcOhîFORIVl CU

1 O^OGINALOL_

PIESE SCRISE

1.    Foaie de capăt

2.    Foaie de semnături

3.    Borderou

4.    Tema de proiectare

5.    Documentație de intervenție

6.    Deviz general

7.    Deviz pe obiect

8.    Centralizator obiecte

9.    Centralizator avize

10.    Certificat de urbanism

11.    Raportul de constatare al gradului de uzură

PIESE DESENATE

Planuri de încadrare în zonă

Planuri de situație - sc. 1: 500 »

Secțiuni transversale


- Xv


v DISECȚIA 'R.A.T.B. R.A.


De acord cu plata din fond producție, buget, surse proprii.

SE APROBANFRASTR

7DIRECTOR FINANCIAR (QYfABIL, ec. VirgilSgbiru


TEMA DE PROIECT^ ,r LC0NF0M aprobat de C.T.E. în ședința din    ALOI

în conformitate cu decizia nr. 208 din 12.06.19M~-----------Denumirea : “ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN REȚEAUA DE LINII ^TRAMVAI


DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”


2.    Beneficiar si termen solicitat . R.A.T.B. - S.M.E

3.    Sursa de finanțare : fond producție

4.    Faza de execuție : Documentație de intervenție; Proiect tehnic;

5.    Tarife/ manoperă :    lei

6.    Termene posibile :

7.    Justificarea cererii și condiții impuse :


V' ■> âs ..


Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale, a curbelor de legătură cu liniile curente de tramvai, care nu mai permit funcționarea în condiții de siguranță pentru călători. Principalele deficiențe ale liniei sunt:

1.    deteriorarea elementelor constitutive ale aparatelor de cale cu implicații în imposibilitatea fixării șinei și menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile - fapt ce conduce la repetate deraieri de pe șină a vagoanelor;

2.    uzuri ale profilului șinei în zona ciupercii și a jgheabului de rulare;

deteriorarea prin rupere a prinderilor șinei pe plăcile de bază, imposibilitatea fixării șinei și imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile - fapt ce conduce la repetate deraieri de pe șină a vagoanelor;

3.    uzura inimilor de încrucișare, a căror geometrie nu mai respectaă condițiile privind siguranța circulației;

4.    tasarea neuniformă a infra și supra structurii care produce denivelări ale liniei chiar praguri pe alocuri;

5.    schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor intervenții în cale pentru remedierea diverselor avarii (rupturi și înlocuiri de șine făcute cu alte tipuri de șine);

6.    lipsa canalizării macazurilor și a măsurilor de drenare a apei pluviale si de infiltrație;

7.    deteriorarea acelor și a articulațiior acestora;

8.    modificarea geometriei și a unghiurilor de încrucișare ale traversărilor dintre liniile de tramvai;

9.    Deteriorarea suprafețelor carosabile în zona aparatelor de cale, ca urmare a alterării fundației


liniei sau a ruperii ori degradării traverselor de'leipn de sub aparatele de cale; lipsa aparatelor de manevrare autt^U^-^a^e^igimentelor necesare managementului de


trafic.


/ r;


prăbușirea întregii plase a apaijatșlpr /;de eâl& 0|toiiita fundației deteriorate^^re denivelări importante în carosabili, unde yehicplele/rutțiere circulă cu viteză exq^iyf^ejfedlusă, contribuind la producerea de blocaje în trafic. / ■ 7‘    ' “


Aceste deficiențe împreună cu faptul că durata normată de viață a aparatelor (5ani) este expirată conduc la adoptarea unor măsuri radicale de refacere prin modernizare a zonei acestor aparate de cale și a liniei de tramvai pe tronsoanele respective. Costurile unor eventuale reparații generale ar depăși costurile unei execuții “la nou” a acestora tară a se asigura parametrii de calitate și fiabilitate ceruți de standardele și normele în vigoare.

Din aceste motive se impune modernizarea locală liniei într-o soluție constructivă care să satisfacă cerințele de stabilitate, confort și siguranță a circulației cu care RATB a onorat în ultimii am călătorii. O astfel de soluție permite integrarea zonelor in cauza in viitor cu soluțiile de modernizare a liniilor de tramvai pe restul traseului.

8. Conținutul proiectului:


[CONFORM^C

Locațiile Pieselor de cale ce fac obiectul prezentului proiect Wflfi 1M«WMUUI

Intersecția str. Dristor cu Bd. Camil Ressu;

Bucla Nicolae Grigorescu

Intersecția Str. Traian cu Calea Calarasilor

Intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate;

Bucla întoarcere tramvaie Zețarilor »

Bucla întoarcere tramvaie Lacul Tei B-dul Bucureștii Noi

în total sunt 58 de piese de cale convenționale distribuite astfel:

21 schimbători simpli de ieșire cu raza R=50m 20 schimbători simpli de intrare cu raza R=50m

-    17 traversări T4 (TW-TW)

^Înlocuirea aparatelor de cale si punerea lor pe noul amplasament, conduce implicit si la racor
darea cu carosabilul existent, acest fapt conducând la refacerea tramei stradale pana la borduri, acolo unde este cazul. Refacerea tramei stradale duce si la lucrări de ridicare la cota a capacelor
căminelor existente.

In


total sunt 41 schimbători simpli și 17 traversări.

Lucrările la aparatele de cale și la linia de tramvai se vor realiza într-o soluție constructivă modernă care va asigura condții normale de exploatare, funcție și de traficul ce se desfășoară pe aparatele respective.

Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

S Executarea săpăturii pîna la adincimea de fundare (-90cm) Z Compactarea terenului de fundareZ

z

z

z

z


Executarea zidului de sprijin din b„eten^l2/15 (0,47x0,2m) Aștemerea geotextilului Astemerea nisipului - 5crh ■ / A-A "


Așterenerea stratului balasț>37crh si geogrîlâ ■■■$

...

Astemerea stratului de AB2 - 5cm r    / ,r \ZA DIRECȚIA*’ ZA

îfc TRAMSPohrui?! Ai,

Suprastructura pe zona aparatelor de cale si a curbelor de legătură

Se va realiza din șină profil NP4aS, oțel 900V (pusa la dispoziție de către RATB), montată pe o fundație din beton marca C30/37 turnată în două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu plasă 08 100/100 PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 15 cm., armat cu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai după montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa șinei și la inima acesteia. înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzura (MASFI6-4cm) si unul de legătură (BAD25 - 5cm). între stratul de legătură al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton se vor introduce geocompozite din poliester bituminat.

Armarea stratului de beton cu plasa de sarma se va face numai in zonele in care nu vor fi afectate circuitele de cale pentru automatizare (bucle inductive).

închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanșare care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

Pe zona curbelor de legătură dintre aparatele de cale șina va fi montata pe calaje in vederea asigurării NSS-ului. O parte dintre acestea după monolitizarea se vor recupera.

Asigurarea ecartamentului se va face cu ajutorul antretoazelor, acestea fiind protejate cu teci de cauciuc.

Pe zona curbelor de legătură se vor utiliza prinderi pentru fixarea șinei in beton si antretoaze.

Liniile de tramvai deservite de aceste aparate de cale se vor păstra și pe viitor în funcțiuneCONFORM C RONÂLUt


VIZAT

EXECUTANT,

BENEFICIAR,

Serv. Țehnic. Serv. Mecant)]-Energetic.

OBSERVAȚII ALE C.T.E,

/;


j    .•    va


R.A.T.B.
A TELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

(CONFORMADOCUMENTA TIE DE INTER VENII E

Obiectul prezentei documentații îl reprezintă lucrarea :

“ ÎNLOCUIRI piese cale in rețeaua de linii de tramvai din


MUNICIPIUL BUCUREȘTI” pentru faza „DOCUMENTAȚIE DE INTERVENȚIE”.    -

Locațiile Pieselor de cale ce fac obiectul prezentului proiect sunt: ■

Intersecția str. Dristor cu Bd. Camil Ressu;

Intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate;

-    Bucla întoarcere tramvaie Zețarilor

»

Bucla intoarcere tramvaie Lacul Tei B-dul Bucureștii Noi

în total sunt 37 de piese de cale convenționale distribuite astfel:

14 schimbători simpli de ieșire cu raza R:=50m 13 schimbători simpli de intrare cu raza R=50m

-    10 traversări T4 (TW-TW)

Necesitatea și oportunitatea lucrării este impusă de starea tehnică precară a aparatelor de cale, a curbelor de legătură cu liniile curente de tramvai, care nu mai permit funcționarea în condiții de siguranță pentru călători. Principalele deficiențe ale liniei simt:

1


deteriorarea elementelor constitutive ale aparatelor de cale cu implicații în imposibilitatea fixării șinei și menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile - fapt ce conduce la repetate deraieri de pe șină a vagoanelor; uzuri ale profilului șinei în zona ciupercii și a jgheabului de rulare; deteriorarea prin rupere a prinderilor șinei pe plăcile de bază, imposibilitatea fixării șinei și imposibilitatea menținerii ecartamentului în toleranțele admisibile - fapt ce conduce la repetate deraieri de pe șină a vagoanelor; uzura inimilor de încrucișare, a căror geometrie nu mai respectaă condițiile privind siguranța circulației;

tasarea neuniformă a infra și supra structurii care produce denivelări ale liniei chiar praguri pe alocuri;

schimbarea geometriei liniilor abătute, ca urmare a repetatelor intervenții în cale pentru remedierea diverselor avarii (rupturi și înlocuiri de șine făcute cu alte tipuri de șine);

lipsa canalizării macazurilor și a măsurilor de drenare a apei pluviale si de infiltrație;

deteriorarea acelor și a articulațiior acestora;

modificarea geometriei și a unghiurilor de încrucișare ale traversărilor dintre liniile de tramvai;


2.

3.


4.


6.


8.

9.


10.    Deteriorarea suprafețelor carosabile în zona aparatelor de cale, ca urinare a alterării fundației liniei sau a ruperii ori degradării traverselor de lemn de sub aparatele de cale;

11.    lipsa aparatelor de manevrare automată și a echipamentelor necesare managementului de trafic.

12.    prăbușirea intremj^ase a aparat clor de cale datorita fundației deteriorate, care produc denivel^giMmportante'îh;\carosabil, unde vehicolele rutiere circulgî^r viteză excesiy de redtijSă, contribuind la producerea de blocaje în trafic.

CONFORM

ORIGINALIAceste deficiențe împreitdă cu faptul că durata normată de viață a aparatelor (5ani) este expfr^ță^pnțshic la adoptarea unor măsuri radicale de refacere. • prin modernizare a zonei acestor aparate de cale și a liniei de tramvai pe tronsoanele respective. Costurile unor eventuale reparații generale ar depăși costurile unei execurii “la nou” a acestora fără a se asigura parametrii de calitate și fiabilitate ceruți de standardele și normele în vigoare.

Din aceste motive se impune modernizarea locală liniei într-o soluție constructivă care să satisfacă cerințele de stabilitate, confort și siguranță a circulației cu care RATB a onorat în ultimii ani călătorii. O astfel de soluție permite integrarea zonelor in cauza in viitor cu soluțiile de modernizare a liniilor de tramvai pe restul traseului.

înlocuirea aparatelor de cale si punerea lor pe noul amplasament, conduce
implicit si la racordarea cu carosabilul existent, acest fapt conducând la refacerea
tramei stradale pana la borduri, acolo unde este cazul. Refacerea tramei stradale
duce si la lucrări de ridicare la cota a capacelor căminelor existente.
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

•    Capacitate - 37 buc. piese convenționale (schimbători si traversări)

•    - lungime linii de legătură 2.628 km c.s

•    Valoarea totala a obiectivului (inclusiv TVA) -43.021.947 lei (echivalentul a 10.173.078 Euro calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009), din care:

•    Valoarea de C+M 37.116.047 lei (echivalentul a 8.776.554 Euro calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009)

•    Durata de execuție    16 luni calendaristice

Descrierea funcțională si tehnologică:

Prin noțiunea de aparatele de cale se definesc schimbătoarele de cale simple, duble sau triple, care asigură schimbarea direcției de mers a tramvaielor, precum și traversările dintre liniile de tramvai. Un schimbător simplu (stînga sau dreapta) este alcătuit din macazul propriuzis, inima de încrucișare și curbele de legătură. Acesta asigură schimbarea într-o singură direcție de mers. Un schimbător dublu este alcătuit din două schimbătoare simple, o traversare cu patru inimi și curbele de legătură cu liniile principale de circulație. Acesta asigură circulația vagoanelor înainte si Ia stînga sau dreapta. Un schimbător triplu asigură circulația vagoanelor înainte, la stînga și la dreapta. Acesta este alcătuit din mai multe schimbătoare simple și mai multe traversări. Traversările între liniile de tramvai sunt traversări simple (cu 4 inimi de încrucișare) și traversări duble cu 8 sau 16 inimi de încrucișare.

In total sunt 27 schimbători simpli și 10 traversări.

Lucrările la aparatele de cale și la linia de tramvai se vor realiza într-o soluție constructivă modernă care va asigura condții normale de exploatare, funcție și de traficul ce se desfășoară pe aparatele respective.

Lungimea liniilor de legătură este de 2,628 km. c.s.


Lucrările de realizare a infrastructurii căii:

C Executarea săpăturii pîna la adincimea de fundare (-90cm) S Compactarea terenului de fundare

C Executarea zidului de sprijin din beton CI2/15 (0,47x0,2m) v AșternereaațGotextihuuwe fundul săpăturii * Asteniey<avtișipmttr-r,.5pia^

C Așterenefea sfiatuluffiâlașf/SJcm si geogrila
u ■■

tQ., ■.

'\Y-~


- xV

(! f» > 'A' -, " ‘i f l'.î    •

Se va realiza din șină profil NP4aS, oțel 900V (pusa la dispoziție de către RATB), montată pe o fundație din beton marca C30/37 turnată hr două straturi, primul având o grosime de 19 cm. armat cu plasă 08 100/10Q.PC 52, iar al doilea strat de beton având aceeași marcă în grosime de 15 cm., a^mafeu fibre de polipropilenă. Cel de-al doilea strat de beton se va turna numai\iiipă montarea amortizoarelor de zgomote și vibrații sub talpa șinei și la inima acesteia. înglobarea la nivel în carosabil se execută din 2 straturi unul de uzura (MASF16-4cm) si unul de legătură (BAD25 - 5cm). între stratul de legătură al sistemului rutier și cel de-al doilea strat de beton se vor introduce geocompozite din poliester bituminat.

Armarea stratului de beton cu plasa de sarma se va face numai in zonele in care nu vor fi afectate circuitele de cale pentru automatizare (bucle inductive).

închiderea rosturilor se va realiza cu mastic de etanșare care se va turna deasupra amortizoarelor de zgomote și vibrații.

Pe zona curbelor de legătură dintre aparatele de cale șina va fi montata pe calaje in vederea asigurării NSS-ului. O parte dintre acestea după monolitizarea se vor recupera.

Asigurarea ecartamentului se va face cu ajutorul antretoazelor, acestea fiind protejate cu teci de cauciuc.

Pe zona curbelor de legătură se vor utiliza prinderi si traverse inglobate in beton .

Liniile de tramvai deservite de aceste aparate de cale se vor păstra și pe viitor în funcțiune în cadrul rețelei de linii de tramvai.

Pe perioada execuției lucrărilor, temporar se pot ocupa spații din circulația generală adiacentă traseului, pentru staționarea utilajelor ce lucrează efectiv (macara, excavator, basculante, etc.). Eventualele spații de depozitare temporară a materialelor pentru cca. 1-3 zile, pot fi aprobate la execuție odată cu obținerea autorizației de construire și cu organizarea de șantier.

Caracteristicile geofizice și geotehnice ale terenului din amplasament sunt aceleași cu cele ale drumului existent. Terenul în cauză este stabilizat în timp ca urmare a traficului rutier intens desfășurat pe arterele în cauză.

Din datele deținute pînă în prezent (în banca de date geologice al orașului) pămîntul din fundația liniei de tramvai nu ridică probleme deosebite, însciindu-se în caracteristicile normale ale pământurilor aflate sub arterele de circulație ale orașului. Cu toate acestea se vor lua măsuri pentru stabilizarea terenului și creșterea capacității portante, avîndu-se în vedere că pe zona aparatelor de cale se produc șocuri dinamice la trecerea convoaielor, care s-a constatat că afectează în timp stabilitatea fundației și a liniei.


ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURĂDEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării realizării obiectivului de investiție " înlocuiri piese cale si linii de legătură in rețeaua de linii de tramvai a Municipiului București" 1 € = 4,229 lei din data de 28.04.2009

Denumire capitol de investiții

Nr.

crt

VALOAREA (inclusivTVA)

TOTAL

Din care supusă procedurii de achiziție publică

LEI

EURO

LEI

EURO

2

3

4

5

6

parcai

*>

CAPITOLUL 1

/

- •-

Cheltuieli pentru obținere și amenajare teren

r.

2.046.717

483.972

Obținere teren

-

-

1.1.1

Pentru obiectiv

-

-

1.1.2

Pentru organizare șantier pe timpul realizării lucrărilor

-

-

1.2

Amenajare teren

2.046.717

483.972

1.2.1

Demolări

-

-

1.2.2

Demontări

-

-

1.2.3

Defrișări

-

-

1.2.3.l|Defrișări arbori, arbuști, etc.

-

-

1.2.4

Devieri rețele de utilități

-

-

1.2.4.1

FDEB

-

-

1.2.4.2

APA NOVA

-

-

1.2.4.2

ROMTELECOM

-

-

1.2.4.2

RADET

-

-

-

1.2.4.2

DISTRIGAZ

-

-

1.2.4.2

LUXTEN

-

-

-’-t

1.2.4.2

PROTECȚIE CATODICĂ

-

-

1.2.4.3

AMENAJĂRI URBANISTICE

-

-

■!

1.2.5

Sistematizare verticală (asfaltare intersecții + ridicări la cote cămine)

2.046.717

483.972CONFORM CU" H/j

qrnghmalul1

2

3

4

5

6

1.2.6 | Drenaje și epuismente

-

-

1.3

Amenajare pentru protecția mediului

-

-

1.3.1

Plantare copaci și amenajare spații verzi

-

-

1.3.1.l|piantare copaci și amenajare spații verzi

-

-

1.3.2

Protecție fonică

-

-

1.3.2. l| împrejmuire protecție fonică

-

-

2

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

-

-

<•

2.1

Alimentare cu apă și canal

-

-

!'

2.1.1 | Rețea apă și canal aferente cabinei cap linie

-

-

2.2

Alimentare cu energie electrică

-

-

2.2.1

Alimentare cu energie electrică substație - feederi

-

-

2.2.2

Racorduri electrice pentru peroane și aparate de cale

-

-

^.2.3

Alimentare sistem informatizare a călătorilor

-

-

X3

Telefoane

-

-

\

-.?2.3.1 {Racord telefonic aferent cabinei cap linie

-

-

2.4

Electrice

-

-

/

^2.4.1 {Racord electric aferent cabinei cap linie

-

-

2.5

Gâze

-

-

>

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.751.910

414.261

3.1

Studii de teren

-

-

3.1.1

Studiu geotehnic

-

-

3.1.2

Studiu circulație

-

-

3.1.3

Studiu PUZ

-

-

3.1.4

Studiu de Impact

-

-

3.2

Avize, acorduri, autorizații

3.058

723

3.2.1

Certificat urbanism

50

12

3.2.2

Toate avizele conform CU

3.008

711

3.2.3

Autorizație de construire

-

-

3.2.4

Număr stradal

-

-

3.2.5

Cadastru

-

-

3.2.6

Aviz mediu

-

-

3.2.7

Alte avize

-

-

wy1

2

3

4

5

6

3.3

Proiectare și engineering

1.669.968

394.885

3.3.1

Studiu de prefezabilitate

-

-

3.3.2

Studiu de fezabilitate

250.495

59.233

3.3.3

P.T. + D.E.

1.419.473

335.652

3.3.3.1

R.A.T.B.

1.396.827

330.297

3.3.3.2

Toți terții pentru automatizare macazuri

22.646

5.355

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

2.000

473

3.5

Consultanță

-

-

3.6

Asistență tehnică

76.883

18.180

3.6.1

Asistență tehnică - proiectare

-

-

3.6.1.1

Tarif de asistență tehnică

-

-

3.6.2

Supraveghere execuție prin inspectori de șantier

76.883

18.180

4

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

33.399.362

7.897.697

4.1

Construcții si instalații

24.464.879

5.785.027

4.1.1

Aparate de cale

13.071.430

3.090.903

4.1.2

Linii de legătură

11.393.449

2.694.124

4.2

Montaj utilaj tehnologic

1.771.352

418.858

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

7.163.131

1.693.812

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

-

4.5

Dotări

-

-

5

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.823.959

1.377.148

5.1

Organizare de șantier

1.669.968

394.885

5.1.1

lucrări de construcții

1.669.968

394.885

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

-

-

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

434.192

102.670

5.2.1

Comisioane, taxe și cote legale

434.192

102.670

5.2.2

Costul creditului

-

-

5.3

Diverse și neprevăzute

3.719.799

879.593

5.3.1 | Pentru lucrări noi, reparații capitale - 10°/o

3.719.799

879.593

1

2

3

4

5

6

5.3.2 | Pentru consolidare - 20%

-

-

6

CAPITOLUL 6

-

-

Cheltuieli pentru darea în exploatare

-

-

6.1

Pregătire profesională - Tehnologul și/sau Beneficiarul

-

-

6.2

Probe tehnologice - Evaluare

-

-

TOTAL

43.021.948

10.173.078

din care C + M

37.116.047

8.776.554

PARTEA a II-a

Jt. 9*

d

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente, inclusiv în contul Obiectivului de investiție

-

-

Si?

PĂȘTEA a IlI-a

7

Fondul de Rulment necesar pentru primul ciclu de producție

-

-

TOTAL GENERAL

43.021.948

10.173.078

din care C + M

37.116.047

8.776.554SEF ATELIER PROIECTARE^

ing. Adrian TIBREA


SEF PROIECT,

/ ing. Madalin Raducanu ' ÎNTOCMIT,    s

ing. Gabriela TITU


•/CENTRALIZATOR OBIECTE


înlocuiri piese cale si linii de legătură in rețeaua de linii de tramvai a Municipiului București

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei

LEI

NR.

OBIECT

OBIECTE

C+M

MONTAJ UTILAJ

UTILAJ

DOTĂRI

TOTAL

1

2

3

Aparate de cale

Linii de legătură

Asfaltare intersecții + ridicări la cote cămine

10.984.395

9.574.327

1.719.930

1.488.531

6.019.438

VALOARE FARA TVA

10.984.395

1.488.531

6.019.438

0

18.492.364

TVA

2.087.035

282.821

1.143.693

0

3.513.549

VALOARE CU TVA

13.071.430

1.771.352

7.163.131

0

22.005.913


V ,.„î 'CECTARfe


SEF ATELIER PROIECTA

ing. Adrian TIBREA    ,

SEF PROIECT,

ing. Madalin RADUCANU
COhsFOR


3

O

z

M’ s F2


"/"M ■> ffOBIECTUL NR.l Aparate cale


înlocuiri piese cale si linii de legătură in rețeaua de linii de tramvai a Municipiului București

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei


LEI

DEVIZ

DENUMIREA LUCRĂRII

C+M

MONTAJ UTILAJ

UTILAJ

DOTĂRI

TOTAL

1.1

Demontare

312.970

1.2

Fundații si terasamente

809.629

1.3

înglobare

361.777

1.4

Suprastructura

8.073.654

1 1.5

Amortizoare de zqomote si vibrații

712.080

1.6

Separator de nămol si ulei

114.048

4 1.7

Canalizare macazuri

600.237

1.8

Montare automatizare macaz

559.355

1.9

Montare încălzitoare macaz

449.693

1.10

Montare unqator șina

203.935

1.11

Montare dispozitiv de indexare

275.548

1.12

Procurare automatizare macaz

4.080.800

1.13

Procurare încălzitoare macaz

267.487

1.14

Procurare unqator șina

1.232.243

1.15

Procurare dispozitiv de indexare

438.908

VALOARE FARA TVA

10.984.395

1.488.531

6.019.438

18.492.364

TVA

2.087.035

282.821

1.143.693

3.513.549

VALOARE CU TVA

13.071.430

1.771.352

7.163.131

22.005.913

SEF ATELIER PROIECT

ing. Adrian TIBREA

(CONFORM CU

OFMGiMALUL


OBIECTUL NR.2 Linii de legătură

rys -(2->


înlocuiri piese cale si linii de legătură in rețeaua de linii de tramvai a Municipiului București

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 leiLEI

DEVIZ

DENUMIREA LUCRĂRII

C+M

MONTAJ UTILAJ

UTILAJ

DOTĂRI

TOTAL

2.1

Demontare

478.716

2.2

Fundații si terasamente

2.489.325

2.3

Inqlobare

957.433

2.4

Suprastructura

4.787.164

2.5

Amortizoare de zgomote si vibrații

861.689

2.6

Separator de nămol si ulei

?\ 2.2

Canalizare macazuri

2.8i

Montare automatizare macaz

yy 2.9 i

Montare încălzitoare macaz

2.10

Montare unqator șina

2.11

Montare dispozitiv de indexare

2*12

Procurare automatizare macaz

2.13

Procurare încălzitoare macaz

2.14

Procurare unqator șina

2.15

Procurare dispozitiv de indexare

VALOARE FARA TVA

9.574.327

0

0

9.574.327

TVA

1.819.122

0

0

1.819.122

VALOARE CU TVA

11.393.449

0

0

11.393.449

SEF ATELIER PROIECTA^,

ing. Adrian TIBREA


întocmit,


U>-


■ <\s

S. r,'\


ing. Madalin RADUCANU,


OBIECTUL NR. 3
Asfaltare intersecții + ridicări la cote cămine

înlocuiri piese cale si linii de legătură in rețeaua de linii de tramvai a Municipiului București

cursul euro la data de 28 aprilie 2009 -4,229 lei

LEI

DEVIZ

DENUMIREA LUCRĂRII

C+M

MONTAJ UTILAJ

UTILAJ

DOTĂRI

TOTAL

3.1

Asfaltare intersecții + ridicări la cote cămine

1.719.930

VALOARE FARA TVA

1.719.930

0,00

0,00

0,00

1.719.930,00

TVA

326.787

0,00

0,00

0,00

326.786,70

\    VALOARE CU TVA

2.046.717

0,00

0,00

0,00

2.046.716,70


SEF ATELIER PROIECTARE,

ing. Adrian TIBREA J!

întocmit,    d

ing. Madalin RADUCANU n /CENTRALIZATOR AVIZE

£

r^R.

hCRT.

XXYL

NR. IEȘIRE RATB

NR. INTRARE EDILI

SUMA ACHITATĂ (Factură) (RON)

NR. PRIMIRE /

r 1

2

3

4

5

1

CERTIFICAT DE

URBANISM

818990/31.03.2009

266R/818990/29.04.2

2

PMB-Direcția

Transporturi,Drumuri și Sistematizarea Circulației

50564/05.05.2009

826946/05.05.2009

3

NET CITY TELECOM

50564/05.05.2009

2538/05.05.2009

4

D.TC.M.B

50564/07.05.2009

91083/07.05.2009

5

SC. APA NOVA BUCUREȘTI

50564/05.05.2009

317901-88/05.05.2009

FACTUA

NR.ANB090315834/07.05.2009

6

RADET

50564/05.05.2009

9774/05.05.2009

‘l 7

S.C ELECTRICA - SDB

50564/07.05.2009

BSEXX02847,BSEXXO28 48,BEEXX03713,BEEXX 03712,BEEXX03711,BNE XX04430,BNEXX04429/0 7.05.2009

NR.FACTURA

9FF0034837/CHIT.NR.9FC003 1674/07.05.2009    /

îi

î-

.    1    -ZiN/V''

8

DISTRIGAZ SUD

50564/06.05.2009

16248/06.05.2009

NR.FACTURĂ 1901241410/CI SERIA DSB 91

ATP

[ITANTA

418/06.05.2009

9

R.A.T.B.

50564/06'#$'.2009

50564/06.05.2009

Â

50564/08.05.2'009

10

AVIZ ADMINISTRAȚIA jf. STRĂZILOR    r

50564/05/05.2009

■■ </ățIF -li

8453/05.05.2009

/


CO Im For ivi Qy

_®3‘Gwal,ul

-----------------------


11

AVIZ PRIMAR SECTOR 1

50564/05.05.2009

14999/06.05.2009

> 12

k

AVIZ ADP SECTOR 1

50564/05.05.2009

7908/05.05.2009

13

AVIZ PRIMAR SECTOR 2

50564/06.05.2009

34074/06.05.2009

L14

AVIZ ADP SECTOR 2

50564/05.05.2009

5300R/05.05.2009

15

AVIZ PRIMAR SECTOR 3

50564/05.05.2009

24037/05.05.2009

16

AVIZ ADP SECTOR 3

50564/05.05.2009

24037/05.05.2009

17

AVIZ PRIMAR SECTOR 4

50564/05.05.2009

21918/05.05.2009

18

AVIZ ADP SECTOR 4

50564/05.05.2009

21889/05.05.2009

19

AVIZ PRIMAR SECTOR 5

50564/05.05.2009

15135/05.05.2009

20

AVIZ ADP SECTOR 5

50564/05.05.2009

9211/05.05.2009

21

AVIZ BRIGADA DE

POLIȚIE RUTIERĂ

22

PMB-Direcția Protecția mediului și Educație Ecocivică Administrația Lacuri,Parcuri și Agrement București

50564/05.05.2009

826945/05.05.2009

- -

11

p n 2

P 2

23

ACORD DE MEDIU

50554/8.05.2009

171120/08.05.2009) \

2 2

> 2 r*

sL» % /

' c

\ -

A

/ / /•■ ■■ \ ■’

UȚA, t A

NfpXXP y

Ț

ÎNTOCMIT, 1

Ing.Rosu Cristina \

PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101 fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.roĂS.

V

V

U K AS

UVxiitr

jUNltlltlM

<3.0 .4t)0>-Z

001

0C1

SMC certificai ISO 9001: 2000 SMM certificat IS014001 : 2004


Primăria Municipiului București

i CERTIFICATUL DE URBANISM NU ACORDA 8ENETJCI-• ARULUI dreptul ÎNCEPERII EXECUȚiE! < ' •'D 5 RUCȚI-! ȘI N?> TINE LO_ DE AUTORIZAȚIE '''E ■D-T-TRUI&E


W w S .S V Iii T Wl V U


CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.    R/818990

Urmare cererii adresate de R.A. T.B. cu domiciliul/sediul în județul municipiul /orașul/comu na BUCUREȘTI    '

satul sectorul 1

strada B-DUL DINICU GOLESCU nr. 1 bl. sc.

telefon/fax e- mail

înregistrată la nr. 818990 din 31/03/2009

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, construcții, cu modificările și completările ulterioare, seprivind autorizarea executăm lucrărilor de


CERTIFICĂ

Pentru teren - situat în municipiul BUCUREȘTI, intersecția str. Dristor cu b-dului Camil Ressu, bucla Nicolae Grigorescu, intersecția str. Traian cu Calea Calarasilor, intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate, bucla de intoarcere a tramvaielor pe str. Zețarilor, bucla de intoarcere a tramvaielor Lacul Tei, b-dul Bucureștii Noi; sect. 1, 2, 3, 4, 5, , sau identificat prin ' carourile topografice: 5648(E’17), 6047(I’18), 5351(B’14), 4948(C17), 4641(F24), 5458(C’7), 4161 (L4)

In temeiul reglementarilor documentației de urbanism faza PUG, aprobata cu hotararea Consiliului Municipiului București nr. 269/2000

1.REGIMUL JURIDIC: Domeniu public in administrarea Direcției ADP sectorului 1, 2, 3, 4, 5, Direcția de Administrare a Străzilor


2.REGIMUL ECONOMIC: înlocuiri piese cale in rețeaua de linii de tramvai din municipiul București, intersecția str. Dristor cu b-dului Camil Ressu, bucla Nicolae Grigorescu, intersecția str. Traian cu Calea Calarasilor, intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate, bucla de intoarcere a tramvaielor pe str. Zețarilor, bucla de intoarcere a tramvaielor Lacul Tei, b-dul Bucureștii Noi


3.REGIMUL TEHNIC: Inlocureă f ieselop calejiyeteaua de linii de tramvai din municipiul București, intersecția str. Dristor cu bfiuhn Camil RessiT/fucla Nicolae Grigorescu, intersecția
lH\V


str. Traian cu Calea Calarasilor, intersecția str. 11 Iunie cu str. Dr. Istrate, tramvaielor pe str. Zețarilor, bucla de întoarcere a tramvaielor Lacul Tei, b-dul Bucureștii llot.s^^ace^e amplasamentul existent si consta in următoarele categorii de lucrări:    ■. ’s    

*    executarea infrastructurii si suprastructuri:

*    realizare sistem de canalizare cu separator de nămol si ulei, la macaz;

*    racorduri la rețeaua oraseneasca de canalizare;

*    automatizare si incalzitoare macaze;

‘ protejare lucrări edilitare existente in ampriza;

masuri de protecție a mediului si reducere a zgomotelor si vibrațiilor produse la trecerea tramvaielor;

*    se va face legătura caii de rulare a liniei de tramvai cu suprafața carosabila a drumului;

Se va obține avizele primarilor sectoarelor 1, 2, 3,4,5 .

Proiectul va fi verificat de către un verificator atestat MLPTL, la exigentele de performanta si se va obține avizul Inspectoratului de stat in Construcții (conform Ordinului MLPTL 1943 art. 33)

Se vor intocmi proiecte de specialitate pentru devieri si reamplasari rețele: electrice, stâlpi de iluminat, lucrări conexe la rețele de gaze, telefoane, termice; se va intocmi plan de coordonare (SC APA NOVA BUCUREȘTI, RADET, SC ELECTRICA - SDB, RATB, SC DISTR1GAZ-SUD, D.Tc.M.B.).

Se vor asigura pante de scurgere a apelor spre gurile de scurgere existente sau proiectate si se vor desfunda gurile de scurgere existente.

Lucrările se vor executa etapizat si tronsonat far a intreruperea circulației auto sau pietonale.

Lucrările se vor executa pe baza unor ridicări topografice, ce vor fi făcute după planurile de trasare ale proiectului.

In baza dispoziției Primarului General nr.160(27.01.1999 si dispoziției Viceprimarului General nr.87/15.02.1999 administratorii străzilor afectate de lucrări vor elibera adeverințe conform modelului anexat la Certificatul de Urbanism.

Prezentul Certificat de Urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru obținerea Autorizației de Construire, in vederea realizării lucrării:

"ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN REȚEAUA DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURETIN INTERSECȚIA STR. DRISTOR CU B-DUL CAMIL RESSU, BUCLA NICOLAE GRIGORESCU, INTERSECȚIA STR. TRAIAN CU CALEA CALARASILOR, INTERSECȚIA STR. 11 IUNIE CU STR. DR. ISTRATE; BUCLA DE ÎNTOARCERE TRAMVAIE ZEȚARILOR, BUCLA DE ÎNTOARCERE TRAMVAIE LACUL TEI SI B-DUL BUCUREȘTII NOI " potrivit planurilor sc. 1:500 anexate, din care:

-    lucrări definitive: realizarea lucrărilor propuse cu refacerea pavajelor in forma inițiala;

-    lucrări provizorii: desfacerea pavajului de-a lungul traseului.

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE :

a)    Titul asupra imobilului ( copie legalizată);

b)    Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcții
L_or?g«malu


W    .^57S990 din..7&@j'.


/x'',»c »pk// ' ■

>’(z • <■'■', g ■- » '

; Ăq OW&CVlfc'' !| g_^6feAMISWi Ș. >V&--fflJBMiffi * " \° rgțHTOîjisnu v •'-?O(M ÂA'’’;'


-    avizul Direcției ADP 1, avizul Direcției ADP 2, avizul Direcției ADP3, avizul Direcției ADP 4, avizul Direcției ADP 5;

-    avizul Direcției de Administrație a Străzilor;

-    avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare (avizele RADET, SC APA NOVA BUCUREȘTI, SC ELECTRICA-SDB, DISTRIGAZ-SUD, D.Tc.M.B., RATB, NET CITY TELECOM)

-    avizul rutier al Comisiei de Circulație.

d) Avizele/acordurile și alte documente ce se asigură de către solicitant:

d.l Avizele acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau alte servicii

descentralizate ale acestora:

-    avizul Brigăzii de Politie Rutiera ;

-    aviz Direcția Protecția Mediului si Educație Eco-Civica, Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București

d.2. Alte avize/acorduri

d.    3. Studii de specialitate:

e.    Documentele de plată ale următoarelor taxe:taxa A.C.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORLZAȚIEDE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.


SECRETAR GENERAL,

Tud&tULQMA

'ARHITECT ȘEF,

GheorghEPĂTRAȘCU


Achitat taxa de : scutit de plata taxei conform art. 269 lit. c din metodologia de aplicare a Legii 571/23/12/2003

. A? ’'*• ’

\î\ V s _ }- •>/


*>,, %@* " I z-S >7    <=

&


s.

?H '    '\x ' t

Verificator proiecte

atestat

Ț/E    '    ’NA//    f'*'^

Verificator proiecte

atestat

N^/fV R’Nji''    vî>.

c

Verificator/

Expert

Nume

Semnătură

Cerința

Referat/Expertiza nr./Data X/*

-mgfe—

> g

atelifr    AT\    Regia autonoma

PROIECTARE    >3»/    DE TRANSPORT

INFRASTRUCTURA ^C<C<V    BUCUREȘTI

R.C.340/46/1991

Beneficiar:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

iPfct V’A

: țsa»    /

î    jz=3a

u.

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

%

S ScO

Titlu proiect

Bucla întoarcere tramvaie Lacul Tei

Faza-

> /

Sef proiect

ing. Madalin RADUCANU

Proiectat

sing. Laurentiu MIREA

A,

Dat'

MA..2009

Obiect

APARATE CALE

Desenat

sing. Laurentiu MIREA

Titlu planșa

Planșa nr.

Verificat

ing. Madalin RADUCANU

PLAN DE SITUAȚIE
■ \ '•'

,?    •'    . V    . i i-.-.    « •’-,

"'., '•    - . . -.,    :t-\T .. -v;

UU'Țj.S-’Cr- T

V v-\-U    ...

Vcubcaior .prottfcle v

șlefuit . ..' '

' ':. ■ . •    \ '-.ți ">■

Vcrdicator proiecte

‘ atestai,ig

‘ ■ .\ - '• ■■ ■••■j •.•• ..■;• -•>    -    -4- .<• > •.’/■.

T .?■*    .; •-• • • ‘ ’ST’:

Verificator/

Expert

' • Nume

" Semnătură

. v.S ...

■î

V • .......    ••.

*' '•. I-’RSArst^^fperU^a ițrȚDa&.i• ' "REGIA AUTONOMA , DE TRANSPORT : BUCUREȘTI

g.    : R..C: J40/Â.6/1991.


en.en.c.iar: ; - -'■;®sS-.REGIA^tJTQNOM^'DE ' '^~ikANSP$RT BUCUREȘTI


Proiect nr.


Specificație

\    \Nunie . ■

.Serinâtiiră'T:

Sef proiect

ing. 'frt'adaljn RADllCANU ■ . A.    V‘. ■' •. ’•• •:'•<

A>V W

Proiectat

sițig. V^ureii^uy^IfiEA.; ■

.. uv ițiAfu-vș

ViSS

Desenat

SiiȚg’uEuurentiu MÎftEÂ

.vAy'— .' ,UA

Verificat

ing. Madaiin RÂDUOA’tȚU

g: - ,    ... gU

^Șeara; ,'f'

,J>l: •-••• •.-•ii /,,AΑlV20fll9/


Titlu proiect ÎNLOCUIRI


îSrC^TNfRETEĂUA DE'L’NII


DE    RlUg;B:U£URESTI,


Obiect


apak'au e: căT.e/ /


CU


TTUi-dansTRaza: •• D I “ \


V!--uT
xj


-a—

0'-°Oo ".

'• ©t

l'.


--?-
an

a-

’*/',&L


-■v*


Vr


-.-S7


«NN


^^J^â^ARf^JNIcȘlULlțl DIREC™" rmT7*fc 

ALIENA "

BUCI


5&«


-a-a


-Z


îf>»'


VIZAT C


z£S£


EORiV&Utk?


ț^/;-


f’Wa,, 2?,^.. 2*C|?


tril i c


cl

.fJ

Hfes»


<w-


~ ,V en ț ișatp^jîtoitcte'f

'>';âteăS5/:•-<• •’•' Venlicqtorproiecte.

atesiif .    '-'

Verificator/"

Expert;;Nume.'-,


«A“C


Fl


AȚEI/IER -...Er6Î;EG7?ARE 7.7

INFRASTRUCTURA


—CT'

w./

Sepinaiurâ ■


Cerința


03


l«îî


■-.&


W’/B


/2153


.71.


k4


RR


So


W-


AJ


ST’/ -fc


Specificație -*

Nume

.. -Semnătură

...._. Sef proiect:,-

ing/MadaliiV: RADUGANU.

Proiectat

irig. Lâurentiir.MIREA

Desenat 7

i n g y-La^en ti u; \t IREA,

Verificat

ing. Madalin RADUCAN7J

Data:

AJPR/2009


REGIA AUTONOMA' DE TRANSPORT '

BUCUREȘTI R.C. J40/46/1991'


Beneficiar:;


,.. Referât/ExpertîMlgrTtîata•■

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURES1


Titlu,proiect 'f '    ,

; ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN REȚEAUA DE UNCl VIAMVAI DIN WJNiClAUL BUCURA

IIQ/biȘct

a, . tam^cWt


cpitlu planșa;-    ■ '■ 'i •    ■--- .-•

PLAN DE SITUAȚIE B-dul BUCUREȘTII NOI


îeiect r.rl i


: CEza:rr

1 s4kiA*

i $    jtfatra

u.


’ Flar.sa n.r. 1.Specificație ț

:    ; Nume'    , .

Semnătură

Sef proiect-

;    t;-

jug. Madălin RADUCANlj'

Proiectat

ipg. Laurentiu NflRF.A..---

•-------' . ---

. . Desenat-.

ÎKg. .L-aurentlii NilR£A    ,

r    '    --

Verificat -

ingcMadalin R.A-DVCANO

.Pata:

A PR'200.9 "


REdA AUTONOMA D TRANSPORT BUCURESTiPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DJ^ECTiA    $1

AMjAAwâNLA ' :■.■/<“ ’ ;j\>. ivEUI " SPTțZ^șSÎ' ~>EEv Ev Jî-5; tCP/T' -

’ '    // -irE

’■ -A<r.y'-E


'/ //


, \.    »* B< '    .

ZZZX


,j’;E:AW •

"atep"


; ’    , .» Xv

■■■    .    ,    -i'    * -f1

7    - r i


S_1\.

V    ,

VW, fr - <■    •'J... - L-'    ZTU*.----■:,■

Vehhcator proiecte1:,

atestat - <?

■’,    i-

4    \ i,--

Venticator.proiecte-atestat '

f'

c

Verificator/

Expert

Nume

Semnătură

Cerința

i,.    ; Referat/Expertiza rtr/Data    ’

W ? ‘

tcd    REGIA AUTONOMA

PROIECTARE.    ' D.ETRANSPORT

INFRASTRUCTURA    ><(<(»    BUCUREȘTI

• ■    . ■    ? -    R.C.J40/46/1991

Beneficiar:    ~    ~

"    REGIA AUTONOMA DE

.    TRANSPORTbucurest

fr^jeet rirJ^' < CE,as £

V    •*<?*

j.    ts&W

l

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

0/ .

/o

I i 5o<£?

Titlu proiect

ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN REȚEAUA DE DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREST

LINII

[

i f-~

j SEâza: Z8^

j im.

i    *■*««

Sef proiect

ing.Madalin RADUCANU

Proiectat

ing,- Laurent iu MI REA

Dăta:

APR/2009

Qbfcct    •

Ș.j    APARATE CALE .

Desenat

ihg.Laurentiu MI REA

lătlu-pîânsa    i    ,

)R -

Planșa nr.l

Verificat

ing. Madalin RADUCANU

PLAN DE SITUAȚIE INTERSECȚIA DRISTC CAMT1 RFSSII
Specificație

Nume'-

Semnătură

Sef proiect

ing. Madalin RADUCANU

Proiectat

ing. Laurentiu MI REA

Desenat

ing. Laurentiu Ml REA

Verificat

ing. Madâlin RADUCANU

Data:

APR72009. Jitlu.protect

ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN REȚEAUA l DE. TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURSSTI ~ Obiect


APARATE CALE


■ Tit'-,i pi.insa '

. PLAN DE.SITUAȚIE INTERSECȚIA DRISTOR -. CAMIL EESSU. __


(Planșa nr.2


SâȚ-B-ScPTADT'


Nr. 64365/30.04 2009


Iwu^lryshuVI CU


r“î> »    # K, i «. >'( -J n «

ngUîhMLlJt

ap^ort de eonsț^tare a gradului de uzura (stării tehnice)

3 pieseicy-de cale,du* locațiile prevăzute in decizia 158/27,04.2009

Comisia desemnata prin decizia 158/27.04.2009 a analizat gradul de uzura g pieseior de cgie-mennonate jn decizie rezultând următoarele:

1. Bucla Lacul Tei, cuprinde 5 piese de cale din care 4 schimbătoare (2 de intrare si 2 de ies.re: c traversare cu 4 Inimi. Doua schimbătoare sunt diri anul 1969 (data puner'i in m noțiune a buclei), doua au fost înlocuite in 1998 iar traversarea de 4 inimi in anul 2000.

2 intersecția Str. Traian-Cafea Caiarasilor, cuprinde 3 schimbătoare dubie

:: intersecția Str, Dristor-Bd. Cami! Ressu, cuprinde 3 schimbătoare de intrare $' mt;re mu •;

traversare T4. Acestea au fost montate in anii 1986-1987. t Bucla Zețari, cuprinde 6 schimbători de intrare si ieșire, un schimbător dubiu s- 2 tmmm <r: i

Suda a fost reparata in anul 1999 iar cele 2 traversări T4 au fost schimbate m ?nui înne-

5 Bucia IM, Grigorescu, cupr'mce 10 piese de cale din care 8 schimbătoare de ir-bam mm- • tr?.. ersar T8. Aparatele de cale au fost puse in funcțiune in anu! 1967.

‘ni.e-fsecria 11 iunie-Str. Dr istrati, cuprinde 3 schimbătoare dubie montate m zmu; 2C'? 1

' intrare Depou Bucureștii Ngi, cuprinde 6 schimbătoare de intrare/ieșire si 2 ema- ’4.

- teste schimbătoare au fost montate in anul 1960, iar schimbătorul 5: -’Ju a fost sthimt gr -ini. . 137 5.


Si 572

1999

PAR*

-----

5

Bucla N. Grigorescu

T8 424

1967

orwc

vîw VU

T8 435

1967

iOVALUL

Si 366

1967

Si 362

1967

Si 361

1967

Si 360

1967

Necorespunzâmare ^7

Mare

Se 358

1967

r    c:

r

Se 359

1967

Se 363

1967

Se 367

1967

6

Intersecția 11 Iunie-

SD624

2001

Str. Dr Istrati

SD 625

2001

Necorespunzatoare

Mare

SD 626

2001

7

Intrare Depou

T4 838

1960

Bucureștii Noi

T4 837

1960

Si 749

1960

Si 748

1985

Necorespunzatoare

Mare

Se 751

1960

Se 750

1960

Si 3033

1999

Se 3021

1999

Concluzie:

In urma analizei (ținând cont si de prevederile Legii 15/1994 republicata in 1999 <-■; ’-V- ? [2oc privind durata de viata a pieselor de cale) comisia considera ca o necesitate urgenta, înlocuirea tuturor acestor piese de cale cuprinse in tabelul anexat.

Deasemenea comisia recomanda instituirea de restricții de viteza pe zonele respective pana la înlocuirea acestor piese de cale.

Comisia:

Dr. Ing. Sabarez Costel Ing. Doman Daniel Ing. Tibrea Adrian Ing. Prodan Ion


Ing. Duicu Victor ing. Barbulescu Liviu

ing. Gavan Mantila-'

ii ..

Ing. Cronakis Iulian '


E.I.E.L.C.C. _    _

A.P.I.

a.p.i.

A.P.U.P.S.

E.T.E.

S.M.E.

S.P.P.T.A.D.T.T.


RATB-SME .

mr. 57^/fCGMFORI^ C(j~ I OgjGINALUi......

A.P.I.


Referitor:Documentația de intervenție “înlocuiri piese de cale ir^feteauadâdî^ii de tramvai din Municipiul București “    <K-    1

’A '-t    ‘‘

Urmare adresei dvs.nr.50563/04.05.2009 va comunicam ca pieselei:dâM^tia{'^8 buc) din cadrul lucrarii“lnlocuiri piese de cale in rețeaua de linii de tramvai din Municipiul București “au valoarea de inventar amortizata integral.

SEF SERVICIU, lng.DINU"DAî4tJT


z?
5 \ \ - . "
±L-?Q I 4 \bdJU^QM^PzgX_J=^3^~I—?- ctT


OV

CJ

"J


j?-n


»®â,—

'    : 1 o.


Caso de bilet/. I.T.Ș.
^®S€|■o- o<t—'-'vK \    i

Venticator proiecte,

atestat

Ac $“ ifd

Venticator proiecte

atestat

1    - '    X ‘

f cu^s tf * ■

Verificator/ • Expert

Nume

Semnătură

Cerința

iwp- •'>'£*'    •*"'    •'    1

Nfeeferat/Expertiza nr./J^ștji    |    33 j

ATELIER    <»XZ_    REGIA AUTONOMA

PROIECTARE    DE TRANSPORT

INFRASTRUCTURA    >nfl*    ■ BUCUREȘTI

R.C.140/46/1991

Beneficiar:

regia'autonomaJse ’ C TRANSPORT BUCUREȘTI |T

*z;,, '• ProTecl îlr.

i

Sj a* !

f=» 1

%ae> i

1

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

0/

/o

Titlu proiect

ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN RETEA14f)E

LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Faza:

D.I.

Sef proiect

ing. Madalin RADUCANU

Proiectat

ing. Laurentiu MIREA

Data:

APR/2009

Obiect

APARATE CALE

Desenat

ing. Laurentiu MIREA

Titlu planșa

Planșa nr.

Verificat

ing. Madalin RADUCANU

Plan de situație b'Ucla întoarcere tramvaie Lacul TeijgSBgBS

_


2:'

W"


rCvHiU-

SM

gf^sâfW

8!K


aj


c

c

-a

m


V,


r^‘ ?

C-    , -ț

. '. ' tn

• •• r*

C

:    C


Venticator proiecte'

atestat


Venffcator proiecte^

atestat


Verificator/

Expert


Nume


Semnătură


Cerința


ATELIER

PROIECTARE

INFRASTRUCTURA


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI R.C.J40/46/1991


Beneficiar:REGIA AUTONOMA Dț TRANSPORT BUCUREȘTI


Specificație


Sef proiect


Proiectat


Desenat


Verificat


Nume


Semnătură


Scara:

%


Titlu proiect


ing. Madalin RADUCANU


sing. Laurentiu MIREA


sing. Laurentiu MIREA


ing. Madalin RADUCANU


Data:

APR/2009


ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Obiect


APARATE CALE


Titlu planșă

Plan de situație bucla intoarcere tramvaie Lacul Tei


Faza:

D.I.


Planșa nr.


.Jggr «0 STESCU GHEORGKEf    * ■> - *

■ cor proiecte, restat

ator proiecte

„    itestat

/y" ■n.k

\ - ificator/

I xpert

Nume

Semnătură

Cerința

Referaț/Expertîzaâto/ 5ata

ATE|JER    REGIA AUTONOMA

PROIECTARE    DE TRANSPORT

INFRASTRUCTURA    BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991

Beneficiar:    '    4

REGIA. AUTONOMA DE

TRANSPORT BUCURESTI

Proiect nr.

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

%

Titlu proiect

ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN reteau DE

LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Faza:

D.I

''<f proiect

ing. Madalin RADUCANU

P’oiectat

ing. Laurentiu MIREA

Dar

AR 109

Obiect

APARATE CALE

Desenat

ing. Laurentiu MIREA

1 îtlu planșa

Planșa nr.

Verificat

ing. Madalin RADUCANU

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA'INTERSECȚIA

DR. ISTRATE - 11 IUNIEREGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTISpecificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

ing. Madalin RADUCANU

Proiectat

ing. Laurentiu MIREA

Desenat

ing. Laurentiu MIREA

Scara:

%

Data:


Titlu proiect


ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU'DE\ C LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI'


Obiect


APARATE CALE


=s,,.Faza:

b.i.

' "A> a.


Titlu planșă    VjTbTTfi,

PLAN DE SITUAȚIE INTERSECTTA DR. TSTR-aT’FV.
Specificație

<    X •    ->.•■•    -

VS'ciiiv'atiiia "/

Sef proiect

> \

ing. IVla'dalin RADUCANU

AXi. Lc.A

Proiectat

sing. U'aurentiu MI REA

Desenat

sinț£Laurentiu MI&EA '

Verificat

ing. Madalin RADUCANU


R.EGIÂ AU,TON0.MA DE ' • TFt^NSPORT BUCUREȘTI

41X<T'1


ÎCVvj    țf    ;-

\    aj j


=! I


Nume


Specificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

ing. Madalin RADUCANU

Proiectat

ing. Laurentiu MIRE A

Desenat

ing. Laurentiu MIREA

Verificat

ing. Madalin RADUCANU

D3ta:

APR/2M19


Semnătură Cerința

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C.J40/46/199L; Scara:

%


Beneficiar:


j Refer^t/Expertiza nri/Data

1

I

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


Titluproiect

ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


"Obiect


APARATE CALE


Titlu planșa    '    i

PLAN'DE ÎNCADRARE IN ZONA BUCLA ZEȚARI


Proiect nr.


Faza:

D.I


Planșa nr./BUCUț


«7 50-    *• «V


T-^4'


n/sj

© */£,


T”.    t-.


MS* &.


Verificator proiecte

atestat Verificator proiecte

atestat Verificator/ Expert


Nume


7-A-V, V"


■ W

'®77X


\%


ATELIER PROIECTARE INFRASTRUCTURA


»• A


©/


rst"


HO'


Semnătură


Xifey

tam


Specificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

ing. Madalin RADUCANU

Proiectat

ing. Laurentiu MIREA

Desenat

ing. Laurentiu MIREA

Verificat

ing. Madalin RADUCANU

Data:

APR/2009


c*-


Cerința


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

R.C.J40/46/1991


\®Vsi


Iu


0AXx° «O

4*/ o sL \ o ' o - K


77


Referat Expertiza nr.Z


Beneficiar:    \A»

REGIA AUTONOMAfoE TRANSPORT BUCUFfesTI

Titlu proiect


Proiect nr.'


ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN RETEÂU DE LINII DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI Obiect


APARATE CALE


Titlu planșa


PLAN DE SITUAȚIE B-dul BUCUREȘTII NOI


\ «? \ jSSS î

Faza:

D.I.


Planșa nr.
4'


illillOgșsp


i

| .......

Venticator proiecte.

atestat

u

V ertîicator proiecte

atestat

S

Verificator/

Expert

Nume

Semnătură

Cerința

S Referat/Expertiza nr./Data

REGIA AUTONOMA

PROIECTARE    DE TRANSPORT

INFRASTRUCTURA    BUCUREȘTI

R.C.J40/46/1991

Beneficiar:

jEGIA autonoma de |an sport bucurești

3

Proiect nr. "

Specificație

Nume

Semnatara

Scara:

0/

/o

Titlu proiect

jj PIESE CALE IN REȚEAUA® E |VAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Faza:

D.I.

INLOCL LINII DE TR7

Sef proiect

ing. Madalin RADUCANU

Proiectat

ing. Laurentiu MIREA

Datr

AP 009

Obiect

RATE CALE

AI

ing. Laurentiu MIREA

Desenat

Titlu planșa

SDRARE IN ZONA B-dul

Lt---

Planșa nr.

Verificat

ing. Madalin RADUCANU

PLAN DE INI BUCUREȘTII/z*

X


A

V caliciilor proiecte

atestai

Xv^°y    A

Venlieator proiecte

utestat

A''" XLX X \

O X

Verificator/

Expert

Nume

Semnătură

Cerința

Referat/ExpertizamrT^ia    ’

»• V

A.f

REGIA AUTONOMA

PROIECTARE    DE TRANSPORT

INFRASTRUCTURA    BUCUREȘTI

R.C. J40/46/1991

Beneficiar:    '    .‘T'/Xs*

REGIÂX^QjypMX'Ofc    !

TRANSPORT BUCUREȘTI

“TI

Eînieqfftt. ^5-- W?

Ț; Si :

S «S i

Specificație

Nume

Semnătură

Scara:

1:500

Titlu proiect    .    i .

ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN REȚEAUA QE LINII i r

DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI    i

!    :

*Ax>a    i

— r-O :

ajif r dj£&.>£

DC!

Sef proiect

ing. Madalin KADUCANU

Ă

Proiectat

ing. Laurentiu MIREA

Data:

APR/llinq

Obiect

APARATE CALE

Desenat

ing. Laurentiu MIREA

St

Titlu planșa

PLAN DE SITUAȚIE INTERSECȚIA DRISTOR -

Planșa nr.l

i~r»    t> a ni m a mi i

■ M


-aQ'Zl-


(,4^


îs£l '

regia Autonoma 0 TRANSRpRT-BUȘUR1Specificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

ing. Madalin RADUCANU

Proiectat

ing. Lanrentiu MI REA

Desenat

ing. Laurentiu MIREA

Verificat

ing. Madalin RADUCANU

JZL

Scara:

1:500


Titlu proiect    ’Ap-, >iz.

ÎNLOCUIRI PIESE CALE"^|jffl^âX DEPLINII

DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCURES]


KJbiect


APARATE CALE


rX


Data:

APR/2009


Titlu planșă-


Planșa nr.2


PLAN DE SITUAȚIE INTERSECȚIA DRISTOR • CAMTI RESSU"■V-Issfc


-VA.ATELIER PROIECTARE -.

INFRASTRUCTURA
Specificație


Sef proiect


Proiectat


Desenat


Verificat


Nume


ing. Madalin RADUCANU


ing. Laurentiu MIREA


ing. Laurentiu MIR.EA


ing. Madalin RADUCANU


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI R.C.J4C/46/1991


Semnătură


Scara:

o/

/o


Data:

APR/2009


: REGIA AUTONOMA DE ' i TRANSPORT BUCUREȘTI


Titlu proiect    .

ÎNLOCUIRI PIESE CALE IN RETEAU DE LINII

DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Obiect


APARATE'CALE.


Titju piansaț'


PLAN DE ÎNCADRARE INTERSECȚIA DRISTOR ■ CAMTI RFCCtll


Faza:

D.I


Planșa nr.


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI “ÎNLOCUIRE PIESE CALE IN REȚEAUA DE LINII DE TRAMVAI A

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

1.    Capacitate    - 37 buc. piese convenționale (schimbători si traversări);

- 2,628 km cale simpla (linii de legătură)

2.    Valoarea totala a obiectivului de investiții, inclusiv TVA, este de 43.021.947 lei - echivalentul a 10.173.078 Euro - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009,

din care valoarea de constructii-montaj este de 37.116.047 lei - echivalentul a 8.776.554 Euro - calculat la cursul de 4,229 lei/Euro valabil la data de 28.04.2009.

3. Durata de execuție -16 luni calendaristice.

coMFcwieu