Hotărârea nr. 184/2009

HOTARAREnr. 184 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ACHIZITIONARAEA A 32 BUC. CABINE CAP LINIE DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTICONFORM CU

OROfMÂLUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea a 32 buc. cabine cap linie de către Regia Autonomă de Transport București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe precum și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 180/1997 privind aprobarea studiului “Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafață din municipiul București până în anul 2000 și în perspectivă până în anul 2010”;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă caietul de sarcini pentru achiziționarea a 32 buc. cabine cap linie RATB, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă înlocuirea poziției cabină cap linie Luica cu cabină


Art.3 Finanțarea pentru achiziționarea cabinelor se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București în anii 2009-2010, iar procedura de achiziție publică va fi supusă prevederilor legislației în vigoare.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

CONFORM CU ORIGINALUL

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2
RATB - SME

03 - 035

CAIET DE SARCINI

pentru achiziție cabine cap linie tip container

Pag. 4/9VALABIL 2009

Directori whnic ing. VâferiumLMEA

' s.,


CAIET DE SARCINI

pentru achiziție cabine cap linie tip container


COD CPV: 44211110-6


1. GeneralitățiCabinele cap linie se compun din

-    varianta A (anexa 1);

-    varianta B (anexa 2);

1.1.    Obiectul si domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se refera la condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca cabinele cap linie ce se vor amplasa in locațiile stabilite (cate 2 cabine tip container in fiecare locație).

1.2.    Conformitate cu standardele si legislația in vigoare

Cabinele cap linie se vor executa in conformitate cu standardele in vigoare, cu reglementările naționale privind condițiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca spatiile destinate personalului lucrator din intreprinderi.

HG nr. 394/1995 - privind obligațiile ce revin agentilor economici - in comercializarea produselor de folosința indelungata destinate consumatorilor;

Legea 608/2001 - privind evaluarea conformității, modificata cu OG nr. 71/2003, aprobata cu legea 503/10.12.2003 si modificata de OG 62/2004;

Legea 406/2004 - privind aprobarea OG 62/2004 pentru modificarea si completarea legii 608/2001 privind evaluarea conformității produselor;

-    HG 891/2004 - privind stabilirea unor masuri de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate;

-    HG 119/2004 - privind stabilirea condițiilor introducerii pe piața a produselor industriale;

-    Legea 240/2004 - privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;

-    Legea 319/2006 - privind securitatea si sanatatea in munca;

-    Legea 449/2003 - privind vanzarea produselor si garanțiile asociate acestora;

-    ISO 9001/2001 - Sistemele de asigurare a calitatii;

-    ISO 14001/2004 - Sisteme de management de mediu;    ,

-    Standard^^iflWâ'dL^bricantului utilajului, pentru echipamentul solicitat;,,' A.

-    Legea ^7^^-^r<vir5d\ap,șrarea împotriva incendiilor;

RATB-SME

03 - 035

CAIET DE SARCINI

pentru achiziție cabine cap linie tip container

Pag. 2/9


2. Condiții tehnice

2.1.    Descriere generala constructiva a cabinei tip container Containerele ce se vor achiziționa trebuie sa fie dimensionate aș

S>£


ORîGSNALi


L=lungime: 1= lățime: h= înălțime:


6,0 m ± 2%

2.5    m ± 2,5%

2.6    m ±2%> SI JISIOIC

\\* C.O.M.B.

V"

(inaltimea interioara a compartimentelor sa fie de minimum 2,35^OMÂtiv>^

2.1.1.    Cabinele container se vor executa in 2 variante: A si B, (conforr^seffrtelor anexate). La fiecare capat de linie, vechea cabina se va înlocui cu cate 2 cabine tip container. Cabina de tip B se va racorda la rețeaua apa - canal, existenta, de la căpătui de linie.

Ele se vor poziționa la fiecare locație in funcție de situația existenta:

I.    una in prelungirea celeilalte;

II.    sau la 90° una fata de cealalta;


A. Cabina tip container cu ghișeu pentru Serviciul Comercial (tip A)

Cabinele tip container vor fi prevăzute cu 2 compartimente:

a.    compartiment pentru controlori de circulație, cu dimensiunile: I x L/2

b.    compartiment comercial cu dimensiunile: I x L/2

a.    Compartimentul pentru controlori de circulație va avea următoarele dotări:

- 3 geamuri termopan (cu dimensiunea de 1200 x 1000 mm, incolor), cu jaluzele: geamul din fata va fi prevăzut cu deschidere simpla iar celelalte 2 geamuri vor fi prevăzute cu dubla deschidere;


-    instalația electrica va cuprinde: un corp iluminat fluorescent 2 x 36W, 2 prize suko, un întrerupător montat aparent;

-    mobilier: un birou, 2 scaune, un dulap cu 2 compartimente;

b.    Compartimentul comercial va avea următoarele dotări:

-    un geam termopan, geamul din fata, prevăzut cu deschidere simpla (cu dimensiunea de 1200 x 1000 mm, incolor), cu jaluzele iar celalalte 2 geamuri cu dimensiunea 800 x 1000 mm (Ixh), fixe, prevăzute cu cate o fereastra cu balamale (deschidere simpla) de 800 x 300 mm (geam de ghișeu cu deschidere simpla);

-    instalația electrica va cuprinde: corp iluminat fluorescent 2 x 36W, 2 prize suko duble de 16A, un întrerupător montat aparent;

-    mobilier: 2 birouri, 2 scaune, 2 dulapuri cu cate 2 compartimente;

B. Cabina tip container cu grup sanitar (tip B)

Cabinele tip container vor fi prevăzute cu 4 compartimente:

a.    compartiment pentru spălător cu dimensiunile: I x 1,2 m;

b.    compartiment WC (2 cabine cu dimensiunile: I/2 x 1,3 m);

c.    compartiment pentru curatitoare cu dimensiunile: I x (L-3,4) m;


d. compartiment pentru pubele a. Compartimentul pe

-    2 geamuri termopan (cu dim rabatabile;

-    o chiuveta complete;

-    o oglinda;
ijyneâ”de 6Q.0 x 400 mm (Ixh) cu deschidere simpla),
RATB - SME

03 - 035

CAIET DE SARCINI

pentru achiziție cabine cap linie tip container

Pag. 3/9

-    un sifon de pardoseala;

-    un portprosop;

-    un boiler electric cu acumulare de 10 litri, montat deasupra chiuvetei;

-    instalația electrica va cuprinde: corp iluminat fluorescent capsulat IP65 2 x 18W, un intrerupator montat aparent;

țy. Compartimentul WC va șv^^raggatoarele dotări:

-    2 geamuri termopan cu dimensiunea 60u^$00 mm (Ixh) cu deschidere simpla,


rabatabile, cu geam mat;

-    2 vase wc complete;

-    2 suporturi hârtie igienica;

-    2 coșuri hârtie igienica;

-    instalația electrica va cuprinde: 2 corpuri iluminat fluorescent capsulate IP65 2 x 18W, un intrerupator montat aparent;

c.    Compartimentul pentru curatitoare va avea următoarele dotări:

-2 geamuri termopan (geamul din fata, cu dimensiunea de 1200 x 1000 mm, va fi prevăzut cu deschidere simpla iar celelalt geam, cu dimensiunea de 800 x 1000 mm va fi prevăzut cu dubla deschidere), cu jaluzele;

-    2 birouri;

-    3 scaune;

-    2 dulapuri cu 2 compartimente;

-    instalația electrica va cuprinde: corp iluminat fluorescent 2 x 36W, 2 prize suko duble de 16A, un intrerupator montat aparent, un tablou electric cu siguranțe tip C5, nisa exterioara racord electric pozat la inaltimea de 1m fata de podea;

d.    Compartiment pentru pubele gunoi va avea următoarele dotări:

-    un geam termopan cu dimensiunea 600 x 400 mm (Ixh) cu deschidere simpla, rabatabil;

2.2. Cabinele tip container se montează pe o platforma din beton armat groasa de 10 cm, si cu trotuar lat de 1,0 m in jurul cabinei, deci volumul betonului este de 7,5 mpentru 2 cabine container (ce se montează la cap linie).

2.2.1. Armatura betonului este formata dintr-o plasa sudata din sarma groasa de 5 mm, cu ochiuri de 10 x 10 cm.

2.2.2. Fiecare container se fixeaza de platforma cu cate 4 șuruburi de fundație M 24 cu lungimea l= 250 mm, montate in zona colturilor.

2.3. Cabinele tip container se vor racorda la rețeaua de apa si canalizare de furnizorul cabinelor.

2.3.1.    Lista cu cantitatile de lucrări ce se vor lua in calcul pentru racordarea la rețeaua de apa-canal aferenta unui ansamblu de 2 cabine este următoarea:

2.3.1.1.    Pentru racordarea la rețeaua de apa a cabinei tip C:

montat conducta de apa rece tip PEHD025, SDR 17,6, Pn-6 =10 ml refacere cămin apometru ecjjigat cu scara si capac carosabil = 1 buc.

= 1,5 m3 = 5 m= 4 m3

spart beton

săpătură manuala in pșfrîârit umplutura si compacțsu^|^ant\ umplutura nisip (la cdrfefwcta) turnat beton B400

turnat covor asfaltiM^;

V

RATB - SME

03 - 035

CAIET DE SARCINI

pentru achiziție cabine cap linie tip container

Pag. 4/9

2.3.1.2. Pentru racordarea la rețeaua de canalizare a cabinei tip C:

montat conducta canalizare PVC compact cu mufa si garnitura Dn200, SN4=15 ml refacere cămin canalizare complet echipat cu scara si capac carosabil = 1 buc.

-

spart beton

= 3,5 m3

-

săpătură manuala in pamant

= 20 m3

-

umplutura si compactare pamant

= 16 m3

-

umplutura nisip (la conducta)

= 4 m3

-

turnat beton B400

= 3,5 m3

-

turnat covor asfaltic

= 0,2 m3

2.3.1.3. Precizam ca lista cu cantitatile de lucrări pentru racordarea la rețeaua de apa -canal aferenta unei cabine cap linie prezintă o situație medie. Executantul va întocmi o situație de lucrări si deviz pentru fiec^^^d^^urmand ca plata sa se efectueze conform deviz dar nu mai mult decât suma d^itracțat^-O,

2.4.    La montarea cabinelor tip c|țm^rd«eț^fe vș'j] prevedea modul in care se va face

racordul electric (aerian sau subterg^.    iCONFORhî^CÎj

2.5.    Execuția cabinelor cap linie    î *

2.5.1.    Podeaua    I ORIGINALUL

2.5.1.1.    Structura

Structura de rezistenta sa fie asamblata din profile metalice, care sa-i confere rezistenta mecanica superioara, rezistenta la șocuri si vibrații si protecție anticoroziva garantata pentru minim 5 ani.

2.5.1.2.    Izolația

Izolația va fi executata dintr-un strat de polistiren expandat gros de 50-80 mm.

2.5.1.3.    Podeaua inferioara va fi executata din tabla de otel, protejata anticoroziv, cu grosimea de min. 0,6 mm.

2.5.1.4.    Podeaua propriu-zisa va fi confecționată din scândura de brad de 30 mm grosime așezata pe polistiren expandat gros de 50-80 mm, prin intermediul unor grinzi de brad si linoleum pentru trafic intens, rezistent la intemperii.

2.5.2. Acoperiș

2.5.2.1.    Structura: profile metalice ușoare si zvelte din otel, finisate prin vopsire ce asigura o buna rezistenta.

2.5.2.2.    Plafonul: va fi executat din panouri in 2 ape, cu panta de 5% care din construcția lor asigura scurgerea apelor intr-un jgheab si evacuarea lor la o distanta de minim 0,3 m de peretele containerului (spre unul din capete).

2.5.2.3.    Izolația: strat de vata minerala cu grosimea de 50-80 mm.

2.5.2.4.    La interior, plafonul va fi prevăzut cu PAL melaminat gros de 18 mm.

2.5.2.5.    Plafonul va fi prevăzut la exterior cu tabla din otel de 1,5 mm grosime, decapata, grunduita si vopsita.

2.5.3.    Pereții laterali se vor executa din panouri tip sandwich si vor fi protejați la exterior cu tabla din Al stuco (aluminiu ornament) de 0,6 mm grosime, cu termoizolatie din vata minerala groasa de 50 mm iaț^ff^

închisa la culoare.

Etansarea panourilor de scK

2.5.4.    Ferestrele vor fi prevat

iP irîte^or va fi de culoare alba conturat cu bagheta

Smgarnituri de cauciuc tip mastic. / lukelW orizontale din pvc iar in exte/j'or, vbf


RATB - SME

CAIET DE SARCINI

03 - 035

pentru achiziție cabine cap linie tip container

Pag. o / 9

protejate antiefractie cu grilaje metalice.

2.5.5.    Uși

2.5.5.1.    Usi exterioarele la intrare): usi simple cu cadru metalic, in exterior placata cu tabla din Al Stuco (ornament) gros de 0,6 mm , cu izolație din vata minerala de 30 mm iar la interior cu PAL emailat si prevăzută cu broasca tip yalle.

Ușile exterioare vor avea dimensiunile 800 x 2000 mm pentru cabinele cu ghișeu pentru Serviciul Comercial iar pentru cabina cu grup sanitar usa de la compartimentul pentru revizor va avea dimensiunea 800 x 2000 mm iar ușile de la compartimentele “spălător” si “pubele de gunoi" vor avea dimensiunile 700 x 2000 mm.

Ușile exterioare se vor proteja antiefractie cu grilaje metalice prevăzute cu balamale, belciuge pentru lacat si cot de protecție a lacătului.

2.5.5.2.    Usi interioare: se vor monta usi celulare din PFL melaminat (sau furniruit), PAL emailat, conform solicitare si schița.

Usi interioare se vor monta la cabina tip container cu grup sanitar, la WC-uri si vor avea dimensiunile 600 x 2000 mm (2 usi).

2.5.6.    Echipamentul electric

Tensiune de alimentare 380 /220V, 50Hz

2.5.6.1.    Tablou electric complet echipat tip C5, montat pe containerul tip C, circuit intrare 3 X 32A, circuit Iumina2 X 10A, 2 circuite priza 2 X 16A fiecare, circuit boiler electric-16A, circuit priza 3 X 16A.

2.5.6.2.    Instalația interioara de iluminat si prize se va executa cu conductor de cupru (de 1,5 mm pentru circuitul de iluminat si de 2,5 mm pentru circuitul de prize) tras in tub din PVC.

2.5.6.3.    Fiecare cabina container va fi legata la priza de pamant.

2.5.6.4.    Fiecare cabina container va fi echipata cu o priza exterioara trifazica de tip “tata”. Fiecare pereche de cabine tip container(A-B ) va fi echipata cu un cablu trifazic CYAby 4x6mm2 +6mm2

2.5.6.5.    Fiecare usa exterioara a cabinei cap linie va fi prevăzută cu un corp iluminat fluorescent capsulat IP65 2 x 18W, montat in_exterior, deasupra ușii.

2.5.7.    Birourile se executa din PAL mela^^UdSWnensiunile: 600 x 1000 x 800 mm

2.5.8.    Scaunele se executa din metal o^latdiAjS^melaminat.

Picioarele scaunelor vor fi protejate cfedajwtWMin'^pîastic

iCOIMF 1

!

I    î- f. £ î2.6. Durata de serviciu: 20 ani

3. LISTA VERIFICĂRILOR

Se vor verifica toate condițiile enumerate la capitolul “condiții tehnice”.

4. METODE DE VERIFICARE

Condițiile tehnice se vor verifica pjin^®tele înscrise in cărțile tehnice sau fisele tehnice

de produs.

•’5i*


5. RECEPȚIE

5.1. Receptionarea cabinelor tip cohtaiperys^ va face la beneficiar, dupa§li'0R^^.;țî, kA

■ ...... .....

RATB-SME

03 - 035

CAIET DE SARCINI

pentru achiziție cabine cap linie tip container

Pag. G / 9

racordarea lor la rețeaua de apa - canal, etc. si punerea in funcțiune.

6- LIVRARE

6.1.    Furnizorul va livra, conform contract, un număr de cabine tip container pe luna, montate in locațiile stabilite de beneficiar (cu racordarea la rețeaua de apa, canal).

6.2.    La livrare fiecare cabina tip container va fi insotita de:

•    fisa tehnica (in limba romana) a cabinei tip container ce va cuprinde:

-    descriere, parti componente

-    caracteristici tehnice pentru fiecare subansamblu(de exemplu boiler electric)

-    scheme electrice

-    instrucțiuni de utilizare

-    instrucțiuni de întreținere

-    norme de protecția muncii si PSI prescrise de fabricant

•    Certificat de garanție

•    Certificat de conformitate "CS" pentru securitatea muncii conform Legii 319/2006 -privind sanatatea si securitatea muncii sau CE.

7. TRANSPORT:

Transportul, inclusiv incarnarea / descărcarea cabinelor la locațiile RATB, intra in sarcina furnizorului si se face pe riscul si cheltuiala sa.

8. GARANȚII:

8.1.    Fiecare cabina tip container va fi garantata minim 24 luni.

8.2.    Timpul de imobilizare a containerului, datorat eventualelor reparații survenite in perioada de garanție, conform prevederilor contractuale, este de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare. Perioada de garanție se va prelungi corespunzător perioadelor de imobilizare respective, conform legilor si normativelor in vigoare.

Ofertantul va garanta calitatea produselor, obligându-se sa asigure pe cheltuiala sa atât înlocuirea fără costuri a lotului de piese care s-au dovedit a prezenta defecte cat si suportarea eventualelor daune ale beneficiarului.

Ofertantul va garanta produsele pe toata^ff^ffayg^rmata de viata ale acestora, pentru defectele ascunse asigurând cantitateaTșde ^r^t&^necesare înlocuirii si suportarea eventualelor daune ale beneficiarului.

In conformitate cu HG nr.394/1995 ofert termenul de garanție si adresa se durata de viata a produselor9. Alte cerințe pentru ofertant!:

9.1. Nu se accepta decât cabine (tip container) noi,CONFORM CU ORIGINALUL


lefolosite.

9.2. Furnizorul va asigura service-ul gratuit pentru cabinele tip container livrate, sau sa aiba contract de colaborare cu o firma care sa remedieze problemele aparute in perioada de garanție. Unitatea ce va as^^^^Taptia, pentru cabinele tip container achiziționate, este necesar sa fie cu sed^l^^fectj^estKsau in împrejurimi, la maximum 20 km iar remedierea problemei sa se'faP^t'^na iq 48-oțe.    '
container si racordarea lor la/te.teaua>(âe'7\RATB-SME

03 - 035

CAIET DE SARCINI

pentru achiziție cabine cap linie tip container

Pag. 7/9

apa, canal, pe cheltuiala sa.

9.4.    Prețul ofertei va fi întocmit astfel incat sa cuprindă detaliat atat prețul (pe bucata) al fiecărui tip de cabina container cat si prețul total pentru toate cabinele tip container si va include toate cerințele prezentului caiet de sarcini.

Prețul ofertei va fi făcut pentru fiecare tip de container in parte (A,B) mentionandu-se detaliat: valoarea montajului, valoarea containerului iar pentru cele de tip B si valoarea pentru racord de apa,respectiv de canalizare.

9.5.    Condițiile impuse prin prezentul caiet de sarcini constituie condiții de calificare eliminatorii pentru licitație.

9.6.    Anexele 1 si 2 prezintă schitele cu detalii privind execuția celor 2 tipuri de cabine tip container: Varianta A si Varianta B.

S.D.D.C. • SEF SERVICIU

ing. Dumitrd FRONESCU


Serviciul Mecano Energetic

!

SEF SERVICIU, - ing. DanUt DINU

■ 'W A

ing. Mihail CIOBOTARU

\ \


Serviciul Comercial

SEF SERVICIU, ec. Ștefan CORNEL


CONFORM CU ORIGINALUL
o

o

§

££

o

2

O

o

LEGENDA


1.    -conp^rtiment controlor circulație

2,    -compartiment serviciul comercial


I - - I

V

ie


corp (luminat fluorescent 2x36V corp iluminat fluorescent 2xl8V întrerupător WA

priza dubla suki 220V/1AA
ZERSIUNEA - B -
0,800


0,700


LEGENDA
3.    -compartiment revizor sl curatltoare

4.    -corp pubele gunoi

5.    -corp WC

6.    -corp spălător

1 corp Iluminat fluorescent 2x36W |=a. =4 corp Iluminat fluorescent 2xl8W


V

%

r?

ITBl


comutator 10A

întrerupător 10A


priza dubla suko 22QW16A

tablou general de distribuție


RATB’ sme    CAIET DE SARCINI

03 - 035 •    pentru achiziție cabine cap linie tip container    ! 9