Hotărârea nr. 182/2009

HOTARAREnr. 182 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII RACORDAREA BLOCURILOR A1, A2, A3 DIN ZONA JIULUI-PAJURA LA SISTEMUL DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICECOMFORy cu ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

mrTwrrE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Racordarea blocurilor A1, A2, A3 din zona Jiului-Pajura la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilităti Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Racordarea blocurilor A1, A2, A3 din zona Jiului-Pajura la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se face din alocații din bugetul local și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, seCONFORM

ORIGINAL


ANEXA LA HCGMB nr.

,<;?\P t u

J<fA.lAA.-..?^- 2&O?)

7 A ni ua K1* ‘    >•    <0J!

Obiectivul de investiții: ‘^acordarea jtjloeuril'or Al, A2, A3 din zona Jiului-Pajura Ia sistemul centralizat ddlțijrriizi|j3iaenergiei termice”

Nr

crt

Denumire Indicator

U.M.

Situația proiectata avizata

A

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA STAI

ncA

1

Valoarea totala a investiției, (INV), inclusiv TVA,

In preturi - 18 aprilie 2008, 1 euro = 3,6167 lei) din care

Mii Lei

1.584,56

construcții montaj (C+M)

Mii Lei

790,77

2

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I:

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA

Mii Lei

1.584,56

construcții montaj (C+M)

Mii Lei

790,77

3

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

luni

2

4

Capacitati (in unitati fizice si valorice )

4.1

Debit transport

Gcal/h

0,55 iama

0,378 vara

4.2

Lungime tronson

m

124

4.3

Venituri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

882.857

4.4

Costuri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

722.601

4.5

Volum anual de energie termica produsa si distribuita

Gcal/an

3.617,80

4.6

Costul energiei termice

Lei/Gcal

199,73

4.7

Profit net anual din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

134.615

5

Alti indicatori

5.1

Durata normala de funcționare

Ani

20

5.2

Rata profitului

%

18,63

5.3

Termenul de recuperare al investiției (Investitie/Profit Situația Proiectata)

Ani

9,89

B

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA DINAMICA

1

Rata de actualizare

%

5

2

VNA ( Venitul net actualizat) sau Cash Flow (Lei pe durata eficienta de funcționare)

Lei/20 ani

1.655.802

3

Raportul Venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate ...........

1,16