Hotărârea nr. 181/2009

HOTARAREnr. 181 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE - MODERNIZARE RETELE TERMICE PRIMARE RAHOVA LOT III ANA DAVILA - ACADEMIA MILITARA - PANDURI, CAMIN CA1 - CP4


Consiliul General al Municipiului București

............................................................I.....14 A u E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare - modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot III Ana Davila -

Academia Militară - Panduri, cămin CA1 - CP4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii

Publice - Direcția Utilităti Publice;

’ ’ ' '

Văzând raportul Comisiei economice, buget finanțe, raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2)Jit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare - modernizare rețele termice primare RAHOVA Lot III Ana Davila -Academia Militară - Panduri, cămin CA1 - CP4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Murg Călin

București, 27.05.2009 3 Nr. 181


ua.ro
CONFORM Cî

ORIGINALUL


ANEXA LA HCGMB nr./ZF    2^3


vvA^ + 1


Obiectivul de investiții: Reabilitare^)^^|^^re^lretele termice primare RAHOVA Lot III Ana Davila-Academia Mili^ra+Pandutbi, cămin CAI - CP4.

Nr

crt

Denumire Indicator

U.M.

Situația proiectata

A

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA STAI

ncA

1

Valoarea totala a investiției, (INV), inclusiv TVA,

In preturi - mai 2008, 1 euro = 3,6 lei) din care

construcții montaj (C+M)

Mii Lei

Mii Lei

11.442,47

9.209,62

2

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I :

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA construcții montaj (C+M)

Mii Lei

Mii Lei

11.442,47

9.209,62

3

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

luni

8

4

Capacitati ( in unitati fizice si valorice )

4.1

Debit transport

Gcal/h

26,544 iama

11,916 vara

4.2

Lungime tronson

-Magistrala

-Racorduri

m

m

910

100

4.3

Venituri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

35.369.057

4.4

Costuri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

34.673.454

4.5

Volum anual de energie termica produsa si distribuita

Gcal/an

169.970

4.6

Costul energiei termice

Lei/Gcal

204,00

4.7

Profit net anual din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

Lei

584.307

5

Alti indicatori

5.1

Durata normala de funcționare

Ani

30

5.2

Rata profitului

%

1,69

5.3

Termenul de recuperare al investiției (Investitie/Profit Situația Proiectata)

Ani

28

B

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA DINAMICA

1

Rata de actualizare

%

5

2

VNA ( Venitul net actualizat) sau Cash Flow (Lei pe durata eficienta de funcționare)

Lei/30 ani

8.425.749

3

Raportul Venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1