Hotărârea nr. 180/2009

HOTARAREnr. 180 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EFICIENTIZAREA ALIMENTARII CU ENERGIE TERMICA A CONSUMATORILOR RACORDATI LA CENTRALA TERMICA CT6 BUCURESTII NOI


Consiliul General al Municipiului București

""....................................................................................."1 H OTĂ R ĂTT " rr

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor racordați la Centrala Termică CT6 Bucureștii Noi

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilităti Publice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget finanțe, raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Eficientizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor racordați la centrala termică CT6 Bucureștii Noi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții se face din alocații bugetare și/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.


PREȘEDINTE DE ȘEDIt JȚĂ, Murg Călin


\ î    r //

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București,România; teb: +402130555 00; www.bucuresti-primaria.ro

tANEXA LA HCGMB nr.

ORIGINALULObiectivul de investiții: “Eficientijigarea ^J^ențarii cu energie termica a consumatorilor racordați laGT 6>$ucurestii Noi”+7+ Jx-y/

Nr

crt

Denumire Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

avizata

A

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA STATICA

1

Valoarea totala a investiției, (INV), inclusiv

TVA,In preturi -23 iulie 2008, leuro=3,5666 lei din care:

construcții montaj (C+M)

Mii Lei Mii Lei

3.418,95

2.372,27

2

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA construcții montaj (C+M)

Mii Lei Mii Lei

3.418,95

2.372,27

3

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

luni

6

4

Capacitati ( in unitati fizice si valorice )

4.1

Debit transport

Gcal/h

0,950 inc. 0,433 acc

0,950 inc. 0,433 acc

4.2

Lungime tronson

-primar

-secundar

m

m

180,5

176,0

180,5

176,0

4.3

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

Lei

187.811

212.937

4.4

Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

Lei

319.425

170.812

4.5

Volumul anual de energie termica transportata

Gcal/an

883,67

883,67

4.6

Costul energiei termice

Lei/Gcal

361,48

193,30

4.7

Profit net anual din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

Lei

-131.614

35.385

5

Alti indicatori

5.1

Rata profitului

%

20,72

5.2

Durata normala de funcționare

Ani

30

5.3

Termenul de recuperare al investiției (Investitie/Profit Situația Proiectata-Profit situația existenta)

Ani

17,20

B

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA I

)IN AMICA

1

Rata de actualizare

%

5

2

VNA (Venitul net actualizat) sau Cash Flow (Lei pe durata eficienta de funcționare)

Lei/25 ani

481.862

3

Rapj}rt’JW^Ep®y°tale actualizate/Cheltuieli tqfale ac-tuâlffafeN

J    t rr    -jfi    __    ■'    r

-

-

1,09

V V\gfeL ' '

\ -• A X. ’?•

V n-s

......

„ >    z'7^    'Aș..^' .6 $ E-'

A- -?6- a 4