Hotărârea nr. 18/2009

HOTARAREnr. 18 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CPT. AV. ALEXANDRU SERBANESCU NR. 76-82 - STR. NICOLAE CARAMFIL NR. 76-80, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbanescu nr. 76-82 - Str. Nicolae Caramfil nr. 76-80, sector 1

Modificare PUZ “Str. N. Caramfil - Str. Alex. Șerbanescu, sector 1”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; l ' ■ j

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București; ■ i ? ’B' î

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 7/1/8-R/27.02.2008/13.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței: aviz nr. 208/2008; -Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 7131/632/2008;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 4921/505/2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 726422/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 6950/2008;

în conformitate cu prevederile':

-    Legii nr. 50/1991 privind; autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare; :    :

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrațieîn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. c) și art 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Cpt. Av. Alex. Șerbănescu nr. 76-82 - Str. N. Caramfil nr. 76-80, sector 1 - Modificare P.U.Z. Str. N. Caramfil - Str. Alex. Serbanescu, sector 1 pentru o suprafață de teren S=5357,00 mp. proprietate persoane fizice.

- Amplasamentul ce face obiectul studiului, se încadrează în documentația de urbanism “PUZ - Str. N. Caramfil - str. Alex. Șerbănescu, sector 1” aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/2006:

Indicatori urbanistici: POTmax=50%; CUTmax=4,5; Rmaxh=P - P+16E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni: hotel, birouri, comerț.

Indicatori urbanistici: POTmax=60% ; CUTmax=5,7; Rmaxh=S+P+20E -Hmax=80 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro
Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului /-•

rsfviși

i£    " "••'•‘'REA m I

__

PUZ - STR. Cpt. Av. ALEXANDRU SERBANESCU NR.76-82 - STR. NICOLAE CARANFIL NR. 76-jS#'' SECTOR 1

Modif. PUZ - str. N. Caranfil - str. Alex. Serbanescu, sector 1    "

Prezentul Aviz de urbanism inlocuieste Avizul de urbanismnr. 7/1/8/27.02.200, al cărui conținut il modifica conform

condițiilor impuse prin Avizul M.D.L.P.L. nr. 208/2008


Nr. 781332/13.11.2008


AVIZ DE URBANISM nr. 7/l/8-R/27.02.2008,'^3BENEFICIAR: D-NIIYAHYA IMAD si AL-RAZEM BASSAM

ELABORATOR: ARTLINE SRL - ARH. A. TEACA

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S — 5357,00 mp teren proprietate persoane fizice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în Zona de Nord a Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - str. Cpt. Av. Alex. Serbanescu-str. N. Caranfil - str. Zăgazului, sector 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUZ — str. N. Caranfil-str. Alex. Serbanescu, sector 1, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 85/2006:

Indicatori urbanistici: POTmax=50%; CUTmax =4,5; Rmaxh-P-P+16E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO


FUNCȚIUNI AVIZATE : hotel, birouri, comerț.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%, CUTmax=5,7; RmaxH=S+P+20E - Hmax - 80m.

CIRCULAȚH, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.ANEXA LA A VIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT — conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

* Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

imtr. Cpt. Av. ALEXANDRU SERBANEȘGU - Str. NICOLAE CARAMFIL

SECTOR 1, BUCUREȘTI


PROPUNERI SI REGLEMENTARI sc. 1/500

Funduri admis# hotel, birouri, cbriiert-

LEGENDA

Urnite

Limita teren ce a generat PUZ

*■■■■ Limita studiu    a "

Limita P.UZ Sos Nordului - N. Gafencu

Fond construit - regim de inaltime

Construcții Parter - P+1 <

Construcții P+5 - P+10

Afectări ale soiului

Construcții existente Spațiu verde amenajat Spațiu verde neâmenajat

Propunere %

Limita edificabil propus


Spatii lihere la parter pe o Înălțime de hi Spațiu verdejțropus Parcaje cu dale înierbate Spațiu verde prop'iis pe terasa mezai

Accese

Acces pietonal Acces carosabil Acces parcare subterana

Circulații Circulații carosabile Circulații carosabile in incinta:

Circulații pietonale

"Bilanț teritorial

Suprafața teren = 5357,Omp

" Ane construita desfășurata=30534,9mp / Hmax = 80,Om (S+P+20E) POT =60%

Suprafața teren

5357,Omp

100% dinsupr.terenului I

Arie construita^

3214,2mp

60% din^uprțerenului

Spatii vert^n^L '

1607,1mp

30% diriTsupr.terenuIui

Spatii verziterasa mezanin

340,Omp

Ariecaide acces si parcări

,ț$35&mp

10%dirisupr.tereriului


BIROUL DE PROIECTARE ARTUNE

SEF PROIECT: conf.dr. arh. Radu Teaca

TITLUL PROIECTULUI:

PUZ, Str. ALEXANDRU SERBANESCU-Str. NICOLAE CARAMFIL, SECTOR 1, BUCUREȘTI

TITLUL PLANȘEI:

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

PROIECT

nr.

19/2007

SCARA

1/500

ÎNTOCMIT: arh. Peter Mane

DESENAT: arh. Peter Mare

octombrie 2008

PLANȘA nr. 6