Hotărârea nr. 179/2009

HOTARAREnr. 179 din 2009-05-27 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 325/2007 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU MODERNIZAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU RELATII CU CETATENII AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B nr. 325/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru modernizarea Centrului de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii al Primăriei Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Investiții și Planificare Urbană - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 20/10.02.2009;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Anexa Hotărârii C.G.M.B nr. 325/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru modernizarea Centrului de Informare și Documentare pentru Relații cu Cetățenii al Primăriei Municipiului București se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B nr. 325/2007 rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Murg CălinCONFORM CU ORiGSNALUL


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2ANEXA NR 1

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL „ MODERNIZAREA CENTRULUI DE INFORMARE SI DOCUMENTARE IN RELAȚIA CU CETĂȚENII „

Ordonator principal de credite: PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Investitor: PMB-DGDIPU-DIRECTIA DE INVESTIȚII.

Beneficiar: PMB

eoHFcmProiectant: SC METROUL BUCUREȘTI SA

Faza: S.F.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI In preturi - decembrie 2008 , 1EURO = 3.8573 RON.

1    VALOARE TOTALA (INCLUSIV TVA)    MII RON

EURO

Din care:

LUCRĂRI DE C+ M    MII RON 5 915,70

EURO 1 533 637


3