Hotărârea nr. 175/2009

HOTARAREnr. 175 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 173/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 176/2010


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Comunitare a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 1886544/31.03.2009 emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Poliției Comunitare a Municipiului București, conform anexelor 1, 2 și 3.

Art.2 Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 173/15.04.2008 se abrogă

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Poliția Comunitară a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

COVSIl 11L GLM-KU Al \ll MC IPIll UI BL CUR1.STI

POLITIA COMUNITARA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ANEXA NR. 2 IA- BCGU A


iCONhOîW Cu

' ORDINALULSTAT DE FUNCȚII


-

NR.

CRT

r    FUNCȚIA. DE

\ CONDUCERE '1:B

țO: UEgS|ift|teCO:SÎ OlOCssEffiSBEC--' cB

CLASA

STUDII

GRAD

PROFESIONAL

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALA

NUMĂR"

POSTURI

ANEXELE DE SALARIZARE

CF. O.G. nr.9/2008 SI O.G.nr. 10/2008

OBSERVATE

■ 1

BA 10    "^1"' iB-A

' 3

4

' .    5

6

7

' 8

9

/<s>

b,-«i *1 .

i A SCO:

OCQNDUCERE

B-A.B B <■ B VB:_

ÎĂWB

ctL

.director general

INSPECTOR

teOapIl

s

Superior

B'; A---'O;

-    O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

?. '•

|©ERE CrORGENERĂL-AE)!.-

SȘPECTOR. : ■ ■ ;    

sui

BUS»

BSu^exior; Ba

.1 :i-B

O.G. nr.9/2008, ANEXA4+-B + C

/%1OS

- 3

Codirectorgenerauadju

WSEECTpRp-" -; ' 1 Ș

BeUB

feBsil

:Superior

s,H L-^.i

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

î\l» țn\ ^ȘsȘf

A '4il:i;

DIRECTOR GENERA!, ADJ..

c" - 'i îEeGasGKDO'i'ii SsS

i    : S

Anii

teș®

L~ Superior .

11 1 1:

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4+ B + C

BîBUlB

. DIRECrOR CÎE'NERAV APJ. '

OOe'0AM®SffiBaiEteSS3

INSPECTOR

BrBB

i ; ' -' nlAl: ■ : :;1

B 1 ;' :î

O.G.10/2008 ANEXA Hb si VElb

FCC

\ '    . • •    .    .. ■ :    L"

TOTAL

B-iSAB

SERVICIUL AUDIT INTERN

6

B .:SEF SERVICIU 1"E

AUDITOR

B MĂ

iSȘiS

Ba-.Superior b-;.

O 11    :

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC

■    7

AUDITOR    .    !

U :I;S

AisA

1:1 Superior ' ' •

i    ;    ■

0 1 -1,

:'    O.G. nr:9/2008, ANEXA 4 + B

8,-9

AUDITOR

Ol U0

feiBB

. Principal .'

en- "l

■- 2 “

B '    •.■■■: ......................    ■ ■    ’

S    O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B    1

10-11

AUDITOR

1 A-A

OiisB

; Asistent

: 2

;    O.G. nr.9/2008, ANEXA4 + B

; 12

AUDITOR

s

IA

1

O.G. 10/2008 ANEXA , Ilb

13

reewbența. . - B

m<»a

B?ba

Principal 1 ■

1 • 1 1-

1    O.G. nr.9/2008, ANEXA 4+ B

TOTAL

I.....

8

A-.a    -•    ' -    .    ii.
Sz

SERVICIUL MAJ\

iA CEMENTUL RESURS]

ELOR UMANE

14

. : SEFSERVICIU

INSPECTOR

..iui

iisai

• Superior -

bi'.lu-U

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC

15.

INSPECTOR

KsSbB

' i TA

A 6 î"’i;

0 G. 10/2008 ANEXA Hb

16 - 19 :

REFERENT ■

Miști

Bă©

ii:-; iSiipenoF:

i ' 4 ’ ui

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

20-21 '

®B0EREOTf'

iisEfeâ

iSfeiS

. . Principal

iiV 2'    ■•;

O.G. mr.9/2008, ANEXA 4 + B

TO TAL • • .

i 8 -.

SERVICIUL JURI

DÎC, CONTENCIO

S ADMINISTRATIV

• 22; ■

SEF SERVICIU V- -k

INSPECTOR

iisii

Superior ■

- 1 i i

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC

23-24

CONSILIER JURIDIC

î'Aîsii

Superior

h’. • 2' 'U;

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

k/:''25P ;

CONSILIER JURIDIC

ifiiTiii

fcsl

Principal

iu lua

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

26

CONSILIER JURIDIC

EiUîIȘîS

BisKI;

• Asistent

ii ii iii

OG. nr.9/2008, ANEXA 4+ B    i

27

CONSILIER JURIDIC

ikiMi

gisii

Debutant

i l iii

O.G. nț.9/2008, ANEXA 4 + B

siSSte

ăfia

• 28-29

INSPECTOR

ii 'iii

s

Superior : r

2

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B .

V^-

30;    .

REFERENT

iWi

V Superior

1

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

TOTAL

9

PROTECT]

LA PERSONALULUI

31

SEF SERVICIU

INSPECTOR

i .

S

Superior

i i Tu

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC

32

INSPECTOR

u/ilii

■ s

Superior

'■ 1.

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

'    33 -35

REFERENT

m

M

Superior

ii. 3

O G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

; s-\

-36-37

REFERENT

■' iii

■ M

Principal

2

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

38

REEEREI®;,..    ;    I

EI

M

; Asistent

1

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

TOTAL

8§BIROUL IAIORMARE SI RELAȚII

PUBL

ICE

39

SEFBIROU    ,

INSPECTOR

F ■ T<

Hfsm;

Superior

iii"' 1 ; a,.

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC    ■

40    .

INSPECTOR

MFFEMF

IBsB

- Superior

fe FF.lt, aie

O-G nr.9/20Q8, ANEXA 4 + B

. 41-42

REFERENT ' ■    '    ■■ ■ -

i Pincipal

F t'2"

Q.G. ni.9/2008, ANEXA 4 + B

43

INSPECTOR

Kfsmm

p F.’i Debutant ..

ii . . 1 i

O.G.nr.9/2008, ANEXA 4 FB

ii

M 44

REFERENT ■ '■

BW

S.F Asistent i

T-B

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

TOTAL .    ' • :

BWm

SERVICIUL PREGĂTIRE PROFESII

3NALA

45 '

'    SEF SERVICIU    "

INSPECTOR

KîSSi

F .....Superior

K ■ -k,,> FF

M : O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

'    FPC    :

46-47

INSPECTOR

i

WsS

Bi; i'SupmOP ’

M F?2fKf

‘    O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

48

INSPECTOR

hîîLsS

fîSd

HiU.cErmcîpaJti;.. B

M F'ltF-j

O.G.nr.9/2008, ANEXA 4 + B

49-50

REFERENT' . L : >

nr

galii

Superior ■

KB2; M-F

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

51

rbMeWKf ■ e/șM

Mtafil

BfflS

Principal

fe-T-Mi

/

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B    ,/

52

.-F Kf-mB

ISfts

Asistent

MfKi.mS

A

O.G. nr.9/2008, ANEXA4 + B

TOTAL '    '    •

B/§Bf

f Mr'"K..........

1

iîpiCARE OPERATIVA

53

SEF SERVICIU

INSPECTOR

M ,'îiMl

Superior

F 1

■    O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

i    FPC

1. Biroul Planificare Evidenta Misiuni si Tefinici C

fcperașfive

54

SEF BIROU

INSPECTOR

: TMF

UfsA

? Superior

1

OG. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC    '

. 55-56

REFERENT

m

M-

Superior

2

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

<£\\

A-57-58

JțBEEREW-    ■

M'TBeI

< . Principal

f- 2

■    O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

'    59

REFERENT

M '

IA

1

O.G; 10/2008 ANEXAIlb

' 'M


SER\ IC1LJL Oi’ER UÎY PAZ * OSiCC TIV ESI®


r'S-'


81

7 SEF SERVICIU

INSPECTOR

I

s

.Superior

î

O:G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B-+ C ’

FPC

82

INSPECTOR

I

s

Principal

î

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

83

SEF BIROU

INSPECTOR

I

. s

Supenor

î

O.G. nr.9/2008, ANEXA.4 + B + C

EPC

: 7-847 -<

REFERENT

m ’

• Superior

î

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

7 85-108

AGENT COMUNITAR

ni

Sffl®

Superior

24

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 -+ B

109 2

AGENT COMUNITAR

i

Mfe®

Principal

ț.7® n

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

7    >

ll<fcF20

®mî8

liffiS

Superior

ir 7 11

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

121'

AeBNESMHfiiHffcsp - i:

iftsttg

Principal

B77L3-,3

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

'-122-136

AGENTC®ML’NîT;ăSi :

ni

M

Supenor

15

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

137

AGENT COMUNITAR

;.7®1

BȘs©

. 7' Asistent '

2    1 n

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

138-152

Bis

B?s®i

BOB

• Superior

i37:ÎS3-2

O G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B    A

.1

153-207

Biill

g®B

Principal

fo ■ 55î:23i

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B fe/

208

AGENT COMUNITAR

BSi®

SOS

of Principal

;V .3

O G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B V®1

209-223

AGEweQMUNITAS' 7 :■

eft&W

i-; Principal

B -15,1,0

O G nr.9/2008, ANEXA 4 + B    \

, 224-233

AGENT; COMUNII AR- 3

s«s

Asistent i

i ,    10

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

TOTAL 7 .

.......SERVICIUL ,OPERATIV. ORDINE PI

illlIBliiOKs

RE SI APLICARE CC

CSTRAVENT»

234

SEF SERVICIU

ffilSEECEOR'

I

:3 S37

Supenor

i

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC

235

INSPECTOR

I

S 1

Superior

î

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

236

INSPECTOR

I

7 S

Principal,

1

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

237 .

REF.SPEC.

II

7? SSD

Superior

1

O.G.nr.9/2008, ANEXA 4 + BIWSB


• i .-BCK

J5U


&SJCȘSE- L.Ț-fr- •• :REFERENT ’    -

- - '

’ -M.

i -ta -

52gU -,c?- '-T -^ ;-aîaAA-:57AL-:A-:.'£<,,:

AAA.:A Â AaaA -

O.G 10/2008 ANEXA tlb

Biroul Constatare si Aplicare Contravenții

239

SEF BIROU

INSPECTOR

ȘatSH

KfSffiâ

; Superior ț

T-ȚA

OG nr9/2008,ANEXA4+ B + C

FPC

240

REFERENT

ήBH

,a

. 1

O.G. 10/2008 ANEXA Hb

241-301

AGENT COMUNITAR

Mfâ«

Superior

61

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

302-303

-

AatS

Principal .

2

O G nr.9/2008, ANEXA. 4 + B

304-343

AGENT COMUNITAR

BSO

.Principal

M&KTig

O.G nr.9/2008, ANEXA 4 + B

fcwjisS

KSfiH

„ Principal.

A/TAA

O.G nr 9/2008, ANEXA 4tB

'.345-374

8fâSfte88Wfc# S

rgalSl

Hatt

jâșSEririeipS? ■ ■>

iAO?A

0 G nr.9/2008, ANEXA4 + B

,375-387

tefflB

T M-„

ggȘgAșiștentiSi

13

0 G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

MTĂLTN,,

ÎS®#®

SERVICIUL OPE1

RATIV DISPECERAT    X^o*'

388

£ B MsfiisH&â» W-i®

-sg

Oi®!

ffisil

Superior

a-VA

OG.nr.9/2008,ANEXA4 + B + C A,

389-390

iREg;SSE<i£,,    TA

P”M

SSD

Superior

B

O.G. nr 9/2008, ANEXA 4 + B

391-392

M

ii ■

igA2=:-i<:'

/ -g'AgijLiiA'.:C -A A<!;    fe

OG 10/2008 ANEXAHb    V

393-397

BSeSHOT - , i

atetS

M

Supenor

5

0 G nr 9/2008, ANEXA 4 + B

—-

s,    s

* A-

Compartiment Operativ

398-402

-

■refe&nt    /

M

Superior

.5

O.G nr.9/2008, ANEXA 4 + B

TOTAL

l- 15

SERVICIUL OPERATIV PARCURI (

POLITIA COMUNITARA)

;&KSOS: -i

SEF SERVICIU

inspector-

i - --T--

S

Supenor

1

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC

,*

; 40M,05

INSPECTOR

" I ' ■’

S

Superior :

2

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B


1 4o/ h

î^sWtor '    ' x"

• t -

"ÎSSÎ

f Principal

'■ 1

O.G. nr.9/2008. ANEXA 4 + B

1. Biroul Ordine Publica

‘    407

SEF BIROU

INSPECTOR

i I ,5

ft s

;    -Supenor .

i 1

O G nr 9/2008, ANEXA 4 + B + C . r

r - TP.C .

:: 408 ;

REFERENT

■ /kt

-    - I-

'    ’ i    .

O G. 10/2008 ANEXA llb

409-46?

AGENTCOMUNTTAR    s

Uti?«

BiSB

Supenor -

’' - -61- ;

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

.470-543.

AGENT COMUNITAR .....

îi- wtf

M.

Principal

'    74-. ,

O G nr.9/2008, ANEXA 4 + B

(..» .544’,: •

AGENT COMUNITAR

k «S

t-îs&l

*B--sk&ișt0nfr-’ -

?• 1 -

=    OG nr.9/2008,ANEXA4+B

,    -545

AGENT COMUNITAR

5 l'A

mB»

î. Asistent...

-

1

.    O G nr 9/2008, ANEXA 4 + B

•i’.? /x’ - *•?

546-554

3    ■

AGENT COMUNITAR

8 .Tușii

Mmsî

•Asistent -

i- 9-

O G nr 9/2008, ANEXA 4 + B

555    >

AGENT COMUNITAR

5 -T-J

teSei

Asistent'

;• k 1

5-    O G.nr9/2008, ANEXA4+ B . kk

k55§-557

Z'-

M*

Asistent

k 2 f

îk;    O.G nr 9/2008, ANEXA 4 + B , . k

TOTAr. .

k-W--;

S Aur    ■.

. < .. •

2. Biroul Ordine P

ubSica

//\ < >***^

558

2    SEF BIROU    j

iNSPE'CT©R>

; i k

; s. .

i ' Supenor-

1

O G. nr9/2008, ANEXA4 + B + q|z 2|

Sil/

559-560

JNȘEECTQR,

I . :

k'Șii

.Superior,

2

:    7 ■        «rouA

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

i 561-

iNSPECTOR-

I

? 'Si' -

Principal

1

O.G. nr.9/2008, ANEXA-A.+B    *

563.

REFERENT

-

1

1

O.G. 10/2008.ANEXA llb

563-612.

AGENT’COMUNȚTAR

; m •

: m --

Superior

50

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

613

AGENT-COMWNJTAR

I

■ S ,

? -Asistent

1

O.G. nr.9/2008; ANEXA 4+ B

' -614-625.

AGENT COMUNITAR

m

- M

Superior

12

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

:626-680

AGENT COMUNITAR

III .;

M

t Principal

55

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4+ B

681

AGENT COMUNITAR

I

: S

• Asistent

1

O.G. nr.9/2008,.ANEXA 4 + B


Sf.-.-    •


.......
r~

iMșaigKs

IfigSBfflBWfiSffl

BMi

iftB

Principal j

îi'TâiAi

ii ’■ i OiCi. nr.9'2008,ANEXA ! •! B <8.1

' 698-699

AGENT COMUNITAR

m

fesRB

Asistent

U--,12ftlA:

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

700-

AGENT COMUNITAR

i

„s

Asistent

8it83

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

701-707

AGENT COMUNITAR

m

M

Asistent

BAtaIa

O G nr 9/2Q08, ANEXA 4 A B

708

AGENT COMUNITAR

i

îl®®

Asistent

8 718

O G nr 9/2008, ANEXA 4 + B

709

AGEW'.eOMUNITAR <

ni .

M

Asistent

81-H-11-8

O.G? nr.9/2008, ANEXA. 4 +B

. 710-711

i

S

Asistent

81888

O.G. nr9/2008, ANEXA 4 + B

TOTAL

7 »""^7^ x

' <■ Î&. Biroul Monitorizare Păream

'< <7.1'2-+.

8, SEF BIROU

®SSr8T    1 ■ â ■; și

i

888

Supenor

8-88iî

O G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC

. ’ 713

7X"V-'    -1. ,    -    ?:2

®S©e®Bfe : i li, 8 îi

i

s-

Superior

8aîi-8

O-G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

Sas®feSf

sa-a®si<

l// ' •••    : •*" • <‘8: ' ;y I

HaOșMRBîiii: i AS

ASll

Kfiii

Principal

a ii 88

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 +^o#5-l

xnsv    ,^

Ar aS-

Sgfflgl

taft®

Superior

8it8a

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 7 B-1 J 8

WOT

.726-728

BSîrtSHfiBfflWL-Si

siSfflSS

B8H

Principal

ii 8sa

O G. nr.9/2008, ANEXA 4

r/Aâ;

729

MO®®MiSBBâîS

n

M

Supenor

1

O.G. nr.9/2008, ANEXA-4 +

' 730-751

AGENT COMUNITAR

HI

M

Principal

22

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

i®OSW®fcȘSi

ut

M

.Asistent

10

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

TOTAL

50

BIROUL OPERATIV CIRCULAȚIE

lilllKSAn    sA^Aj^ssiiS'',' ;A. < ss,

762    ■

SEE BIROU

INSPECTOR

i

S

. a.Supenor

1

O G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC

fclfgfes

INSPECTOR

i

S

Superior

l

O G nr.9/2008. ANEXA 4 + B

764

INSPECTOR

i -■

S

Principal

1

O G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B


7&-780-

AGENT COMTNITÂR

m

M

Superior

16

0 G nr 9/2008, ANEXA 4 - B

781-782

AGENT COMUNITAR

i

s

Asistent

2 .

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 -r B

.783-802

agentcomunttar

■ ra,

M '

Principal

20

CLG.nr.9/2008, ANEXA 4. +B

AGENT COMUNITAR

i '

K8B

Asistent

1

O.G.nr.9/2008rANEXA4+B ,    ,

;/804,X05-

K^oSSbșMă^s - ®

m ,

lOi

.Principal

2

O G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

IM)®®

BOntgomunitar ■ ;g

lAiBlJ

Bas

; : • Asistent. .

1

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4+ B

hBattt’®

aîfâ»G5@SSffiBfâ®B;

iai

Mfe-

'... .. Principal-

BlBiA®;

0 G. nr-9/2008, ANEXA 4 + B

-308,811

AGENT-COMUMTARP- ■ -.®

ISiffl

:. Asistent-

O G nr.9/2008, ANEXA 4 + B

; \ J gog

TOTAL

'    Z ’    _

’ V' sWviCIUL-BUGET,-FINANCIAR CONTABILITATE

.... ,-842®

W7:B®feSsfiB«ieRiȘs

gfiSftifflE&SsB '■; B. si

KlffiîS

'£. ;

.Superior-

î

0 G. nr.9/'2@08, ANEXA 4- B + C

Bâte®

1 ■ < - ‘ ; â

Bsi

IBM

|Șiii|SiSpeEipEg;.:Ș

Bluggj

" 'fii

O G nr 9/2008, ANEXA A + B #

?81«TA

B:/    ..•;■ ®;g-|

BafiSaMg® g-■ -- .2 S;1

lîfflBîl

M

felSMiisfegi

L A? - 3~' '■

prg#

î <~>l

O.G nr.9/2008, ANEXA 4 B țți&\

81.7-819

RH^®iKjS,g 7 2 g. g!a

®Bhk8

ISfflB

,1‘incipat .

Ș-.-J 3l V. g

- AA-W

v,

0 G nr 9/2008, ANEXA4 tB

i

Ir    •—A.j'.

TOTAL    :    ; g

b'âsi ®-

fc- '    ►

SERVICIUL URM

2.3 g.    <■    7    ., n 5I ..    '    /.. , Bg® .    . IbH

820

KasttM>fe< A -7.®..®

feMlfi

te&®

... Superior.

g- . . 1 ..;

0 G. nr 9/2008, ANEXA 4 + B + C

FPC

821

JNSEECTOR ■ ■ - g -®

fcsSS

; Principal A

®,:G I ... .<:.

O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

' 822-823 •

INSPECTOR

i .

/ s.

. ' Asistent

g 2

•    O.G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

824.-82S

CQNS.WRBMC ■ - 3„. ... A

BO.S

fesâ

Superior .

A-g® 7i

0 G nr.9/2008, ANEXA 4 + B

’ ■';7:82Si---î

REFERENT'    '    7

B m ■

' .    IA

1

OG. 10/2008 ANEXA Ilb
M'


-HB


SSlIOM,®
I ffțr»., ’W ■fOsWîs


o-

—-oz/~

kmERLM

BOI

■81

Bll-'î

O.G. 10/2008 ANEXA nb

'.‘i.

iuSl

gA'-LL--,-' -• A

. 8

a.L-    ":    : -i •    , ri /■ _    0 ,ț.;.    A;- .N'A-Â

: SeO<Bl£1eh]

NIC, ACHIZIȚII

J-'' ' :".i    '    :C. / " • / 1 • ' ' ' :    ;• ■ ’    A: " - - •: ■■":■ C .    -•• ;    '    .Â!U'V -2...:    J . ■    :';

828- .

tesH^SiSB^saițiS^îS

INSPECTOR

iBAia

R&ft

Superior

OA Uili

O.G nr.9/2008, ANEXA 4 + B -r C

FPC

. 829

CONSBLBER'JURIDIC

I

B8®

- Principal

fâpfcisS

O.G. nr-9/200.8, ANEXA 4 +- B

830-831

HfiBsBfefciMiAî; Oft

I

i8®S8

Principal

O.G; nr.9/2008, ANEXA- 4.+JB

832

O^Sij®:iO'-S„Sij; isX

. ne l-

- -34’

Superior

MfâcSi

O.G-nr^/2008, ANEXA 4 + B

fâs?® S

sijSSnt yu< USi

il8S!S

MlSfesfi

Asistent

BUBOȘ

O G. nr.9/2008, ANEXA 4 + B

~&3a=Ș3-5

BHftSfiftAU Cs ■ WB

ĂSCi

O.G. 10/2008 ANEXA Hb    -

-"’ ‘ T;O

î»fc&    i:

&■•■ •.'•.    . 'My

l-U;-    Al

TOTAL --

Bâtei

■^rrL*    -' - *

SERVICIUL OPEJ

RATIV; INTERVENȚII SPECIALE* ÎNSOȚIRE, TRAFIC SI PAZA

!    836

-_ ’~ ’r'*' -1 ” șȘaț'z'iP.' • :.'•' UU-r 2'-'î“' "■*' :'r':'r~2-/

;    SEF SERVICIU

INSPECtORDE

SPECIALITATE

. S -

5/

BșUfcîsii

0 G. 10/2008 ANEXA Hb si. Vl/lb. /A

837

UsUiM

SSsBs

aS

IBASi

0 G. 10/2008ANEXAHb    Bagi

- 838-840

REFERENT

B®ib

Bi»

BUsUK

î Perj

Ilara

0 G. 10/2008 ANEXA nb -

841-842

SEF DEPOZIT

M

i

2

0 G. 10/2008 ANEXA V/2b

843

TEHNICIAN

M-

SugUUiteAA;;

1

O G. 10/2008 ANEXA V/lb

s^..

Armurier

844

INSPECTOR

M

-

i

1

O.G. 10/2008 ANEXA Hb

845-1060

GUARZI

M

î

216

0 G. 10/2008 ANEXA V/2b

Si061iî07Q2

MUNCITOR CALIFICAT

,i

r- 10

O.G. 10/2008 ANEXA V/2b

1071-1975

MUNCITOR NECALIFTCAT

.    5-

0 G. 10/2008 ANEXA V'2b

TOTAL

240

BIROUL.SECRETARIAT SI REGISTRATURASBBBWWMSBBj

1

SEF BIROU ■>

REFERENT

M -

I

OG 10/2008ANEXA Hb si VI/Ib

FCC

H077-1/O78-3    , ,-

SECKSECR.DACT,

M

L    1

,    -2- r

O G 10/2008 ANEXA V/2h

: ,;1079,.,

SECR.SECR.DACT

i - ■ • i    • ...

OG 10/2008 ANEXA-V/2b

/.CAB-DIR-EXEG.

rl080-10&L

ARHIVAR

Mo

1-    i

O.G 1O/2QO8 ANEXA V/2b

TOTAL

. 6 <

BIROUL ÂDMIN1

ST.RATIV LOGISTIC

.;. .'.10R2.;.'

SEF BIROU

INSPECTOR

i    ia ; ,

1

O G10/2008ANEXA Hb si Vl/Ib

fc- rec    :

:f' 1083

WSKfflBEffik    i

1

I    IA

i 1

O G 10/2008ANEXA Hb

10.84-1085

REFERENT.

-M-

- IA

2 .

O G 10/2008 ANEXA Hb

mb86yQS%

REFERENT/

' 1 ‘

2

h-L    O.G. 10/2008 ANEXA 11b    *,2

A>

total i S.T.S-    -vi

NO IA ,/ "Țnive //drepțu contrat tjșgetoni . -a altor de regii ale fun acordar

-    Denui de catr

-    Categ conforr Tranâe In cazi Genera

Nivelul se incac

s,

ui salariilor de baza si al indemnizațiilor de conducere pentnrfîecare funcție sunt stabilite pe baza OG nr. 10/2008 privind-nivelul salariilor de    \

1 ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței, de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a sal inilor de ba/i pcnhifÎR |-s^®plr/ tual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II sr III la Legea nr 154/1998 pnvind sistemul-de stabilire a s ilarului de b i/if    ,

l bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funetu de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a dreptul ilor's^fanalc sf?^ i/;

drepturi ale personalului contractual salarizat prin tegi speciale, respectiv OG. nr. 9/2008 pentru modificarea O.G.nr.6/2001 pro in J uneJ^yTțtw— ‘mentare a drepturilor salanale si aaltor drepturi ale funcționarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii pnvind sistemul unitar de salarizare sl alte OFyțuun ctipnanlor publici, precum si creșterile salariate care se acorda functionanlor publici m anul 2007, aprobata cu modificări prm Legea nr 232/2007 si pentru4^ ea unor creșteri salanale pentru funetionani publici in anul 2008.

nirea functulor de muncitori calificați potrivit indicatoarelor tarifare de calitate (ex electrician, tamplar, îngrijitor, etc ) si structura acestor funcții se stabilesc e conducerea Politiei Comunitare. .    .    -

unite de'personal care isi desfasoara activitatea in conclitii specificc personalului militarizat benefîciazadesporul de 15% la salariul de baza,

iIIGnr 615/1994.

rmarea posturilor vacante de natura contractuala se va face cu aprobarea Primarului General.    !■

il m care Organigrama, numărul total de posturi, structura si calitatea posturilor nu se modifica, Statul de funcții se aprobaanual prinDispozitiaPrimaruIui

salanilorde baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții, precum si al celorlalte drcpturi salariale,

Ireaza m sumele alocate prin bugetul instituției in anui 2009 la “titlul - cheltuieli de personal”, subdiviziunea “ cheltuieli cu-salariile”.

DIRECTOR GENERAL

ION BOLBOACA<■


3RGANIZARE SI FUNCȚION2^^ft®;y:- ■■■ •
BiOIMîliBiib

ifîa‘'.'.j'<i:RțgJCURESTI ‘ ‘

'•! 1 _>...}' '

i,;- •

■jîrJ5 ’f' KăliSWB*'

Aik_L    București funcționează ca

(3)    Poliția Comunitară a Municipiului București va asigura dispozitivele de ordine și pază și la alte iristitxiții cle interes loeal ale Nlunicipinlui București, precum si Ia alte instituții din administrația centrală, pentru care se vor încheia contracte de‘prestări servicii de ordine și pază, încasând'pentru serviciile prestate tariful aprobat prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului București.

(4)    întreaga activitate a Poliției Comunitare a Municipiului București este depolitizață: și se desfășoară pe baza și în executarea legii, cu respectarea

rar’


(5)    Organizarea și executarea activității de pază a bunurilor și asigurarea ordinii și liniștii publice se realizează potrivit planurilor de pază și ordine publică, aprobate de către Primarul General al Municipiului București, sau persoana desemnată de către acesta, cu avizul consultativ al Poliției Române. s, ,

(6)    In îndeplinirea âtribuțiilor și sarcinilor    Poliția Comunitară a

Municipiului București coopereazăcu Poliția Română, Jandarmeria ^Română, Protecția Civilă, Serviciul Public Informatizat de Evidență aPersoanelor,cu alte instituții și autorități ale administrației publice, cu asociații și organizații neguvemartieritale, precum și cu persoane fizice și juridice, potrivit legii.

Ârt 3 - (1)

este îndrumată,    și;i'al

(2) întregul personal    își

îndeplinește atribuțiile în mod, nemijlocit sub autoritatea și cpntrdiul'Primarului General al Municipiului București (sau persoană desemnată de acesta) și nu poate primi însărcinări din partea altor persoane.

ce îi’fevni cu p:

unei perșpane desemnate prin dispoziție.    c t .........

, Art. 4 - In îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, personalul Poliției

hta

- Art 5 - (1) Directorul General al Poliției Comunitare a Municipiului București îndeplinește o funcție de autoritate publică, răspunde^dd'' întreaga activitate a instituției și îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sU^faUț^fâtea șiî\ controlul Primarului Gen,<
(2) în relațiile cu aîțe instituții și autoiități ale administrației publice, precum . și cu persoane fizice sau juridice, din țară și din străincOS^SffiS^jftiS^:' 'te?1*? ? Municipiului București este reprezentată de Directoi^^^^^^^^^^^j|acestuia, de prunul Director General Adjunct, prin deleg^^^^^^^i^«T^r:)S ’

Arț_6 - (1) Personalul de conducere, de coordo^^^^^^^^^-s^gje publică din Poliția Comunitară a Municipiului București3^^jJ^^^^^|și executarea pazei unităților stabilite nrin disnofiB^S^^Si-A^

profesională.    ’•

\ (3) Personalul Poliției Comunitare a Municipiului București răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care execută atribuțiile de serviciu.

™    "• 9 Func*ionarii publici de con

dugere din cadrul Poliției Comunitare

a. MUnicipiulUi București răspund pentru legali ^^^M^s^^sonâluM Im subordine si sunt

se corect și să


jndî


către ■ Prim AilGeneraL;^^4unica|g^i


'a/M


iteil


,K.    •> CV^ ‘ k W W——'•    ■    s:’y",acte normative sau prin Hotarari ale C.G.M.B

nr. 188/1999, privind Statutul FuncționarilorPublici,rep.ubiicată. '•.'"    _•

j||y£tipy/®3®WÎbU^

vor urma cursuri deformareîncadruîinstitutieisauînamm'a^^


CapitoIuHI


:'    (1) Funcționarul public din Ppliți^;;^5||||i^|ș;ța Municipiului


b) Să solicite sprijinul cetățenilor pentru- urmărirea, prinderea,

persoanelor care au comis fapte penale;

c)    Să constate contravențiile și să aplice. în condițiile legii, sancțiunile conliaxeiționale privind ordinea și liniștea publică, siguranța cetățenilor în marile parcuri ale Capitalei, curățenia din zonele aflate în competența PMB. regulile de comerț stradal sau alte contravenții pentru care se stabilesc competențe, prin legi, hotărâri al$.Guvernului

| - -Rotnlniei gățțâle C.G.M.B.;,    _ <

d)    Să conducă și să predea la secțiile Poliției Române orice persoană care. prin acțiunile ei, periclitează viața -altor .persoane, ■ ordinea publică sau alte valori sociale, precum și persoanele1 suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a’ putut fi stabilită în condițiile legii și să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul Poliției;- ,în - cazul nerespectării dispozițiilor pe care -le-a dat,- este îndreptățit să

folosească forța, în condițiile legii;

f)    Dreptul la opinie și la asociere, conform legii, în organizații sindicale sau în alte organizații având ca scop reprezentarea intereselor proprii și promovarea pregătirii profesionale;

g)    Dreptul, pentru activitatea desfășurată, la un salariu compus din : salariul de bază, sporul pentru vechime în muncă, indemnizații, alte sporuri, premii și alte drepturi salariale, după caz, în condițiile legii;

h)    Să-și perfecționeze în mod continuu pregătirea profesională, în

^puMiția concediu,de odihna, la concedii medicale și la

la condiții normale de muncă și de igienă,, de natură să le ocrotească; sănătatea și integritatea fizică' și" psihică, j5e care Poliția Comunitară a Municipiului București are obligafia să le asigure;

-r ,    <    f    1 r    r    ( s

Poliția

prote
4-,


: ,    ' ultraj ■ cărora acesta le-ar putea fi victimă în exercitarea funcției

publice;

m) Să fie despăgubit, în - situația în care a suferit, din vina Poliției -    ■ Comunitate a Municipiului București, un prejudiciu material, în

ntimpul și din cauza îndepliniriiratribuțiilor de serViciu;

;    n) Să exercite funcții1 sau activități îii domeniul didactic, al cercetării

științifice și al creației literar-artistice.

”    -    ’+r"    i

Art. 14 - (1) In caz de deces al funcționarului public din Poliția Comunitară a Municipiului București, membrii familiei care au, potriviVlegii, dreptul la pensii deurmaș,.primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună de aetivitate.a funcționarului;public decedat.

. (2) In cazul în care decizia pentru pensia de urmaș nu a fost emisă din vina Poliției Comunitare a Municipiului București în termen de -3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute îa alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaș.    ț t- ș,

Aft. 15 - Funcționarul/, public din Poliția Comunitară a Municipiului București, în realizarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, are următoarele îndatoriri:    ■

.    a) Conduce și predă unităților locale ale Poliției Române pe făptuitori,

' 'bunurile și valorile rezultate ca urmare a încălcării legii și ia măsurile ce se impun pentru conservarea și paza,locului faptei, dacă este cazul, până -la sosirea autorităților abilitate, în exercitarea'âtribuțiilor de

serviciu, în cazul infracțiunilor-flagrante; , -    .

b)    Să poarte și să • folosească, în condițiile legii,' numai în timpul -serviciului, armamentul și muniția, precum și celelalte mijloace de

apărare și intervenție;

c)    Să poarte la uniformă, insignă cu număr distinctiv de identificare și să

prezinte legitimația; de serviciu, cu excepția situațiilor în care lipsește timpul necesar pentru această formalitate, în 'exercitarea atribuțiilor de serviciu; după încheierea oricărei’ acțiuni sau intervenții, acesta se legitimează și își declară funcția pe care o dețirte îh instituția din care face parte;    •    1    ‘    '

, . .. d) Să-și îndeplinească e^^^ajnnaîism, imparțialitate și1 îwconfbrmitate cu legea îndato^je^e^prvici^ț să se abțină de la'orice fapta caxe^

VX îr ■ ’

jjț

„V* f

silii


PUteă aduce    prestigiului

Poliției Comunitar^^Șj|3^|^X''ilî^BBi®^^W8wfe

•„ i(VX w    4.    r    ><•

kâ respecte normele de conduită profesională și civică prevăzute de


șXnvA'w lege și prevederile fișei postului pe care este încadrat,

Sase abțină,jn exercitarea atribuțiilor ce îi revin, pelaexpfimarea sau •a manifestarea publică a convingerilor sale politic^Așă ^nu favorizeze


- Afț vreun partid politi^^^^^^gai^ips^țagt^i^^iffil

.ifesilfcffifcl prpgițatbu’^pe lucțy; >7 J) A f ?


Să se conformeze dispoziți^ș^m^^B superiorii ierarhici; să


X    publice, în'

, calitateofîcială; h) Să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum și

,^^Oea în ^g^BS^B^^^^Osli^teie

de cațe/fau cunoștință în exercitarea funcției p'Ublieb, îricondițiile legii, cu excepția informației de dnteres public;    -    ’

1/ Qa nro^intn ît-» z'/xn/K+î-îl/i I    £■.«-.,-«+1^    ÎȚI Ș1


i) Să prezinte, în condițiile kgi, la numirea în funcția

la încetarea raportului de servieiu/DireCtorului General al Poliției /JXftXi'feSf Comunitare a Municipiului Buc^^^^^rapâ de av^^l^&'intb^se •Xfeîfl# car&se actualizeaZă ânuâl,'potrivfii^filSAiXlil^l^WX v

>â r^ZOlve. în termenele stab|H^^^^^|uperiorii ieraihicifluerările ^A^ejl^tiza^;    A 1    1 ' ' " r( yu > '    <

l’âă^ restituie Poliției    București

| contrayâloarea cheltuielilor efectuate pentru    inițiere^ și

rîT^Vp/^otîrxnaro r»n1r'ii1n4^ în r,/-v»-»/4î+îi1<-* Izsrrîifflo

'fl'w’j’V 1 ',    (.

rtfe' Spr\ ."ți»* >iL&«


iblică.


perfecționare, calculate în condițiile legii, îfîX:ăSf'îierespeețâfii angajamentului că va lucra în administrația publica între 2 si feM dSă.

WMKifidnS


1'

fcS


«A :

pJjjț, ;

•iâaa»

casw

■>• !$ •/• '-‘.se-V ^.-rjxTP

$«£>** I


de 90 de zile, organizate dc Institutul Național de Administrație sau de alte instituții similare din țară sau străinătate, finanțate din bugetul de stat sau local: în acest sens funcționarii publ^^fer^senina un angajament de serviciu;

Ooa^^pS^^Mo-institutui strâmb sțv    iț^e^flivk legii;


»

4h.

a'Municipiului ui;

,, ,    proîesionistăppOru a

câștiga    încredere^! publicului în l|J|ttg|a|fea,

-^l®W^Wfe^JtJO^^®8fc?SWWonstituîia’ Mie țării și să.

■- acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitatecii atribuțiile care îi revin-și’(cu respectarea eticii

q)    5a se coniormeze dispozițiilor

■z unpr drepturi, dațoratănaturir fi,    r_________y,______

r)    Să apere în mod loial prestigiul Poliției Comunitate a Municipiului
or sesizări ori plângeri calomnioase;

a w) Să adopte o atitudine imparțială și justificată prin rezolvarea clară și eficientă a problemelor cetățenilor, să respecte principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorității publice, prin promovarea unor

, soluții similare sau identice la aceeași categorie de situații de fapt și eliminarea oricăror forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte:

x)    In procesul de luare a dcciziiloi să acționeze Conform prevederilor legale și sa își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamental și imparțial;

y)    Să asigure ocrotirea proprietății publice și private a Statului și a Municipiului București, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație conform competențelor stabilite; -

z)    Sa folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând Poliției . Comunitare a Municipiului București numai pentru desfășurarea * activităților aferente funcției publice deținute;

Art. 16 - Funcționarul public de conducere din Poliția Comunitară a Municipiului București, în realizarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, are următoarele atribuții:

a)    Să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității Poliției Comunitare a

,,    Municipiului București, precum și a calitățiii serviciilor publice oferite

cetățenilor;    -    , *

b)    Să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare: a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale,

!i excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Att. 17 - (1) Funcționarului public din Poliția Comunitară a Municipiului București îi este interzis:    * ~ "


'^\Pe timpul executării setv iciului, să încredințeze, afemb altei persoane; s , b)ePe timpul executării sen mulm su mtieprindă a'ețiuni care nu au Vserviciu;-

J legătura cu îndeplinirea î c) Sa încredințeze, fără unei-alte persoane, peilui ierarhic, paza postului ticiului;


d)    ,Sa părăsească postul înainte, de ora - stabilita sau , înainte de a fi

schimbat, atunci când serviciul de paza se executa pe mai multe schimburi;    , ,    '

e)    Șa facă partedin organele de conducere alepartidelorpolitice;

f)    Sa solicite direct ■ sau indirect,, pentru el sau < -pentru alții, în considerarea funcției salepublice, daruri sau alte avantaje;

g)    Sa primească direct cereri-a căror rezolvare intra în competenta sa ori sa discute direct cu petenții,' cu excepția celor căror'ale Jsunt stabilite aseinenea -atribuții, precum și să intervină pentru soluționarea afcestor cereri;

h)    Sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătura cu , activitatea Politiei Comunitare a Municipiului,-București, cu politicile și strategiile acesteia ori cu-proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

i)    Sa facă aprecieri neautorizate în legătura cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Politia Comunitara a Municipiului București are , calitatea d'e- parte; .

j.) . ,S,ă dezvăluie, informații care nu au-caracter public, în âlte condiții decât cele prevăzute de lege;

k) Să dezvăluie informațiile la care- are acces îti exercitarea funcției

publice, dacă această dezvăluire este de natură să'atragă avantaje materiale necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Politiei Comunitare a Municipiului București ori ale altor funcționari publici, precum <și-ale persoanelor-fizice și juridice;

l)    Să acorde asistență și consultanță -persoanelor fizice- sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice -ori de alta natura împotriva Statului sau Politiei Comunitare-a Municipiulpi .București;

m)    Să participe la colectarea de fonduri pentru partidele politice;

n)    Să .furnizeze? sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate

publică;    - ■ ‘

o)    Să afișeze, în cadrul ațjțpj&ăț^m- sau instituțiilor publice, îhsetpn'e ori
sabsdenutnirea partidelor politice ori a


■Bfiaiiiitsa

aceste funcții:

r) urn^^|^gj^^pade''îoîoase sau avantaje deinterespersonal ■< ori    materiale sau morale altbr ^erșpane, prin

^’acțivfka^^^li^^lîecîziilori de cdrisilier&j ^d^^țifere a

, de control; _    "■-'" ..    '


, > fi sZ'Să    :a

S'/4t    §i

XU( îfldepUnirea atribuțiilor în mod privilegiat;    "T

^;Ș<^dloșească.'în? ,alte scopuri decât cele' pre^ute de lege.
f'S * ' îiSSOA-


SSSU'< -MSiy - ’I

iL,:iî."r.‘‘ 'b'J':'    ■>''

î#B$ip5'’s’^ ?

4 5 4\    -

$4R.?


|/||||Jiilia^sau ca persoana

, ^/w^lțllJealit^ de membru al unui    econ^^^.,

■iwjOUlB^na^ publici din Poliția ft^|^^Municii^||lucufCștf rm pot fi, nra^dățai-L ai-upor persoane în ceea ce' privește - efectuarea unor acte în legătură cu funcția pe care o exercită. ‘

''    încheierdă mandatului

demnitarului, funcționarul public este reîncadrat’ îm'funcția publică pe care o exercita.

>Art._ 19 — (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice în Cazul în care soți sau
motivaterie.M-^iwB^    ’' ■■>'■ •    '

;«?^^Ospectarea

el Intervențiile sau stăruințele centru soluționarea i


, el Ințervențiile sau stăruințele pentru soluționarea utior cererțXmWra ‘

,■ ■'"""''" 'ÎW’f ■■

Manifestări care aduc atidgere prestigiului autorității săU instituției

'    în c    |S>iâȘrvA *; ’ ‘ /'

^^KlBRWlWIWIi8^MWlOiOTlWi'»â<O®^Sl^®ifearaeter

or*,’ ''<'■' 'Wrrrirr "wr#1.**

l£Ij *

:?*îlî;.?fei'r' r\, r-1,-; <•", ■    ** •

$<;. ■ "sMrU* 1 s*'

’ SSB


zrZ p i    c j/ /ri-v/ ,; /,n


><


/« Cf


publfci;

X) Alte, fa£te prevăzute

itfu funcționarii


a),Mușteascrțsă; ' ,    ■, ,«■.xj'-';'<■-    •

de pâhă la 3

i

n?3î


1

sii


JfflesRwiM bfi i>.i onfeirjALUL


.'/ x> • >    t-

•• ' ■ '''■■•' ' ■' ,y '    ■■■ ‘'A'    // <t-y'-1y,

! jA f) dreptul Indemnitate în muncă:    i>s

g) dreptul la:Securitate și sănătate    'f    /

.,; h) dreptul lâ-acces în formarea prrlfe^^^lfegig8&-din Poliția Comunitară a Municipiului JȘiidiWești,sS«y2j'? --.v

MWr ■ ? WSii-


   atribuții

•nHiyfwWsOSWWWwBWiWW*’■

c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în reguiarfLdnfol intern,'îi

W-Sr


«/■.'


!!S'

§y,}S&i


xt,


'r‘ ■„.>1, "l"

)

S'Â?,ft'V' -v-, SsțBtftA' ■>,

Basist


(1) Personalului. ^diWfi^^i|^^i^^tară a Municipiului -București îi este interzis: r ■:    '

a) să,facă aprecieri în legătură cu litigiile în curs de soluti^haîe-și în care Poliția Comunitară a Municipiului București are cM&alfe'îde parte, dacă

' ’ "" 'bl
c)    să colaboreze în relațiile de’servi£itPdu persoanele fizice care fac f i a,, ., donații sau sponsorizări partidelor" politici și pot aduce atingere

imaginii instituției Poliția Comunitară âWunicipiului București;

d)    să urmărească obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori

;>    producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane, prin

activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control.

(2)    Prevederile alin. ț 1), lit. a) si b) se aplica și după încetarea raportului;ge

Serviciu, Pentru 0 Perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legile speciale nu prevăd alte tenriene.    ,

(3)    «'Prevederile art. 17 alin. (1) lit. b). i), țn), n), o), p), q) §e aplică și ||||naluj|i contractual din Poliția Comun itară-aWunicipiului

(4)    Prevederile art. 17, alin. (1) lit. a)||Jjj^^

g||aptu| cu ,    a

Municipiului București.    .

'Z1 f

tow

ftSB'acesta a


cprițfactul colectiv de muncă aplicabil, ordineld|l^|i^lb conducătorilor ierarhici.

p3 (2) Constituie abateri disciplinare săvârșite de cătrepersdnalulcontraetual ai Poliției Comunitare a Municipiului Bucuresști urmălo^W|^tt^|3 .    d

a)    mcalcarea normelor legale care îi reglementează activitatea; <•,

b)    absențe nemotivate de la serviciu;    :■/&

' c) nerespectarea prevederilor funcționale și ^ftir^MillăBlvăiute^

fișa postului;    ;

. . flSlWlOWS" '

u intern;


HU

JH

ffiwl
„II) Sancțiunile disciplinare Municipiului București :îfl bazu di^Brâsunt»«gr/
a)    averțișmeptut scris;    < i

b)    suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu

poate depăși 10, zile lucrătoare;    ■    ■    '

,    c) retrogradai cu,, din funcție, cu acordarea • salariului ‘ corespunzător

,ț    funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o'durată ce nu poate

depăși 60 zile;    ,    -    , -

d) reducerea salariului de bază pe o durată de l^duni cu 5-10 %;

' e), reducerea, salariului de bază si/sau, după c:az, a indemnizației de conducere pe o perioadă de B3 luni cu 5-10%7 •    '    ,

f) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă,

, (4) Sancțiunea disciplinară se aplică în raport cu gravitatea abaterii


;T

■tr'-'r >.....''


disciplinare săvârșite de personalul contractual, .avându-se în vedete următoarele:

, a) împrejurările în care.abaterea a fost săvârșită;

b)    gradul de vinovăție a angajatului contractual;    1

c)    consecințele abaterii disciplinare;

țM" -Z-s


d)    comportarea disciplinară'în serviciu a angaj atului ’contracttiâl;

e)    eventuale sancțiuni disciplinare suferite-anterior de către acesta.

; .    (5) Aplicarea sancțiunilor disciplinare se dispune în termen de'30 de zile

calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea ^abaterii-disciplinate,

. dar nu mai târziu de, 6 luni de la'data săvârșirii faptei. în condiții lăgii.-

Capitolul III
Structura organizatorică și atribuțiile fuiicțipnah

6.    SERVICIUL PREGĂTIRE PROFESIONALA7.    SEUVrCItTL ANAI.IZ^^iț^^SI PLANIFIC^

- Biroul PlanifîcaK^kidența M&juni și Tehnici Operative;

DE DATE;


Bază


t<|. RIROUL DE

j'-ți URGENȚĂ;    /;^;;.

jo.SERVICIUL INSTRuflMfflJ"-L;® “;    '

S'WRpSO’

fp. BirouljParza Obiective; ,

IVIC1UL OPERATIV,.v APLICARE CONTRAVENȚII;

Biroul Constatare si Aplicare Contravenții;

•' 13......SERVICIUL OPERAȚ1V DISISE^ER^JlțBle

-Compartiment Opera|^ff®l^^

14.ȘERVICIUL OPERATIV^^^^^^^^iiO^;!irci«^<    ? g » ,’/Bife '


Oiîifctf caracter obligatoriu te sunt aduse la;uǤ .

* i

w


C\ £ Tr\tc\fy,


.....


■■ ■Art. 29 - (1) Directorul General al PoIițieiCohmnitare ălVJimicipiului Bucuițești^stj5.fȘ<f al întregului personaPalWl^ei București și se subordonează Primarului General. 3 "•    1 ‘’:*

(2) Directorul Gerieral al Poliției Comunitare â Municipiului București

răspunde de întreaga activitate a'Polifiei Comunitare a Municipiului București, sub aspectul îndeplinirii sarcinilor și misiunilor încredințate, âsî’gurarii i^hi^șifllinișții publice, cât și‘> pentru efe'ștetea eficienței-palzei ©bidrt^loț’ 4i'    dfe

interes public și privat stabilite prin hotărâre a Primarultii Geriferal ;âî Winicipiului București și are următoarele atribuții:    ' "    i

a)    Organizează, planifică și conduce întreaga' âbt’ivitate ‘ â1 Poliției

Comunitare "a MunicipiuluiBucurești;    ' ’ >

b)    Conduce mfemijlocit: Serviciul Audit ■ IUte'fnț Serviciul
e)    Propune și argumentează în

Publică) redimensionaiea dperațion'âlă a^Polift^B    "

Municipiului București,    ’    1’    >'

f)    Este-ordohâto'r terțiar de credite;

g)    . EiabOfeâza > <și fundai Comunitare a Muni

h)    Informează zilnic sau ori de câte oii este nevoie, Primarul General în legătură cu acțiunile îndeplinite si măsurile întreprinse de Politia Comunitară a Municipiului București;

i)    Informează Primarul General al Municipiului București despre volumul de sesizau si reclamatii ce intră în competența Politiei Coniunitare a Municipiului București si măsurile inițiate pentru soluționarea acestora;

j)    Informează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, ATOP despre activitatea Politiei Comunitare a Municipiului București;

k)    Asiguiu cor lucrarea cu asociații, organizații neguvemamentale si diferite instituții ale statului pentru îndeplinirea atribuțiilor Politiei

;; Comunitare a Municipiului București;

l)    Reprezintă instituția în cadrul raporturilor de cooperare cu celelalte , organe cu atribuții în domeniul ordinii publice si promovează

elementele de strategie si tactică rezultate din evaluări si prognoze; Pm)Âccțrdă recompense pentru rezultate deosebite și aplică sancțiuni în

cazurile prevăzute de lege;

Răspunde de legalitatea întregii activități desfășurată de Politia ,    Comunitară a Municipiului București;

Asigură informarea operativă a Primarului General, precum si asfGenei ale de Politie a Municipiului București, despre

« f 'evenimentele deosebite ce au loc în cadrul activitatii Politiei uf •    1

^^^^455 Comunitare a Municipiului București;

Asigură si aprobă întocmirea Regulamentului intern al Politiei Comunitare a Municipiului București;    t

,q) Apiobu lisele postului peniiu inlregul personal al Politiei Comunitare a Municipiului București, la propunerea personalului de conducere din subordine;

r)    Aprobă programarea concediilor de odihna si acordarea’altor concedii

, prevăzute de lege;    i?

s)    Aprobă evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție si ale funcționarilor publici de conducere numiți înzfunctîifâ^ablice de Sef Birou, -Sef Serviciu si


apreciere^ ^otivitătii profesionale*7

k xinucut ,a personalului contractual' din 'P'olițîâ- Comunitară a Municipiului București;

, ^Coordonează în baza hotărârilor Consiliului General al'Municipiului ^^pucurești. activitatea Polițiilor Comunitare ale Sectoarelor ;Municipiului București, pentru îndeplinirea unor acțiuni de interes

j j|eneral organizate la nivelul Municipiului București; u) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau date în<îiygSiBaza ' de Date, Biroului de Securitate si Sănătate îh Miincă,

-Situații de urgență și Serviciului Instructori;

b)Participă la elaborarea protocoalelor de cooperare cu organele de politie, jandarmerie, cu alte instituții ale statului, otganizează si

.. asigură conlucrarea eficientă icu acestea;

: conformează zilnic Directorul General al Poliției    ț,

subordine;    '' ' ■■

d)Asigură operativitatea transmiterii informațiilor privind sesizările,

necesitățile, urgențele ori alte aspecte cirsumscrlse ^domeniilor din -'‘^B^^tența Poliției Comunitare a Municipiului    și st

nemijlocit în rezolvarea acestora;** »,»»/> ^a>^fflWttlttWîR!Bd nece>

■ instituției și Planul de măsurî<prîvuld    profesională a

funcționariloi publici din PCMB, pe care le supune, aprobării

,'iifcs^a

[^^^■se’Laftănfe<din»Pl^B;>


•OU I


hjEfectueaza controale interne în legătură cu modul'de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine si participă la realizarea indicatorilor defipetfbrffâauțâ’-’StaMiti^d^^dinsiiiul General al MunicipiuluEBucuresti;    - ?

C0participă nemijlocit la activitatea de recrutare și selecție a personalului


Jinvs


; monitorizeazăVC?^rro)    Conduce, organizează, planifică, coordonează si controlează

desfășurarea procesului de pregătire cohfinUă51 a personalului, de standardizară si aplicare unitară a metodelor .st procedurilor specifice, precum- si obținerea performantei in directă legătură cu obiectivele generale si particulare alef?.O.M<B.; 1    * -

p)    Qoordonează evaluarea performantelor profesionale individuale sau

aprecierea.activității profesionale .anuale, dupa5icăZ, a funcționarilor

publici sau personalului contractual    serviciilor din

subordine si face propunen de promovare ori avans'âre a acestora;

q)Indeplinește orice alte atiibutii stabilite delege".


(4) în lipsa Directorului General ăl Politiei Gomntoițăîr^ a Municipiului București, primul Director. General Adjunct’ exercită atribuțiile

acestiriav/ ,    " < <    >    • <    ” " <r »    m (5) AldoileaDirector General Adjunct are Următoaiele atribuții:

a) Conduce nemijlocit activitatea Serviciului Operativ Pază'Obiective,

Serviciul Operativ Ordine Publica, Constatare si Aplicare Contravenții, Serviciul Operativ Dispecerat, Serviciul Operativ

, Parcuri (Politia Comunitara Parcuri, cu 2 birouri Ordine Publica Parcuri si 3 Birou Monitorizare Parcuri) si Biroul Operativ i Circulație > Rutiera; Aprobă planurile de acțiune si conduce activitafiW de? pază, ordine publică si constataie contravenții în raza de responsabilitate si în manie parcuri ale Capitalei, conduceactivitatea Dispeceratului Central si a Biroului Operativ Cnculatie Rutieră;

, ,b) Verifică repartizarea, intretinerea, utilizarea si folosire ^mijloacelor materiale de către personalul din serviciile subordonate,

• c) Verifică modul de echipare a personalului opeiativ al mstitutiei;

d)    Organizează sistemul de alarmare. înștiințate și aducere la serviciu a personalului din subordine, cu aprobarea expresă a Directorului General, în cazuri deosebite sau de forță majoră;

e)    Răspunde de organizarea măsurilor în situații de urgentă, conforfn

g)    Asigură legătura permanentă îmbunătățire a activității în acest sens;

h)    Coordonează activitatea de descongestionăreșifluidizăreacirculaiiei

rutiere în Municipiul București, la nivelul principalelor artere rutiere aflate în competența Primăriei Generale a Municipiului București și organizează sprijinirea de către PCMB a Poliției    în luarea

măsurilor de ordine publică cu ocazia adunărilor pubîicej mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive, organizate la nivelul


Municipiului București.r " i) Elaborează Planurile de cooperar^^^^^^^^g^rpo cu celelalte instituți cu rol în asigurarea ordini și siguranței cetățeanului; j) Controlează și asigură    IT si

electronice /video din dispecerate!'operativ și cea de monitorizate


/parcuri;
k> Organizează, urmărește si controlează modul de păstrare, utilizare si 'întreținere a armamentului,    de

' intețVenție ale personalului

din

subordine, la evaluarea performanțelor profesionale ale acestuia și :e propuneri de promovăredn acest sens;    »


ganizează pregătirea de specialitate a personalu^-^^.;|^ț^J"' G^tOirlA^gj2°J0eratp Prin convocări, analize, cursuri de scurtă


-șpriWiî dempiijjrative, g|j|||g în vederea prelucrării

Subordine.    ' /: '

'Șțg Elaborează t|gf^^^regătire prof®^^^fttk|«l^ai|țți|e'

din domeniu^^^^lvederea pregătire continuă; , •    ‘

vjl As^uHi^M^^|fmarii per^|^j^|^;-(5|fgunitare a -ro /n 'î: . ,t|    ’ 'Valoâf^^^^ț^j, posibîlitatilor

-°P^ționale ale -Serviciului Dispecerat și a Biroului Monitorizare -    P) te'dpplinesțe orice alte,atribuții stafeilte prinde'ee.    <«!

(6) Directorul General &    ic se subordonează Directorului

General al Politiei Comunitare    bi București, W în subordine

' -    '    ,')x    V< <


Oi-M
u

„ V Vi', '’l

, jsv _

•l tu*

• , % 4-,

-W 1 ' "’;S4|SSisSțJ''SîSKi,

'«I    ’


.....'

4'i$£â'-- v / ■-


rV    3r</--/n.


lțjl

SfB


p

ÎS


Financiar Contabilitate, Serviciul Urmărire Contracte si ServiciuITehnic Achiziții si îndeplinește următoarele atribuții:


a)    Organizează si conduce ■ evidenta contabilă, operativă, analitică si sintetică privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, gestionarea valorilor materiale, burlurilor de inventar, mijloacelor bănești1, decontările cu debitorii si creditorii;

b)    Răspunde de organizarea'si executarea inventarierii patrimoniului si de buna organizare a lucrărilor de inventarierea elerdentelor deactiv si -de pasiv <potrivit prevederilor Legii Contabil ităriLlnr. 82/1991, republicată» - cy modificările si completările ulterioare, ale reglementarilor contabile aplicabile, precum si ale Normelor privind organi zarea ! si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1753/2004;

c)    Supune' controlului financiar "preventiv contractele "încheiate de instituție» avizate d’e (Serviciul1 Juridic, Contencios Administrativ;

d)    Elaborează si supune aprobării Consiliului General ai Municipiului București proiectul bugetului de venituri si, cheltuieli al PolițieiComunitare a Municipiului București;    ’1

e) Urmărește întocmirea periodică^ - situației»“expiatei bugetare și

.urmărește încadrarea acesteia in' limitele 4e’cheWSlî Aprobate prin bugetul de venitulî si cheltuieli; •    1

^•.dExercită viza controlului financiar p#e\uiti\ asupia documentelor m care sunt consemnate operațiunile patrimoniale;

g)    Analizează si tirtnâțește actjvțtatea achizițiilor publice in instituție, întocmirea corecfă pe bază t de calcule si notede fundamentare a •piogiamului anual al achizițiilor -‘publice, ‘‘îh <nbăza căruia se fundamentează pe articole' bugetare^ proiectul de'bUțet pentru anul

< următor» < precum ■* si*    j^țiyiwiță

, fmunciar contabilă, 1 de'1 echipament, armament si muniții, auto si cărburai

h)    Exercită ^funcția genei ala de ton rol, a patri^^^^^^t^i|('^i'

' bănesc prin plani We^si..........organi^^^MBBBB


precum si înaintarea la termenele stabilite a situațiilor fmanciate (bilanțurile contabile);

i) C'onduce în mod nemijlocit activitatile de alocare, lichidaie, ordo'nanțare si plată,

i) Organizează pregătirea de specialitate a peisonalului din Serviciul buget.fmanciar-contabilitate prin convocări, analiz^/economice și instruire, cursuri de scurtă duiata. etc, în vedereâr pfeluciatu și actualizăm instrucțiunilor și dispozițiilor specifice,\ cu personalul gestionar sau cogestionar ( care au îaspundefe materiala bunurile aflate în folosința). Elaborează tematici le de pregătire piofesională pentru specialitățile din domeniul gestionar,financiar-' contabil în vedeiea utilizării acestora în procesul de piețșâtiie

k) îndeplinește    11

■' '    '' "    •' ’ *    ] ORîG?U.'-UJL

(7) Directorul Genera1 A<iîn^

, iWiSSDirectorului General

subordine, Serviciul    ______?

Biroul Secretariat, Registratura; Biroul Administrativ Logistic și are

următoarele'âtribntii;    ■ ■    - -

a)    Răspunde de integiitatea patrimoniului instituției, buna executare a activităților de control intern si îndrumare, de evidența operativă si de inventariere a bunuriloi mobile și imobile, instalațiilor aferente, mijloacelor fixe, de modul de folosință, păstiaie, depozitare, conservare, recepție si distribuție a obiecteloi de inventar, materialeloi și celorlalte bunuri aflate în folosință de lungă sau scurtă dilrată, dm dotai ea instituției;

b)    Execută, împreună cu comisia de inventariere numită prin decizia Directorului Geneial, inventarierea anuală a bunurilor materiale ce constituie

1 patrimoniul instituției:

c)    Ia măsuri pentru gospodămea lațională a energiei electnce, combustibili loi, apei, rechizitelor și altor matei i ik si obiecte în folosință și consum,

d)    Contiolcază și ține evidența consumatouloi de energie electrică si ga/c

naturale pi in Registrul Energetic:    \ D ,

e)    , Urmărește utilizarea dreptupfor^e-ednpament, rechizite si fomituri de

birou, precum si a tuturor^MpaUloi^b^copul pentru caie au fost acordate si conform normelor inte


/ tip    P'- . rx 7 zaÂ


/</ /    ,=x z Â


f)    AșigUrămșiștențâ tehnică’ instalațiilor aferente clădirilor din1 administrarea și

folosința P.cAb.;    7 -    -    ’

g)    PrOpurie dotarea șau repararea mobilierului, instalațiilor aferente și celorlalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate in administrarea instituției, urmărind realizarea lucrărilor respective și participând ia rece^țfon^reâ'iaedstora;

h)    -Întocmește 'propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materială privind instalațiile, accesoriile și materialele necesare si specifice pentru însliiuiK pe ba/a uluatclni de necesitate ale compartimentelor din1} Jntopțp'gște motele si calculele de fundamentare pentru Programul anual al j'și urmărește realizarea acestuia;

,,gn) Organizează și derulează, în conformitate cu legislația în ^vigoare, procedurile de achiziție publică a produselor, lucrărilor și serviciilor prevăzute în programele anuale aprobate; n) Organizează și coordonează, în conformitate cu prevederile legale în * vigoare, activitățile privind donațiile și sponsorizările oferite de persoane fizice și juridice, întocmește documentele necesare și le îftăirif^^1 sp^e aprobare, după caz, ordonatorului de credite;    * ’ 1 fT

m I luboieu/u studii si pu/intă propuneri cu privire la strategia “de în||ș^ar©ja politistiloi comunitari cu armament, muniție,’ mijloace tehnice'și ? specifice asigurării ordinii publice, cu aparatură și materiale de pre^Sire, ‘ identificare și probare a fapteloi infracționale, precum și cu mîjfi ăce de transport auto-moto;

’ p) Organizează și conduce de laborator. în v

fie de efectuare a analizelor ină?fecalității rezervei deq)    Organizează ținerea unitaiă a evidenței de cadastru (Dosaiui tehnic - pentru toate imobilele și teienurile aflate în patiimoniul și administrarea

r)    Execută studii, cercetări și experimentări privind realizarea și introducerea i, în folosință (dotaie) a unor confecții textile, din piele și încălțăminte cu

indici calitativ superiori adecvate specificului instituției și nevoilor reale ale muncii și urmărește modul de comportate a acestoi materiale;

s)    Propune crearea de noi modele de aiticole de echipament (confecții textile

;g și din piele) pentru efectivele de polițiști comunitari,

"î t) Organizează, cooidonează și controlează activitatea de supraveghere tehnică a instalațiilor,

, u) Organizează piegătirea de specialitate a personalului dm sectorul logistic prin convocări, analize și înstiune, cursuri de scurtă durată^ exerciții demonstrative etc. în vedeiea prelucrăiii și actualizării instrucțiunilor și dispozițuloi tehnice specifice,cu personalul gestionai sau cogestionar ( care are răspundere materială fată de bunurile aflate în folosință).

v)    Elaborează tematicile de pregătire profesională pentru< specialitățile din domeniul logistic, în vederea utilizării -acestora în procesul de pregătire

w)    Răspunde de optimizarea transporturilor,. de asigurarea cu imateriale a procesului de pregătire, instruire si formare profesională; a /agerilor cu

aprobă activit    *1"

............. a) - Elâboreaza norme metodologice proprii, specifice activitatii Politiei

Comunitare a Municipiului București, •, intocjafeW si inainteaza


rapoartele de audit i serviciului . D recomandărilor;ArttM1- Serviciul Audit Intern se suborcjjneaza Directorului General a] PdliffCi C^mdhitâre â Municipiului București si areiîmatoarele aWibutiiî gte de către' auditorii din cadrul al. unharih’d' implementareab)    - B^âboreaza .proiectul, Plapului Anual de AudiMutetn, pe care îl

, supune aprobării Directorului General al Politiei Comunitare a

Municipiului București;

c)    - Efectueaza /activitati de audit public intern pentru a evalua daca , sistemele de management financiar si control ale Politiei Comunitare

; ■ a Municipiului București sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si

, eficacitate;..    « '    \ •< >'■'

d)    - Inainteaza trimestrial sinteza activitatii Direcției Audit public Intern

: din cadrul Primăriei Municipiului București; -    ■    <    '    '

e)    - Elaborează anual raportul de activitati de audiț intern (care1 cuprinde 1 principalele constaturi, concluzii si recomandări -rezultate din

activitatea.de audit, progresele înregistrate- prin -implementarea

. recomandărilor, eventualele prejudicii/neregularitâti constatate în -timpul misiunilor de audit intemprecum siinformatiilereferitoare la pregătirea profesionala), îl supune spre analiza ei' aprobare

t?


\ Directorului General al Politiei Comunitare â'Municipiului București, după cate il transmite la Direcția de Audit Public Intern din Primăria Municipiului București;

f)    - In cazul identificării unor neregular-itatr sau posibile* prejudicii, raportează despre acestea Directorului General al Politiei 'Comunitate a Municipiului București si structurii decontrol intern stabilite;

g)    - Audjteaza, cel puțin o data la trei ani, fara a se Îitoitalk4c§șt termen,

- Următoarele: angajamentele legale si bugdtafbdîti țâre dețiva direct

«1885


sau indirect -obligații de plata, inclusiv din fondurî'A^ftiunitare;


Comunitare a,Municipiului' București1; co’nstituirea>'Veiii-tHtMdț. publice, respectiv modul de autorizare si de stabilire a titlurilor, de creanța, precum si a facilităților acordate Ua incasarea acestora; - sistemul coritabil si fiabilitatea acestuia; sistemul ,de lpare a deciziilor; sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele'informatice;

h)    - Monitorizează activitățile și procedurile echipei de audit intern, îndruma ‘ activitatea- acestora, în stransa legătură cu normele

, profesionale si practica de'audit,- tehnica si instrumentele specifice-auditarii;    . >.    ...    , „ ■

i)    - Organizează și conduce pregătirea de-specialitate a personalului dip în conformitate cu tema-t


iiîsfiftfliirf) ■ îndeplinește și alte atribuții stabilite <ftSHfcfc#Bi.bstBtttisi '■■WW;ș= conform legii    Sg:X9SjS:""    ’

vy /*    ’    *< *    t    /-ț'L. .,    ,. .,

j ' U* > I    J n t    f    * fe.W^‘ ■' •

SgBatjg

flwgwggir General și îndeplinește tirnăfo^^bpll^^gi^lg-j.,, ■>,    |J) - Răspunde de implementarea politic iidepersohal.respectarea

.t i MâîȘHw prevederilor legale în materie< evaluarea performantelor profesionale, individuale sau apiecieiea activității profesionale anuale. du||ji|^ ,a persorialuluidin . Politia GoiîMitara .a Municipiului......BucfiBKW

. .    . ?■ kîba    București

:'vMMi|^^^^^^^^urilor vacante, în temeiul    ■"' "' '^'

’i


•WgiSț|SSBO'l|lL0dîfic^ri ale

Orgânigra^^^^^ldc1 funcții $i

' l^|||MWÎ^^^^ui de Organizare si Funct^^^^^'CdUiuhitâre ' «Wr'    București, întocmind doc^^fc||i|||§^d;

M bazapropunerilortuturor ' compartimentelor .

«țT-*    -, 4uJ- L- J , J .    1    A    <•’*    ■

..r^7„----ce si^^<s|re aprobare Directorului

/și,    IE;

SOiSI Asigura ifecrutatea.....de person^J®^^^^'®^®^1^^-^-’

:    j SpH \ _. ^aj^^formil^^pu prevederile legale

JJI^țlgag^î^^ianiț^e^ ‘Municipiului ^Bu6t^||^^^g IM'    '|^ft^E|jg^rafii personalului: deciziifeltSSB

Si


,, ti, ,,Jd-ț munca, adresele câtr|a|^^|^^^^^ ‘ de Murica, F W ^^fesele defoaiisfei-, etc., pentru personaliMn aparatul propriu:'^

1 :?,‘y aiîfsw^^BMe^evidffl^asiîteiS^risaiaKe^iimâiișgâfâârtTiînrn pentru p0pșc>Tialul clin enite Serviciului Buget,


-/'A-


J' 1 t    >!

L. ,    4 W.T? «
^.-’BWfbazayîn’-copditii de-siguranta si tine la zidosarele profesionale ale personalului din aparatul propriu;

Inregistraza si tine evidentadeclaratiilor de avere si a declarațiilor de interese ale tond^^Hlor’pitblifci Si jfers’onalului Comunitara a Mumcipiului’Buburesii;

j)    s-,\^^q,si semnează statele de plata privind drepturile salariate ale

per|©ț^l>ylui instituției, (salaHi, cpncedii de ndihiia, concedii

' n * \    , ..

k)    - Gefotr-alizează lunar fisa colectiva de- -prezenta ->a personalului , instituției;

l)    - Gestionează, jf/sele/rapoartele de-' evaluare- a posturilor si a performantelor profesionale individuaie-pentnl personalul propriu;

-rii) ț, Centralizează. piânîficarea.concediilor',<deț'o'dihna-â "personalului și urmarestș/ efectuarea acestora ,în, perioadele Stikbtițte; comunica Serviciului^ Buget,. fFinanciar-Contabilițate concediile medicale, conee^iile far#,platani, concediile de studii;

n) -^pifbereâza adeverințele- solicitate de actualii -și foștii salariati ai

,r;?H

r-*.. i


«as»;
- Stemciui Juridic, Contencios Administrativ se subordonează

.1,    ™    io

Directorului General al Politiei Comumtaie a Municipiului București si are următoarele atribuții: a *    '


jCQHFOHH C

taRKOTÂLiLS!.

Asigura aBărarea drepturilor si- intereselârddgitime. ale Politiei omuriitare a Municipiului București în fata instantelorjudecatoresti toate gradele precum si în fata autoritatilor si organelor u u d administrațive cu atribuții jurisdictionale;    t

b' “ Venfica legalitatea, avizează si contrasemnează actelecu caracter jufidic care pot angaja răspunderea patrimoniala a PolitieiComunitare , a Municipiului București; verifica si avizeaza/proiectele de contracte întocmite de compartimentele functi|||J||ji de specialitate alei) Acordă, la solicitarea cetățenilor, relații, precizări .si îndrumări în legătură cu aplieârea acteldr normative in vigoare, referitoare la

ss?..,'.

activitatea Politiei ComUPitarO a Municip.idluîBuc'urcști


....••.....f5î;®șgw;v;,..........\    '

j) - Asigura reprezentarea Poliței Comunitare aMunitipirilui București

f    -g»_x.    —t.-    >*    - *_ •i’’/ 7Î & L    .......i >


SI

în cele de contenciosTâdtîifnistrativ$ '

k)    - Promovează orice alte'actîurii în justiție cu aprdbWgâ" conducătorului

. instituției; ‘    . r \    ‘ V-

l)    - Ține evidența la zi a cauzelor aflate pe rolul ’irisfantlfct judecătorești în care Pol itia Comunitara’a Municipiului București este parte;

m)    - Răspunde în terrrien legal la reclamatiiU Si sesizările primite pe .domeniul său de activitate, in funcție de re’fefățeîe întocmite de -compartimentele de specialitate;1 '1

n)    - Acorda asistenta juridica compartimentelor ihstifUtiei și persoanelor câre: solicită- asisteță juridică, la audientele desfășurate în cadrul , Politiei Comunitare a MunicipiuiufBucure’sti, precufriJsi personalului

„ din aparatul propriu; '    *'u

o)    - înregistrează, în temeiul competentelor ce îi revin, procesele verbale de constatare a contrâventiei, Incheiafe de functidnarii publici din Politia Comunitara a Municipiului București persoanelor fizice si juridico Care nu respecta dispozițiile legale frivigo^f'’'

p)    - întocmește întâmpinări si-completează, pentru fiecare contestație înregistrata la -procesele verbale de constatare si aplicare a contravenției, dosarul* ’de inairifare la mșlHnta dompdtenta, în colaborare


specialitate si note de constatare‘în diVer$elrta;z£f <âV desfasun litigiului intre parti; *    • 7 '    '    1

q) - Ține evidenta centțali^ăta si comp’uferizătâ’a tuturdr dtăpelor pana la soluționarea definitiva « â' pi

_'    U* x    \!\    1    -

București sau a alțorrimtUUtii/abilitate, situația rfezWGrii proceselor verbale de constriili**S''^^r&Că ‘ishyp?, r&Qj' '/or) ' Asigura informarea Directorului General al Politiei Comunitare a Municipiului București cu privire la sesizările si reclamatiile primite e s lâ adresa personalului unitatii referitoare la constatarea si aplicarea contravențiilor;    g

u :s.) -.Organizează și conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

'    - îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Directorul General al

Politiei Comunitare a Municipiului București ionici mk^ii.


-Aife 34 - Serviciul Control Intern si Protecția Personalului se îubordpheâza Directorului General al Politiei Comunitare a Municipiului București d ăre minatoarele atribuții:

a) - Conduce, prevede, planifică, îndrumă și coordonează activitatea de control intern și protecția personalului din serviciul public care

- semnalează încălcări ale prevederilor legale savârsifpg de către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din 1 iristitutie, „ precum si riscurile asociate acestora, în conformitate cu Legea nr.

b},- Asigura aplicarea dispozițiilor Directorului General privind buba P CU jadmimstiuie, deontologia piolesionala. disciplina si modul de thSAIIM îxecutare a atribuțiilor funcționale ale polițistului comunitar, în

......" raporturile cu cetatenn.

«&£ ■ ■ f- ■■ •    . *

c) - Asigura    implementai ea funcției de control la nivelul


7    managggreptului servigijgi^și birourilor din PCMB, întocmind cadrul

f x^Ai J    a acestuia; 2

'f

H: "


|HșO

iii ft t ?:

> • >'

rte i*s i* » 1 fe> r?£b", m ■'j;......

specialitate a persoriâiului din ■ -    n-i-iiciuva atsfbllltă?

st'afeilife'piin lege.

.:X'î/''i..i    .,^Î.P,    ?"i    ■    . , . 11 .    .■■...■    ,y .

r ,. , U-. i, r.,b. t r.r. xl j.J,J...........x .1 , x. L    .x.L ,....tf J.,.. ' 'l' KK3 «('A.-frWv Ah’,]>.,:V '. 1 •'’    - W


Relații Publice se subordonează Directorului


■ -ț-    reflectarea în presa a' âpt^^ferWB^prinșe

de Politia Comunitara a Municipiului București; 1 ' "

: ,; b) - întocmește, realizează si organizeazăâfițijțîde, ,de -protocol la

manifestări jubiliare, inclusiv asigurarea reCuzifeiMecesare-{'■fanioane,

-•........’s?*>••• ( 1    ■    ,.    ,    />!••• II    X    -T-    \ A , •

mape, diplome, felicitări, albume, etc.^.^y;.^,^^;;,,,

- Asigură îndeplinirea atribuțiilor ce , desemnat de Directorul General al

W>|) •-! Informează în timp util massunedia cu piivire^ la briefinguri, ; conferințe,de piesa sau once "l1”'    ’ ”■ ”-K1----

■ Comunitara a


,-î» ;

«Le.


.. e) - Asigura penodic sau de fiecare data când- activitatea .instituției prezihta un interes imediat, difuzarea de comunicate, informări de presa, inteiviun si bnefingun,    JVS5

v,y 'Așigura, la soln.it ut suisu sau verbala, ac^^^^|l|ti§i,';l-a . b$giAS$ile de interes public din sfera de cori^tfilââPolitiei :, Qpttiuțiitare a Municipiului București,    »    /

g) - Colaborează cu structurile de informare „si ț-șlatii publice ale Pripiariei Municipiului Bucuiești, ale structurilor ^ipiilare din cadrul politiilor comunitar^Jie-sector si ale altor institutn cu rol în asigurarea ordinii și liniștii


i&


y rAiyy


Asi§ura accesul la informații si în format electronic» daca sunt -iOIKSî yitrunite conditnle tehnice necesare, celor care solicita si vor sa obțină ^n^ormat11 de mteres public referitoare la activitatea,, -Politiei

'SWIOII Comunitare a^Mumcipiului București;

? 51 ~ Participă la elaborarea Buletinul Informativ al instituției, care va

cuprinde infoimatnie de interesgypl^și^^ig^^^p^ oficiu si \"T"' asigura difuzai ea acestuia,    •

,^|j - întocmește revista piesei pe caretO preziBă coUducerii instituției și /SMO factorilor interesați;

ttț) -^jtXcâ^a r^Clamâiile ori

Poliția Comunitară a Municipiului||B|^|||u Prim^fesiBjîl Capitalei, care semnalează    a unor'


General cadrul a: personalului prOfesionala^a
- A

ih    întocmește teme orientative pentru planurile anuale privind

:i»    pregătirea la locul de muncă (dimensionate să acopere pânălaSO %

-<    r din nevoile pregătirii) ce Sunt considerate necesa^^^ttu a

îmbunătății activitatea întregului personal al instituție    un

, , , .caracter general);

f) - Coordonează și îndrumă modul de desfășurare a pregătirii și perfecționării profesionale la locul de muncă;

■ . .    g)- Efectuează, în colaborare cu șefii de sen ie ii din cadrul Poliției

Comunitare a Municipiului București, controale tematicele parcursul

,, «întregului an de pregătire, în funcție de competențe;

1 ,/yrȚ^|Așigura mijloacele materiale necesare desfășurării corespunzătoare a ?    instruire și perfecționare a personalului instituției, în

baza rapoartelor de necesitate întocmite .la sfârșitul fiecărui an de z'Kedlxzează activit’ati de dezvoltate a țffeșțțs^on-^ătie (formare,


X,


(,? V

.7>-

;S’?'IfiS

" ''3-


C)

■ '' „'Saîj’rf j\


■ ^j/sîwî'Sî a)

,. ^îj^W/îS'A 7


-    Lunar, si ori de cate^ori solicită Consiliul General al Municipiului

București, Pj imami General sau Diiectorul General al Politiei Comunitare a Municipiului București, întocmește statistici , analize,: situații tematice, sau alte documente, avizate în prealabil de către p'rimul Director General Adjunct, care se refera la activitatea si performantele personalului instituției;    “SWBW

-    Periodic. întocmește Buletinul Infoimativ al instituției destinat informam Piimarului General si a personalului P.C.M.B. privind activitatile desfășurate in cadrul misiunilor tempoiarejf

-    Oiganizeaza aihivarea electronica a activitati^tesaptam anale

desfășurate de peisonalul operativ al PolitiefComunitare a Municipiului Bucuiesti:    <


e) ’ Intocmeste pioiectul bilanțului anual al    '• Politiei

■:    Comunitaie a Municipiului București;    f|§|fX    X

" Piezinta. în ședințele de lucru ale DnectorulM’^G^ndrăl, sinteza activitatii lunare si trimestriale si pi opune masuri

calitate a tuturor misiunilor conform obiec^^fl||^MI(|f. si obiectivelor specifice ale instituției;    tilfep ■" r

S) " Participa la redactarea unor norme îmem^^pg^Jlfeentati'" unctuale privind ordinea publica, transportul de pefâoăne si valori si

aza obiectivelor; '■    .....-

Conduce, planifica, coordonează, conttiSî^^j;^|^^^a‘ intreaga Activitate a Biroului Planificare, Fvide^J^^^I|X S|SSi

Operative; ■;    .    - <• <    ’/.....

- Asigură funcția de proieclare/prognoză    în

,,^B/maPaâementul insf^Suției și al acțiumlq|f^||g^^^^jȘj|feîlniȘî'' ifl    p^era&vep    " o ln P X

r Organizează și cc||j|e pregătirea de specialitafo^lpi’SOiialului din


ș-;'.subordine. în conformitate cu terttatica stabilită; t^    , f

îndeplinește oric^|^ti^ifcuț||stabiliteifdt..Pîl^^O8Bor' General

Adjunct.    > < -,    1 -

;Art. 38 - Biroul Planificare, Evidență Misiuniși;WWi|ifDperâtive ■sg află. în subordinea Șefului Serviciului Analiza, Sinteze si|B^8biib și arc următoaiele atiibuțn •    ''

a) - Pioiectează, planifică, anunță, cooperează și coordonează toate 5. i acțiunile și activitățile de pază și oidine publică desfășurate: în cadrul Poliției Comunitare a Munic^^gi București; gJ||XXX JX'iX b) - Elaborează Planul de Paz

fM>:; Municipiului București; ZK,    ,    ----------------

Comunitare a Municipiului Bucuiești referitoare la activitatea de PreSătire, lecunoaștere și instalate a dispozitivUoi de pază și ordine publică pentru misiunile permanente și tbmpoiuie. pioiecte pe care le înaintează spre aprobare Directorului General, pe cale ierarhică;

d) - Elaborează Planul anual cu pnncipalele activități ale instituției, stiucturat pe săptămâni, luni și tiimestie, pe baza Planurilor anuale

■ întocmite la nivelul tutuioi compartimentelor dm PCMB, pe care îl


desfășurate de către

/    .    *    5    i    i    .    .

j)    - Urmărește punerea în aplicare ‘a^v^§rî^Pl^$u^flor de Pază și

t,,    țMine,.,publieă, precum și a p^ybddr^^SlOaiSgaBEaW

întocmite cu ocazia activităților specifice;

k)    - Organizează și întocmește în Proi<

...-ariMțÂg cplșbpțare(a și edoperareaj^^^^^^^,,,

oi dinii și liniștii publice (Jandarmeria, Poliția Ro planifică și coordonează cooperarea personalult Poliției Comunitare a Municipiului București;

l)    - Participă la redactaiea normelor și reglementj|^^^^b^^; ordinea publica -în marile parcuri ale Capitalei

ordinea publica -în marile parcuri ale Capitalei PCMB, transpojjMWf^me „ valori, Auidi^^^ggf.

entanțiloi Prii^gg^^^|g
- - - -- --- ■ ----- ,

rri/n. m . I

Municipiului București, cu ocazia unor controale și inspecții, precum și a pazei obiectivelor,

.>,. ț,A,); .;•' •’ . "’&SU , J >,/ •!,


îj'ț


1 ' f''1' A


q)


-    Urmărește implementarea procedurilor specifice polițiștilor comunitari în activitățile și acțiunile specifice, propunând metode și procedee noi, caracteristice polițiilm comunitare similare din Uniunea Europeană;

-    Organizează și conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

-    Asiguia metodologia activitatilor de buna practica la nivelul serviciilor operative si monitorizează implementarea procedurilor de către polițiștii comunitari pe fclui i si tipuri de misiuni specifice;

-    asigura funcția dc prevedere (proiectare - prognoza) si funcția de coordonaic si monitorizate a activitatiloi serviciilor operative, făcând* propuneți de îmbunătățire a piocedeelor si tehnicilor specifice utilizate catrc conduceieia instituției plin Șeful .Serviciului Analizai* Sinteze si Planificare Operativa;

-    îndeplinește si alte atribuții stabilite de lege.

A.U- 39 - Biroul Tehnologia Informației și Informatizare Bază de Date, este birou independent și se suboi donează primului Director General Adjunct, având următoarele atribuții-    d    J

"iiwSS® a) " Organizează și răspunde de funcționarea neîntreruptă a legaturilor

,,    prin toate categoriile de mijloace de comunicații și informatica,

~    S1 transmiterea în timp util a documentelor pi in intermediul

w * '>■ v sistemului de comunicații,

- Controlează și asigura cunoașterea permanentă a situației mijloacelor de comunicație și mformatică din unitate,


c) - Asigura înzestrarea umtătii cu tehnica de comunicații și informatic^

, mentinprea Iol in perfecta staie de fuflctionare, cotitroleaza <//^ploatarea întreținerea, depozitara si tmeiea evidentei materialelor de-cofnunicatie si informatica;

, ,d) - Constata defecțiunile aparute la apaiatuia existenta la posturile de luciu si asigura service-ul acestora (defecțiuni ce pot 11 remediate, blocaiea sistemului, eiorj apaiute datorita utilizării necorespuiizatoare, etc.), « pentru defecțiunile grave se va apela la firma specializata cu care exista contiact de service; cercetează cazurile de abateri care pun in pericol mtegiitatea matei talelor de comunicație si informatica;

e) - Administraza bazele de date“^etel'5ie de calculatoare;*''•A:

tf) - Patncipa la recepția calitaliva a elementelor de tehnica de calcul achiziționate pentru toate Serviciile si Birourile Politiei Comunitare a s Municipiului București;    1 -

g)    - Urmărește implementarea procedurilor specifice circuitului informației în cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București.

h)    - Asigura realizarea masurilor prevăzute de Legea nr.    cu

privire la transparenta în administrarea informațiilor țCIfBifenlȘf publice prin mijloace electronice;

i)    - Acorda asistenta la intocmirea si derularea contractelorjjf service,

, rețea, achiziții calculatoare si periferice;

j)    - InstiUKstv pusonulul Politui C urnim Hau a Municipmltif București

:    ‘‘"'i


■ cu pi i\ iu. la uuli/aita sistemului haidwaie si software dinddțăfd;

k)    - Organizează și conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

1.) - Gestionează pagina de Internet a Pol itiu Comunitare a Municipiului

m) - îndeplinește orice alte atribuții stabilite de primul Director General Adjunct.    -    ,    ■ >    X

Art. 40 - Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă, Sitifații de Urgență,

se subordonează primului Director General Adjunct și are următoarele atribuții; ‘

,ă) - Șeful Biroului de Securitate si Sanatate în Munca, Situâiții de Urgență, elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor de protecție a muncii în funcție de particularitățile procesului de munca;

b) - Asigura documentația necesara obținerii autorizației de? funcționare din punct de vedere al protecției muncii si pazei contra incetidiildr

n i pentru .toate spatiile instituției;

; c) - Stabilește masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protecție a

; , muneji, corespunzătoare condițiilor de munca si factorilor de mediu;

d) - Stabilește pentru personalul Politiei Comunitare 9 Municipiului București, obligațiile si răspunderile ce îi revin în domeniul protecției muncii, al prevenirii si apararii împotriva incendiilor , corespunzătoare funcțiilor exercitate;    -


- Organizează si lăspunde de serviciile de medicina â muncii (cqnfor^); Legii nr. 319/200*6 privind sanatatea si securitatea in'mtțpo^) cu’’; sprijinul unor instituții specializate pentru efectuarea tesfății fnedjCale si psihologice la incadiare, periodic si la reluarea activitatii; , '    ‘■tesîîi&f'f)    - Asigura si controlează cunoașterea si aplicarea de către întregul personal al unitatii a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite;

g)    - întocmește planuri de aprovizionare cu echipamente individuale de protecție si materiale igienico-sanitare;

h)    - Participă la cercetarea accidentelor de munca, ține evidența acestora

si colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Munca în luarea tuturor masurilpr prevăzute de lege in vederea prevenirii si înlăturării cauzelor generatoare.de accidente;    - ,

i)    - întocmește _planurile de prevenire si stingerea incendiilor si de evacuare al personalului, bunurilor materialesi valorilor existente, in caz de incendii, calamitatii naturale sau alte evenimente grave;

j)    - Urmărește respectarea întocmai a regulilor de prevenire a accidentelor in poligoane, săli de pregătire si la locurile de munca;

k)    - Lunar executa exerciții si antrenamente de, cunoaștere si aplicare a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, cu grupele constituite pentru fiecare locație; >

l)    - Asigura întocmirea si completarea, in termenul prevăzut de lege, a fiselor individuale de instructaj privind protecția muncii, prevenirea si stingerea incendiilor:

m)    - Monitorizează starea sanatatii personalului angajat prin controale periodice;

n)    Organizează comitetul de securitate' si sanatate in munca si comisia

pentru situații de urgenta;    * .

o)    - Organizează și conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

wKr


Tine evidența militară a tuturor ahgajatilor cu obligații militare 'r ""    (rezerviști) conform Anexei nr. 4 din H.G. nr.338/2002 si Anexei nr.


p din H.G. nr. 1194/1996;

p)    - Avizează situația rezerviștilor la locul de munca si prezintă pentru .^probare, Centrului Militar pe raza caruia își are sediul, cererea de Mobilizare a rezerviștilor la locul de munca, inantand conform Anexei

nr. 5 din H.G. nr. 338/2002, tabele nominale in doua exemplare cu persoanele solicitate a fi mobilizate la locul de munca; ia masuri de' anunțare si trimitere în timp util, Tâ solicităfea centrelor militare, a rezerviștilor cuprinși in planurile de mobilizare a acestora;

q) - îndeplinește si alte atfitiuti^^g^^^h lege;rffimîteSF® &w> “S :I3, W

Art. 41 - Serviciul Instructori.se subordonează primului Director General Adjunct si are următoarele atribuții:

a)    - Șeful Serviciului propune principiile educaționale și strategia de

dezvoltare și formare profesională a polițistului comunitar, prin cursuri de initiere/formare, cu durata de 90 de zile, și cursuri de perfecționare/specializare, de scurtă și lungă durată, în domeniul ordine publica, paza obiectivelor, circulație rutiera, constatare si aplicare contravenții, etc., cu durate variind intre '5 - 15 zile si propune conducerii P.C.M:B. corelarea pregătirii profesionale si de specialitate cu metodologia specifica acțiunii polițistului' comunitar în diferite situații; -    ■

b)    - Asigura coordonarea programelor de'pregătire și dezvoltare prin discipline specifice învățământului profesional si tehnic necesar îndepinirii misiunilor de' paza, reținere si identificare, prevenirea infractionalității juvenile, menținerea ordinii publice si a monitorizării acesteia;

c)    - Asigură coordonarea didactică și dezvoltă metodologia de proiectare, elaborare, implementare si revizuire a programei analitice pentru cursurile specifice poliției comunitare;

d)    - Asigură coordonarea științifică, didactica si pedagogică, prin instructorii formatori si dezvoltă metodologii de proiectare a sistemului de evaluare si de certificare a formarii' profesionale a polițistului comunitar (funcționar public sau personal contractual);

e)    - Contribuie, prin elaborarea de teme, la formarea continuă la locul de muncă a personalului instituției cu instructorii ‘foririafori cu abilitați pedagogice în domeniile pazei obiectivelor si ordinii publice, ■pregătirea juridică și legislativă, pregătirea -tehnică specifică, pregătirea. în domeniul situațiilor de , urgență, -pregătirea civică, pregătirea în domeniul tragerilor cu aririajrientul din dotare și pregătirea fizică;

f)    - Proiectează și elaborează prpgrame analițice, pe discipline


(psihologia polițistului comunitar, contravenții, drepturi și îndatoriri civice, metode si practici specifice, pregătire fizică, efc.) și inițiază programe de dotare cu echipamente si logistica didactică necesare standardelor de pregătire; ,    . v

g)    - Asigură la.cerere noi programe analitice, ce vizeta neyoile'de

pregătire ale ipstitțitiei sau prin dispoziția expresia Șjiiharului, General sau hotarari ale C.G.M.B.;    V' . ,

h)    - Participă, împreuna cu comisia numita prin deciziă^Q^ecțpru’lui

si atragerea tinerilor cu


aptitudini pentru profesia de polițist comunitar si îi orientează pentru anumite tipuri de specialități ordine publică, pază obiective, constatare si aplicare contravenții, grupe de intervenție, patrule mobile, etc.);

i)    - Contribuie la promovarea profesiei de polițist comunitar, a rolului si locului acesteia, în comunitate;

j)    - Participă la desfasufarea orelor de curs (expuneri, seminarii, ședințe practice, dezbateri, studiu de caz, antrenament în poligoane de tragere, antrenament auto - moto, etc.) și elaborează noi metode pedagogice pentru formarea deprinderilor si priceperilor necesare polițistului comunitar;

k)    - Participă, în perioada desfășurării cursurilor, la ședințele de antrenament si de trageri - tir, cu armamentul din dotare, cu muniție letala și neletâlă, în poligoane;

l)    - Cdlaborează cu Serviciul Pregătire Profesională, pentru Proiectul Programului Anual de pregătire continuă a personalului PCMB și a Graficului Cursurilor, formulând propuneri cu privire la nivelul logisticii didactice si pedagogice, precum si la cifrele de școlarizare pentru anul următor de curs la nivelul instituției;

m)    - Asigură predarea problematicii de specialitate a tuturor noilor angajați, în cadrul unui stagiu de practică de minim 5-10 zile, la


serviciile operative din P.C.M.B., în urma caruia cursantul va fi evaluat, printr-un calificativ comunicat în scris de către șeful serviciului operativ respectiv, urmând ca repartiția să fie dată în funcție de aptitudinile și aprecierile consemnate; . .

n) - Elaborează Regulamentul de organizare si desfășurare a cursurilor, pe module de pregătire si standardul minim de cunoștințe si deprinderi ,e. care cursantii sunt obligați sa îl obțină la finalul cursului, înaintea


UHM CUsustinerii examenului de1 absolvire; Elaboredză' didactica predării (patal?g> condica de curs cu programul zilnic, numele instructorului

..........Ubpmator, ..denumirea temei, specificul acesteia Si modalitatea de

esfâșprațe^ fisa situației școlare, abilitați personale, psihomotorii si i^iCe,'^illt^ti de comunicare, ordine si disciplina, tinuta, etc.);

■ Pehtrtl cursurile mai mari de 180 de ore, evaluarea se va face prin <ote,4e4â4 la 10 și susținerea unei, lucrări de curs pe teme specifice si actuale, propuse de către șeful C.P.P.F.P.P. si aprobate de Directorul General; pentru cursurile mai mari de 180 de ore, evaluarea se va face


prin calificativele prevăzute desfășurare a cursurilor;

p)    - Asigură redactarea si editarea materialelor necesare formarii de cunoștințe temeinice • cursantilor în cadrul • cursurilor de formare/inițiere și perfecționare și aprobă proiectele didactice ori planurile de desfășurare și antrenare, elaborate de către instructorii formatori;

q)    - îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege sau de către Directorul General;

Art. 42 -. Serviciul Opferativ Paza Obiective are în subordine Biroul Pază Obiective, se subordonează celui de-al doilea Director General Adjunct si are următoarele atribuții:

a)    - Setul Serviciului Operativ Paza Obiective întocmește planurile de pază si le supune spre aprobare / avizare, potrivit legii;

b)    - Asigura paza obiectivelor și bunurilor de interes public local si privat din zona de competenta, stabilite de Consiliul General al Municipiului București, conform planurilor de paza's.i ordine publica;

c)    - Asigura supravegherea'zonelor comerciale si de agrement, precum si a altor locuri stabilite prin planurile de paza;

d)    - Participa, la solicitare, la încheierea-contractelor de prestări de servicii cu beneficiarii din zona de competentă;'

: e) - Stabilește-reguli cu-privire la predarea - primirea armamentului si . muniției, portului folosirea acestuia îft timpul serviciului, precum si

întreținerea si asigurarea securității acestora; f) - Aproba -documentele privind^ planificarea si' repartizarea în serviciu

al personalului subordonat;

- g) - Controlează modul/de executare a activitatii de paza desfasurata de către personalul de subordine;

h)    - Analizează zilnic modul de - executare a activitatii de paza si Stabilește masurile ce se impun a1 fi întreprinse in obiectivele aflate in resposabilitate;

i)    - Stabilește zilnic si ori de cate -ori este nevoie, obiectivele

operaționale ce trebuie sa fie în atentia prioritară ,ă Șefilor birourilor din-subordine;    ; 1

j)    - Menține legătură permanenta cu beneficiarii prestațiilor de paza în

vederea -îmbunătățirii condițiilor către sa asigure burta funcționare si securitatea obiectivelor, ' precum si remedierea neregulilor nCconstatate;    ’

k)    - Analizează lunar activitatea în obiectivele pe care le ăre în paza;

l)    - Informează deîndăta Directond^aeneral deSpretbate evenimentele deosebite înregistratein) - Organizează și condueepregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

n)- îndeplinește si alte atribuții, stabilite prin lege si de către șefii ierarhici;    ,

Art. 43 - Biroul Paza Obiective se subordonează Șefului Serviciului Operativ Paza Obiective și are următoarele atribuții;

a)    - Asigura cunoașterea prevederilor planurilor de paza și punerea lor în practica;

b)    - Urmărește ca în planurile de paza să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracției, Obligativitatea cu privire la

. menținerea lor în stare de funcționare și răspunderea concreta în cazul nerealizarii lor; >    .

A

c)    - întocmește și asigura planificarea si repartizarea personalului

operativ din subordine, pe obiective si ture;    >

d)    - Asigura instruirea, la intrarea în serviciu, a personalului din subordine, cu privire la atribuțiile generale și specifice ale acestuia;

e)    - Semnalează, , de îndata, conducerii Politiei Comunitare a


Municipiului București si organelor abilitate, orice probleme deosebite , care au legătură cu. activitatea desfasurata, despre care iau cunpst^a: in timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, chiar daca acgstea nuyyi^eaza direct domeniul in care are atribuții si țȘfepopșabll.ita&,    ,    '    ■ ’

f)    -mc^Ș^ă, împreuna cu Politia, Jandarmeria,^Pompierii, Protecția tZzJ^jla si alte nutoritati prevăzute de lege, la activitatile de salvare si

evacuate a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii,, explozii, avarii, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

i tAL'JLg)- Controlează modul de execuție a activitatii de paza desfasurata de ......personalul din subordine.    ;    ;

. h) - Organizează și conduce pregătirea de. specialitate a personalului din subordine, în conformitate eu tematica stabilită; i) - îndeplinește si alte atribuții stabilite de lege.

Art J4 - Serviciul Parcuri se subordonează celui de-al doilea, Director General Adjunct, este compus din 3 (trei) birouri (Biroul 1 și 2 Ordine Publică și Biroul Monitorizare Parcuri) și are următoarele atriliMiiiiilittMMMai

a)    - Menținerea siguranței cetățeanului, prevenirea și combaterea faptelor antisociale câre aduc atingere vieții, libertății/ sănătății și integrității corporale apersoanelor, precum și a altor interese legitime ale comunității;

b)    - Stabilirea identității persoanelor care comit fapte "antisociale cu caracter contravențional, ori se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

c)    - Realizarea unui schimb oportun și reciproc de date și informații de interes operativ cu celelalte instituții cu rol în asigurarea ordinii și liniștii publice, în scopul scurtării timpilor de reacție și sporirii gradului de eficientă al acțiunilor desfășurate;

d)    - Prestarea unui sistem relațional durabil și competent cu direcțiile generale din Primăria Generală a Municipiului București care' au tangență cu activitatea- instituției, cu cele , ale Poliției Române, Jandarmeriei Române, S.R.I., S.P.P., S.T.S., M.A.N. sau cele descentralizate din cadrul administrației publice locale;

e)    - Promovarea și respectarea de către polițiștii comunitari a prevederilor legale cu privire la activitatea desfășurată de Serviciul Parcuri;

f)    - Cunoașterea în orice mpmenf a situației operative din marile parcuri ale Capitalei aflate în responsabilitatea Poliției' Comunitare a Municipiului .București, prin sistemul de monitorizare video' și' prin prezența polițiștilor comunitari", cuprinși în cadrul birourilor de ordine‘ publică din cadrul Serviciului Parcuri;

g)    - .Intervenția rapidă în situațiile de tulburare a ordinii și liniștii publice în marile parcuri ale Capitalei, aflate în responsabilitatea PGMB, cu ajutorul echipajelor auto și moțo;

h)    - Sprijinireacetățenilor înrezolvarea problemelor de ordine publică apărute cu-‘prilejul deplasării' acestora prin marile parcuri ale Capitalei aflate în responsabilitatea PCMB;

i)    - Avizarea documentelor privind planificarea și repartizarea în serviciu a

personalului subordonat;    - '    .

j)    - Stabilirea regulilor cu privire la predarea-primirea armamentului și muniției, portub sb folosirea acestora în timpul serviciului, precum și întreținerea si asigurarea deplinei lor- securități cârid nu se află asupra personalului din subordine;

k)    - Stabilirea zilnic și ori de cate ori este necesar, a obiectivelor operaționale ce-trebuie să’fie în atenția polițiștilor comunitari ce își'desfășoară activitatea pe acest domeniu;

l)    - Organizează și conduce-pregătirea ,de-specialitate a personalului din subordine, în conformitate, cu tematica stabilită;

m)    - Anal:, n) - Șe ocupă de evidența, păstrareșjfeși iini^ipuî^ea lig®’M^dâ^'bla întocmite la nivelul serviciului;    <*•"' '    /

o) - îndeplinește și alte atribuții stabilite'decătreșefii ierarhici, conform legii.

> i

AH.. 45,,- Birourile 1-2 Ordine publică și Biroul 3 Monitorizare Parcuri, se subordonează Șefului Serviciului Operativ Parcuri și au următoarele atribuții:

a)    - Asigură ordinea si liniștea publica în marile parcuri ale Capitalei stabilite în competența Primăriei Generale a Municipiului . București prin Planul de paza și,ordine publică;

b)    - Menține în marile parcuri ale Capitalei siguranța cetățeanului, previne și Combate faptele antisociale care aduc atingere vieții, libertății, sănătății și integrității corporale a persoanelor, cu preponderență a celor privind persoanele vârstnice si copii, precum și a altor interese legitime ale comunității,;

c)    - Constată contravențiile săvârșite de persoanele aflate în marile parcuri ale Capitalei și aplică sancțiunile contravenționale, potrivit legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia și comerțul stradal, protecția mediului înconjurător, precum si pentru faptele Care afecteaza climatul social, stabilite prin Legi, Hotâfari ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General;

d)    - Participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, manifestărilor cultural artistice, comemorative și sportive organizate la hivelul marilor parcuri ale Capitalei;

e)    - Intervine, împreună cu organele abilitate, da solicitarea cetățenilor, ‘pentru aplahârea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea, situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora';

f)    - Acționează împreuna cu Politia, Jandarmeria, Pompierii, Proteetia Civila si alte auțoritati prevăzute de lege, la activitatile de . salvare si'evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente în cadrul marilor parcuri ale Capitalei;

g)    - Comunică, de îndata, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în, competenta sa, despre care a luât cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

h)    - Verifică si soluționează, în limitele legii, sesizările cetățenilor referitoare la încălcarea normelor privind ordinea^si liniștea publică în cadrul marilor parcuri ale Capitalei;
i)    - Sprijină Politia Romana în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

j)    - întocmește și asigură planificarea și repartizarea personalului operativ din subordine în punctele fixe și pe itinerariile de patrulare, în program de tură;

k)    - Execută paza, și supravegherea mobilierului urban-din dotarea marilor parcuri ale Capitalei aflate în competența PCMB;

l)    - Urmărește punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului General, ale Dispozițiilor Primarului General șia reglementarilor'legale în vigoare privind normele de conviețuire sociala, de plimbare a câinilor de companie,

, de anunțare de către autoritati a prezentei câinilor comunitari în vederea prinderii apestora, de interzicere a consumului de alcool în afara locurilor

; special amenajate, a pescuitului și scăldatului. In aceste cazuri polițiștii comunitari constata și aplică amenzi contravenționale;

m)    - Identifică consumatori și comercianți de droguri depistați în parcuri, elementele tulburente și violente. In aceste cazuri, persoanele sunt reținute și predate organelor de poliție.

n)    - Monitorizează principalele puncte vulnerabile sau zone de risc din parcuri, prinpariierp video;

o)    - Obține, centralizează și stochează datele ce pot fi folosite că probe juridice în diferite situații de săvârșire a unor contravenții sau fapte penale, semnalate în marile parcuri ale Capitalei, aflate în competență PCMB;

p)    - întocmește rapoartele operative sau. alte/documente Specifice și le

înaintează ierarhic, urmărind soluționarea lor conform termenelor și atribuțiunilor specifice;    '    1

q)    - Organizează’ și conduce pregătirea de :specialitâte a personalului din subordine, în conformitate cu tematică stabilita;

r)    — Se ocupă de evidența, păstrarea și manipularea ,Îegâlă a documentelor întocmite la nivelul birourilor;

s)    - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către șefii ierarhici, confoim legii.Art. 46,- Serviciul Operativ Ordine Publică, Constatare și Aplicare Contravenții, are în structura sa un Birou Constatare și Aplicare Contravenții și se subordonează celui de-al doilea Director General Adjunct, având următoarele ibutii:

a) - Asigura ordinea si liniștea publica în zonele și locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica, previne 'și' 'combate încălcarea ncțrmelor legale privind curatehia localității și cofhertul stradal, precum ,și alte fapte ilicite stabilite prin iHotafarr ale Consiliului General al Municipiului Bucureștii

cu


ri t Bl?

Ba»-.b)    - Asigură supravegherea parcărilor auto, aunitatilor școlare, a zonelor comefciale și' ide. agrement,' a piețelor și a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica la nivelul Municipiului București;

c)    - Organizează și conduce activitatea Biroliluf Constatare și Aplicare Contravenții; *

d)    - Stabilește zilnic si ori de câte ori este necesar, obiectivele operaționale ce trebuie sa fie în -atentia prioritara a Șefului de birou din subordine;

e)    - Avizează documentele privind planificarea și repartizarea în serviciu a personalului subordonat;

f)    - Stabilește reguli cu privire la predarea-primirea armamentului și muniției, portul si folosirea acestora în timpul serviciului, precum și depozitarea acestora atunci când nu se află asupra .personalului din subordine;1

g)    - Transmite Serviciului Juridic, Contencios Administrativ evidenta contravențiilor, procesele verbale de constatare a contravențiilor încheiate, precum și alte documente specifice, în vederea înaintării în instanța, daca este cazul;

h)    - Aduce la cunoștință conducerii Politiei Comunitare a Municipiului București contravențiile constatate și neregulile despre care a luat cunoștință în activitatea de patrulare, care îi depasesc competenta materială, întocmind rapoarte și note de constatare; ‘

Colaborează cu Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale, în » ?5îVei r6a U^tn^r“ debitelor de la persoanele oare nu au achitat <:AL^^nienzile aplicate prin procesele verbale- .de -constatare a contravențiilor, întocmite de agenții Poliției Comunitare a ,; ^^Municipiului București;

- ;Ț;ihe'ieyidența contravențiilor constatate și a sancțiunilor aplicate, în t^<^ân'dițiiledegii;

^^".‘ț.^âdndu^e pregătirea de specialitate a personalului din-subordine, în ^>/ppnfp^iltate cu, tematica stabilită;

l)    ' - Analizează lunar activitatea personalului din subordine;

m)    - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către șefii ierarhiei, conform legii.

Art. 47 - Biroul de Constatare și Aplicare Contravenții se subordonează Șefului .Serviciului'Operativ Ordine Publica, Constatare si Aplicare Contravenții si are, următoarele atribuții:    1 '

a) h Constată contravențiile ,date în competență și aplica sancțiunile contravenționale, potrivit legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si liniștii publice, curățenia localității,
comerțul stradal, protecția, mediului înconjurător, precum si pentru faptele care afeeteazaclimatul social, stabilite prin Legi, Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului' General; "

b)    - Participă la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, manifestărilor, cultural artistice si sportive organizate la nivel Primăriei Municipiului București;

c)    - Intervine, împreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor,

pentru aplanarea stărilor corifldctuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;    '

d)    - Acționează împreună cu Poliția, Jandarmeria, Pompierii, Protecția Civila si alte autoritari prevăzute, de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmărilor provocate de astfel* de evenimente în zonele aflate în competența Primăriei Generale a Municipiului București;

e)    - Comunică, de îndata, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât, cele, stabilite-în competența sa, despre care. a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

f)    - însoțește, în. condițiile stabilite prin regulament, ' funcționarii Primăriei Municipiului București, la executarea unor controale si la punerea în executare a unor Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București, asigurând' protecția acestora1 și prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

g)    - Verifică și soluționează, în-limitele legii, sesizările-referitoare la încălcarea normelor privitid ordinea și liniștea publică în zonele aflate în competența Primăriei Municipiului București;' '

h)    - Sprijină Politia Română în activitatile de depistare- a-persoanelor care

se sustrag urmăririi sau executării pedepselor; precum si'a persoanelor dispărute;'    - '

i)    - Controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel și de respectare a igienizării zonelor, periferice si a malurilor cursurilor -de; apa, sesizârid prin rapoarte scrise • cele constatate în vederea- anunțării de către conducerea ’P'CMB a Primarului General al Municipiului București cu privire la situațiile de fapt constatate si la masurile ce se impun în vederea îmbdnătățirii

- stării de curățenie ’a localității;

j)    - întocmește și asigură ,planificarea și repartizarea personalului operativ din subordine pe ture și itinerarii de patrulare stabilite prin planurile de pază și ordine publică;

n) - Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

k)    Analizează zilnic activitatea personalului din subordine;

l)    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 48 - Serviciul Operativ Dispecerat se subordonează celui de-al doilea Director General Adjunct, are în subordine un Compartiment Operativ și are următoarele,atribuții:

a)    - Șeful Serviciului Operativ Dispecerat asigura coordonarea operaționala a activitatilor specifice, desfășurate în< teren, conlucrarea/cooperarea operativa cu Politia si Jandarmeria Romana în acțiunile comune, precum si evidenta documentelor si activitatilor specifice; >

b)    - Elaborează, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Politiei Comunitare a Municipiului București, concepția executării misiunilor, planurile de acțiune si celelalte documente necesare îndeplinirii misiunilor.specifice;

- .Elaboreaza si propune concepția privind folosirea forțelor si mijloacelor aflate la dispoziție, documentele privind' intervenția la obiectivele si in zonele stabilite prin planurile de paza si ordine publica;


,, d^-’^Ține evidenta misiunilor încredințate, efectivelor participante si ' * ^rezultatele obținute de către polițiștii comunitari;

P|^nț(^neste, rapoarte și situații statistice referitoare la activitatea £ n^eifa^tata, în termenele, stabilite de conducerea Politiei Comunitare a '    , /Municipiului București;

figura redactarea si transmiterea la servicii si birouri a deciziilor conducerii Politiei Comunitare a,Municipiului București, urmărind executarea la timp a acestora; primește rapoartele de la serviciile operative si urmărește soluționarea lor;

g)    - Elaborează documentele de organizare a cooperării Politiei Comunitare a Municipiului București cu structuri -ale Ministerul Administrației și Internelor și ale Ministerului Apărării;

h)    - Răspunde de cunoașterea permanenta a capacitatii combative a personalului operativ din instituție si raportează despre aceasta Directorului General al Politiei Comunitare a MunicipiuluiBucuresti;i)    . - Răspunde de cunoașterea misiunilor care au fost executate sau sunt

în curs de executare, situației operative, forțelor si mijlocelor angajate în acțiuni;

j)    - Ofganizeaza si menține legătură permanenta cu efectivele aflate in misiunile de asigurare a ordinii publice si cu celelalte forte sau structuri cu care se cooperează;

k)    - Menține în stare de funcționare mijloacele si sistemele de alarmare, radiocomunicatii si asigura întreținerea acestora pentru a-si indeplini rolul, funcțional;

l)    - Folosește in mod corespunzător aparatura radio emisie-receptie din dotare si intervine pentru respectarea regulilor stabilite, de către toti participantii la traficul radio;

m)    - Țipe permanent legătură cu echipajele de intervenție pentru a cunoaște poziția lor în teren, în scopul realizării unei intervenții operative în situația producerii de evenimente deosebite;

n)    - Asigura, în timp util, intervenția echipajelor mobile in cazul receptionarii semnalelor de alarma de la abohatii conectați la Dispeceratul de zona;

o)    - Raportează evenimentele deosebite si aplicarea masurilor stabilite in


caz de calamitati naturale, incendii sau alte situații deosebite;

p)    - Verifica funcționarea sistemului tehnic de alarmare în conformitate cu prevederile planului de alarmare;

q)    - Menține ordinea și curățenia la sediul, Politiei 'Comunitare a Municipiului București, permite accesul persoanelor străine in conformitate cu prevederile legale sinormele interne;

r)    - întocmește si analizeâza planurile de alarmare, cooperare, intervenție si repartizarea personalului; asigura alarpiarea personalului Politiei Comunitare a Municipiului; București,- in situații tehieinic justificate, la deciziile conducerii unitatii;

s)    ' Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, înconformitate cu tematica stabilită;

t) - Execută orice alte atribuții stabilite de1 Directorul General al Politiei Comunitare a Municipiului București.


Art. 49 - Biroul Operativ Circulație Rutieră se subordonează c^luO de-al doilea Director General Adjunct, și are urmatoăre'le atribuții:^


Primăriei Generale a Municipiului București, prin activități de dirijare si/sau deviere a traficului;    •    > .

b)    - Participă după caz, la asigurarea fluenței traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație;

c)    - ăsigiiră supravegherea parcărilor1 auto aflate în competența Primăriei

Generale ^Municipiului București. 1    .

(d) - Acordă sprijin Poliției Rutiere în luarea măsurilor de ordine publică cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor,, manifestărilor cultural-artistice și

, sportive, organizate la nivelul Municipiului București. ,

e)    - Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în ’ conformitate du tematica stabilită;

f)    - Executa orice alte atribuții stabilite de Directorul General al Politiei

Comunitare a Municipiului București.    ? n"Ă-î~    ? 7


wBUMÂLUL


Ari., 50 Serviciul Buget Financiar, Contabilitate se subordonează Directorului General Adjunct Economic si are următoarele atribuții:

a)    - Șeful Serviciului Buget Financiar Contabilitate asigura, respectarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituției, precum si organizarea, evidența si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

b)    - întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale;

..Constituție garanții materiale angajatilor care au ca,atribuții de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrare si folosința, asigurând calcularea, reținerea si constituirea depozitelor de la unitatea C.E.C.;

d)    - întocmește statele de plata a salariilor personalului Politiei Comunitare a Municipiului București, precum si a altor drepturi bănești cuvenite, conform legislației în vigoare;

e)    - întocmește fișele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar;

f)    - întocmește ordinele de plata si efectuează viramentele către

furnizorii de bunuri,, servicii si lucrări pe baza. documentelor justificative;    ,

g)    - întocmește dări de seama statistice; ,


/•

i:s' j

w i “


M'


fK ?

ff'ij T' s.

, j;

?h!<vșț;2'iji i -';


h) - Răspunde de întocmirea coreetasilatimpa evidenteioperâtive de la magazii, depozite sau gestionari, de orgânizareafcoOfddnarea si controlul    de

la zi a tuturor registrelor de contabilitate, fiselor de cont analitice si sintetice, balanțelor analitice, si a galantelor de verificare, precum si


i)    - Efectuează, prin casierie, operații de încasări si plăti, pe baza documentelor aprobate si care au fost supuse controlului' financiar preventiv propriu, conform legii;

j)    - Urmărește si răspunde de înregistrarea Corecta a dperâtiunilor contabile în evidenta operativa, analitica si sintetica și a tuturor operațiunilor contabile care stau, la baza intocmiriibalanțelor de verificare;

k)    - Primește de la Șeful Serviciului Managementul Resurselor Umane, foile colective de prezență, tabele. nominale cU personalul care efectuează concediu de odihnă, tabele cu personalul care primește primă de vacanță, decizii de angajare, sancționare, încetare,

, in

al


■■ suborădiie^ă Uitectorului ral Âdinbrf E!prt«hThin «i urmatnarelp ^Mhîitir    vde evaluare a ofertelor si stabilire a ofertei celei mai bune, sub aspect pret/calitate;    t

b)    '- Asigura respectarea legalității cu privire încheiefea si dedarea contractelor de către Politia Comunitara a Municipiului BucureMu-^teX^’b

c)    - Participă la negocieri, urmărind să fie Cuprinse' îri colți respective clauze care sa cdiiducăla respectafeaînd^pțixiirii
obligațiilor contractuale, atat de către beneficiar-cat 'si de către prestator;

d)    - Urmărește modul de derulare a. contractelor, intervenind, atunci când este cazul, pentru respectarea .drepturilor si îndatoririlor Politiei Comunitare a Municipiului București de către beneficiari sau prestatori;

e)    - Urmărește îndeplinirea cu regularitate a obligațiilor beneficiarilor la termenele stabilite, participa la efectuarea recepțiilor bunurilor achiziționate, iar in situația nerespectarii clauzelor contractuale de către aceștia, sesizeasă Serviciul Juridic, Contencios Administrativ al Politiei Comunitare a Municipiului București pentru luarea masurilor legale ce se impun;

f)    - Colaborează cu Șeful Serviciului Tehnic Achiziții și Serviciul Juridic, Contencios-Administrativ la întocmirea și derularea contractelor încheiate de PCMB cu beneficiarii și prestatorii;

g)    - Conduce pregătirea de specialitate a personalului^din subordine,. în.


conformitate cu tematica stabilită;    , Q 0 C Q ș ?    C U

h)    - îndeplinește si alte atribuții stabilite de lege.

Art. 52 - Serviciul Tehnic; Achiziții se subordonează Directorului General Adjunct Economic și are următoarele atribuții:    ;

a) - Asigură achiziționarea necesarului de armament, rnumții și a celorlalte materiale specifice din dotarea polițiștilor cdmunitari; ■ urmărește ca munițiile și, materialele de întreținere folositele linia asigurării tehnice cu armament și materiale, să se consume îrî^ lffnita „ cantităților prevăzute în normativele în vigoare;

b)


Elaborează Planul Anual al Achizițiilor Publice, pe care îl supune aprobării Directorului General, după avizarea acestuia de către Directorului General Adjunct Administrativ și Directorul General Adjunct Economic, în baza datelor și calculelor de fundamentare oferițe, de către șefii serviciilor și șefii birourilor din cadrul PCMB, conform normelor interne; _

c)


îndeplinește rolul de secretariat organizatoric- pentru derularea tuturor etapelor/procedur-ilor privind-achizițiile de bunuri și servicii în conformitate cu legislația în vigoare (publicitatea; elaborarea documentației, primirea si' înregistrarea ofertelor, organizarea comisiei);,,    ,    ' " .

d) - Colaborează cu Șeful Serviciului - Urmărire Contracte și Șeful Serviciului Juridic, Contencios-Administrativ, la întocmirea și


derularea contractelor încheiate de Poliția Comunitară a Municipiului București cu beneficiarii și prestatorii;

e)    - Estimează valoarea contractului de achiziție publică și selectează procedura aplicată pentru atribuirea, acestuia (licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere cu o singura sursă, cerere de ofertă, concurs de soluții);

f)    - Aplică procedurile specifice pentru atribuirea contractului de .achiziție publică, respectând principiile: libera concurență, eficienta utilizării fondurilor publice, transparenta, tratamentul egal si confidențialitatea;

g)    - Propune Directorului General spre aprobare componerița comisiilor de evaluare a ofertelor;

h)    - Asigură întocmirea documentației de elaborare și prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, pe baza documentației primite de lacompatimentele din cadrul PCMB care . Solicită demararea acestora;

i)    - Asigură întocmirea formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate și vânzarea/transriiiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei;

j)    ' - Asigură restituirea garanțiilor de participare lalicitațiile de'achiziție

publică;

k)    - Asigura primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor la procedurile organizate;

l)    - Asigură întocmirea Proceselor Verbale de deschidere, analiză și . atribuire a contractelor de achiziție publică;

m)    - întocmește dosarul achiziției publice pentru' toate contractele încheiate;

n)    - întocmește caietele de sarcini sau specificațiile tehnice ale bunurilor sau serviciilor’ce urmeaza a fi achiziționate;’

o)    - întocmește propuneri de angajare a unei cheltuieli în limita

creditelor de angajament aprobate în domeniul achizițiilor de bunuri;

p)    - Redactează hotărârile de adjudecare și comunică*în scris factorilor implicați rezultatele procedurilor de achiziții aplicate;

q)    - Face parte din comisia de licitație sau de Selectare a ofertelqr-de

r)    întocmește' documentația necesară și face demersurile

realizarea reparațiilor și investițiilor necesare pentru- ^țîȘ^;î5cri'. destinație de clădiri administrative;    '    x/ ' °s)    - Evaluează anual necesarul lucrărilor, de investiții si reparații ce Urmează a se efectua la clădirile din patrimoniulPolitiei Comunitare a

- Municipiului București;    *    ’

t)    - întocmește și transmite la Agenția Națională de'Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, Raportul privind contractele atribuite pe anul anterior;

u)    - Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în ..conformitate cu tematica stabilită;*

v)    - îndeplinește și alte atribuții stabilite de Directorul General sau Directorul General Adjunct Economic;

Art, 53 - Serviciul Operativ Intervenții Speciale, însoțire Trafic si Pază

se subordonează Directorului General Adjunct Administrativ și are următoarele atribuții:

a) - Șeful Serviciului Operativ Intervenții Speciale, însoțire Trafic si Paza conduce si coordonează asigurarea pazei în cadrul Primăriei

- Municipiului București (Sediul Central), precum al Prefecturii Municipiului București;'

. b) - Conduce grupa speciala de intervenție și paza de pe langa Primăria Municipiului București si a Prefecturii Municipiului București;


- Asigura paza transporturilor de valori și insoteste, în vederea protejării si apararii, repîezentantii Consiliului General al Municipiului Bucuîesti, cu ocazia unor inspecții sau' Controale;

ti)'- < Insoteste, în, condițiile legii; funcționarii Primăriei Municipiului ^u^urgști, asigurând protecția acestora si prevenirea oricăror acte de

, z?<y^aîbur^^ ,ordinii si liniștii publice;

e)    - ,^â^cipâi. după caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, în U i^^răfa apropiere -a sediului Primăriei si Prefecturii-Municipiului

aprz 7

f)    pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în

, conformitate cu tematica-stabilită; -    , ■ •    1

g)    - îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege. ' '

. Art, ,54 - Biroul Secretariat, Registratura se subordonează‘Directorului General Adjunct Administrativ si areurmatoarele atribuții:


a) - Șeful Biroului Secretariat, Registratura tine evidenta propunerilor și sugestiilor din partea- cetățenilor, agentilor economici, regiilor autonome si a altor organe .si organizații care se refeîatia problemele aflate în competentă Politiei Comunitare a Municipiului București;SWîSiSfi!/

BOII


'economici


sau reprezentanților instituțiilor sau autorităților publice, persoanelor juridice private, prin întocmirea notelor de, audiere; ',

instituție,
p)    - Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită; >

q)    - îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Directorul General al Politiei Comunitare a Municipiului București» în conformitate cu prevederile legale.

Arti -55 - Biroul Administrativ Logistic se subordonează Directorului General Adjunct Administrativ și are următoarele atribuții:

a)    - Asigura aprovizionarea cu uniforme de serviciu^ echipament de protecție (si,,materiale necesare .îndeplinirii atribuțiilor de către personalul Politiei ComunitareaMunicipiului București;

b)    - Răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, de utilizare raționala a materialelor consumabile si evidenta bunurilor mobile si imobile, instalațiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata si materialelor din dotarea instituției;

c)    - Ia măsuri pentru gospodărirea raționala a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor si a altor materiale si obiecte de

, inventar;

d)    - Asigura asistența tehnica a instalațiilor aferente clădirilor din administrarea si, folosința Politiei Comunitare a Municipiului București;

Propune reparațiile privind mobilierul, instalațiile aferente si

Ctt<:lelalte mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in administrarea V.,h’MALUL *r -stitutiei, urmărește realizarea lucrărilor respective si'participa la --------------TCceptionarea acestora;

f) - întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, inventar gospodăresc» rechizite de birou /*si tipizate necesare desfășurării activitatii Politiei Comunitare a

ly* Municipiului București;    ■


g^ -'Răspundere depozitarea si conservarea materialelor,- echipamentelor de'-'4bir0u si asigura, distribuirea acestora serviciilor si birourilor instituției;

h)    - întocmește propuneri pentru .planul de, aprovizionare tehnico-

materiala privind utilaje,le, accesoriile si materialele specifice pentru .prevenirea si stingerea incendiilor; •    ■ - -    >

i)    - Asigura exploatarea in condiții optime a aparatelor, de copiat, a instalațiilor de aer conditiogf^l^eeiitralel^r si aparatelor telefonice fixe si mobile;sau capitale a

imobilelor din patrimoniul Politiei Comunitare â Municipiului București;    >    -    ■:

k)    - Asigura dotarea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor la sediul instituției si la clădirile din administrarea acesteia;

l)    - Asigura condiții1 pentru arhivarea si pastrareâ in conditii de securitate, conform legii, a documentelor Politiei Cbriiunităre â Municipiului București;

m)    - Urmărește derularea contractelor privind utilitățile furnizorilor apa-canâl, energie electrica,, gaze naturale si' salubritate;

n)    - Coordonează activitatea parcului auto asigurând permanent cu

1.

A'

;ferandament maxim si sa prevină eonsumurile pestenormâ'apieselor de schimb, obiectelor de inventar si materialelor;

r) - Urmărește realizarea unui consum legal de carburanți auto,

, neadmițând depășirea normelor alocate sau folosirea’acestora în alte
fPH,.


CONFORM CU

OFHGIWALUkw)    La finele fiecărui an, întocmește documentele de delaborare a tuburilor - cartușe trase si asigura predarea acestora, contra cost, la una din unitățile REMAT;

x)    - Asigura schimbarea pieselor si materialelor* autovehiculelor ajunse la uzura normală;

y)    - Asigura pentru sediul instituției întreținerea spatiilor verzi si a căilor de acces;

z)    * Executa activitatea de inventariere a materialelor si bunurilor aflate în exploatarea personalului si propune casarea acestora la expirarea

, perioadei de folosința;»

aa)-, Conduce pregătirea,de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

bb) , -îndeplinește si alte atribuții în domeniu, specifice instituției si stabilite de Directorul General Adjunct Administrativ.


Ațț 56 - Responsabilii de zona se subordonează nemijlocit Șefilor de Birou si au următoarele atribuții:

, a) - Transmite agentilor comunitari si guarzilor care isi executa serviciul in zona sa de responsabilitate, deciziile superiorilor ierarhici;

b) - Urmărește repectarea prevederilor planurilor de paza si ordine publica de către agenții comunitari si guarzi din zona sa de responsabilitate;

, c) - Verifica îndeplinirea atribuțiilor funcționale de către agenții pijp^M-Wtari si guarzi, acordandu-le sprijin in rezolvareasituatiilor care (    '“"Wse ivesc»in activitatea acestora,si raportează ierarhic deindata, toate

HhJ STy ALUL evenimentele si neregulile constatate; urmărește respectarea de către agenții comunitari a variantelor1 de patrulare, , punctelor >de staționare, jâbșll^aț^i repausului, .stabilite prin consemn;    1'

yeri’fic'dprezenta si tinuta agentilor comunitari si a guarzilor care isi exe^a? atribuțiile de serviciu in zona sa de responsabilitate iriainte de '\\î in/tare siintimpul executării serviciului;    1    ■, * '

^^Umar^ste respectarea de către personalul operativ aflat in timpul ș^rv-ntimui in zona de reponsabilitate a regulilor cu privire la predarea-primirea armamentului si muniției, portul si folosirea acestuia;

f)    - Verifica, in timpul executării serviciului, starea si1 funcționarea mijloacelor tehnice de paza, a sistemelor de supraveghere* si alarmare antiincendiu si antiefractie, a amenajărilor existențe in■ obiectivele - încredințate, luând masuri de remediere a neajunsurilbr constatate;

g)    - Comunica de indata    ierarhic, datele cu privire la

aspectele de incalcarc


^4 e<^at cele stabilite incompetentaPoliției Comunitare a Municipiului București, despre oare a luat la

cunoștința cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;1


h)    - Distribuie agentilor comunitari, si guarzilor care isi desfasoara activitatea, in zona de responsabilitate, documentele necesare executării serviciului si de pregătire, repartizate de șeful ierarhic si urmărește respectarea acestora;

i)    - întocmește saptamanal raport de activitate cu privire la cele

, constatate in1 zona de responsabilitate pe care il prezintă șefului

ierarhic;

j)    - Intervine, din dispoziția superiorului ierarhic-, impreunacu organele abilitate/, la- solicitarea • cetățenilor, ;pehțru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea1 unor cazhri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

k) - Constata contravențiile date in competenta- sa si aplica sancțiunile


contravenționale potrivit legii;

l)    - Supraveghează zonele coiherciale si1 de, agrement, precum si celelalte locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

m)    - Se prezintă in termenul si la locul stabilit pentru a participa conform dispozițiilor șefului ierarhic, la activitatile de salvare si- evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

n)    - Participa, din dispoziția șefului ierarhic, la asigurarea Uiasurilor de ordine publică, cu ocazia adunărilor publice, manifestaților cultural

, artistice si sportive organizate de Politia Comunitara a Municipiului București;

o)    - Din dispoziția șefului ierarhic asista la primirea si predarea posturilor de paza si informează agenții comunitari si guarzii despre situația operativa înainte de intrarea in serviciu;

‘ p) - Participa, la ședințele de analiza a activitatii profesionale, ori de cate ori este nevoie;

q) - In baza constatărilor privind activitatile desfășurate in zona de responsabilitate, propune superiorului ierarhic masure de îmbunătățires) - hiformeașa de indata se^ulde^athie^cu privire la ^Vetiiltfâî^ și activitatile ce au loc sau urmeaza asedesfasura inobieCtiveleafiL^temi zona de responsabilitate, care, implica si participarea pe^s^fiăliâț|i operativ.    * .?;•    ,•■-.•• •    ■:••■'    ' **<? /y/!

Capitolul IV

-    4    [ i    ’ I

Dispoziții finale


'îl;'..' ..


St >~, AkL57 - în termen.-de .60 zile. de 4a aprobarea prezentului Regulament, Directorul General al Politiei Comunitare a Municipiului București, prin personalul de . specialitate va întocmi. Regulamentul Intern,, cu respectarea obligatorie a prevederilor Legii, nr.371/2004, H.G. nr. 2295/2004 si Regulamentului de Organizare si Funcționare al Politiei Comunitare a Municipiului București.

Art. 58 - (1) Directorul General, Directorii Generali Adjuncți, Șefii Serviciilor si Birourilor, pe baza atribuțiilor cuprinse în actele normative care reglementează activitatea instituției, vor stabili sau completa, după caz, prin fisa postului, în termen de 30 zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, sarcinile de serviciu pentru fiecare post in parte, urmaripd o incârcare judicioasa a acestora, în conformitate cu nivelul pregătirii profesionale a angajatului si cu specificul postului.

< Fișa postului se întocmește în baza Regulamentului de Organizare si Funcționare și se aprobă de Către Directorul General al instituției. , „ți v

(2)    Directorul General, Directorii Generali Adjunctă, Șefii de Serviciu si de ȘefiideBtrouvor propune măsuri de perfecționare a pregătirii profesionale a salariatilof din subordine, întocmind totodată si evaluarea performantelor profesionale anuale pentru personalul din structura coordonata.

(3)    Directorul General, Directorii Generali Adjuncți, Șefii de Seviciu si Șefii de , Birou vor asigura confidetialitatea .în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau la cunoștința în exercitarea funcțiilor pe care aceștia le

Art. 59 - Furnizarea datelor si informațiilor referitoare la activitatea de serviciu, .precum sr participarea la lucrări- organizate de alte autontati sau instituții publice se face numai prin decizia sau cu acordul Directorului General al Politiei Comunitare a Municipiului București.    /    '

Art60 - Personalul Politiei Comunitare a Municipiului București va studia legislația specifică domeniului de activjmțe si va răspunde de aplicarea corecta a acesteia; in cazul apariției de    legislative îh domeniu, șefii
/,n A A-A

comparțirnentelor, vor repartiza salari atiilor din' subordine sarcinile ce le revin completând fișele posturilor acestora. ■    .    ■» ‘ V. • ;

Arț61 - Cercetarea prealabila a abaterilor disciplinare săvârșite de, salariatii Politiei Comunitare a Municipiului București, audierea acestora si propunerea sancțiunilor disciplinare se va face de catreComisia de Disciplina constituita în instituție-(în baza prevederilor HG nr. 1344/2007), în conformitate cu prevederile

caz.

prezi^|^ful)t|i^^c>< Asfc.'dz    ■- f-    v'-"- '

(3) Nerespectarea alin.- (1) Si (2) atrage aplicarea sancțiunilor'disciplinare saU in Legea

nr.53/2003 , Codul Muncii, după caz. !    •

, : Art. 63 - Corespondenta intrata în unitate din partea unor autoritari sau

instituții publice, persoane fizice sau juridice, va parcurge în m'od obligatoriu traseul: Birou Secretariat si Registratura - Director General - Serviciul sau Biroul în competența căruia intră soluționarea cauzei.    : ,    ,

-    Șefii de Serviciu si Șefii de Birou au obligația să trimită Biroului

București.    ,    -    *

Art. 65 - Prezentul Regulament se va difiiza prin grija Biroului Secretariat si • îndrumarea Serviciului Management Resurse “Umane, tuturor

compârbirientelor din Politia Comunitara a Municipiului’ București, șefii 'acestora asigurând, pe baza de semnătură, luarea la cunoștința de către toti salarîâtii din subordine.    ,    1 . , j ’    *    ,    - 5 - p 1 1 ,

Art. 6,6 - Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se modifică și se completează în conformitatea cu prevederile actelor normative" apărute Ulterior aprobării acestuia.

A,
î1'    .• v£..


Informatizare, «Baza de Date informațiile de interes public, conform legii, in ’ vederea publicării acestora pe Stte-ul Politiei Comunitare a Municipiului 

1

Să beneficieze, în exercitarea atribuțiilor sale, de protecția legii:

2

executare, a unor hotărâri