Hotărârea nr. 173/2009

HOTARAREnr. 173 din 2009-05-27 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE APLICARE A HOTARARII C.G.M.B. NR. 252/2008 PRIVIND AMPLASAREA IN SUBTERAN A ECHIPAMENTELOR SI RETELELOR DE COMUNICATII ELECTRONICE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 71/2011

CONFORM cu

-ORIGINALULConsiliul General al Municipiului B

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 252/2008 privind amplasarea în subteran a echipamentelor și rețelelor de comunicații electronice pe teritoriul Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Coordonare, Reglementare Infrastructură;

Văzând raportul Comisiei de transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările,ulterioare.CONFORM CU ORIGINALUL


©NICIPIULUI BUCUREȘTI


Art.lSe aprobă Normele de aplicare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 252/2008 privind amplasarea în subteran a echipamentelor și rețelelor de comunicații electronice pe teritoriul Municipiului București, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primăriile sectoarelor 1-6, Administrația Străzilor și Administrațiile Domeniului Public de sector vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

CONFORM CU ORIGINALUL//. C.    ^5,


Norme metodologice de aplicare a H.C.G.M.B. 252/2008 privind amplasarea în subteran a echipamentelor și rețelelor de comunicații electronice pe teritoriul municipiului București


Preambul

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare „Norme”, conțin prevederi pentru punerea în aplicare a H.C.G.M.B. nr. 252/2008 privind amplasarea în subteran, a echipamentelor și a rețelelor de comunicații electronice pe teritoriul Municipiului București, în concordanță cu prevederile cuprinse în HCGMB 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General cu modificările și completările ulterioare, în O.U.G. nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, precum și în celelalte acte normative aplicabile în domeniu.


Art.l (1) Amplasarea rețelelor de comunicații și a echipamentelor aferente acestora se va face numai în subteran, în spații special amenajate, corelate cu proiectul Netcity respectând următoarele reguli:

a) rețelele de comunicații electronice instalate până la data intrării învigoare a prezentei hotărâri și care dețin autorizație de construireconfonn legii sunt exceptate de la aplicarea H.C.G.M.B. nr.


252/2008;

b)    în cazul rețelelor aeriene/supraterane și/sau a echipamentelor aferente instalate fără Autorizație de Construire până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri deținătorii/administratorii acestor rețele au dreptul de a opta între a folosi infrastructura rețelei Netcity sau de a le instala subteran în propria canalizație, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale în domeniul construcțiilor;

c)    după data intrării în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 252/2008, deținătorii/administratorii de echipamente și rețele de comunicații electronice au dreptul de a opta între a folosi infrastructura rețelei Netcity sau a dezvolta propria canalizație, după obținerea Autorizației de Construire.

(2) Constituie excepții în aplicarea H.C.G.M.B. nr. 252/2008 echipamentele și/sau rețelele care nu pot fi amplasate în subteran, pentru care beneficiarii vor întocmi „Studii de amplasament” ce vor fi avizate de Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și de Direcția Gșt^dsna^Reglementare Infrastructură m ceea ce privește traseul acestor rețel^^L/sauT^pozițf^ echipamentelor aferente. Studiile de amplasament” vor fi ^hsțfnufe ''’prirh norme tehnice (standarde,CONFORM CU ORIGINALUL


regulamente) și/sau memorii justificative care echipamente nu pot fi amplasate în subteran.

Art.2 (1) Amplasarea în spații special amenajate a rețelelor de comunicații electronice și a echipamentelor aferente acestora se va desfășură progresiv, pe etape, corelat cu realizarea elementelor funcționale ale rețelei metropolitane Netcity.

(2)    Strategia anuală de dezvoltare/extindere a rețelei Netcity va fi cuprinsă în Planul Coordonator Anual, program adus la cunoștință publică pe site-ul PMB la data de 1 ianuarie pentru anul în curs. Eventualele modificări ale Planului Coordonator Anual apărute ulterior vor fi prezentate imediat pe site-ul PMB.

(3)    In vederea asigurării transparenței față de operatorii de comunicații electronice, Concesionarul infrastructurii de rețea Netcity va comunica prin website-ul propriu sau prin alte mijloace electronice intenția privitoare la începerea lucrărilor la fiecare tronson de rețea sau buclă funcțională cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor. Excepție de la această regulă o constituie segmentele sau tronsoanele de rețea realizate ca urmare a activităților de coordonare cu alte lucrări ale Primăriei Municipiului București (inclusiv ale regiilor autonome sau instituțiilor publice aflate sub autoritatea CGMB), ale celorlalți administratori de rețele edilitare, cât si cu alte lucrări care impun necesitatea construirii parțiale a infrastructurii Netcity. în acest caz, comunicarea se va face cu cel puțin 7 zile înainte de începerea lucrărilor.

Art.3 (1) In termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea procesului verbal de recepție a tronsonului rețelei Netcity finalizat, Primăria Municipiului București va transmite prin fax sau alte mijloace scrise deținătorilor/administratorilor rețelelor de comunicații electronice aeriene aflate pe traseul si zona de acces Netcity o informare cu privire la disponibilitatea tronsonului finalizat.

(2)    Zona de acces Netcity este zona în care se pot furniza serviciile de comunicații electronice prin infrastructura aferenta rețelei Netcity fără a fî necesară cablare aeriană.

(3)    în termen de maximum 30 de zile de la data finalizării unui tronson, deținătorii/administratorii rețelelor de comunicații, vor notifica în scris Primăria. Municipiului București dacă optează pentru utilizarea serviciilor aferente infrastructurii rețelei Netcity sau inițiază procedura pentru obținerea Autorizației de Construire pentru executarea canalizației proprii.

(4)    In termen de maxim 60 de zile de la data finalizării unui tronson, deținătorii/administratorii rețelelor de comunicații electronice sunt obligați să înceapă amplasarea rețelelor aeriene de comunicații electronice în spațiile subterane proprii, special amenajate, sau în canalizaț^r^^^^tcity.

(5)    Repoziționarea rețelelor în sx^^n-val^ek loc progresiv, fără a depăși 120 de zile de la finalizarea tronsonulițiNefcity7Î)eținărorii/administratorii rețelelor de comunicații electronice vor prezenta un grafic âb r^poziționare a rețelelor aeriene


CONFORM CU

ORIGINALUL


spre avizare Direcției de Coordonare si Reglementare Infrastructură din Primăriei Municipiului București și vor realiza această repoziționare pe cb proprie.

(6) Concesionarul va asigura acces nediscriminatoriu în subteran la cereî tuturor deținătorilor/administratorilor de rețele de telecomunicații actuali și viitori, aplicând principiul nediscriminării, transparenței, egalității de tratament și respectării liberei concurente.O

Art.4 (1) Deținătorii de infrastructură asociată care poate servi ca suport fizic pentru instalarea echipamentelor și rețelelor de comunicații electronice, cum ar fi Metrorex, Electrica, RADET, Luxten, RATB, dar nelimitându-se la acestea, vor prezenta situația contractelor de închiriere a infrastructurii suport către deținătorii/ administratorii de rețele de comunicații electronice și/sau a echipamentelor aferente, precum și situația autorizațiilor de construire aferente contractelor de închiriere. Aceste situații vor conține toate informațiile prevăzute la art.4. alin.(l) și alin. (2) din H.C.G.M.B. nr. 252/2008 și vor fi actualizate trimestrial până la data de 15 a primei luni din trimestrul respectiv. Situația contractelor de închiriere va conține și datele referitoare la identificarea (etichetarea) cablurilor și echipamentelor deținătorilor/ administratorilor de rețele de comunicații electronice.

î    ÎS

(2)    Lucrările de canalizație pentru instalare de cabluri cu utilizări diferite (alimentare cu energie electrică, de iluminat, comunicații electronice), în aceeași săpătură, vor fi executate în baza Autorizațiilor de Construire pentru fiecare tip de lucrare (beneficiar).

(3)    Administratorii de rețele, care dețin galerii sau canalizații tehnico-edilitare, nu vor permite montarea cablurilor și echipamentelor pentru comunicații electronice decât dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

-    respectarea normelor tehnice de utilizare a respectivelor galerii/canalizații;

-    acceptul Direcției de Coordonare și Reglementare Infrastructură din cadrul Primăriei Municipiului București;

-    avizul executantului proiectului rețelei Netcity, eventualul aviz negativ fiind argumentat exclusiv pe motive tehnice.

(4)    Deținătorii de infrastructură asociată prevăzuți la al. (1) au obligația ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să îndepărteze toate rețelele și/sau echipamentele neidentificate/nepersonalizate, abandonate, rupte/ distruse, sau care periclitează circulația rutieră și/sau pietonală.

(5)    Până la apariția unei alternative de amplasare în subteran, pentru rețelele

care sunt etichetate și pentru care există posibilități tehnice, deținătorii de infrastructură asociată pot încheia contracte de închiriere pe perioadă determinată, conform reglementărilor legale în vigoare.    W

(6)    Deținătorii de infrastructură aso^â^preVfeHti IKal. (1) răspund conform legilor în vigoare de eventualele acci^eîitjăț sâu^isuugeri produse din cauza suprasolicitării infrastructurii puse la dispqziț^e.\ \

CONFORM CU

originalul

„<5"

z<_.


(7) Administratorii    obligația ca în termen de 60 de zile

de la data intrării în vigoare ^prea^^i Ițdiăi'âri să identifice toate echipamentele de telecomunicații de pe domeniul public afiat în administrare și să ia măsurile stabilite de reglementările legale în vigoam-^mpotriva deținătorilor care nu au echipamentele poziționate conform planurilor aprobate sau nu dețin Autorizație de Construire.

Art.5 (1). Proiectarea tehnică și lucrările de execuție a spațiilor special amenajate pentru amplasarea rețelelor de comunicații electronice și echipamentelor aferente acestora, vor ține seama de traseul rețelei metropolitane Netcity. Lucrările vor fi executate numai după obținerea Avizului Comisiei de Coordonare a Proiectării -D.C.R.I. și Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism, din cadrul Primăriei Municipiului București.

(2)    în cazul în care Primăriile de sector eliberează Certificate de Urbanism pentru lucrări de construcții conform legii pentru realizarea branșamentelor la rețelele de comunicații electronice, în vederea obținerii Autorizației de Construire, va fi menționată expres obținerea celor două avize prevăzute la alin. (1).

(3)    Toate proiectele de modemizare/reabilitare străzi, inițiate și executate de către PMB, primăriile de sector sau instituțiile și societățile din subordinea acestora, vor cuprinde și canalizația necesară rețelei Netcity, conform specificațiilor tehnice ale acesteia.

(4)    Toate proiectele de modemizare/reabilitare străzi vor cuprinde și tubulaturi de subtraversare la intersecții. Aceste tubulaturi vor fi dimensionate în funcție de

J    i

dezvoltarea zonală a consumatorilor de utilități și vor fi amplasate inclusiv în intersecția unei străzi principale cu o stradă secundară.

Art.6 (1) După expirarea termenului de 120 de zile de la finalizarea unui tronson, rețelele de comunicații electronice și echipamentele aferente care nu sunt amplasate în subteran, fie în canalizație proprie, fie în canalizația Netcity vor fi dezafectate.

(2)    Responsabilitatea dezafectării acestor rețele aparține administratorilor/ proprietarilor suportului pe care sunt montate cablurile și/sau echipamentele aferente.

A

(3)    In cazul în care administratorii/proprietarii a căror infrastructură aeriană a fost pusă la dispoziția operatorilor de comunicații electronice nu vor lua măsuri de dezafectare, vor fi sancționați contravențional conform HCGMB 252/2008.