Hotărârea nr. 170/2009

HOTARAREnr. 170 din 2009-05-27 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE IN CONDITIILE LEGII, UN CONTRACT DE ASOCIERE PENTRU ORGANIZAREA UNEI CURSE AUTOMOBILISTICE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

CONFORM CU

ORIGINALUL

.......

scnerai al Mumcipi u h,u rTuCureșc

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să negocieze și să semneze, în condițiile legii, un contract de asociere pentru organizarea unei curse automobilistice în Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte și sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă desfășurarea unui circuit automobilistic omologat de Federația internațională de Automobilism, pe amplasamentul din jurul Palatului Parlamentului.

Art.2 (1) Se împuternicește Primarul General să efectueze, în condițiile legii, demersurile necesare stabilirii organizatorului acțiunilor.

(2) Forma finală a Protocolului va fi supusă spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, înainte de a fi semnată de Primarul General.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al municipiului București din data de 27.05.2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Murg Călin    '    •    Tuctor Toma

București, 27.05 2009

Nr. 170    ......."

El cii.il Regina Elisabeta 47. sector 5. București. România: tel.: +4021 305 55 00:    . i. : ,    :