Hotărârea nr. 17/2009

HOTARAREnr. 17 din 2009-01-28 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CORBENI NR. 36 - INTR. DOMNESTI NR. 2, SECTOR 2


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Corbeni nr. 36 - Intr. Domnești nr. 2, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând avizele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 3 /1 /17 / 30.01.2008 - R/12.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 114/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: aviz nr. 1055/ 101/

05.05.2008;    ’

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.445/ ZJ 22.04.2008.

-    Comisia de Coordonare a PMB; aviz nr. 735617/18/23.05.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 770/ 23.01.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

modificările și completările ulterioare;    ■ ,    ;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prev<    i

decizională în administrați 1în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Str. Corbeni nr. 36 - Intr. Domnești nr. 2, sector 2, pentru o suprafață studiată de 0,35 ha. din care suprafața parcelei care a generat documentația ST = 341,03 mp. proprietate privată persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București și Regulamentului local de urbanism al Municipiului București, aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată se află în subzona centrală protejată CP1.

Conform PUZ - Zone protejate și Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 297/2000 zona studiată se află în Zona protejată 39 - zona Armeneasca, subzona L1b.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 39: în insule cu locuințe izolate /cuplate POT max: 40% / 50%; CUT max: 1,8; Hmax: 10 m, min: 7 m.

Condiții de construire aprobate: locuințe S+P+5E+E6 retras.

Indicatori urbanistici aprobați: POT max= 72%; CUT max=4,8;

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ărt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http7Awww.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 686918/2007

AVIZ DE URBANISM nr. 3 /1 Z17 / 30.01.2008 - RZ 12.12.2008 PUZ - STR. CORBENI NR. 36 - INTR. DOMNEȘTI NR. 2, SECTOR 2

BENEFICIAR:    FLORESCU MARIA și CAPANU SILVIU

ELABORATOR:    S.C. ATRIUM STUDIO S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 0,35 Ha. din care parcela care a generat PUZ ST = 341,03 mp. proprietate privatĂ a beneficiarilor.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este cuprinsă în zona centrală a Municipiului București în aria urbană limitrofa intersecției Caii Moșilor cu B-dul Carol I.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism ale Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată se află în subzona centrală protejată CP1. Conform PUZ - Zone protejate și Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat cu HCGMB nr. 297/2000 zona studiată se află în Zona protejată 39 - zona Armeneasca, subzona L1b.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 39: în insule cu locuințe izolate / cuplate POT max: 40% / 50%; CUT max: 1,8; H max: 10 m, min: 7 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORI» URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Șl ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚE S+P+5E + E6 retras;

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 72%; CUTmax = 4,8;

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. ' '

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MCC-DCCPCN-MB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea
ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH . GHEQRGHE PĂTRAȘCU

«w


FPS-21-01/6


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri.

- RETRAGERILE FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl DE FUND DE LOT reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bovindouri, etc.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/ 27.08.2008.

• ETAJ RETRAS - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii . la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în

calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.