Hotărârea nr. 169/2009

HOTARAREnr. 169 din 2009-05-27 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN STR. CLUCERUL UDRICANI NR. 12, SECTOR 3 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 129/2010


HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea în proprietatea Municipiului București a imobilului situat în str. Cluceru Udricani nr. 12, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General ah Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind transmiterea în proprietatea Municipiului București a imobilului (Corp A și B) situat în str. Cluceru Udricani nr. 12, sector 3, compus din teren în suprafață de 428 mp., din care construcții în suprafață de 331 mp., identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE Ș^EțlNȚĂ, Murg Călin

itjrânia; tel.f +4021,305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro '' p fesr <1 Ss*"
CONFORM CU ORIGINALULANEXA

la Hotărârea nr.Z£~?/z2$£*. a Consiliului General al Municipiului București

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului (Corp A și B) situat în București, str. Cluceru Udricani nr. 12, sector 3

Locul unde este situat imobilul


Municipiul București str. Cluceru Udricani nr. 12, Sector 3


Caracteristicile tehnice generale ale imobilului solicitat

compus din teren în suprafață de 428 mp din care construcții în suprafață de 331 mp