Hotărârea nr. 168/2009

HOTARAREnr. 168 din 2009-05-27 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDIFCALE BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI STR. SFANTA ECATERINA NR. 3, SECTOR 4

Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a imobilului situat în București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Imobilul situat în București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4, aflat în domeniul privat al Municipiului București, se transmite în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru desfășurarea activităților specifice.

Imobilul este compus din teren în suprafață de 1006,00 mp. din care construcții (2 corpuri) în suprafață de 423,00 mp., identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea cheltuielilor de întreținere, reparații capitale și curente se asigură din bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Predarea - preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se va face de către Administrația Fondului Imobiliar pe bază de protocol de predare - primire, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art.4 Schimbarea destinației imobilului atrage după sine revocarea de drept a prezentei hotărâri.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.CONFORM CU

ORIGINALULB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

CONFORM CU QRJGgNAlUL _.ANEXA

la Hotărârea nr/v.T./.^.r'. a Consiliului General al Municipiului București

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului (2 Corpuri) situat în București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3, Sector 4Locul unde este situat imobilul

Caracteristicile tehnice generale ale imobilului solicitat

Municipiul București, str. Sfânta Ecaterina nr. 3, Sector 4

compus din teren în suprafață de 1006,00 mp din care construcții

J

în suprafață de 423,00 mp