Hotărârea nr. 167/2009

HOTARAREnr. 167 din 2009-05-27 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU A DEMARA PROCEDURILE LEGALE SI FINANCIARE IN VEDEREA IDENTIFICARII UNOR SPATII ADECVATE CE URMEAZA A AVEA DESTINATIA DE SEDIU AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA CONSOLIDARII IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București pentru a demara procedurile legale și financiare în vederea identificării unor spații adecvate ce urmează a avea destinația de sediu al Primăriei Municipiului

București pe perioada consolidării imobilului situat în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să demareze procedurile legale și financiare în vederea identificării unor spații adecvate ce urmează a avea destinația de sediu al Primăriei Municipiului București, pe perioada executării lucrărilor de consolidare ale imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Art.2 Contractul de închiriere sau leasing va fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București înaintea semnării lui.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.