Hotărârea nr. 165/2009

HOTARAREnr. 165 din 2009-05-27 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MIRCEA VALENTIN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI


CONFORM CU ORIGINALUL


H O TA RAR E privind încetarea mandatului de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Mircea Valentin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Generai al

Municipiului București

în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Mircea Valentin, înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului București sub nr. 2758/6/14.05.2009;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se ia act de încetarea mandatului domnului Mircea Valentin, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Murg Călin    •    Tu dor Toma

B u c u re ș11 2 7.0 5 2 009 Nr 165

B-cliî' Regine Eiisabe

S. București. Horn r-nia; tel.; +4021 305 56 00;