Hotărârea nr. 164/2009

HOTARAREnr. 164 din 2009-05-27 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOMNULUI HORIA DAMIAN

Ș ASISTENTA TKfW»c.\ C.G.ftî.g),

CONFORMCU

ORIGINALUL


C onsiliul General ai Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Horia Damian

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și Planificare Urbană - Direcția Cultură;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Horia Damian pentru merite deosebite în domeniul arterelor plastice.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI \TudorToma

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin

București, 27.05.2009 Nr. 164B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +402i 30^ f5U; wwiv.hucijrcsti-ijrimțiris.m

v'" G/ i

j/ -