Hotărârea nr. 163/2009

HOTARAREnr. 163 din 2009-05-27 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE VALIDARE DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 282/2008


CONFORM CU ORIGiNALi»


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂ RE

privind modificarea componenței Comisiei de validare din cadrul Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică,și,Juridică a C.G.M.B.;

în conformitate cu art.4‘din 6.G. nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.673/2003;

în temeiul art.31 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația , publică locală, republicată/ • cu modificările și completările ulterioare.    .....

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Componența Comisiei de validare din cadrul Consiliului General al Municipiului București, aleasă prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 282/2008, se modifică astfel:

a)    Domnul Mircea Valentin se înlocuiește cu Doamna Nemeș Carmen Ionela

b)    Domnul Becheanu Mihai Bogdan se înlocuiește cu Domnul

Gâf-Deacloan.    ■

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.05.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, RiraSni!


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma