Hotărârea nr. 162/2009

HOTARAREnr. 162 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ZAGAZULUI NR. 4, SECTOR 1

CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului Bucui

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Zăgazului nr. 4 , sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ; >    ;,

Luând în considerare raportul'Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice; și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ,CTUAT - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.26/2/28/02.07.2007;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr.67/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.6183/505/17.02.2009;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 806776 /07/20.02.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 1854/14.02.2008.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;[CONFORM CU ORIGINALUL


In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin.    și art. 45

alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Zăgazului nr. 4, sector 1, pentru o suprafață studiată S= cca.3000 mp., din care teren ce a generat documentația S=1800 mp., proprietate persoană fizică.

încadrare în PUZ Str. Zăgazului nr. 4C, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2005:

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=50%; CUTmax=2,25; Rmaxh=S+P+3E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=50%; CUTmax=3,1;

Rmaxh=S+P+3-4E; Hmax=18 m; Hmaxcornișă=14,5 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma

PREȘEDINTE D^ȘEDINȚA, Murg Călin
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tei. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


$HC «Mint ISO MM : 3609

IV,    V. 1

9R1

SMfcS earfcto SSO54W1: 2&G4


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 619125/03.04.2007

CONFORM CU ORIGINALUL

AVIZ DE URBANISM nr. 26 / 2 / 28 / 02.07.2007

PUZ - STR. ZĂGAZULUI nr. 4 - sector 1BENEFICIAR: dna. MARIA MAGUREANU    ELABORATOR: BIA - arh. MIHNEA V,

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = cca. 3000 mp din care teren ce a generat PUZ - S= 1 proprietate persoana fizica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a orașului sud de Lacul Floreasca , la vest de str. Zăgazului.

PREVEDERI PUZ - str. Zăgazului nr. 4 C aprobat cu HCGMB 213 / 2005:

Indicatori urbanistici reglementați: POT max =50%; CUT max = 2,25 ; Rmaxh=S+P+3E.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: locuințe .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =50%; CUTmax =3,1; RmaxH =S+P+3- 4E, Hmax = 18m , Hmaxcornisa=14,5m .

Se permite ieșirea în bovindou de la etajul 1 .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare).

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz Șef serviciu, ingjoana Balaurea

ARHITECTȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD


AVIZI.«..'ÎJ^sawsWX:


CONS l-TATIV - Ordin MTCT nr...22.?2007

‘^Alexand^u Beldiman, ar^DanJdarinf.arI Zii W***    '

■f7FPS-21-01/6

^Tehnica de Urbanism'si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, arh. :tantin,Enache , arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

(KB4 iPLAN URBANISTIC ZONAL

STR. ZĂGAZULUI NR.4 SECTOR 1, BUCUREȘTIREGLEMENTARI    SCARA 1/500

m rai na LIMITA P.U.Z.

-----LIMITA TERENULUI CARE A

GENERAT PU2

LEGENDA:

I I I LOCUINȚESPATII VERZI


CONFORM CU

ORIGINALUL


--------------__ '

s tdî Bucurferrs^


i • 'ULr»>-\.n./LUv


./ A*

IACUL FLOREASCA /%</

r

CIRCULAȚII CAROSABILE j"


i* V

CIRCULAȚII PIETONALE


ACCES CAROSABIL ACCES PIETONAL


*ȘJLANT TERITORIAL = 1800mp

^W»tr. = 900.00mp VȘ^Ui. = 672.00mp (37%) 'Q^lgvjjietonale = 35.00mp L>2$50isabil = 193.00mp &J^ornisa = 14.50m '^flmax. = 18.00m (S+P+3E+4E) P.O.T. = 50%

C.U.T. = 3.1


2^2/2>/o£foAi4:


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH. MIHNEAVASILE MARCU


PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. ZĂGAZULUI NR.4

SECTOR 1, BUCUREȘTI


PROIECTAT

DESENAT


ARH. MIHNEA MARCU ARH.    -


REGLEMENTARI


SCARA

1/500


PL.HR.

n