Hotărârea nr. 161/2009

HOTARAREnr. 161 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. TIPARNITEI NR. 105-111, SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Tiparniței nr. 105-111, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    :

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisie! juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 14/1/21/07.05.2008;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 48/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

5699/586/08.12.2008;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 800570/04/30.01.2009;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.


17177/06.11.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
'CONFORM CU

£5!GWALUL


In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alfn.    art. 45

alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Tiparniței nr. 105 - 111, sector 5, pentru o suprafață studiată de S = 6473 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în subzona L1C, locuințe individuale și colective mici situate în noile extinderi.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 45%; CUTmax - 1,3; Rmaxh = P + 2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 35%; CUTmax = 2; RmaxH = S + P + 5E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin

București, 29.04.2009,

Nr. 161


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

./

O V,

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului.........    ....

ICONFORM CU

Nr. 696353/18.01.2008    |    .. „ , s E aa

ORIGINALUL

AVIZ DE URBANISM nr.14/1/21/07.05.2008

PUZ - str. TIPARNIȚEI nr.105-111 , sector 5

BENEFICIAR : S.C ALPHA DELTA SRL    ELABORATOR: S.C A PLAN

SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ - S= 6473 mp proprietate persoana juridica    ’i

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de vest a orașului nord de str. Tiparniței, la vest de str. N.D Cocea .

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona L1c- locuințe individuale și colective mici' noile extinderi.    '

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 45%; CUT=1,3 .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI ANEXEI DE PE VERSO

Funcțiune avizata : locuințe .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI : POTmax =35%; CUTmax =2 ; Rmaxh=S+P+5 E .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRlAN BdLD


•    FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV - Comisia Tehnica d^iTFfeaxjfemsi Amenajarea Teritoriului: ârh.Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman. arh. Dan Marin, arh. Constant-m-EnacheT-aM?- Dorin Ștefan', ârK'Viorel Hurduc, arh. Serban SturdzaCoeficientul de utilizare al terenului

Ad/St = 2,0 (13 000,Omp)


^Reqim de înălțime

S+P+5ELegenda;


îSCHIMBARâ rtâs&îî la/at iz o l U~Ai


rfÂrh^îSStsef’


CONFORM CU

ORIGINALULUrnita RUi

Limita teren care a generat P.U.Z. Limita loturi

Locuința

Circulație pietonala Circulație carosabila

Spatii verziZona conducta termoficare
n ni^n s c-a- P*an s r-*-

G-S piQII    J32/1S52/2006, CUI - 19135728, Sibiu, Coiâai53îî9;

■ office@apunktpian.ro

Beneficiar:    SC ALPHA DELTA SRL

Sef proiect

arh. L. A. Gavozdea

Proiect:

Locuințe colective

Str. Tiparniței 105-111

Sector 5, București

Pr. nr.: 06/11-2007

Proiectat

arh. L. A. Gavozdea

Data: 06.2007

c.arh. C. A. Cicioiu

Faza P.U.Z.

Titlu planșa:

Reglementari urbanistice

Nr. planșa:

U3

Redactat

c.arh. C. A. Cicioiu

Scara: 1:500, 1:100

Verificat

arh. L. A. Gavozdea

revizia: 02D

420x500 mm    ș