Hotărârea nr. 160/2009

HOTARAREnr. 160 din 2009-04-29 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. NATATIEI NR. 52-54, SECTOR 1


conform~cu

originalul^


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. Natatiei nr. 52 - 54, sector 1 1 >

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; ’2,

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 4/1/2/26.11.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.

252/2008;    ’

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 31961/2080/1766/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr.

6483/646/22.01.2009;    ’

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 749356/26/18.07.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.

12168/31.07.2008.    ’

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrați;CONFORM CU

originalul


In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația pu republicată, cu modificările și completările ulterioare.

45

a locală,


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Natației nr. 52 - 54, sector 1, pentru o suprafață de teren S = 780,00 mp., teren proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în zona L2a, zonă destinată locuințelor individuale și colective mici.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 45%; CUTmax = 1,3; Rmaxh = P + 2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 60%; CUTmax = 3; RmaxH = S + D + P + 4E.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg Călin


București, 29.04.2009 Nr. 160B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2001

001

fiuPrimăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului


Nr. 787515/27.11.2008
CONFORM CU ORIGINALUL

AVIZ DE URBANISM nr. 4/1/2/26.11.2008    ............'


PUZ - STR. NATATIEI NR. 52-54, SECTOR 1

BENEFICIAR: SC CORAL COSMETICS SRL ELABORATOR: ORO DESIGN PROIECT SRL

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 780,00 mp teren proprietate persoana juridica. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: terenul este situat în partea de Nord a Municipiul PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: PUG Municipiul București -locuințelor individuale si colective mici.

Indicatori urbanistici: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+2E.SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFIC ABILULUI ȘI INDICATORII URBANISTICI
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SI ANEXEI DE PE VERSO

FUNCȚIUNEA AVIZATA : locuire.

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax=60%, CUTmax=3; RmaxH=S+D+P+4E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.


ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de la Comisia de coordonări lucrări edilitare -PMB, Aviz de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului București, Aviz de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței, Aviz de la Comisia Tehnică de Circulație - PMB, Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana, alte avize conform legislației în vigoare.


*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.


Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.ITECăhSEF AL MUNICIPIULlflHfflBU^EȘTI

GHEORffiHE PATR§'CU

EPATR

X / direcția

? URSABISMȘI cA

5 amenajarea 2 .

TERITORIULUI
întocmit, ing. Victor Marțea


FPS-21-01/6


ANEXA LA A VIZUL DE URBANISM

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    Retragerile fata de limitele laterale si de fund de lot - reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

■    POT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    CUT - conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 27/27.08.2008.

■    Etaj retras - se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se',interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.

PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. NATATIEI NR. 52 - 54 SECTOR 1, BUCUREȘTI

LEGENDA :

LIMITELE ZONEI STUDIATE

-------LIMITELE TERENULUI CARE A

GENERAT PUZ

-- LIMITELE PARCELELOR

- ZONA REGLEMENTATA

ALINIERE CLĂDIRI

ALINIERE EXISTENTA SI REȚINUTA


, FUNCȚIUNI, REGIM DE ÎNĂLȚIME :

l Z P+2 |    "" | P+3

l ' I    P+4

I    I    P+5

EDIFICABIL :

| • '    |    EDIFICABIL PROPUS

.-.    EDIFICABIL APROBAT PRIN PUZ

■-‘    ANTERIOR

E Z Z Z Z ] construcții existente in stare buna CU POSIBILITĂȚI de extindere / SUPRAETAJARE

EIIII] EDIFICABIL VECINĂTĂȚI PUZ


PUZ APROBAT


PUZ AVIZAT


CIRCULAȚII :

|    | CAROSABIL

I .    : l PIETONAL

SPATII VERZI :

□ZZZZZZ SPATII LIBERE DE CONSTRUCȚII ( SPATII VERZI SI CIRCULAȚII IN INTERIORUL PARCELELOR )


ELEMENTE DE BILANȚ TERITORIAL :


IMOBIL DE LOCUINȚE S+D+P+4E


Steren =767,06mp P.O.T. =60% C.U.T. =3


H max = 18m
SPATII VERZI: 30% (231 mp)

ORO Design PROIECT


PROIECT NR.


105

S.C. CORAL COSMETICS SRL

TITLU PROIECT:

PLAN URBANISTIC ZONAL

STR. NATATIEI 52-54, SECTOR 1

FAZA-.

P.U.Z.

TITLU PLANȘA:

PROPUNERE PLAN REGLEMENTARI

PLANȘA NR.

U 08

NUME:

SEMNĂTURĂ:

SCARA:

, 1 / 500

DIRECTOR

ARH. OANA RADULESCU

dvtiLai

PROIECTAT

ARH. GILDA CIOBOTARASU

DATA:

DESENAT

ARH. ALIN ENE